Lapin kokemusosaamisen verkosto järjestää muun muassa kokemusseminaareja, koulutusta ja tukea kokemusosaajille sekä kehittää kokemusosaamiseen liittyvää toimintaa alueellaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lapin kokemusosaamisen verkosto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin kokemusosaamisen verkosto järjestää muun muassa kokemusseminaareja, koulutusta ja tukea kokemusosaajille sekä kehittää kokemusosaamiseen liittyvää toimintaa alueellaan.

Toteutuspaikka
Lapin alue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Kokemuksesta voimaa - Lapin kokemusosaamisen verkoston logo

Tekijä

Tanja Sälevä

Luotu

16.03.2020

Viimeksi muokattu

09.03.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Verkoston tarkoitus on kehittää yhdessä kokemusosaamiseen liittyvää toimintaa alueellaan.

THL:n määritelmän mukaan kokemusosaamisella tarkoitetaan kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tietoa, jota hyödynnetään toisten ihmisten auttamiseksi, tukemiseksi tai heidän auttamis- ja osaamisvalmiuksiensa lisäämiseksi. Kokemustieto antaa ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalle kokemuspohjaisen näkökulman.

Lapin kokemusosaamisen verkoston tavoitteena on:

 1. Kokemustiedon ja -osaamisen vieminen sosiaali- ja terveys sekä muiden palveluiden suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin sekä kehittämisen rakenteisiin
 2. Vaikuttaminen, näkyvyys ja viestinä kokemustiedon ja -osaamisen tärkeydestä palveluissa ja niiden kehittämisessä sekä koko yhteiskunnassa
 3. Toimijoiden tarpeista lähtevää toiminta ja osallistumisen mahdollisuudet
 4. Toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen

Tavoitteiden toteutumiseksi Lapin kokemusosaamisen verkosto:

 1. Järjestää Kokemuksesta voimaa! -seminaareja kaksi kertaa vuodessa
 2. Järjestää yhteistä koulutusta ja valmennusta
 3. Järjestää toimijoille osallistumisen, jakamisen ja virkistymisen mahdollisuuksia
 4. Jakaa tietoa kokemusosaamisesta toimintaympäristössään eri toimijatahoille sekä etsii uusia mahdollisuuksia kokemusosaajille jakaa kokemuspohjaista tietoa palveluista ja palveluissa
 5. Muodostaa pienempiä työryhmiä tarvittavien teemojen ympärille huolehtimaan asioiden eteenpäin viemisestä
 6. Pitää yllä tehtävälistaa, josta kukin verkoston toimija voi ottaa omille resursseille sopivia tehtäviä hoitaakseen.
 7. Pitää yllä verkoston Facebook-sivua ja WhatsApp-ryhmää. 
Toimintaympäristö **

Toimintaympäristömme elää murroksessa. Tulevaisuudessa sote-palvelujen järjestämisestä vastaa kuntien sijaan maakunta ja tuottaminen tapahtuu julkisen päävastuulla. Osallisuudesta ja osallistamisesta on tullut ilmiö, jota pohditaan joka paikassa. 

Samaan aikaan järjestökenttä on muutoksessa ja etsii omaa rooliaan ja paikkaansa tulevaisuuden rakenteissa. Tämä vaikuttaa myös oleellisesti kokemusosaajien tilanteeseen. On myös kehittetty uusia malleja saada kokemusosaamista mukaan nykyisiin sekä tuleviin sote-palveluiden rakenteisiin, ammattilaisten sekä potilaiden tueksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lapin kokemusosaamisen verkoston kohderyhminä ovat:

 • kokemustoimijat, kokemusasiantuntijat, kehittäjäasiakkaat
 • kokemuksellista asiantuntijuutta hyödyntävien toimijoiden kouluttajat ja taustatahot, esim. järjestöt, poske, sairaanhoitoiirit, kunnat
 • järjestöt
 • oppilaitokset
 • sairaanhoitopiirit
 • kunnat
 • alueviranomaiset
 • yritykset ja muut organisaatiot
 • kansalaiset

Verkoston toimintaperiaate on avoin ja siihen voivat liittyä kaikkia asiasta kiinnostuneet tai jollakin tavalla asian ympärillä toimivat. Verkoston toimintaperiaatteita, tavoitteita ja tehtäviä on muodostettu yhdessä kaikkien verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa työpajoissa sekä hyödyntäen Howspace-alustaa sähköisenä osallistumisen työvälineenä. Lisäksi verkoston toimintaan liittyviä keskusteluja on käyty Kokemuksesta voimaa! -seminaareissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

  Kokemusosaamisen verkoston kokoaminen

  Kartoitetaan alueella kokemusosaamisen parissa toimivat organisaatiot ja yhteisöt ja kutsutaan heidät mukaan verkostoon. Kokemusosaamisen toimijoilla tarkoitetaan kaikkia, jotka hyödyntävät kokemusosaamista toiminnassaan jotenkin, esim. kokemustoimijat, kokemusasiantuntijat, kehittäjäasiakkaat jne. Kaikille yhteistä on kokemuksen hyödyntäminen toiminnassa tavalla tai toisella.

  Tavoitteista ja toiminnasta sopiminen

  Sovitaan siitä, kuka verkoston kutsuu koolle ja koordinoi sen toimintaa. Sovitaan verkoston tapaamisten tiheydestä, kestosta, tapaamispaikoista ja -ajoista sekä toiminnan tavoitteesta (kuulumisten, ajatusten ja kokemusten vaihto, yhteiset koulutukset, seminaarit ja tilaisuudet tms.) sekä toiminnan pelisäännöistä. Verkosto itse määrittelee toimintansa tavoitteet.

  Toiminnan toteutus

  Sovitaan työnjaosta eli siitä, että kuka tekee mitäkin. Toiminta tapahtuu yhteisvastuullisesti ja mahdolliset toiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan. Toteutetaan toimintaa suunnitelmallisesti ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

  Toiminnan arviointi ja kehittäminen

  Arvioidaan vuosittain verkoston toimintaa, kerätään palautetta kohderyhmältä ja pohditaan uusia mahdollisia tavoitteita toiminnalle.

  Lisätietoja

  Lapissa kehitetään yhdessä lappilaista kokemusosaamisen toimintamallia ajatukselle ”Olemme yhdessä yhteisen asian äärellä.”

  Lapissa on aktiivinen kokemusosaamisen verkosto. Verkosto järjestää muun muassa kokemusseminaareja sekä koulutusta ja tukea kokemusosaajille.

  Kansikuva
  Kokemuksesta voimaa - Lapin kokemusosaamisen verkoston logo

  Kehittämisen vaihe

  icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

  Kohderyhmä