Matkalla metkaan arkeen. Metkoja menetelmiä erityislapsiperheille -hyvinvointimalli

Mallilla tuetaan ja vahvistetaan erityislapsiperheiden vapaa-ajan sekä arjen hyvinvointia teemallisten perhe- ja vertaisryhmien sekä tuen ja tiedon avulla. Malli sisältää hyväksi koettuja ja arvioituja uudenlaisia toimintoja sekä metkoja menetelmiä.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 13.3.2017, viimeksi muokattu 15.3.2018).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Matkalla metkaan arkeen. Metkoja menetelmiä erityislapsiperheille -hyvinvointimalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallilla tuetaan ja vahvistetaan erityislapsiperheiden vapaa-ajan sekä arjen hyvinvointia teemallisten perhe- ja vertaisryhmien sekä tuen ja tiedon avulla. Malli sisältää hyväksi koettuja ja arvioituja uudenlaisia toimintoja sekä metkoja menetelmiä.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 13.3.2017, viimeksi muokattu 15.3.2018).

Toteutuspaikka
Oulun seudun omaishoitajat ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

28.01.2020

Viimeksi muokattu

17.06.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Metkoja menetelmiä –hyvinvointimallin avulla perhe saa uudenlaisia ja vuorovaikutteisia, koko perhettä vahvistavia toimintatapoja sekä voimaannuttavia oivalluksia arkeensa. Lisäksi perheiden kanssa toimivat ammattilaiset voivat hyödyntää mallia tukiessaan asiakasperheitään. Hyvinvointimalliin valikoidut teemat ja niitä tukevat menetelmät täydentävät julkisen sektorin palveluja toiminta-alueellaan.

Toimintaympäristö **

Omaishoito on käsitteenä ja ilmiönä monelle tuttu, mutta omaishoidon monimuotoisuus ei ole juurikaan näkynyt esimerkiksi omaishoitajayhdistysten toiminnassa.  Omaishoitajuus on mielletty lähinnä iäkkäiden henkilöiden tavaksi huolehtia toinen toisestaan, jolloin vallitseva käsitys omaishoidosta on ollut varsin kapea-alainen. Tähän haluttiin saada muutos niin yhdistyksen tarjoamassa toiminnassa kuin viestinnässäkin, koska omaishoito kattaa monenlaisia muitakin tilanteita. Esimerkkeinä työikäisen puolison hoivatilanteet, lapsen omaishoidon tilanteet sekä etäomaishoitotilanteet.

Omaishoitoperheiden palvelujärjestelmä on usein hyvin sirpaleinen ja puutteellinen, jolloin ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan tukea perheiden jaksamista sekä täydentää tarjolla olevaa toimintaa. Jotta omaishoitajavanhemmat jaksaisivat tehdä tärkeää työtään, tulisi heille tarjota matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa. Tämä hyvinvointimalli tarjoaa ratkaisun erityislapsiperheiden jaksamisen ja osallisuuden tukemiseen heidän arjessaan

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmää ovat erityislapsiperheet. Hyvinvointimalli on rakennettu niin, ettei lapsella tarvitse olla diagnoosia tai vanhemmalla omaishoidontuen sopimusta osallistuakseen toimintaan. Tämän ansiosta toimintaan löytävät mukaan myös ne perheet, jotka muutoin jäävät monien toimintojen ulkopuolelle. Erityislapsiperheille ei ole juurikaan tarjolla vastaavanlaista näin laaja-alaisesti koko perheen arkea ja vapaa-aikaa tukevaa toimintaa.

Jo itsessään tieto toiminnasta ja kokemus osallistumisen mahdollisuudesta lisää perheiden turvallisuuden tunnetta. Toisinaan, kun arki on uuvuttavaa, voimavaroja ja osallisuuden tunnetta lisää se, että on mahdollisuus mennä mukaan toimintaan, jossa koko perheen tarpeet on valmiiksi huomioitu. Mallin koko perhettä tukevissa toiminnoissa huomioidaan perhelähtöinen lähestymistapa, jolloin perheet itse määrittelevät keiden on tärkeää olla mukana missäkin toiminnassa. Esimerkiksi rauhoittumisryhmään voi osallistua koko perhe tai vanhempi vaihdellen sen lapsensa kanssa, joka sillä kerralla kaipaa erityistä huomiota vanhemmaltaan. Malliin sisältyvien toimintojen monipuolisuudella ja eri variaatioilla on huomioitu perheiden erilaiset toiveet, tarpeet ja elämäntilanteet. Toimintaan voivat osallistua niin sellaiset perheet, jotka haluavat osallistua vain kertaluonteisiin tapahtumiin kuin perheet, jotka kaipaavat jatkuvampaa toimintaa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1.  VANHEMMUUDEN TUKEMINEN

Tämä kokonaisuus sisältää vanhemmille suunnattuja uudenlaisia menetelmiä, joilla tuetaan vanhemmuutta, omaishoitajuutta ja parisuhdetta.

RAUHOITTUMIS- JA RENTOUTUMISTOIMINNOT: Vanhemmat saavat uusia menetelmiä, joilla vahvistetaan läsnäolotaitoja ja rauhoittumisen keinoja. Esim. Mindfulness, jooga.
TAIDE- JA KULTTUURITOIMINNOT: Vanhemmat saavat vahvistusta itsetuntemukseen ja vuorovaikutustaitoihin. Esim. LogoArt, teatteri.
PARISUHDETOIMINNOT: Vanhemmat saavat tapoja, joilla käsitellä ja vahvistaa parisuhdetta. Esim. Parisuhteen palikat, Rikasta minua -kurssit.
YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN TUKEMISEN TOIMINNOT: Vanhemmat saavat tietoa ja tukiverkostoja. Esim. Yhden vanhemman perheiden Olohuoneet.
OMAISHOITAJUUDEN TUKEMISEN TOIMINNOT: Vanhemmat saavat keinoja omien voimavarojen vahvistamiseen niin vanhempana kuin omaishoitajana. Esim. omaishoitajien työnohjausryhmä.
TUEN JA TIEDON TOIMINNOT: Vanhemmat saavat helposti tukea ja tietoa Esim. hyvinvoivaperhe.fi, chat, luennot.

2. KOKO PERHEEN TUKEMINEN

Tämä kokonaisuus sisältää koko perheelle suunnattuja uudenlaisia toimintoja ja metkoja menetelmiä, joilla tuetaan koko perheen yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia sekä lapsen osallisuutta. Perheet saavat menetelmiä kotiin, joiden avulla arjen hyvinvointi vahvistuu.
RAUHOITTUMIS- JA RENTOUTUMISTOIMINNOT: Vanhemmat ja lapset saavat uusia yhteisiä tapoja olla yhdessä, joilla mahdollistetaan lapsen ja vanhemman välisiä läsnäolon ja jakamattoman huomion hetkiä. Toiminnot voivat tukea myös erityislapsen kuntoutusta. Esim. Satuhieronta™, Sherborne-liikunta, lasten jooga ja vauvarentoutus.
TAIDE- KULTTUURI- JA LUONTOTOIMINNOT: Vanhemmat ja lapset saavat yhteisiä harrasteita, jotka vahvistavat perheen jäsenten välisiä vuorovaikutustaitoja sekä tukevat itseilmaisua ja itsetuntemusta. Esim. LogoArt, perhemuskari ja tanssi.
PERHETAPAHTUMAT: Perheillä on yhteisiä vertaistuellisia kokoontumisen mahdollisuuksia, joissa huomioidaan perheiden ja lasten tuen tarpeet sekä riittävät resurssit.

3. HYVINVOINTIMALLIN SEKÄ SEN OSIEN KÄYTÖN TUKEMINEN

Tämä kokonaisuus sisältää vanhemmuutta ja koko perhettä tukevia metkoja menetelmiä erityislapsiperheille, jotka löytyvät Hyvinvoiva Perhe –menetelmäsivustolta www.hyvinvoivaperhe.fi. Sivustolta käyttäjät saavat monenlaisia menetelmiä ja työkaluja käyttöönsä. Perheiden kanssa työskentelevä ammattilainen voi ohjata perheitä sivustolle, hyödyntää sivustoa ideoidessaan omaa toimintaansa tai sitä voi käyttää mallissa kuvattujen perhe- ja vertaisryhmien toteuttamisen tukena sekä ryhmän jälkeisenä menetelmän ylläpitäjänä kotona.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyvinvointimallin toiminnot on valittu niin, että ne kaikki mahdollistavat jonkinlaisten välineiden, menetelmien tai toimintatapojen käyttöönoton kotioloissa tai perheiden arjessa yleensä. Toimintoja on pyritty perheiden toiveesta varioimaan niin, että ne ovat ajallisesti joko vähän sitovia toimintoja tai selkeästi pidempijaksoisia, jotka vaativat perheeltä tai vanhemmalta sitovampaa osallistumista. Erilaisilla variaatioilla mahdollistetaan monenlaisista perhetilanteista toimintaan osallistuminen. Hyvinvoivaperhe.fi –sivustoa kehitettäessä on huomioitu myös ne perheet, joilla ei ole jostain syystä mahdollisuutta osallistua muuhun tarjolla olevaan toimintaan. Lisäksi sivusto voi toimia ryhmän jälkeisenä tukena sisäistää ja oppia lisää menetelmistä. Yhden päivän mittaisesta lyhemmistä toiminnosta toimii esimerkkinä hankkeessa kehitetty Satujen saaret –menetelmäpäivä. Yhtenä sitovuutta vaativana, vanhemmuutta ja omaishoitajuutta tukevana, toimintana näyttäytyy hankkeen aikana kehitetty työnohjaus omaishoitajavanhemmille. Hankkeessa käytettyjä menetelmällisiä toimintamuotoja ovat olleet mm. Mindfulness -kurssit, Sherborne –liikuntaryhmät, Parisuhteen palikat –teematuokiot sekä Satuhieronta. Toiminnot ovat tukeneet niin vanhemmuutta kuin omaishoitajuuttakin ja malliin sisältyvien toimintojen avulla on voitu lisätä perheiden yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Metkoja menetelmiä –hyvinvointimalli on helposti käyttöön otettava ja sovellettava. Perhe voi ottaa yksittäisiä menetelmiä käyttöönsä kotona menetelmäsivuston avulla. Vaihtoehtoisesti erilaisia metkoja menetelmiä voidaan ottaa käyttöön soveltuvin tavoin ammattilaisohjauksessa. Lisäksi koko malli voidaan siirtää sellaisenaan esimerkiksi toisen järjestön tai toimijan käyttöön. Hyvinvointimalliin sisältyvä menetelmäsivusto tarjoaa helpon, nopean ja taloudellisen tavan ottaa käyttöön erityislapsiperheen arkea tukevia menetelmiä. Hyödyntäessään Metkoja menetelmiä –hyvinvointimallia  niin perheet kuin ammattilaisetkin saavat uusia voimaannuttavia ja vuorovaikutteisia oivalluksia.

Kansikuva
"Erityisen mainiot perheet hyvinvointimalli"

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis