Tavoitteena on kasvattaa eri ikäisten asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden liikkumisen määrää sekä hyödyntää liikkumista paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Toimenpiteitä kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Liikettä terveydeksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on kasvattaa eri ikäisten asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden liikkumisen määrää sekä hyödyntää liikkumista paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Toimenpiteitä kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Markkola

Luotu

22.09.2023

Viimeksi muokattu

27.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tarkoitus on lisätä terveysasemien henkilöstön tietoisuutta liikkumisen merkityksestä, hyödyntää liikkumista nykyistä paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa, jotta liikkumisen puheeksi otto kuntalaisten kanssa madaltuisi henkilöstön työarjessa, sillä liikunta on positiivisesti vaikuttava osatekijä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Ammattilaisten osaamisen lisäämisellä madalletaan kynnystä liikunnan puheeksi otolle perusterveydenhuollossa, jolloin erityistä tukea tarvitsevia kuntalaisia tuetaan liikkumisessa ja liikunnan aloittamisessa.

Lisäksi toimintamallilla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tiedon lisäämisellä ja toimintatapojen tarkastelun avulla arkiaktiivisuuden ja palautumisen kautta.

Toimintamalli antaa työkaluja liikkumisen puheeksi ottoon ja liikkumiseen kannustamiseen, kuten materiaalia liikkumisen suosituksista ja liikkumisen vaikutuksista, ja opastaa löytämään materiaalia niin henkilöstön omilta verkkosivuilta kuin yleisesti saatavilla olevista materiaaleista. Mallin avulla tiivistetään terveysasemien ja liikuntapalveluiden yhteistyötä verkostoitumisen sekä yhteisten projektien kautta.

Terveysasemien henkilöstön omaa liikkumista, työhyvinvointia ja palautumista tuetaan aktivoimalla henkilöstöä arkiaktiivisuuden lisäämisellä ja istumisen tauottamisella tiedon lisäämisen kautta kuten luentojen, tietoiskujen ja jaettavan materiaalin avulla, sekä toimintatapojen tarkastelun kautta. Henkilöstön tiedon ja taidon lisäämisellä madalletaan kynnystä liikkumisen puheeksi otolle asiakaskontakteissa kuntalaisten kanssa, jolloin toimintamalli liikkumisen edistämiselle koskettaa kaupunkitasoisesti.

Toimintaympäristö **

Jotta henkilöstön liikkumista saataisiin lisättyä ja paikallaanoloon tauottamista, tulisi kannustamisen tulla koko organisaatiosta lähtien. Johdon ja esihenkilöiden esimerkillisellä toiminnalla työn tauottamisen ja hyväksyvän työpaikkakulttuurin rakentamisella viestitään henkilöstölle liikkumisen ja palautumisen merkityksestä henkilöstön hyvinvoinnille. Toimintamalli tulisi implementoida jo olemassa oleviin toimintatapoihin.

Ammattilaisten positiivinen viestiminen ja kannustaminen liikkumiseen kaupunkilaisille viestii koko yhteiskunnalle liikkumisen tärkeydestä. Liikuntapalvelut tulisi olla kaikkien tiedossa ja saavutettavissa ja ilman esimerkiksi sosioekonomista tai kulttuurista estettä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmä on erityistä tukea tarvitsevat kuntalaisryhmät, kuten vähän liikkuvat sekä terveysasemien henkilökunta. 

Perusterveydenhuolto ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja kuntalaisille, jossa voidaan kohdata, kannustaa, herätellä ja tukea erityisesti aikuisväestöä ja ikäihmisiä jokapäiväiseen liikkumiseen. Koska kaupunkilaiset eivät aina löydä tai tiedosta itselleen mahdollisia palveluita, on perusterveydenhuollossa oiva tapa tuoda esille elintapaohjaus, liikkumisen puheeksi otto ja liikkumiseen kannustaminen.  

Toimintamallin kehittämisympäristönä toimineen Helsingin kaupungin terveysasemapalveluiden henkilökunnan kaikki ammattiryhmät on huomioitu niin yksilö- kuin työyksikkötasolla. Tukea on kohdennettu erityisesti lähiesihenkilöille ja valituissa työyksiköissä on pilotoitu kohdennettuja toimenpiteitä. Osallistamismenetelminä on käytetty muun muassa: 

  • Tutustumiskäynnit terveysasemille ja henkilöstön kuuleminen. 
  • Tiedottaminen
  • Keskustelu henkilöstön kanssa
  • Palautekyselyt
  • Luennot ja työpajat
  • Vaikuttavuuskysely
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin juurruttamiseen tarvitaan projektikoordinaattori suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintamallia. Edellytyksenä on tiivis yhteistyö palvelun johdon kanssa ja sitoutuminen projektiin. Pilotoitua toimintamallia voidaan hyödyntää organisaation muissa palveluissa. Juurruttaminen ja toimintamallin levittäminen edellyttää kouluttamista, viestintää sekä riittävää rahoitusta toimienpiteiden jalkauttamiselle. 

Pilotoitua toimintamallia voidaan toistaa ja levittää organisaatiossa tehdyn vaikuttavuusselvityksen myötä. Toiminnan vakiinnuttaminen toimintamallin mukaan, edellyttää työntekijäresurssia. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin avulla on saatu levitettyä tietoisuutta liikkumisen tärkeydestä ja palautumisen merkityksestä hyvinvoinnin perustana. Henkilöstö on herännyt tarkastelemaan omia toimintatapojaan niin yksilö- kuin työyhteisötasolla ja saanut työkaluja siihen, kuinka muuttaa arkeaan aktiivisemmaksi. Tiedon lisääminen ja toimintatapojen tarkastelun kautta, on ammattilaisilla ollut matalampi kynnys ottaa liikkuminen puheeksi kaupunkilaisten kanssa perusterveydenhuollossa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Liikettä terveydeksi -toimintamallia voidaan soveltaa myös muihin työympäristöihin. Toimintamallilla luodaan perusta hyvinvoivalle henkilöstölle ja sitä myötä jalkautetaan hyvinvoinnin kulmakiviä myös kuntalaisille. Projektin kautta voidaan viestittää aitoa välittämistä ja kannustusta henkilöstölle muuttamalla työympäristöä ja työkulttuuria liikkumista sallivaksi sekä palautumista tukevaksi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä