Kolme MIELI ry:n Mielenterveyden ensiapu® -koulutusta: Mielenterveys elämäntaitona® (MTEA1), Haavoittuva mieli® (MTEA2) sekä Nuoren Mielen ensiapu® (NMEA) vahvistavat osallistujien mielenterveysosaamista tutkimusnäytön ja koulutuskokemusten perusteella.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mielenterveyden ensiapu -koulutukset
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kolme MIELI ry:n Mielenterveyden ensiapu® -koulutusta: Mielenterveys elämäntaitona® (MTEA1), Haavoittuva mieli® (MTEA2) sekä Nuoren Mielen ensiapu® (NMEA) vahvistavat osallistujien mielenterveysosaamista tutkimusnäytön ja koulutuskokemusten perusteella.

 

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Ellen Tuomaala

Luotu

17.11.2020

Viimeksi muokattu

26.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Mielenterveysosaamista vahvistavat kolme Mielenterveyden ensiapu® -koulutusta: Mielenterveys elämäntaitona - Mielenterveyden ensiapu@1 (MTEA®1), Haavoittuva mieli -Mielenterveyden ensiapu®2 (MTEA®2) sekä Nuoren Mielen ensiapu® (NMEA®). 

Koulutusten laajuus on 14 oppituntia. MTEA®1 ja MTEA®2 muodostuvat lähiopetuspäivistä.  NMEA®-koulutuksessa lähiopetusta on 7 tuntia, jonka jälkeen seuraa neljän viikon ohjattu interaktiivinen verkkokurssi. Koulutukset sopivat sekä ammattilaisille että kansalaisille. Kaikki koulutukset ja materiaalit ovat saatavissa myös ruotsinkielisinä. Lisäksi MTEA®1 materiaalit ovat saatavilla englannin- ja arabiankielellä. Kaikkiin koulutuksiin sisältyy oppikirja.

Mielenterveys on voimavara, joka on jokaisen toimintakyvyn perusta ja tärkeä osa ihmisen kokonaisterveyttä. Mielenterveys auttaa ihmistä toimimaan elinympäristössään sekä kohtaamaan erilaisia elämäntilanteita ja niiden asettamia vaatimuksia. Jokainen voi vaikuttaa omaan mielenterveyteensä.

Mielenterveysosaamisella tarkoitetaan tietoja ja taitoja, joiden avulla jokainen voi edistää omaa, läheistensä tai asiakkaidensa mielenterveyttä. Mielenterveysosaaminen pitää sisällään myös mielenterveyden ongelmien tunnistamisen ja kriisitilanteessa auttamisen.  Mielenterveysosaaminen vähentää mielenterveysongelmiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja muokkaa asenteita myönteiseen suuntaan.

Mielenterveystaidot ovat osa mielenterveysosaamista. Niillä tarkoitetaan hyvinkin arkisia ja yksinkertaisia keinoja ja valintoja. Mielenterveystaidot ovat tietoisuutta näiden valintojen merkityksestä mielen hyvinvoinnille. Mielenterveystaitoja voidaan opetella ja harjoitella elämänkulun kaikissa vaiheissa.

Mielenterveys elämäntaitona® MTEA1 on voimavaralähtöinen, tutkittua tietoa hyödyntävä mielenterveyden kansalaistaitokoulutus. Se tarjoaa tietoa mielenterveyden käsitteestä, tunne- ja vuorovaikutustaidoista, arjen hyvinvoinnin taidoista, kriiseistä ja niistä selviytymisestä sekä itsemurhien ehkäisystä. Koulutuksen pituus on 14 tuntia, ja se voidaan toteuttaa kahden päivän koulutuksena tai useammassa osassa.

Mielenterveyden elämäntaitona® MTEA1 -koulutus voidaan toteuttaa myös verkossa. Verkossa toteutettavan koulutuksen rakenne: 5 webinaaritapaamiskertaa Teamsissä: 1 ½ tuntia/kerta sekä itsenäistä työskentelyä tapaamisten välissä, yhteensä n. 5 tuntia.

Haavoittuva mieli® MTEA2 -koulutus antaa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä, niiden tunnistamisesta ja tukemisesta. Koulutus antaa valmiuksia myös avun tarpeen arviointiin ja hankkimiseen. Tutkimukseen pohjaava tieto mielenterveyden häiriöistä vähentää ennakkoluuloja niitä kohtaan ja purkaa stigmaa eli häpeäleimaa.

MTEA®2 pohjautuu kansainväliselle koulutukselle, Australiasta lähtöisin olevalle Mental Health First Aidille. Suomessa MIELI ry:llä on lisenssi kyseisen koulutuksen hallinnointiin ja kehittämiseen. Koulutusta toteutetaan tällä hetkellä yli 26 maassa ympäri maailman. Mukana ovat esimerkiksi Ruotsi, USA, Iso-Britannia, Australia ja Kanada. Koulutuksen pituus on 14 tuntia, ja se voidaan toteuttaa kahden päivän koulutuksena tai useammassa osassa.

Haavoittuva mieli® – MTEA2 koulutus voidaan toteuttaa myös verkossa. Verkossa toteuttavan koulutuksen rakenne : 2 webinaaritapaamista Teamsissä: 2,5 tuntia/kerta sekä itsenäistä työskentelyä verkossa tapaamisten välissä, yhteensä n. 5 tuntia.

Nuoren mielen ensiapu® -NMEA koulutus tarjoaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä sekä yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä, mielen hyvinvoinnin haasteista ja vaikeista kokemuksista arjen keskellä, sekä puuttumisen ja puheeksi ottamisen välineistä. NMEA -koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työtä tekeville sekä vanhemmille.

Ohjaajakoulutukset

Mielenterveystaitojen levittämistä tukee se, että MIELI ry kouluttaa Mielenterveyden ensiapuohjaajia, joilla on ohjaajakoulutuksen käytyään pätevyys ja oikeus kouluttaa MTEA -koulutuksia.

Mielenterveyden ensiapu®1 ja 2 -ohjaajakoulutus on kolmepäiväinen. Pääsyvaatimuksena on Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutus, kyky ohjata ryhmiä sekä mahdollisuus toteuttaa koulutuksia. Saadakseen Mielenterveyden ensiapu® -ohjaajatodistuksen on järjestettävä yksi pilottikoulutus. Kokonaisuudessa ohjaajakoulutus on 35 tuntia (ohjaajakoulutuksen lähiopetuspäivät 21 tuntia + pilottikoulutus 14 tuntia). Nuoren Mielen Ensiavun® ohjaajakoulutus on 14 tunnin kokonaisuus. Lisäksi on järjestettävä siihen liittyvä pilottikoulutus. Ohjaajakoulutuksessa ohjaajat saavat käyttöönsä MTEA -koulutusmateriaan muun muassa koulutusdiat, ohjaajan käsikirjan sekä koulutusten markkinointimateriaalin

Toimintaympäristö **

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteet ovat muutoksessa. Elämme yhä pidempään ja fyysinen terveytemme on yhä parempi, mutta psyykkinen oireilu lisääntyy. Mielenterveyden häiriöiden suhteellinen osuus suomalaisten tautitaakasta on pitkään ollut kasvussa, ja koronaepidemian aiheuttama poikkeustila on lisäksi ajankohtaisesti lisännyt monien suomalaisten psyykkistä rasittuneisuutta. Yhteiskunnan muutosten myötä hyvästä mielenterveydestä on tullut tärkeä voimavara, joka auttaa rakentamaan mielekästä elämää, toimimaan yhteiskunnassa ja erilaisissa yhteisöissä sekä pärjäämään elämän haasteissa. Hyvä mielenterveys on myös resilienssiä, joka edistää päihteettömyyttä, kannattelee yksilön ja yhteisön kriiseissä sekä tukee ihmisten ja yhteisöjen tuottavuutta.

Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset toimivat Kansallisen mielenterveysstrategian 2020–2030 painopisteen ”mielenterveys pääomana” toteuttamisessa. Koulutusten avulla juurrutetaan mielenterveysosaamista osaksi tulevan sote -uudistuksen hyte- työtä ja koulutusten juurruttamiseen liittyvä yhteistyö täydentää Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeita kunnissa ja sote-alueilla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mielenterveyden ensiapu -koulutusten kohderyhmänä ovat kaikkien maakuntien väestö ja ammattilaiset. Koulutuksia kohdennetaan väestöstä myös niihin, jotka hyötyvät mielenterveysosaamisen vahvistumisesta eniten, kuten esimerkiksi vangit, työttömät ja eri potilasryhmiin kuuluvat. Kohderyhmänä ovat hyvinvontialueilla sosiaali- ja terveyden huollon ammattilaiset, kuntien työntekijät, kansalaisopistot ja järjestöissä työskentelevät sekä vapaaehtoiset.

MTEA-koulutuksia on viety osaksi organisaatioiden, kuntien, maakuntien ja hyvinvointialueiden työtä.  Koulutukset toimivat mielenterveysstrategian jalkauttamisen välineenä sekä keinona tukea kuntalaisten ja työyhteisöissä ammattilaisten mielenterveyttä. Joillakin alueilla toimii alueellisia ohjaajaverkostoja. Verkostot kokoontuvat säännöllisesti ja toimintaa ohjaa alueellinen koulutusten levittämissuunnitelma, jonka mukaisesti koulutuksia järjestetään alueilla.

Toiminnan kestävyyden ja jatkuvuuden varmistamista tukee se, että organisaatioihin koulutetaan omia MTEA -ohjaajia, jotka omana perustyönään järjestävät koulutuksia ja vievät näin mielenterveysosaamista osaksi perus- ja asiakastyötä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia järjestetään valtakunnallisesti sekä ns. avoimina koulutuksina että organisaatioiden työntekijöille ja asiakasryhmille ns. suljettuina koulutuksina.

Koulutusmalli on matalan kynnyksen koulutus, joka soveltuu kaikille täysi-ikäisille.

MIELI ry kouluttaa MTEA® ohjaajia, jotka pitävät itsenäisesti koulutuksia. Suomessa on noin 900 koulutettua MTEA® -ohjaajaa. MTEA® peruskoulutuksen käynyt voi hakeutua ohjaajakoulutukseen. Koulutukseen pyrkivällä tulee olla kokemusta ryhmän ohjauksesta ja/tai kouluttamisesta. MIEli ry:n ja MTEA® ohjaajan välisessä ohjaajasopimuksessa määritellään sopijaosapuolten oikeudet ja velvoitteet koulutusten järjestämiseen liittyen.

MIELI ry tarkistaa vuosittain koulutuksen järjestämiseen ja hintaan liittyvän lisenssimaksun. Lisenssimaksu sisältää mm. koulutukseen liittyvän materiaalin ja sen käytön. MIELI ry ylläpitää ohjaajarekisteriä, ohjaa ja tukee ohjaajia sekä ylläpitää rakenteita, jolla tuetaan koulutusten järjestämistä.

Hyvinvointialueilla ja kunnissa toimii yhteistyöryhmiä, jotka seuraavat, kehittävät ja koordinoivat alueellista MTEA® toimintaa. Toiminnan valtakunnallisen johtaminen on MIELI ry:n vastuulla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset olivat osana hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihanketta 2017-2018, jossa levitettiin valtakunnallisesti hyviä käytäntöjä ja MTEA® koulutuksets olivat yksi levitetyistä hyvistä käytännöistä. Toiminta juurtui joissakin kunnissa ja maakunnissa osaksi hyvinvointisuunnitelmia.

Kärkihankkeen aikana

  • 63,2 % Mielenterveys elämäntaitona (MTEA1) -koulutuksiin osallistuneista koki, että koulutus on vahvistanut heidän hyvinvointiaan paljon tai erittäin paljon.
  • 50,3 % Mielenterveyden ensiapu (MTEA2) -koulutuksiin osallistuneista koki oppineensa ottamaan vaikeita asioita puheeksi läheisen tai työkaverin kanssa.

77,8 % Nuoren Mielen ensiapu (NMEA) -koulutuksiin osallistuneista koki saaneesi koulutuksesta lisää tietoa, taitoa ja rohkeutta tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä työssään ja/tai vapaa-ajallaan.

Yhteistyökumppaneiden kokema hyöty

  • Kumppanit näkivät, että Mielenterveyden ensiapu -koulutusten avulla on mahdollista vaikuttaa organisaation toimintakulttuurin siten, että painopiste siirtyy korjaavasta toiminnasta enemmän terveyttä edistävään suuntaan.
  • Koulutukset kasvattavat myös henkilöstön osaamispääomaa ja luovat tiiviimpiä yhteistyösuhteita eri yksiköiden ja organisaatioiden välille.

(Lähde: Mielenterveys kuuluu kaikille -hanke 201718)

MTEA1 -koulutuksesta on tekeillä arviointitutkimus, joka valmistuu vuoden 2021 aikana. Arviointitutkimuksen tavoitteena on selvittää koulutukseen osallistuneiden kokemuksia koulutuksen tavoitteiden saavuttamisesta ja vaikutuksista heidän mielenterveystaitoihinsa. Tutkimuksessa kartoitetaan myös sitä, keitä koulutukset tällä hetkellä tavoittavat. Samalla selvitetään myös koulutukseen liittyviä kehittämistarpeita.

Mielenterveyden ensiavun® (Mental Health First Aid) vaikuttavuutta kartoittanut meta-analyysi (Hadlaczky, 2014) osoitti, että menetelmä lisää osallistujien mielenterveystietoisuutta, vähentää kielteisiä asenteita ja lisää tuen antamista mielenterveysongelmia kokeneille. Meta-analyysin perusteella Mielenterveyden ensiapu® nähdään suositeltavana kansanterveystoimena.

Ruotsissa tehty kontrolloitu satunnaistutkimus (Svensson, 2014), joka toteutettiin pääosin julkisen sektorin ammattilaisten keskuudessa, osoitti, että kurssille osallistuminen paransi mielenterveystietoisuutta ja auttamisvalmiutta. Kahden vuoden seuranta todensi, että nämä parannukset säilyivät suurimmaksi osaksi. Tanskassa toteutettu tuore tutkimus päätyi samansuuntaisiin lopputuloksiin (Jensen, 2016).

Yhdysvalloissa sosiaalityöntekijöille tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että osallistujien itseluottamus omaan kykyyn auttaa ahdistunutta tai kriisissä olevaa nuorta vahvistui merkittävästi. Myös auttamisen todennäköisyys kasvoi (Aakre, 2016). Tutkimustulokset myös ehdottavat parempaa valmiutta itsemurhariskin kartoittamiseen.

Mielenterveyden ensiapu® -ohjaajien kokemuksia kartoittaneessa tutkimuksessa Byrne (2015) nostaa esiin lukuisat tulevaisuuden mahdollisuudet ohjaajien verkostoitumisessa, kohdennettujen kurssien tarjoamisessa sekä kansalaisille suunnatun mielenterveystaitoihin keskittyvän kampanjan toteutuksessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset soveltuvat hyvin erilaisille kohderyhmille. Koulutuksen ohjaajan tulee kuitenkin huomioida aina kohderyhmän tarpeet ja ohjaajalla tulee olla taitoa soveltaa koulutus kullekin kohderyhmälle sopivaksi, muistaen kuitenkin rekisteröidyn tuotteen velvoitteet.

Organisaatioiden, jotka lähtevät kouluttamaan omaan organisaatioonsa MTEA® ohjaajia tulee huomioida, prosessin pituus (peruskoulutus 14 tuntia + ohjaajakoulutus 21 tuntia + pilotointi 14 tuntia). Työntekijällä tulee olla oikeus kouluttaa oman organisaationsa työtekijöitä osana omaa perustyötään sekä osallistua MIELI ry:n järjestämiin verkostopäiviin työajalla.

Kansikuva
Kuvassa keski-ikäinen, tummahiuksinen mies katsoo suoraan, ja teksti: "Vahvista mielenterveyden tietoja ja taitoja Mielenterveyden ensiapu -koulutuksissa."

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Mielenterveys Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointi Terveyden edistäminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Koko väestö