Osuuskunnissa tuotetaan palveluja ja tuotteita osuuskunnan jäsenten osaamisen ja voimavarojen mukaan. Tuettu osuuskuntatyöskentely tarjoaa osatyökykyisille mahdollisuuden ansiotyöhön.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Osuuskunta työllistää osatyökykyisiä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osuuskunnissa tuotetaan palveluja ja tuotteita osuuskunnan jäsenten osaamisen ja voimavarojen mukaan. Tuettu osuuskuntatyöskentely tarjoaa osatyökykyisille mahdollisuuden ansiotyöhön.

Toteutuspaikka
Osallisuutta osuuskunnista -hanke (ESR 2015–2018). Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

25.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Osuuskunta mahdollistaa työllistymisen osa- tai kokoaikaisesti. Osatyökykyisten erityistarpeet huomioidaan ja työn lisäksi osuuskunta tarjoaa jäsenille tukea, mahdollisuuden kuntoutumiseen ja työyhteisön. Osuuskuntatoiminta vahvistaa itsemääräämisoikeutta työstä ja yhteistoiminnallisuudellaan osallisuutta.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Työllistyminen tapahtui osatyökykyisten itse perustamissa, eri aloilla toimivissa osuuskunnissa. Osuuskuntatoiminta kiinnittyy sosiaalitoimen ja TE-hallinnon kautta palvelujärjestelmään, järjestöjen sekä osuuskuntien tekemän vapaaehtoistyön kautta kansalaisyhteiskuntaan, työllistettyjen ja palveluntarjoajien kautta hallintokuntiin sekä yhteistyökumppanien ja potentiaalisten työllistäjien kautta muihin osuuskuntiin ja pienyrityksiin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tuettu osuuskuntatoiminta on suunnattu sosiaalitoimen ja TE-hallinnon asiakkaille, joiden työllistyminen on haastavaa ja vaatii kuntoutuksellista työotetta. Hankkeen kohderyhmänä olivat vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömät sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevat tai muuten työvoiman ulkopuolelle jääneet henkilöt, jotka haluavat ja kykenevät työhön.

Välillisiä kohderyhmiä olivat kuntakumppanien sosiaalitoimen ja työllisyyden hoidon toimijat, muut osuuskunnat ja pienyritykset yhteistyökumppaneina ja potentiaalisina työllistäjinä, sekä järjestöt ja työpajat niin asiakkaiden lähettäjinä kuin myös valmennuksen yhteistyökumppaneina.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS

Osuuskunta tarjoaa jäsenilleen yhteisöllisyyttä, työtä ja toimeentuloa. Ansaitsemismahdollisuuksien lisäksi osuuskunta tarjoaa ryhmä- ja yksilövalmennusta tukiverkoston kautta. Osuuskunnat tuottavat palveluja ja tuotteita jäsenten osaamisen ja voimavarojen mukaan. Osatyökykyisillä on mahdollisuus osa- tai kokoaikaiseen ansiotyöhön osuuskunnassa. Samassa osuuskunnassa voi työskennellä sekä osatyökykyisiä että työkykyisiä ihmisiä. Kun osuuskunnassa on jäseniä vähintään 7 ja osuuskunta toimii työnantajana, jäseniä ei lueta yrittäjiksi.

ENNEN OSUUSKUNNAN PERUSTAMISTA

Osuuskunnan jäsenyyttä harkitsevat perehtyvät osuuskuntavalmennuksessa osuuskuntatoimintaan, markkinointiin ja taloushallintoon sekä saavat perustiedot osuuskunnan perustamiseen. Osuuskuntatoiminnan tueksi kootaan tukiverkosto, jossa on työllisyystoimen, sosiaalitoimen, järjestöjen, seurakuntien, yritysyhdistysten ym. edustajia tarpeen mukaan. Tukiverkoston toimijat voivat tukea yksittäisiä henkilöitä, koko osuuskuntaa tai hankkia palveluita osuuskunnalta lisätäkseen osuuskunnan toimintaedellytyksiä. Viranomaisten, organisaatioiden, yritysten ja järjestöjen tietoutta osuuskuntatoiminnasta ja sen mahdollisuuksista työllistymisen tukemisessa lisätään osuuskuntainfoilla.

TUETTU OSUUSKUNTATOIMINTA LISÄÄ OSALLISUUTTA

Osuuskuntatoiminta lisää ihmisen osallisuutta omassa elämässä madaltamalla mukaan tulemisen ja työskentelyn kynnystä yksilöllisillä ratkaisuilla, mahdollistamalla osatyökykyisten osallisuuden työyhteisössä ja työllistymisen osa- tai kokoaikaisesti omien voimavarojen mukaan. Osuuskunnan jäsenet määrittävät itse työtään. Toiminta vahvistaa itsemääräämisoikeutta ja lisää luottamusta omaan osaamiseen ja kykyihin. Toiminta vahvistaa osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa osuuskunnan jäsenten yhtäläisen päätösvallan kautta. Toiminta tarjoaa ansaitsemismahdollisuuksia ja palveluja paikallisessa yhteisössä sekä vahvistaa yhteistä hyvää myös yhteistoiminnallisuutensa kautta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Osuuskunta työllistää osatyökykyisiä (pdf 411 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

YHTEISTOIMINNALLISTA TYÖLLISTÄMISTÄ

Tuetussa osuuskuntatoiminnassa toteutetaan liiketaloudellisten tavoitteiden lisäksi yhteisöllisiä ja sosiaalisia sekä jäsenten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Toiminnan erityisluonteena on yhteistoiminnallisuus. Osuuskunta voi toimia yhdellä tai useammalla alalla.

Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen infojen ja valmennusten seurauksena syntyi neljä osatyökykyisten perustamaa osuuskuntaa: Taidokkaat Ylöjärvelle, Team Kukouri Kotkaan, Tulikipuna Ouluun ja Yrttivillitys Forssaan. Esimerkiksi ylöjärveläisen Taidokkaat-osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa yhteisöllistä hyvinvointia, ja siksi osuuskunnassa tehdään myös vapaaehtoistyötä. Taidokkaat tarjoaa muun muassa henkilöstövuokrausta, kotipalvelutyötä, rakennuspalveluita ja it-tukea. Yhdessä tekemisestä ja kannustuksesta syntyvä yhteisöllisyys on kokemusten mukaan ollut tärkeää kuntoutumiselle. Toiminta lisää uskoa omaan osaamiseen sekä vertaisuuden avulla rohkaisee toimimaan oman elämänsä suhteen uudella tavalla esimerkiksi osallistumalla koulutukseen tai toimimalla yrittäjänä.

Tuettu osuuskuntatyöskentely ja osuuskuntien perustamisen tukeminen
Ihmisten osuuskuntatuntemusta ja mahdollisuuksia osuuskuntien perustamiseen voidaan tukea osuuskuntainfoilla ja osuuskuntavalmennuksilla. Osuuskuntavalmennusten lisäksi järjestetään ryhmä- ja yksilövalmennusta. Ryhmävalmennuksessa ryhmäydytään, ideoidaan osuuskunnan toimintaa ja pohditaan opittua. Yksilövalmennuksessa käsitellään omia kiinnostuksen kohteita ja osaamista, sen tuotteistamista sekä tarvittaessa omaa elämäntilannetta.

TYÖN SOVITTAMINEN JA TUEN TARVE

Osuuskunnassa voi itse määritellä työn määrää ja sisältöä, päättää työajoista sekä saada tarvittaessa sijaisen. Toimintaan mukaan lähtiessä on hyvä arvioida omia voimavaroja. Osatyökykyisten henkilöiden rinnalle tarvitaan ammatillista tukea. Vaihtoehtoisesti osuuskunnan jäseninä tulee olla myös riittävästi täysin työkykyisiä henkilöitä. Koska jäsenistössä on vaihtuvuutta, jatkuvuuden varmistamiseksi osuuskunnalla olisi hyvä olla ulkopuolinen vetäjä tai ohjaaja.

Ennen osuuskuntavalmennusta kiinnostuneiden kanssa keskustellaan, sopiiko osuuskunta omaan elämäntilanteeseen, ja valmennuksen aikana voi päättää, haluaako lähteä osuuskuntaan mukaan. Osuuskuntaan liityttäessä uusi jäsen maksaa osuusmaksun, jonka osuuskunnan hallitus määrittää.  Osatyökykyisillä jäsenillä ei välttämätt ole mahdollisuutta maksaa merkittäviä osuusmaksuja. Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen aikana syntyneissä osuuskunnissa osuusmaksu määriteltiin melko pieneksi ja sen pystyi maksamaan myös osissa, vaikka ensimmäisten palkkojen yhteydessä. Rahoitusta toiminnalle voidaan hakea osuusmaksujen lisäksi muun muassa kannatusjäsenmaksuilla. Esimerkiksi Ylöjärvellä kaupunki myönsi myös avustuksen Taidokkaat-osuuskunnan toiminnan käynnistämiseen.

TOIMEENTULO

Osuuskunnassa tehty työ on osatyökykyisillä useimmiten osa-aikaista tai satunnaista. Kun osuuskunnassa on vähintään 7 jäsentä ja osuuskunta toimii työnantajana jäsenilleen, ei jäsentä määritellä yrittäjäksi. Näin osatyökykyisillä on edelleen mahdollisuus soviteltuun työttömyyspäivärahaan, eläkkeeseen tai muuhun vastaavaan perustoimeentulon takaavaan etuuteen.

On tärkeää, että perustoimeentulo säilyy, jotta voi kuntoutua osa-aikaista työtä tekemällä ja kokeilla osuuskuntatoimintaa osaamisen ja voimavarojen mukaan pelkäämättä toimeentulon menettämistä. Esimerkiksi Ylöjärvellä tukiasiat sovittiin etukäteen TE-toimiston kanssa siten, ettei tukea tarvinnut katkaista selvityspyynnön vuoksi. Näin useampi uskalsi osallistua valmennukseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osatyökykyisten osuuskuntatoiminta lähti tarpeesta kehittää heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville osallisuuden ja työllistymisen lisäämiseksi uudenlaisia keinoja ja reittejä työelämään. Osatyökykyisten on usein vaikea päästä työelämään ja toisaalta pysyä siellä. Osallisuutta osuuskunnista -hankkeessa haluttiin myös lisätä osuuskuntatoiminnan tunnettuutta.

Tuettu osuuskuntatoiminta on suunnattu sosiaalitoimen ja te-hallinnon asiakkaille, joiden työllistyminen on haastavaa ja vaatii kuntoutuksellista työotetta. Hankkeen kohderyhmänä olivat vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömät sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevat tai muuten työvoiman ulkopuolelle jääneet henkilöt, jotka haluavat ja kykenevät työhön. Välillisiä kohderyhmiä olivat kuntakumppanien sosiaalitoimen ja työllisyyden hoidon toimijat, muut osuuskunnat ja pienyritykset yhteistyökumppaneina ja potentiaalisina työllistäjinä, sekä järjestöt ja työpajat niin asiakkaiden lähettäjinä kuin valmennuksen yhteistyökumppaneina.

Esimerkiksi Ylöjärvellä Taidokkaat-osuuskunnan toimintaan ohjautui asiakkaita muun muassa mielenterveyspalveluista, aikuissosiaalityöstä, vammaispalveluista, työllisyyspalveluista, TE-toimistoista, TYP:eistä ja seurakunnan diakoniatyöstä. Osa tuli mukaan kuultuaan toiminnasta kaverin kautta ja osa nähtyään ilmoituksen toiminnasta internetissä.

OSUUSKUNTATOIMINTA KIINNITTYY

sosiaalitoimen ja te-hallinnon kautta palvelujärjestelmään
järjestöjen sekä osuuskuntien tekemän vapaaehtoistyön kautta kansalaisyhteiskuntaan,
työllistettyinä ja palveluntarjoajina hallintokuntiin,
yhteistyökumppaneina ja potentiaalisina työllistäjinä muihin osuuskuntiin ja pienyrityksiin.

 

KEHITTÄJÄT

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Osallisuutta osuuskunnista -hankkeessa (ESR 2015–2018) tehtyyn kehittämistyöhön.

Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen verkkosivut

Onnistumisia osuuskunnissa -video (Youtube)

Hankkeen aikana syntyneet osuuskunnat:

Yrttivillitys

Osuuskunta Taidokkaat 

Team Kukouri 

Osuuskunta Tulikipuna

Kansikuva
Osuuskunta työllistää osatyökykyisiä -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis