Mielenterveys- ja päihdepuolen kokemustoimijoiden hyödyntämistä sote-palveluissa pilotoidaan Oulunkaaren kuntayhtymässä. Kokemustoimijat voivat toimia kokemustiedon jakajina, ammattilaisten ymmärryksen lisääjinä, kehittäjäkumppanina, tai asiakastyössä työparina. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemustoimijuuden hyödyntämisen vahvistaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveys- ja päihdepuolen kokemustoimijoiden hyödyntämistä sote-palveluissa pilotoidaan Oulunkaaren kuntayhtymässä. Kokemustoimijat voivat toimia kokemustiedon jakajina, ammattilaisten ymmärryksen lisääjinä, kehittäjäkumppanina, tai asiakastyössä työparina. 

Toteutuspaikka
Oulunkaaren kuntayhtymä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Netta Mursu

Luotu

20.06.2022

Viimeksi muokattu

09.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Sote-palveluiden työntekijät voivat hyödyntää kokemustoimijan kokemusosaamista omassa työssään. Kokemustoimija voi pitää esimerkiksi kokemukseensa pohjaavia puheenvuoroja, alustuksia tai luentoja. Näin henkilöstö voi kartoittaa ymmärrystään erilaisista mielenterveys- ja päihdeilmiöistä kokemustiedon kuulemisella. Kokemustoimija voidaan pyytää kokemustiedon jakajaksi esimerkiksi työyhteisön tiimiin tai kehittämispäivään. Kokemustoimija voi toimia myös kehittäjäkumppanina palveluita suunnitellessa tai arvioidessa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kokemustoimijan tapaamista voidaan tarjota  asiakkaille osana palvelua työntekijän työparina ja ryhmätoiminnoissa. Tällöin tapaamiselle korostuu vertaistuellinen merkitys. 

Kokemustoimijuuden hyödyntämisestä kerätään palautetta, jonka avulla voidaan arvioida ja edelleen kehittää toimintaa.

Toimintaympäristö **

Oulunkaaren kuntayhtymä koostuu viidestä kunnasta, joita ovat Utajärvi, Vaala, Pudasjärvi, Ii ja Simo. Vuoden 2023 alusta kuntayhtymän toiminta lakkaa ja sote-palvelut tuotetaan hyvinvointialueilla. Kokemustoimijuuden vahvistamisen pilotti on osa Tulevaisuuden sote-keskus hanketta ja pilotin kehittämisessä tehdään yhteistyötä muun hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja kokemustoimijatoimintamallin kehittämistyön kanssa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmään kuuluu Oulunkaaren sotepalveluiden henkilökunta sekä joissain tapauksessa myös sotepalveluiden mielenterveys- tai päihdepalveluita käyttävät asiakkaat. Kokemustoimijuuden hyödyntäminen herätti kiinnostusta organisaation henkilöstön keskuudessa josta pilotti sai alkusysäyksen. Henkilöstö on osallistunut pilotin kehittämiseen. Kiinnostuneista koottiin ydinkehittäjäryhmä. Ydinkehittäjäryhmään kuuluu myös kaksi kokemustoimijaa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

- Oulunkaarelle on luotu oma kehittäjäryhmä, joka koostuu organisaation työntekijöistä ja esihenkilöistä sekä kahdesta kokemustoimijasta. Kehittäjäryhmän henkilöstöä edustavat jäsenet toimivat pilotin yhdyshenkilöinä jakaen tietoa ja järjestäen kokemustoimijoiden tilauksen. Kehittäjäryhmä kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa. 

- Toimintamalliin on luotu selkeä toimintaohje ja palkkiomalli. 

- Markkinointiin on panostettu luomalla markkinointimateriaali. Tietoa toimintamallista on levitetty organisaatiossa muun muassa työyhteisöjen tiimeissä, kehittämispäivissä, henkilöstöinfossa, organisaation intrassa ja sähköpostitse.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

- Pilottivuoden aikana kokemustoimija tilauksia on ollut vähänlaisesti. Kokemustoimijuus käsitteenä ja toimintamallina on tullut kuitenkin organisaatiossa tutummaksi, minkä toivotaan edistävän sen hyödyntämistä myös tulevaisuudessa Oulunkaarelta hyvinvointialueelle siirtyvissä sote-palveluissa. 

- Pilotista saatuja tuloksia on voitu hyödyntää myös muissa kehittämistoimissa, kuten hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja kokemustoimijatoimintamallin kehittämisessä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

- Kokemusten perusteella käyttöönotto vaatii selkeästi sovitut käytänteet ja henkilöt jotka koordinoivat toimintamallia. 

- Asian markkinointiin, tiedottamiseen ja toiminnan tutuksi tekemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

- Markkinoitaessa toimintamallia sote-ammattilaisille, hyödyksi voisi olla jakaa ammattilaisille myös tietoa toisten ammattilaisten kokemuksista kokemustoimijuuden hyödyntämisestä. 

- Toimintamalli on sovellettavissa hyvin eri kohderyhmille. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis