Nuorisopsykiatrian jalkautuviin tiimeihin systeemisesti toimiva konsultaatiomalli

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella nuorisopsykiatri jalkautuu alueen tiimeihin eteläisellä alueella (entiset Ilmajoki, JIKky ja LLKY). Näissä tiimeissä on mahdollisuus käsitellä asiakkaan asiaa systeemisen orientaation keinoin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorisopsykiatrian jalkautuviin tiimeihin systeemisesti toimiva konsultaatiomalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella nuorisopsykiatri jalkautuu alueen tiimeihin eteläisellä alueella (entiset Ilmajoki, JIKky ja LLKY). Näissä tiimeissä on mahdollisuus käsitellä asiakkaan asiaa systeemisen orientaation keinoin. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Auli Romppainen

Luotu

17.11.2022

Viimeksi muokattu

16.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Nuorisopsykiatri jalkautuu eri alueille (Ilmajoki/1 tiimi; Kurikka-JIKky/2 tiimiä; LLKY/1 tiimi). Hän osallistuu noin kaksi tuntia kestävään tiimiin, joka koostuu nuorisoikäisten kanssa työtä tekevistä ammattilaisista.  Tiimi käsittelee asiakasasioita.  

Systeemisellä orientaatiolla toimivaan konsultaatiotiimiin kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki tiimin jäsenet. 

Systeemiset konsultaatiot tapahtuvat aina läsnäolotapaamisina.

 

Konsultaatio: 

Työntekijä tuo tiimiin käsiteltäväksi asiakkaan asian, johon hän tarvitsee monipuolista näkemystä eri ammattilaisilta (esimerkiksi asiakasasian monimutkaisuus tai asiakas on usean eri palvelun asiakkaana).

1. Päätös asiakastapauksen konsultaatiotarpeesta - oma työntekijä:

 • kysyy luvan konsultaatiokäsittelylle nuorelta ja vanhemmalta/huoltajalta
 • kertoo asiakkaalle, keitä tiimiin kuuluu. Jos nuoren kanssa keskustelussa nousee esille, että tarvitaan vain osa tiimistä, silloin kutsutaan vai nämä jäsenet paikalle.  
 • pohtii nuoren/huoltajan kanssa keskeiset huolenaiheet tai kysymykset, mihin tarvitaan vastaus tiimiltä. Huomioidaan myös työntekijän huolet ja kysymykset. 
 • täyttää asiakkaan kanssa esitiedot (lomake, jonka pohjalta konsultaatioon [sukupuu, aikajana] - esitietoja ei lähetetä kenellekään vaan on asiakasesittelyn tukena)
 • varaa ajan asiakastilanteen käsittelylle ajanvarauskirjasta (=psykososiaaliset ohjaajat/kouluterveydenhuolto) ja on yhteydessä puheenjohtaja (kts. kohta 2)
 • huolehtii edellisen tiimin lopussa tiimiin tulevat asiantuntijat

2. Konsultaatiotilanne (kesto noin 1 tunti):

 • Puheenjohtaja/koordinaattori konsultaatiossa:

  • Ilmajoen tiimi: kasvatus- ja perheneuvolan terapeutti
  • JIKky (Jalasjärvi ja Kurikan tiimit): kasvatus- ja perheneuvolan terapeutti yhdessä perhesosiaalityöntekijän kanssa
  • LLKY:n tiimi: perheterapeutit (sekä kasvatus- ja perheneuvolasta ja perhesosiaalityöstä)
 • Konsultaation rakenne:
  • 1. Asiakkaan asian esittely (oma työntekijä) 10–15 min. Esitellään esitietojen avulla: sukupuu/aikajana ja kysymys tiimille. Mahdolliset lyhyet ja konkreettiset tarkentavat kysymykset oma työntekijälle (tai asiakkaalle, jos hän on mukana)
  • 2. Reflektio (15–30 min) hypoteesit ja ryhmäreflektiona
  • 3. Suunnitelman tekeminen (10–15 min.): suunnitelma mukaan lukien työnjaosta ja seurannasta sopiminen

3. Dokumentointi

 • Konsultaatiotilanteessa asiakkaan lähi- / oma työntekijä kirjaa muistiinpanot ja huomioi lain mukaisen kirjauksen omiin asiakastiedostoihin
 • Konsultaation jälkeen: terapeutti ja tuovan tahon työntekijä kirjoittavat nuorelle ja huoltajalle/huoltajille voimavarakeskeisen kirjeen (sisältäen huolet, voimavarat ja suunnitelman), jos asiakkaat eivät osallistu tiimiin. 
Toimintaympäristö **

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri on jalkautunut vuodesta 2016 lähtien Etelä-Pohjanmaan eri alueen perustason tiimeihin  (LLKY, JIKky, Ilmajoki, Lapua, Kaksineuvoinen, Järvi-Pohjanmaa) kokonaiseksi päiväksi. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen eteläisen alueen (entiset Ilmajoki, Kurikka, LLKY) neljään eri nuorisoikäisten tiimiin jalkautuminen tapahtuu joko kahden viikon välein tai kerran kuukaudessa. Tiimitapaamiset ovat kahden tunnin mittaisia. Tämän lisäksi nuorisopsykiatrilla on tiimin jälkeen nuorten ja heidän perheiden kanssa asiakastapaamisia, joihin osallistuu nuoren oma/omat työntekijät perustasolta.

Työntekijöiden tiimipalavereihin osallistuvat muun muassa koulun, oppilas- ja kouluterveyden-/opsikelijaterveydenhuollon, kasvatus- ja perheneuvolan, sosiaalitoimen tai etsivän nuorisotyön edustajat. Tiimi toimii työntekijää ohjaavana asiantuntijatiiminä, jota johtaa nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Työntekijät tuovat tiimeihin käsiteltävät asiat. Asiat ovat sellaisia, johon työntekijä kaipaa vastausta, peilauspintaa ja vinkkejä asian edistämiselle. 

Lue lisää: Lääkärilehti 20.11.2020: Tiimityö kunnissa kutisti nuorisopsykiatrian lähetemäärän Etelä-Pohjanmaalla

 

Systeemisen lastensuojelun työskentelyotetta ja toimintamallia on koulutettu Etelä-Pohjanmaan lastensuojelun eri tiimeihin vuodesta 2017 lähtien.

Monialaisessa lastensuojelun kehittämishankkeessa on tarjottu Etelä-Pohjanmaalla orientoivaa koulutusta  systeemisestä työotteesta lastensuojelun yhteistyökumppaneille. Toimintamallia voi soveltaa myös muihun lasten ja nuorten kasvuympäristöön. Systeemisen orientaation struktuurin ja rakenteen on havaittu edistävän eri toimijoiden välistä yhteistä tilannekuvaa, ymmärrystä sekä yhteistä kieltä käsiteltävästä asiasta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Nuorisopsykiatrian työntekijöiden tiimit koostuvat alueen ammattilaisista, jotka työskentelevät lähellä nuorta ja/tai heidän perhettään. Näitä ovat muun muassa koulukääkäri, terveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, opettaja sekä perheneuvolan, perhesosiaalityön ja lastensuojelun sekä etsivän nuorisotyöntekijät. 

Mallia on kehitetty kasvatus- ja perheneuvolan perheterapeuttien, perhe- ja lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden sekä erityistyöntekijöiden esihenkilöiden ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärien toimesta. 

Mallissa sovelletaan muun muassa JIKky:n monialaisten tiimien, nuorisopsykiatrian jalkautuvien tiimien sekä Etelä-Pohjanmaan lastensuojelulain 14§:n moniammatillisen tiimin työskentelyorientaatiota.

Tiimit keräävät palautetta ja kokemuksia asiakkailta itsenäisesti.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittämisen tiimissä (alueen perheterapeutit ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri) luotiin yhteisesti malli siitä, miten rakennetaan systeemisellä orientaatiolla rajatun ajan kestävä konsultaatiotilanne. Kehittämisen aikana pohdittiin olemassa olevien konsultaatioiden sekä alueen muiden tiimien toimivuutta. Olemassa olevat hyvät käytännöt huomioitiin rakennettaessa mallia, esimerkiksi perheterapeuttien kirjoittama kirje asiakkaalle, joka toimi tässä konsultaatiossa osana dokumentaatiota.

Kolmen alueen nuorisopsykiatrian jalkautuviin tiimeihin kuuluville ammattilaisille järjestettiin päivän kestävä työpaja, jossa perehdyttiin systeemiseen työorientaation periaatteisiin ja työskentelytapaan. Ammattilaiset harjoittelivat kontultaatiotilannetta case-esimerkin avulla, joka oli yhteisesti  mietitty perheterapeuttien kanssa. Kokemukset työpajasta ja käytännön harjoittelusta avasivat konkreettisesti konsultaatiotilanteen mahdollisuudet koota tietoa tilanteesta sekä muodostaa erilaisia vaihtoehtoja (hypoteesityöskentely ja ryhmäreflektio) edetä asiakkaan asiassa. Osallistujien palautteet työpajasta olivat hyviä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tähän täydennystä keväällä 2023

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Alueella, missä mallia kokeillaan, tulee olla sovittu: 

 • jalkautuva lasten- /nuorisopsykiatrian konsultaatiokäytäntö (sovellettaessa huomioitava, ketä ammattilaista konsultoidaan) ja sovittu tiimi, jossa konsultaatio tapahtuu
 • sovittava konsultaation rakenteesta ja käytännön toteutuksesta: 
  • perehdytettävä tiimi systeemiseen työorientaatioon
  • sovittava: 
   • millainen ja miten asiakasasia tuodaan konsultaatioon
   • kuka toimii puheenjohtajana/koordinaattorina itse konsultaatiossa
   • mitkä ovat systeemisen orientaation elementit itse konsultaatiotilanteessa
   • onko asiakas mukana (miten varmistetaan osallisuus? ym. seikat)
   • miten/kuka/minne konsultaatiotilanne kirjataan
   • miten seuranta tapahtuu
Kansikuva
EP MONNI

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis