Paikallinen alkoholi- tupakka- ja rahapelipolitiikka PAKKA

Pakka on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle yhteistyölle. Toimintamallin painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Tavoitteena vaikuttaa ihmisten elinympäristöön ja tukea lainsäädäntöä. (Toimituksen siirtämä 6/2020)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Paikallinen alkoholi- tupakka- ja rahapelipolitiikka PAKKA
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pakka on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle yhteistyölle. Toimintamallin painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Tavoitteena vaikuttaa ihmisten elinympäristöön ja tukea lainsäädäntöä. (Toimituksen siirtämä 6/2020)

Toteutuspaikka
Pakka-kehittäjäverkoston kansallinen koordinaatio Jaana Markkula, kehittämispäällikkö, Alkoholiohjelma/ THL
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

25.06.2020

Viimeksi muokattu

25.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Pakassa alueelliset toimijat (elinkeinoharjoittajat ja viranomaiset) yhdistävät osaamisensa ehkäistäkseen paikallisia alkoholihaittoja. Kysynnän ehkäisyn lisäksi mallissa painotetaan saatavuuden ehkäisyä. Näin ollen huomio kiinnitetään tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisten saatavilla, ja joissa alkoholia myydään tai anniskellaan päihtyneille tai alaikäisille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pakka-toimintamalli tukeutuu laajaan alueelliseen yhteistyöhön. Yhteistyöverkostojen kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttää Pakka-koordinaattoria (esim. ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö), joka vastaa toiminnasta.

Pakka-toiminnan käynnistäminen
Aluksi kannattaa tutustua valmiiseen materiaaliin (esim. Pakka-käsikirjaan ja Verkko-Pakkaan) ja liittyä Pakka-kehittäjäverkostoon. Kartoita saatavilla olevia resursseja ja Pakka-toiminnan sitomista jo olemassa oleviin rakenteisiin. Kokoa tietoa toimintaympäristöstä (mitkä ovat alueen ominaispiirteet ja päihdetilanne?). Markkinoi Pakka-ideaa laajasti, jotta toimijat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat ja innostuvat. Luo verkostoja ja pysyviä rakenteita toiminnalle. Huolehdi, että toimintamallin aloittamiseen ja juurruttamiseen saadaan johdon tuki sekä riittävä perehdytys. Alkoholiohjelma ja alkoholiohjelman aluekoordinaattorit antavat myös apua, vinkkejä ja tukea toiminnan käynnistämiseksi.

Tarjontatyöryhmän perustaminen
Tarjontatyöryhmän perustaminen on ensimmäisiä Pakkaan liittyviä toimenpiteitä, koska kunnissa ei usein ole tahoa, joka hoitaisi työryhmälle kuuluvia tehtäviä. Tarjontatyöryhmään otetaan mukaan sekä elinkeinon edustajia että viranomaisia. Työryhmässä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä konkreettisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on alkoholia, tupakkaa ja rahapelejä ohjaavan lainsäädännön toteutuminen ja haittojen minimointi. Työryhmän työskentelyyn kuuluvat yhteisten valvontainterventioiden, koulutusten, neuvotteluiden, palkitsemisten ja tiedottamisen suunnittelua. Kehittämistoiminta toteutetaan ravintoloissa ja vähittäismyyntipisteissä. Kysyntätyöryhmä on toinen Pakka-toimintamallin kannalta keskeinen työryhmä, joka toimii kunnassa usein jo ennen tarjontatyöryhmää. Tarjontatyöryhmän voi perustaa kysyntätyöryhmän yhteyteen.

Osakokonaisuuksien hahmottaminen ja toiminnan toteuttaminen paikallisesti
Paikallisesti käynnistettävä Pakka-toiminta voidaan jakaa osakokonaisuuksiin, joiden konkreettinen toteuttaminen käytännön keinoin, erilaisissa rooleissa ja tehtävissä tähtää yhteisen tavoitteen saavuttamiseen (ks. liite). Osakokonaisuuksien ytimessä on elinkeinoyhteistyö, jonka tavoitteena on ikärajavalvonnan tiukentuminen, selvästi päihtyneelle myynnistä ja anniskelusta kieltäytyminen, hankalien myyntitilanteiden tunnistaminen ja tilanteista selviytymään oppiminen. Muut tärkeät osakokonaisuudet ovat toiminnan koordinaatio, onnistunut mediayhteistyö (esim. suunnitelmallinen ja ajantasainen tiedottaminen, aiheiden, taustatiedon ja näkökulmien tarjoaminen), valvonnan ja lupahallinnon tehostaminen (esim. poliisin ja alkoholitarkastajan suorittamat tehovalvonnat), paikallispoliittinen vaikuttaminen sekä vanhempien ja nuorten mukaan saaminen (esim. erilaiset yhteistyöfoorumit). (Yksityiskohtaisempi kuvaus ja käytännön vinkit Pakka-käsikirjassa, luku 2)

Pakka-toiminnan arviointi ja jatkuvuuden turvaaminen
Laadi toimintasuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet, toimet, vastuutoimijat, aikataulut sekä mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden mukaisen toiminnan etenemistä. Seuraa säännöllisesti, että toiminta etenee toimintasuunnitelman mukaisesti. Arvioi niin tuloksia (esim. Pakka-indikaattorit) kuin prosesseja. Osallista myös eri toimijat arvioimaan toimintaa sekä pohtimaan tulevaisuutta ja siihen liittyviä odotuksia ja tavoitteita. Hyödynnä vertaisarvioinnin mahdollisuus tekemällä yhteistyötä eri alueiden ja naapurikuntien kanssa. Dokumentoi arvioinnin tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset osaksi toimintasuunnitelmaa. Raportoi tehdystä työstä avoimesti. Jatkuvuuden turvaamiseksi sovita toimintamalli osaksi toimintaympäristöä, informoi verkostoja ja yhteistyökumppaneita, laadi selkeät, realistiset tavoitteet avoimesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, osallista ja sitouta avaintoimijoita suunnitteluun ja toteutukseen.

Pakka-toiminnan osa-alueita ovat:

  • työn koordinointi ja suunnitelmallinen yhdessä tekeminen 
  • elinkeinon omavalvonnan sekä vastuullisen myynnin ja anniskelun kehittäminen
  • viranomaisten valvonnan ja lupahallinnon tehostaminen
  • paikallisiin päättäjiin vaikuttaminen
  • nuorten, vanhempien ja muiden kuntalaisten aktivointi
  • toimiva mediayhteistyö

Pakka-mallia toteuttaneilla seuduilla on tehty seuraavia toimenpiteitä:
• tehty lähtötason ostokokeita vähittäiskauppoihin ja asiakasarviointeja ravintoloihin
• perustettu Tarjontatyöryhmä kehittämään vastuullista myyntiä ja anniskelua sekä elinkeinon omavalvontaa
• perustettu Kysyntätyöryhmä
- esimerkiksi kunnan moniammatillinen päihdetyöryhmä tukemaan saatavuuden rajoittamista
• järjestetty elinkeinon ja viranomaisten yhteistyöfoorumeita
• opeteltu tunnistamaan haastavia myynti- ja anniskelutilanteita sekä selviytymään niistä
• huomioitu alueilla vastuullisia toimijoita
• tehty yhteistyötä median kanssa tiedottamalla alueen päihdeasioista
• tiedotettu kansalaisille alkoholiin liittyvistä asioista ja haastettu mukaan vaikuttamaan
• sisällytetty Pakka-toimintamalli kunnan päihdestrategiaan
• käsitelty koulujen vanhempainilloissa päihteiden välittämistä alaikäisille
• nuoret ovat tehneet opinnäytetöitä sekä suunnitelleet ja toteuttaneet kampanjoita

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pakka-toimintamalli:
• on tehokas keino vähentää alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja
• siinä yhdistetään viranomaisvalvonta sekä kansalaisten ja eri yhteisöjen vastuullinen toiminta, jotta alkoholia myydään ja anniskellaan yhä vastuullisemmin ja alkoholin myynti ja välittäminen alaikäisille loppuu
• soveltuu kaikkien ikärajavalvottavien tuotteiden (alkoholi, tupakka, rahapelit) saatavuuden rajoittamiseen sekä haittojen ehkäisyyn

Kansikuva
Paikallinen alkoholi- tupakka- ja rahapelipolitiikka PAKKA

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Ehkäisevä päihdetyö Yhteistyö Terveyden edistäminen

Ilmiöt

Verkostomainen valta voimistuu

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö