Nestorit-toiminta tukee miesten aktiivista vertaisuutta, lisää sosiaalista hyvinvointia ja edistää hyvää ikääntymistä. Nestorit- toiminta kannustaa ja motivoi miehiä järjestämään monipuolista ja mielekästä toimintaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nestorit -vertaistoimintaa miehille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nestorit-toiminta tukee miesten aktiivista vertaisuutta, lisää sosiaalista hyvinvointia ja edistää hyvää ikääntymistä. Nestorit- toiminta kannustaa ja motivoi miehiä järjestämään monipuolista ja mielekästä toimintaa.

Toteutuspaikka
Eläkkeensaajien Keskusliiton yhdistysten (297) alueilla sekä ikääntyvien keskuudessa eri puolilla Suomea.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Anu Kuikka

Luotu

23.06.2021

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Nestorit-vertaisryhmä miehille toiminnan käynnistäminen toteutuu seuraavin askelin ......

 • Ohjaajien kouluttaminen (Käsikirja ohjaa myös)
 • Aloituskerran suunnittelu
 • Kutsu aloituskertaan
 • Aloitustapaaminen
 • Ryhmäytyminen
 • Osallistujien toiveiden ja odotusten kartoitus ryhmän toiminnaksi
 • Pelisäännöistä sopiminen
 • Toiminta etenee ....... ja monipuolistuu

Ensimmäisessä tapaamisessa miehet laativat toiminnalleen suunnitelman, jossa kuvataan........

 • Tavoite – Miksi ryhmä on koottu, esim. miesten hyvinvointia ja aktiivisuutta tukeva ryhmä. Ryhmän nimeksi tulee Nestorit.
 • Kohderyhmä – Kenelle ryhmä on tarkoitettu esim. ikääntyville miehille. Ryhmän koko.
 • Ajankohta ja paikka – Milloin ja missä ryhmä kokoontuu, sopiva tila.
 • Markkinointi ja viestintä – Miesten tavoittaminen, miten tapahtuu ja kuka toteuttaa?
 • Kustannukset – Arvioidaan ja sovitaan, mitä toiminta tulee osallistujille maksamaan ja maksun suorittamisen tavat. Maksimoidaan toiminnan edullisuus/maksuttomuus.
 • Toiminnan sisältö – Suunnitelma siitä, mitä kullakin tapaamiskerralla tehdään, vastuiden jako, kuka vastaa mistäkin tekemisestä. Osaamista hyödynnetään laajasti. Toiminta voi olla laidasta laitaan, keskustelua, kulttuuria, liikuntaa jne. Sisällöstä päättävät osallistujat itse.
 • Yhteiset pelisäännöt tai oikeudet ja velvollisuudet.
 • Kauden päätös ja toiminnan arviointi – Sovitaan milloin toiminta on tarkoitus päättää, miten sitä arvioidaan ja milloin taas jatketaan.

Nestorit-vertaistoiminnan käskirjan liitteissä on suunnittelua tukevat yksityiskohtaiset lomakkeet.

Toimintaympäristö **

Miehille tarvitaan toimintaa, jossa he voivat toteuttaa itseään, osaamistaan, oppia uutta ja osallistua. Miesten joukossa on paljon osallistumattomia, heidät pitää saada mukaan uusiin harrastuksiin ja vertaisryhmiin. Miehet haluavat luoda uusia sosiaalisia suhteita samassa elämäntilanteessa olevien miesten kanssa ja erityisesti toiminnan avulla. (EKL. 2019. Olla läsnä ja kuunnella -kyselytutkimus.)

Nestorit-toimintaa toteutetaan siksi, että se tekee miesten elämästä mielekästä, lisää heidän elämäänsä sosiaalisia kontakteja sekä vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Nestorit-vertaistoimintaan osallistujat ovat eläkkeellä olevia ikääntyviä miehiä. Ikärajaa ei välttämättä tarvitse asettaa. Yhdistäviä tekijöitä voivat olla mielekkään tekemisen puute, yksinasuminen, ammattitausta, tarve puhua miesten asioita, kotiseudun ja asuinalueen tunnesiteet tai niiden historialliset piirteet, eläkkeelle jääminen tai leskeys.

 • Miesten osallistumiskynnystä madaltaa se, kun toiminnasta syntyy kuva, että se on suunniteltu miehille ja siihen osallistuu vain miehiä.
 • Toiminnassa voi olla niin osallistujana, ryhmän ohjaajana kuin tapaamisteemaan liittyen osaamistaan käyttävänä aktiivisena tekijänä.
 • Miesten ryhmässä kokemusten jakaminen auttaa keskinäistä kanssakäymistä, yhteisöllisyyttä, identiteetin etsintää ja yhdessä oppimista.
 • Tärkeää on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, tuoda esiin omia ajatuksia, osaamistaan ja mielenkiinnon kohteita.

Toiminnasta on koottu kaksipäiväinen koulutuskokonaisuus, joka tukee miesten ryhmien käynnistymistä ja ohjaamista. Koulutus toteutetaan Eläkkeensaajien Keskusliitossa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Nestorit-vertaistoimintaa juurrutetaan ja levitetään osaksi arjen toimintaa seuraavasti:

 • Nestorit-vertaistoiminnan käsikirjan julkaisu
 • Koulutuskokonaisuuden laatiminen ja koulutuksen ohjelman julkaisu
 • Markkinoiminen eri viestintäkanavia käyttäen
 • Koulutuksen toteuttaminen
 • Nestorit-vertaisryhmä ohjaajien tukeminen
 • Jälkimarkkinointi
 • Jatkuva kouluttaminen
 • Nestori-ryhmien toiminnasta juttujen kirjoittaminen Eläkkeensaaja-lehteen ja paikallislehtiin
 • Some-postaukset
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nestorit-vertaistoiminnasta kootaan toiminnan vaikutuksia miesten hyvinvoinnille.

Kuinka hyvin miesten seuraavat hyvinvoinnin osa-alueet ovat toteutuneet:

 • Sosiaalinen hyvinvointi – Yksinäisyys ja sen haittavaikutukset ovat vähentyneet
 • Liikkeelle lähtö – Osallistuminen on vahvistunut ja arkeen tullut rytmiä
 • Vertaistoiminta – Miesten keskinäinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus on lisääntynyt
 • Toiminnallisuus – Aktiivisuus ja yhdessäolo on vahvistunut
 • Tarpeiden mukainen toiminta – Oma toimintakyky on vahvistunut
 • Tasavertaisuus – Itsetunto on vahvistunut, saanut olla oma itsensä
 • Osaamisen käyttö – Luottamus, arvostus ja itsetunto ovat lisääntyneet
 • Yhdessä oppiminen – Identiteetti, tiedot ja taidot ovat vahvistuneet
 • Kokemusten jakaminen – Tullut kuulluksi, saanut voimavaroja, ja elämänlaatu on parantunut
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Nestorit-toiminta on jatkuvaa toimintaa, jota toteutetaan niin usein ja pitkään kuin miehet haluavat. Elämäntilanteen mukaan käynnistyvien keskustelevien ryhmien tapaamisia voidaan viedä eteenpäin lyhyempikestoisesti, esimerkiksi muutaman kuukauden rytmissä.

Miesten ryhmässä korostuu tasavertaisuus, kilpailemattomuus, huumori, yhdessä tekeminen ja asioista yhdessä päättäminen, vertaistoiminta. Vertaistoiminta ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä mahdollistaa ystävyyssuhteiden muodostumisen ja uuden oppimisen.

Nestorit-vertaisryhmä miehille sopii eri kokoisille miesten ryhmille ja missä tahansa Suomea toteutettavaksi. 
Käsikirjan avulla pääsee mainosti eteenpäin ja mikäli haluaa ohjaamisoppia, niin sitä tarjoaa EKL Elinvoimaa-toiminta.

Kansikuva
Nestorit-vertaistoimintaa miehille, Mies lukee sanomalehteä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä