Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus, Essote

Mallinnetaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta Etelä-Savon alueella. Kohderyhmänä ovat osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömät henkilöt.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus, Essote
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnetaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta Etelä-Savon alueella. Kohderyhmänä ovat osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömät henkilöt.

Toteutuspaikka
Etelä-Savon alueella; Mikkeli, Juva, Mäntyharju
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Anu Metsätalo

Luotu

09.09.2022

Viimeksi muokattu

19.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tässä toimintamallissa testataan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta Etelä-Savon alueella. Pilotoimme IPS-laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta Essoten ”Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta!” -hankkeessa. Hanke kuuluu valtakunnalliseen Työkykyohjelmaan ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 2019–2023.

Työhönvalmennukseen ohjautui asiakkaita Mikkelin seudun kuntakokeilusta, Essoten työikäisten sosiaalityöstä, hankkeen työkykykoordinaattorilta ja elintapaohjaajilta, TE-palveluista sekä TYP:sta (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu). Asiakkaat olivat joko pitkäaikaistyöttömiä ja/tai osatyökykyisiä, jotka eivät ole työllistyneet muilla keinoin.

Käytimme työhönvalmennuksessamme IPS-toimintamallia soveltuvin osin. Lisäksi käytimme Kykyviisaria asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja puheeksi ottamisen välineenä. Tavoitteena työhönvalmennuksessa oli nopea työn etsintä ja asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Prosessi sisältää työnantajayhteistyötä, piilotyöpaikkojen etsintää ja työn muokkausta.

Työhönvalmentaja toimii asiakkaan sekä työnantajan tukena työllistymisprosessissa. Asiakkaiden runsaan palvelutarpeen takia työskentely on palveluohjauksellista. Turvaverkon varmistaminen on tärkeä osa prosessia. Se mahdollistaa asiakkaalle oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden toteutumisen. Prosessin aikana asiakkaalla tapahtuu voimaantumista, jotta hän pystyisi kohdistamaan resurssinsa työllistymistä varten. Lähtökohtana on kuntoutuksellinen ajattelu. Asiakas tekee itse ne asiat, joihin hän pystyy: päivittää cv:n, lähettää työpaikkahakemuksia, ottaa työnantajiin yhteyttä ja menee työhaastatteluihin. Työhönvalmentaja auttaa tarvittaessa kaikissa vaiheissa. Työhönvalmennusprosessin aikana on tärkeätä tehdä yhteistyötä asiakkaan verkoston kanssa ja taitekohdissa kokoontua yhdessä päivittämään asiakassuunnitelmaa.

Toimintaympäristö **

Suomen työllisyysasteen nostaminen 75 %:n vuoden 2023 loppuun mennessä on osa Sanna Marinin hallitusohjelman keskeisiä talouspoliittisia tavoitteita. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että myös osatyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä kykyjensä mukaan. Valtakunnallinen Työkykyohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta, jolla pyritään saamaan työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä takaisin työelämään. Arviolta 65 000 työelämän ulkopuolella olevaa osatyökykyistä henkilöä haluaisi työskennellä ja arvioi olevansa työkykyisiä. Työkykyohjelmassa etsitään ratkaisuja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymiseen liittyviin ongelmiin. Työkykyohjelmassa on mukana 22 alueellista hanketta, josta yksi on Essoten Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke. 

Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Työkykyohjelmaa toteutetaan vuosina 2019-2023. Työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lisäksi THL:n vastuulla on työkyvyn tukeen liittyvä mallintaminen ja osaamisen vahvistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyvät osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkamiseen ja työllistymistä vauhdittaviin toimiin. Lisäksi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) sekä Työterveyslaitos (TTL) tukevat hankkeita ja osallistuvat valtakunnalliseen valmistelu- ja arviointityöhön. THL ja TTL toteuttavat  osana Työkykyohjelmaa arviointitutkimuksen yhteistyössä hankkeiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitetään tehokkaat työkyvyn tuen palvelut tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista palvelutarpeiden tunnistamisessa. Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

 

Työkykyohjelman toimenpiteiden tavoitteena on:

  • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta
  • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti
  • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi
  • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.

Työkykyohjelman tavoitteena on integroida työkyvyn ja työllistymisen tuki olemassa olevaan ja tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Lisäksi Työkykyohjelmalla on vahva kytkös sosiaaliturvan uudistamiseen. Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeen työhönvalmennukseen on ohjautunut asiakkaita Mikkelin seudun kuntakokeilusta, Essoten työikäisten sosiaalityöstä, hankkeen työkykykoordinaattorilta, hankkeen elintapaohjaajilta, TE-palveluista, TYP:sta (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu). Lisäksi muutama asiakas on hakeutunut palveluun itse. Kaikki asiakkaat ovat joko pitkäaikaistyöttömiä ja/tai osatyökykyisiä jotka eivät ole työllistyneet omin avuin, kuntakokeilun, TE-palveluiden tai TYP:n avulla.

Useimmilla työhönvalmennuksen asiakkailla on taustalla mielenterveyden haasteita, osalla on myös tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä synnynnäisiä vammoja kuten kuulovamma. Lisäksi asiakkailla on vajetta osaamisessa, osalla asiakkaista ei ole ammatillista koulutusta lainkaan, koulutuksena on vain peruskoulu ja sekin saattaa olla käyty mukautetusti. Pelkän peruskoulun käyneillä asiakkailla ei välttämättä ole kapasiteettia tai motivaatiota lähteä opiskelemaan ammattia. Muutama on nuoruudessaan aloittanut ammattikoulun, mutta se on jostakin syystä jäänyt kesken. Kun ikää on kertynyt, ei asiakkaalla ole enää halua lähteä opiskelemaan edes oppisopimuksella ammattia itselleen. Moni näistä asiakkaista siirtyy työttömyyden pitkittyessä kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun ja mikäli asiakkaalla on 100 % palkkatukioikeus, voi hän työllistyä järjestöihin vuoden ajaksi, jonka jälkeen koittaa taas työttömyysjakso. Tämä kierre saattaa jatkua vuosikymmeniä, aina siihen saakka, kunnes henkilö pääsee eläkkeelle. 

Pitkään työttöminä olleilla asiakkailla on pitkittyneestä työttömyydestä johtuen suuria taloudellisia ongelmia, joita yritetään paikata toimeentulotuella. Useimmilla asiakkailla tulon lähteenä on Kelan työmarkkinatuki, muutamalla ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha tai määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Lisäksi moni asiakas saa Kelasta asumistukea ja perustoimeentulotukea. Muutama asiakas on saanut myös täydentävää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta työllistymisen edistämiseen esimerkiksi kurssimaksuihin tai työn aloituksen tueksi esimerkiksi työjalkineisiin.

Asiakkaiden Kykyviisari -tulosten perusteella monilla on omasta mielestään heikentynyt työkyky, vaikka terveystarkastuksessa ei ole havaittu mitään työkykyyn vaikuttavaa tekijää. Vastausmäärältään 17 asiakkaan ryhmäraportin mukaan koettu työkyky oli Kykyviisari-kyselyssä 7,7/10. Tosin asiakkaan oma arvio omasta työkyvystä ei aina ole kovin realistinen, lisäksi vastaushetkellä saattaa olla vaikutusta omaan arvioon. Esimerkiksi se onko henkilö vastaushetkellä työssä vai työttömänä, saattaa vaikuttaa sen hetkiseen arvioon.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeessa olemme keskustelleet hyvinvointialueen vastuuvalmistelijoiden kanssa työhönvalmennuksen jatkamisesta hankkeen jälkeen tulevalla hyvinvointialueella. Lisäksi olemme käyneet keskustelua esimiestasolla Essotessa, eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä, osatyökykyisten palkkaamisesta. Muutama osatyökykyinen onkin jo saanut avotyötä Essoten yksiköistä. Tarkoituksena on myös selvittää omassa organisaatiossa onko joitain  avustavia työtehtäviä, jotka voitaisiin siirtää pois esimerkiksi hoitotyötä tekeviltä ja näin saadaan rakennettua kokonaan uusia toimenkuvia, joissa pystyisi työskentelemään osatyökykyinen henkilö. Esimerkiksi palvelutaloissa tarvitaan henkilökuntaa, joka pitää huolta ruokasalin siisteydestä ja kerää käytetyt tarjottimet pöydiltä pesuun.

Mikäli Etelä-Savon tulevalle hyvinvointialueelle halutaan perustaa työhönvalmennuksen tiimi, olemme arvioineet, että koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle tarvitaan yhteensä noin 12 työhönvalmentajaa sekä tiiminvetäjä. Lisäksi olisi hyvä olla erillinen yrityskoordinaattori, joka hoitaa yritysyhteistyötä keskitetysti. Jotta työhönvalmennus voisi jatkua tulevalla Etelä-Savon hyvinvointialueella, sen tulee olla lakisääteinen palvelu joka toimii osana sosiaalipalveluja työllisyyttä tukevien sosiaalipalvelujen alaisuudessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työhönvalmennusta on Etelä-Savossa toteutettu ennen hankkeen alkamista ainoastaan ostopalveluna, jolloin työhönvalmennuksen kesto on rajallista, yleensä asiakas saa työhönvalmennusta noin 50 tuntia. Hankkeessa annettu työhönvalmennus puolestaan on kestoltaan rajoittamaton, jolloin asiakas saa yksilöllistä hänen tarpeisiinsa vastaavaa palvelua. Asiakkailta saatu palaute työhönvalmennuksesta on ollut rohkaisevaa ja laatukriteereihin perustuvalle työhönvalmennukselle on selkeästi tarvetta Etelä-Savon alueella, jossa on paljon haastavassa työmarkkina-asemassa olevia osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä. Nämä asiakkaat käyttävät muutenkin paljon sote-palveluja. Työhönvalmennuksen, työkyvyn tuen palvelujen ja elintapaohjauksen sekä muun palveluverkoston yhteistyössä tarjoama palvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden joko löytää hänen työ- ja toimintakykyynsä nähden sopivan työpaikan tai mikäli työllistyminen ei enää ole realistista, asiakas pääsee eläkeselvittelyihin ja/tai ammatilliseen kuntoutukseen ja sitä kautta eteenpäin joko kohti työelämää tai sitten eläkkeelle. Kaikkien asiakkaiden kohdalla avoimille työmarkkinoille siirtyminen ei ole realistinen tavoite ja siksi on tärkeää, että asiakas pääsee oikea aikaisesti oikeiden palvelujen piiriin.

Hankkeen aikana työhönvalmennukseen on ohjautunut asiakkaita, joilla ei ole aitoa motivaatiota työllistyä, he ovat lähteneet mukaan työhönvalmennukseen, koska työhönvalmennus on kirjattu heidän aktivointi- tai työllistymissuunnitelmaan. Tällöin työhönvalmennuksen onnistumisen mahdollisuudet ovat heikot, koska asiakas ei ole aktiivisesti itse mukana edistämässä omaa työllistymistään. Moni asiakas onkin keskeyttänyt työhönvalmennuksen, koska ei ole pystynyt sitoutumaan siihen. Hankkeeseemme on ohjautunut myös asiakkaita, jotka ovat selkeästi tulleet "väärään" palveluun, koska heillä ei ole tosiasiallisesti enää työkyky huomioiden realistisia mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Osa näistä asiakkaista onkin ohjautunut eläkeselvittelyyn ja siitä eläkkeelle.

Työhönvalmennuksen oikea-aikaisuus vaikuttaa myös asiakkaan työllistymisen mahdollisuuksiin. Mikäli asiakkaan terveydellinen tilanne on haastava, täytyy terveydellinen tilanne hoitaa ensin kuntoon, ennen kuin voidaan edes ajatella työllistymistä. Eli tällaisissa tapauksissa asiakas on ohjattu työhönvalmennukseen ajallisesti liian aikaisin. Toisaalta moni asiakas on työhönvalmennuksen aikana voimaantunut ja alkanut itse pohtia uutta suuntaa elämälleen esimerkiksi hakeutumalla opiskelemaan uutta ammattia itselleen. 

Työhönvalmennus voi tuoda uutta tietoa asiakkaan tilanteesta ja sen näyttäytymisestä suhteessa työllistymiseen ja siten luoda yhteistä ymmärrystä asiakkaan tilanteesta asiakkaan ja lähettävän tahon välillä. Verkostoyhteistyöhön pitää paneutua ja aikaa pitää olla asiakkaan tilanteen prosessointiin. Työllisyyspalveluiden ammattilaisten pitää tuntea asiakkaat, ottaa heidän tarpeensa huomioon ja avata heille mahdollisuuksia päästä asioissaan eteenpäin. Jos havaitaan jatkoselvittelyjen tarvetta, työkyvyn tiimin olemassaolo ja sinne pääseminen on ehdottoman tärkeätä. Vaikka usean asiakkaan kohdalla tilanne hankkeessa ei ole johtanut työllistymiseen, niin tärkeitä havaintoja ja selvitystyötä heidän tilanteestaan on tehty. Se ei voi olla väärin. Kaikkien asiakkaiden tilanteen kohentuminen on tärkeätä ja se täytyy mahdollistaa. Yksilölliset tarpeet tulee huomioida.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kokemustemme perusteella toimintamallin soveltaminen vaatii työhönvalmentajalta työhönvalmennuksen asiantuntemusta, aiempaa kokemusta tai ainakin toimintaperiaatteiden tuntemista työhönvalmentajan työstä. Työhönvalmentajan työssä on hyötyä työikäisten sosiaalityön, Kelan palvelujärjestelmän ja ammatillisen kuntoutuksen prosessin tuntemisesta. Työhönvalmentajan ammattitaito koostuu: asiakastyön taidoista ja kokemuksellisen ja opiskellun tiedon yhdistämisestä käytäntöön. Työtä tehdään palveluohjauksellisin keinoin, kuntouttavalla työotteella. Työ sisältää verkostotyötä, joten näiden menetelmien osaamista tarvitaan. Tähän sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto antaa hyvän pohjan. Työhönvalmentajan ammattitutkinto antaa mahdollisuuden täydentää osaamista alalla. Lisäksi vaaditaan perehtymistä IPS-menetelmän sekä Kykyviisarin ja muiden käytettävissä olevien työmenetelmien sekä sovellusten käyttöön.

Monesti työhönvalmentaja on muusta ammattiryhmästä irrallinen työntekijä. Työn sujumisen kannalta olisi hyvä, jos työhönvalmentajalla olisi oma ammatillinen verkosto, jossa voisi saada vertaistukea, jakaa kokemusta ja täydentää osaamistaan. Verkosto tukee työhönvalmentajan ammatillista kasvua ja kehittymistä tehtävässään sekä vähentää henkistä kuormitusta ja auttaa jaksamaan henkisesti välillä raskaissakin tehtävissä.

Työnantajayhteistyö on tärkeä osa työhönvalmennusta, joten työhönvalmentajalla täytyy olla osaamista myös sen osalta. Työnantajayhteistyön avulla selvitetään työnantajien tarpeita rekrytoinnin suhteen, minkälaisia tehtäviä työpaikoilla on tarjota ja minkälaista osaamista näissä tehtävissä tarvitaan. Työnantajat tarvitsevat myös ohjausta erilaisissa osatyökykyisten työllistymiseen liittyvissä tuki-asioissa. Olisi hyvä, jos työnantajayhteistyöhön voisi panostaa niin, että siihen olisi resursoitu erikseen henkilö hoitamaan sitä. Vamlakselta löytyy koulutustarjontaa tässä asiassa kehittymiseen.

Hyvien tulosten aikaan saamiseksi, että mahdollisimman moni asiakas työllistyy avoimille työmarkkinoille, on myös asiakasvalinnalla merkitystä. Asiakkuuden täytyy perustua aitoon vapaaehtoisuuteen, motivaatioon ja sitoutumiseen työhönvalmennukseen.​ Asiakkaan oma ahkeruus on tärkeällä sijalla siinä, että onnistumisia tapahtuu. Se tarkoittaa sitä, että hän tekee työhönvalmentajan kanssa yhdessä sovittuja asioita, hakee työpaikkoja aktiivisesti ja uskaltaa tarttua olemassa oleviin mahdollisuuksiin.​

Koska laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus soveltuu kaikille avoimille työmarkkinoille hakeutuville asiakkaille, voi sitä käyttää myös esimerkiksi kehitysvammaisten tai muiden eläkkeellä olevien työnhakija-asiakkaiden parissa. Kuitenkin on otettava huomioon käytettävissä olevat resurssit suhteutettuna pieneen asiakasmäärään työntekijää kohden. Että palvelu voisi olla mahdollisimman vaikuttavaa ja kustannustehokasta, olisi valittava mahdollisimman hyvin siitä hyötyvät asiakkaat. Siksi myös asiakkaita lähettävillä tahoilla olisi hyvä olla tietoa tästä menetelmästä.

Kansikuva
Työhönvalmennuksen prosessi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt

Kohderyhmä