Ohjattu omahoito on kaikkien sote-ammattilaisten työkalu yleisten mielenterveyden häiriöiden hoitamiseen ja mielen pulmatilanteiden ratkaisemiseen. Se on 1–3 kontaktikerran työskentelyjakso, jossa yhdistyvät asiakkaan itsenäinen työskentely ja ammattilaisen tuki. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ohjattu omahoito
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjattu omahoito on kaikkien sote-ammattilaisten työkalu yleisten mielenterveyden häiriöiden hoitamiseen ja mielen pulmatilanteiden ratkaisemiseen. Se on 1–3 kontaktikerran työskentelyjakso, jossa yhdistyvät asiakkaan itsenäinen työskentely ja ammattilaisen tuki. 

Toteutuspaikka
Ohjatun omahoidon koulutus on tuotettu osana Terapiat etulinjaan -toimintamallia, joka alkoi 2020 HUSin koordinoimana Etelä-Suomen yhteistyöalueella ja laajeni kansalliseksi vuonna 2022.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Ilona Lahtinen

Luotu

14.04.2023

Viimeksi muokattu

10.05.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ohjatussa omahoidossa hyödynnetään Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelun omahoito-ohjelmia. Niissä asiakas pääsee tutustumaan omiin oireisiinsa sekä niitä helpottaviin harjoituksiin. Ammattilainen tukee ja ohjaa asiakasta 1–3 kontaktikerran aikana. Ensimmäisellä tapaamisella valitaan sopiva omahoito-ohjelma ja asetetaan hoidolle tavoite. Mahdollisilla seuraavilla tapaamisilla käydään läpi asiakkaan kokemuksia ja harjoitellaan ohjelman harjoitteita yhdessä. Hoito voidaan toteuttaa joko vastaanotolla tai etänä.

Ohjatun omahoidon on todettu tuottavan yleisten mielenterveyden häiriöiden hoidossa tuloksia, jotka ovat verrattavissa lyhytpsykoterapioihin. Ohjatun omahoidon aikana tapahtuu usein merkittävä lasku asiakkaan oireissa. Maaliskuussa 2023 kansallisesti kerättyjen tietojen mukaan 45 % ohjatun omahoidon saaneista ei tarvitse jatkohoitoa.

Kattava valikoima lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin soveltuvia hoitoja vähentää intensiivisempien ja raskaampien hoitojen tarvetta. Kun perusterveydenhuollossa on tarjolla vaikuttava, joustava ja kustannusvaikuttava hoito, useampi asiakas saa apua nopeasti, eivätkä ongelmat pääse kärjistymään

Toimintaympäristö **

Kun ohjattu omahoito otetaan käyttöön osana Terapiat etulinjaan -toimintamallia, se asettuu osaksi Terapianavigaattorin ja porrastetun hoitomallin tuottamaa ketjua. Ohjattu omahoito on tarkoitettu käytettäväksi perusterveydenhuollossa ja keskitetyissä mielenterveyspalveluissa, ja se sijoittuu porrastetun hoitomallin ensimmäiselle portaalle.

Lue lisää Terapiat etulinjaan -toimintamallin toimintaympäristöstä Innokylän Terapiat etulinjaan -kokonaisuudesta: Terapiat etulinjaan -toimintamalli | Innokylä (innokyla.fi)

Lue lisää Terapianavigaattorista: Hoidon tarpeen arviointi aikuisten palveluissa - Terapiatetulinjaan

Lue lisää porrastetusta hoitomallista: Porrastettu hoitomalli mielenterveyspalveluissa - Terapiatetulinjaan

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ohjattu omahoito on suunnattu sote-alan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, joilla on mielenterveysongelmia.

Ohjatun omahoidon asiakaskohderyhmää ovat kaikki ihmiset, joilla on lieviä tai keskivaikeita mielenterveyden oireita ja jotka kykenevät itsenäiseen työskentelyyn. Hoidosta on hyötyä myös asiakkaille, jotka odottavat pääsyä intensiivisempiin hoitoihin.

Asiakasymmärrystä on kerrytetty kysymällä ammattilaisten ja asiakkaiden kokemuksia ohjatusta omahoidosta kyselyillä pilotoinnin aikana.

Hoidon vaikuttavuutta seurataan käyttämällä erilaisia oirekyselyitä ja kysymällä asiakkaalta hänen kokemuksiaan. Yleisesti käytettyjä mittareita ovat esimerkiksi PHQ-9 mielialaoireilun ja GAD-7 ahdistuneisuusoireilun seurantaan. Asiakkaan kokemusta saadusta hoidosta voidaan kartoittaa kysymällä häneltä esimerkiksi käytettyjen menetelmien sopivuudesta ja hyödyllisyydestä. Vaikuttavuuden seurantaan voi sisältyä myös toimintakyvyn tai elämänlaadun mittareita, ammattilaisen arvio asiakkaan tilanteesta tai tietoja esimerkiksi jatkohoidon tarpeesta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ohjatun omahoidon käytäntöön viemiseen tarvitaan henkilöstön kouluttamista, johdon tukea ja sujuvaa hoitoon ohjausta

Koulutuksen käyminen vaatii johdolta ja esihenkilöiltä sitoutumista sekä tukea ja ammattilaiselta riittävää motivaatiota opiskeluun. Johdon on tarjottava riittävästi tietoa ja tukea koulutukseen osallistuville. Esihenkilön tulee varmistaa, että ammattilaisella on mahdollisuus opiskella osana omaa työtään. Opiskelijan on varattava koulutuksen käymiseen riittävästi aikaa, ja niitä on oltava mahdollisuus suorittaa työajalla. Kouluttautuminen on joustavaa ja maksutonta.

Organisaatiossa pitää tunnistaa ne asiakkaat, jotka hyötyvät ohjatusta omahoidosta. Tässä apuna toimivat Terapia- ja Interventionavigaattorit.

Ohjatun omahoidon osaajaksi kouluttautuminen on nopeaa eikä vaadi ennakkotietoja mielenterveyden häiriöistä tai psykososiaalisista interventioista, joten kuka tahansa sote-ammattilainen voi opiskella ohjatun omahoidon osaajaksi. Kouluttautuminen onnistuu joustavasti Terapiat etulinjaan -toimintamallin digitaalisella koulutusalustalla.

Ohjatun omahoidon pilotissa on kolme vaihetta

Ohjatun omahoidon pilotoinnissa on samanlainen rakenne kuin Terapianavigaattorinkin pilotoinnissa, ja usein ne otetaan käyttöön samaan aikaan. Käyttöönotto koostuu neuvottelu-, valmistelu- ja toteutusvaiheesta. Valmistelutyöryhmään kuuluu alueiden keskeisiä toimijoita (kuten palvelupäälliköitä ja esihenkilöitä sekä asiakastyötä tekeviä ammattilaisia) sekä hyvinvointialueen terapiakoordinaattori ja YTA-koordinaatiohankkeen vastuuhenkilöitä.

Neuvotteluvaiheessa esitellään Terapiat etulinjaan -toimintamalli sekä kuvataan tarkemmin pilotointiprosessia. Päävastuu neuvotteluvaiheen läpiviennissä on Terapiat etulinjaan -toimintamallin keskitetyn kehittämisen vastuuhenkilöillä.

Valmisteluvaiheessa sovitaan pilottiin osallistuvat yksiköt ja koulutettavat terveydenhuollon ammattilaiset, esimiesvastuut sekä aikataulut.

Pilotin toteutusvaiheessa uudet menetelmät ja työkalut on otettu käyttöön. Pilotin kulkua seurataan terapiakoordinaattorin säännöllisissä tapaamisissa sekä ammattilaisille kohdennetuin anonyymien kyselyin. Pilotista kertynyttä tietoa koostetaan, jäsennetään ja raportoidaan alueille.

Ohjattu omahoito juurrutetaan toimintayksikköön esihenkilöiden sekä terapia- tai interventiokoordinaattorin tuella

Kun uutta menetelmää otetaan käyttöön, myös toimintayksikön esihenkilöillä on tärkeä roolinsa sen juurruttamisessa. Hän auttaa Terapiat etulinjaan -toimintamallin ja toimintayksikön työntekijöiden välisessä yhteydenpidossa.

Menetelmän käyttöönotto vaatii resursointia. Työntekijöiden perehtymiseen ja kouluttautumiseen varataan aikaa ja tehdään sitä varten järjestelyjä. Lisäksi voidaan järjestää taitopajoja, joissa ammattilaiset harjoittelevat yhdessä omahoito-ohjelmien harjoituksia ja ratkovat esiin tulleita ongelmia. Taitopajat järjestää yleensä alueen terapiakoordinaattori. Hän voi tarjota tukea myös niin kutsutulla walk-in-menetelmäohjauksella.

Uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyy väistämättä uuden opettelua. Siksi tilastotiedon kerääminen on tärkeää. Positiiviset tulokset motivoivat ja näyttävät menetelmän hyödyt konkreettisesti myös henkilöstölle. Tärkeää on myös hyvä tiedonkulku, ja sen kannalta keskeistä on koulutuksen kohteena olevien ammattilaisten riittävä informointi jo ennen koulutuksen aloitusta ja tiivis yhteistyö toteutusvaiheen alussa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ohjatusta omahoidosta on kerätty tilastotietoja koulutusten aikana kaikilla alueilla. Tuoreimpien tulosten mukaan noin 80 % pääsee ohjattuun omahoitoon alle kahdessa viikossa ja 45 % ei tarvitse sen käytyään enää jatkohoitoa. Niistä asiakkaista, joilla on hoidon alkaessa ollut häiriötasoista ahdistusta, 40 % toipuu. Häiriötasoisesta masennuksesta toipuu 36 %. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ohjatun omahoidon käyttöönotto alueilla aloitetaan yleensä kouluttamalla joukko ammattilaisia menetelmään. Alueellisessa soveltamisessa keskeistä on tarkastella seuraavia kysymyksiä ja tavoitteita:

Ketkä koulutetaan ohjatun omahoidon osaajiksi?
Tavoite: Ammattilaiset, jotka tapaavat työssään asiakkaita, joilla on mielenterveyden oireita.

Mistä lähtien ohjattu omahoito on osa alueen matalan kynnyksen hoitovalikoima?
Tavoite: Riittävä määrä ammattilaisia koulutetaan viimeistään Terapianavigaattori-pilotin alkaessa.

Miten ammattilaisia tuetaan opiskelussa?
Tavoite: Esihenkilöiden koordinoimana opiskelulle varataan aikaa ammattilaisen kalenterista

Miten ohjatun omahoidon vaikuttavuutta seurataan?
Tavoite: Valitaan joko suppea tai laaja tiedonkeruumalli ja sovitaan, miten vaikuttavuustietoja hyödynnetään.

Ohjattu omahoito sopii erilaisiin toimintaympäristöihin

Ohjatun omahoito sopii käytettäväksi sekä yleisterveydenhuollon vastaanotoilla että mielenterveyden häiriöihin erikoistuneemmissa yksiköissä. Koulutusten aloituksessa on kuitenkin hyvä huomioida kohderyhmien mahdollisia eroavaisuuksia.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa työskentelevien työntekijöiden osalta on hyvä huomioida se, että mitä perehtyneempi ammattilainen on jo mielenterveyteen, sitä vähemmän opiskelu vie keskimäärin aikaa. Tästä syystä mielenterveysammattilaisille ohjatun omahoidon omaksuminen on usein melko mutkatonta.

Ohjattu omahoito voidaan ottaa osaksi alueen matalan kynnyksen hoitovalikoimaa riippumatta siitä, onko Terapianavigaattori käytössä. Usein molemmat työkalut otetaan käyttöön samaan aikaan, ja Terapianavigaattorin käyttöönoton on huomattu parantavan ohjatusta omahoidosta saatavia tuloksia.

Menetelmään voidaan kouluttaa niin kokonaisia yksiköitä kuin yksittäisiä työntekijöitä – molemmilla tavoilla saadaan hyviä tuloksia aikaan. Käyttöönottoa ja menetelmän pitkäjänteistä hyödyntämistä kuitenkin helpottaa kollegoiden tuki.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis