OT-TUKEA pilotoitiin  sote- ja sivistystoimen ammattilaisille Itä-Suomen YTA-alueella. Tuki oli tarkoitettu  vaativiin, kompleksisiin tai harvinaisiin asiakastilanteisiin, kun tarvittiin monialaista lisätukea perus- ja erityistason palveluiden lisäksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
OT-TUKI SOTESI-ammattilaisille Itä-Suomessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

OT-TUKEA pilotoitiin  sote- ja sivistystoimen ammattilaisille Itä-Suomen YTA-alueella. Tuki oli tarkoitettu  vaativiin, kompleksisiin tai harvinaisiin asiakastilanteisiin, kun tarvittiin monialaista lisätukea perus- ja erityistason palveluiden lisäksi.

Toteutuspaikka
Itä-Suomen OT-keskushanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Prosessin kuvaus OT-TUESTA

Luotu

14.06.2023

Viimeksi muokattu

14.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

OT-TUKIpilotissa hankkeessa työskennelleet sosiaali- ja terveysalan OT-koordinaattorit tarjosivat ammattilaisille

 • Neuvontaa ja ohjausta käytettävissä olevista erityisasiantuntijoista ja -palveluista.
 • Tukea ja konsultaatiota lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden erityiskysymyksissä.
 • Monialaista työnohjauksellista ja konsultatiivista tukea OT-tiimiltä ja tarvittaessa pilotissa mukana olevilta erityisasiantuntijoilta.

Ammattilainen otti yhteyttä OT-koordinaattoriin puhelimitse tai sähköpostilla. 

OT-TUEN taustaksi OT- hankkeessa oli kartoitettu Itä-Suomen yhteisalueen vaativaa erityisosaamista omaavia yksiköitä, organisaatioita sekä yksittäisiä asiantuntijoita, sekä sovittu heidän osaamisensa hyödyntämisestä osana OT-TUKEA.  

Erityisasiantuntijat, jotka olivat käytettävissä OT-TUKIpilotissa:

 • Elmeri-koulu  
 • Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri  
 • Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus 
 • KYS Vaativa lastenpsykiatria 
 • KYS Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö 
 • KYS Harvinaissairauksien yksikkö 
 • KYS Toiminnallisten häiriöiden työryhmä 
 • Viola ry / Tukikeskus Varjo  
 • Barnahus-, VAURAS- ja PALOMA-hankkeet 
Toimintaympäristö **

Vaativimmissa, kompleksissa tai harvinaisissa tilanteissa olevat lapset, nuoret ja perheet eivät välttämättä tule autetuksi yhdessä paikassa, yhden ammattilaisen toimesta ja heitä voidaan pompotella herkästi eri palvelujen välillä. Lisäksi vaativiin tilanteisiin ei aina löydy sopivaa palvelua ja tällöin lapsen, nuoren ja perheen tilanne vaatii yksilöllisesti yhteensovitettua palveluverkostoa ympärilleen. OT-TUEN tarkoituksena oli olla muiden palvelujen ja ammattilaisten tukena edellä kuvatuissa tilanteissa tai uusissa erityistä osaamista vaativissa ilmiöissä. 

Vaativat ja erityistä osaamista vaativat tilanteet Itä-Suomen yhteistyöalueella:

 • erityisen haastavat ja riitaiset erotilanteet
 • perhesurman uhka
 • lasten ja nuorten vakavat psykiatriset ja vaikeat päihdehäiriöt yhdistettynä lastensuojelutarpeeseen ja koulunkäyntikyvyn heikkenemiseen -> yhteisasiakkaat
 • vaativahoitoiset, kompleksiset neuropsykiatriset häiriöt
 • toiminnalliset häiriöt, harvinaissairaudet
 • lapset ja nuoret, joihin kohdistuu rikosepäily, oikeuspsykiatriset tutkimukset
 • lapsikaappaukset, kunniaväkivalta, ihmiskaupan uhrit
 • muutoin hyvin kompleksiset tilanteet

Itä-Suomen OT-hankkeessa pilotoitiin SISOTE-ammattilaisten OT-TUKImallia ajalla 20.3-3.11.2023.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä olivat Itä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaiset, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa julkisella sektorilla ja kohtaavat työssään erityisen vaativia, monimutkaisia harvinaisia asiakastilanteita.

Asiakasymmärrystä oli kerrytetty pilottikyselyllä Itä-Suomen YTA-alueen monialaisille toimijoille v. 2021 sekä OT-hankkeen infoissa ja keskustelutilaisuuksissa. Alla ammattilaisten esille tuomia asioita siitä, mitä kentällä tarvitaan:

 • lisää osaamista ja apua työntekijöille vaativissa tilanteissa
 • yksittäisille työntekijöille vaativien ja harvoin kohdalle sattuviin tilanteisiin asiantuntija-apua
 • tieto siitä, mistä erityisosaaminen löytyy olisi helposti saatavissa
 • tukea haastaviin tilanteisiin (esim. eroasiat), jotka haastavat yhtäaikaisesti monia toimijoita
 • hyvä saada selkeyttä konsultaatiokanaviin ja käytänteisiin ja kokeiluja OT-toiminnan jäsentämiseksi
 • vaativan tason tilanteita tärkeä miettiä, tarvitaan konsultaatiorakenteita työntekijöiden tueksi erityiskysymyksissä

Pilotin tavoitteet

 • OT-TUKImallin kehittäminen SOTESI-ammattilaisille  
 • Ammattilaisen osaamisen ja jaksamisen tukeminen 
 • Tiedon saaminen ammattilaisten palvelutarpeista OT-rakenteen jatkokehittämistä varten 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

OT-TUKI toimintamallin käyttöönotto edellytti

 • tietosuojan vaikutustenarviointia
 • tietosuojaselosteen laadintaa ja julkaisua
 • sopimuksia mm. yhteisrekisterinpitäjyyksistä, henkilötietojen käsittelystä, ostopalveluista
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toteutuneista konsultaatioista saadusta palautteesta kävi ilmi, että konsultaatiomahdollisuutta käyttäneet työntekijät kokivat OT-TUEN erittäin hyväksi ja he olivat kiitollisia tästä mahdollisuudesta. Työntekijät kokivat, että heitä ymmärrettiin ja he saivat tukea tekemälleen työlle sekä vahvistusta omille ajatuksille. Lapsen koettiin nousseen konsultaatioissa keskiöön. Työntekijät saivat mahdollisuuden pysähtyä haastavan tilanteen äärelle kiireisen arjen keskellä. He saivat mahdollisuuden jäsentää tilannetta, peilata omia ajatuksiaan ja näkemyksiään tilanteesta sekä reflektoinnin kautta myös uusia näkökulmia tilanteeseen. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla työntekijät pystyivät pohtimaan vaihtoehtoja, kuinka tilanteessa olisi hyvä edetä ja tekemään etenemissuunnitelman.   Heillä oli myös tarvittaessa käytettävissä erityistä asiantuntemusta asiassa tarvittavaan osaamiseen liittyen. Ilman pysähtymistä ja riittävää asiantuntemusta tilanteissa edetään helposti tulipaloja sammutellen ilman selkeää suunnitelmaa, jolloin työn laatu kärsii. OT-TUKI mahdollisti pysähtymisen ja työn jatkamisen suunnitelmallisemmin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli vaatii vahvaa ja laajaa asiantuntemusta konsultoijien omalta osaamisalueelta. Konsultaatioita voidaan antaa vain sen osaamisalueen kysymyksiin, miltä osaamisalueilta resurssia on käytettävissä. Konsultaatioiden vetäjällä tulee olla kokemusta konsultaatioiden vetämisestä ja/ tai työnohjauksellisia taitoja. On tärkeää, että konsultaatioissa on selkeä, etukäteen suunniteltu rakenne. Näin toimintamalli on hyvin sovellettavissa eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöihin.  Konsultoijan ei tarvitse osata ja tietää kaikkea, vaan hänen tarvitsee osata tukea työntekijöitä löytämään vastauksia heidän kysymyksiin. Lainsäädännön tuntemus on kuitenkin välttämätöntä. 

Kansikuva
Yhteenliitetyt kädet ja OT-keskushankkeen logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä