Monialainen asiakasohjaus, Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Soiten Sosiaali- ja terveyspalveluneuvonnasta kehitetään keskitetty, digitaalinen, asiakaslähtöinen ja monialainen asiakasohjaus -konsepti, jossa alueen kaiken ikäisiä asukkaita ohjataan saamaan tarvitsemansa palvelut. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monialainen asiakasohjaus, Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Soiten Sosiaali- ja terveyspalveluneuvonnasta kehitetään keskitetty, digitaalinen, asiakaslähtöinen ja monialainen asiakasohjaus -konsepti, jossa alueen kaiken ikäisiä asukkaita ohjataan saamaan tarvitsemansa palvelut. 

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

15.02.2024

Viimeksi muokattu

14.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Monialaisen asiakasohjauksen tavoite on antaa väestölle tietoa ja apukeinoja arjessa selviytymiseen, terveyden-  ja sairaanhoitoon, sosiaaliturvaan sekä erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Yhdellä yhteydenotolla asiakas saa tarvitsemansa avun tai ohjauksen oikean palvelun piiriin. Ohjaamme asiakasta myös muihin, kuin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palveluun saa yhteyden jokaisena arkipäivänä sekä puhelimitse että sähköisiä palvelukanavia pitkin ja se palvelee koko hyvinvointialuetta ja kaikkia ikäryhmiä, myös omaisia ja muita ammattilaisia.  Asiakasohjauksessa työskentelee kokeneita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on laaja palvelujärjestelmän ja alueen tuntemus.  

Toimintaympäristö **

Keski-pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023, jolloin astui voimaan lainsäädännöllinen Sote-uudistus. Soite vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimesta ja järjestää palvelut väestölle kahdeksan kunnan alueella Keski-Pohjanmaalla. Hyvinvointialueen asukasmäärä on noin 68 000. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle. 

Soiten visiona on olla Suomen toimivin hyvinvointialue. Missiona on tarjota hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ihmiselle. Tavoitteena on yhteistyöllä rakentaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta alueen asukkaille sekä tarjota ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisten tueksi arkeen. Kriittisenä menestystekijöinä Soitessa on palveluiden saavutettavuus, monipuoliset palvelumuodot ja digitaalisten palveluiden ensisijaisuus. Yhteinen asiakasohjaus on osa Soiten palvelustrategiaa ja Soite 2030 suunnitelmaa. Monialaisen asiakasohjauksen kehittäminen Keski-Pohjanmaalla aloitettiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa vuonna 2023. Kehittämistä jatketaan RRP hankkeessa vuonna 2024, tavoitteena on että ihmiset saavat  tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointialueen henkilökunnan informointi on koettu tärkeäksi, palvelu on tehtävä näkyväksi. Organisaatiota on informoitu palvelusta johtotasolla ja eri koalitioissa. Lisäksi on lähetetty infokirje, joka on julkaistu sisäisellä tiedotuskanavalla. Yhteistyöpalavereita on pidetty niiden yksiköiden kanssa joiden kanssa on nähty käytännössä miten voisimme vähentää päällekkäistä työtä. Näin on toimittu esim. ikääntyneiden palveluohjauksen ja heidän työntekijöiden kanssa, sosiaalineuvonnan henkilökunnan kanssa  ja uusimpana terveyskeskusvastaanoton henkilökunta. 

Esim.1 

  •  Asiakas ottaa yhteyttä chat kanavalla miten saa uusittua reseptin jonka uusiminen ei enää onnistu kanta.fi palvelun kautta 
  •  Chat palvelun työntekijä pyytää asiakasta tunnistautumaan asiakkuuden varmistamiseksi
  •  Asiakas tunnistautuu ja hoitaja kirjaa asiakkaan asian HOITO lehdelle
  •  Hoitaja siirtää asiakkaan asian etälääkärin kirjalle
  •  Hoitaja ohjeistaa asiakasta itse katsomaan kanta.fi palvelusta kun resepti on uusittu tai lukemaan lääkärin kommentin palvelusta

    -> asiakkaan asia hoitui yhdellä yhteydenotolla, ohjaus sähköisistä palveluista 

 

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuoden 2024 alkupuolella käyttöön otettu chat kanava on lisännyt yhteydenottoja ja tunnistaumisen mahdollisuus lisää myös käyttömahdollisuuksia. 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tässä muutamia vinkkejä kehittämiseen, joita me olemme oppineet kantapään kautta kehittämismatkan varrella:

1. Muodostakaa yhteinen näkemys siitä, mitä aletaan kehittämään

Pohtikaa isolla joukolla, mikä on tämänhetkinen ongelma? Ketä nykyinen neuvonta- ja palveluohjausjärjestelmänne palvelee? Onko väliinputoajia? Millainen järjestelmä sopii juuri teidän hyvinvointialueellenne? Kuunnelkaa kenttää, asiakkaita, eri professioita ja johtoa. Tutkikaa mitä muualla tehdään. Tutustukaa asiakaspalautteeseen ja asiakkaiden ohjautumiseen palveluissa. Kerätkää palautetta ja reagoikaa niihin 

2. Olkaa realisteja

Ideaalitilanteessa pöytä on tyhjä, tekijöitä paljon, suunnitteluaikaa loputtomasti ja kaikki innolla mukana. Käytännössä kuitenkin olemassa olevia neuvontapalveluja on jo paljon ja eri tahojen toiveiden tynnyri rajaton, resurssit niukat ja muutosta pelätään. Rajatkaa kehittämäänne palvelua ja aloittakaa kokeilu pala kerrallaan.  

3. Luottakaa paikalliseen osaamiseen

Palveluohjausta ja neuvontaa tarjotaan runsaasti ostopalveluna eri puolilta Suomea. Me luotamme oman alueen osaamiseen tarjotaksemme parasta apua omille asukkaillemme.  Meillä on käytössä omat asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja sisäiset konsultaatiokanavat, joiden avulla pystymme ohjaamaan asiakkaita nopeasti eteenpäin oikean palvelun piiriin. Panostakaa organisaation sisäiseen viestintään ja laatikaa sisäiset yhteydenottokanavat.

4. Laittakaa asiakas etusijalle

Kun realiteetit alkavat paljastumaan, muistakaa miksi uutta toimintatapaa luodaan. Asiakkaiden pitää pystyä saamaan palvelua mahdollisimman laajoilla aukioloajoilla ja monikanavaisesti. Miettikää, mikä teidän palvelussanne on hyvää asiakaspalvelua. Asiakkaan kuuntelu ja sanattoman viestinnän ymmärtäminen saattaa kertoa todellisen yhteydenoton syyn 

5. Varatkaa aikaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri järjestelmien ja oikeuksien selvittämiseen

Koska asiakasohjauksessa työskentelee sekä sosiaali- että terveysalan ammattihenkilöstöä, törmätään tietosuoja-asioihin ja järjestelmähaasteisiin. Mihin kirjataan, kuka kirjaa ja mitä, kuka pääsee näkemään ja mitäkin? Selvittäkää nämä asiat hyvissä ajoin ennen palvelun käynnistymistä!  On välttämätöntä, että ammattihenkilöt pystyvät ohjaamaan asiakkaita ja näkemään asiakkaan suostumuksella hänen tietojaan. 

6. Tilastointi ja toiminnan arviointi

Monialaiselle asiakasohjaukselle jouduttiin luomaan erillinen suorituspaikka potilastietojärjestelmään, että pystymme erittelemään uuden palvelun tilastot. Kaikki asiakastapaukset eivät vaadi vahvaa asiakkaan tunnistautumista, jolloin asiakkaan asiaa ei kirjata potilastietojärjestelmään. Näitä tapauksia varten olemme luoneet oman Webropol-tilaston, jotta pystymme tarkastelemaan pilotin aikaista toimintaa ja tuloksia. Käytännönössä teemme Webpropol tilaston kaikista yhteydenottaneista asiakkaista, jotta saamme riittävästi tietoa. Laatikaa asiakkaille selkeä palautekanava, johon on helppo vastata. Tästä saatava tieto on erittäin tärkeää 

7. Muistakaa viestiä

Panostakaa sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään heti kehittämisen alusta alkaen ja tehkää sitä suunnitelmallisesti koko ajan.   Monialaista asiakasohjausta on esitelty Soitessa   lukuisissa yhteyksissä, johtoryhmissä, kokouksissa, esihenkilöinfossa ja henkilöstöintrassa, mutta silti palvelusta ei tiedä vielä monikaan ja tunnettavuus paranee pikku hiljaa.  Panostakaa asiakkaiden ohjaukseen ja neuvontaan, tarvittaessa henkilökohtaista opastusta.

8. Satsatkaa tiimin rakentamiseen

Palveluiden integrointi ei ole vain sitä, että eri taustoista tulevat ammattihenkilöt tulevat tekemään töitä yhdessä. Monialaisen asiakasohjauksen tiimin luominen on tärkeää ja siihen on myös varattava riittävästi aikaa. Yhteiset suunnittelupalaverit ovat tärkeitä ja niihin satsaaminen kannattaa. Jokainen tiimin jäsen tuo mukanaan oman osaamisen sekä oma persoonan. Kaikkien mielipiteet ja ajatukset on huomioitava ja niistä on tärkeää luoda yhtenäinen linja, miten toimitaan, esihenkilön roolia unohtamatta. Miettikää resurssit riittäväksi huomioiden poissaolot joita väistämättä tulee. Suunnitelkaa sovitut loma-ajat hyvissä ajoin ja miettikään toimiiko palvelu silloin supistetusti vai suljetaanko se kokonaan. 

9. Aloittakaa rohkeasti

Vaikka toimintamalli ei olisi suunniteltu "valmiiksi", kannattaa rohkeasti aloittaa ja kehittää/parantaa toimintaa kokeilemalla. Vuosien suunnittelulla homma ei välttämättä tule sen valmiimmaksi. Uskokaa siis itseenne, ja käynnistäkää palvelu. Kuunnelkaa tarkalla korvalla kaikkea palautetta ja parantakaa toimintaa jatkuvasti. Seuratkaa aktiivisesti yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, seuratkaa julkaisua erityisesti sosiaali- ja terveysministeriö, terveyden- ja hyvinvointilaitos yms. 

 

Kansikuva
Sote-neuvonta

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt