PARADISE24fin-menetelmä toimintakyvyn vaikeuksien kartoittamiseen

PARADISE24fin kartoittaa henkilön toimintakykyyn liittyviä vaikeuksia. Mittari on kansainvälisesti EU-hankkeessa kehitetty arvioimaan erilaisia neurologisia sairauksia sairastavien henkilöiden kokemia psykososiaalisia vaikeuksia.  PARADISE24-mittari sisältää 24 kysymystä, joilla vastaaja itse arvioi selviytymistään erilaisista asioista elämässään, arvioiden näin psykososiaalisia vaikeuksiaan.  PARADISE24fin-mittaria voidaan hyödyntää tilanteen arvioinnissa, muutostarpeiden asettamisessa ja seurannassa ja siten toiminnan vaikutusten arvioimisessa. Se soveltuu asiakastyöhön sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä järjestöissä, mutta myös omatoimiseen tilanteen arviointiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
PARADISE24fin-menetelmä toimintakyvyn vaikeuksien kartoittamiseen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PARADISE24fin kartoittaa henkilön toimintakykyyn liittyviä vaikeuksia. Mittari on kansainvälisesti EU-hankkeessa kehitetty arvioimaan erilaisia neurologisia sairauksia sairastavien henkilöiden kokemia psykososiaalisia vaikeuksia.  PARADISE24-mittari sisältää 24 kysymystä, joilla vastaaja itse arvioi selviytymistään erilaisista asioista elämässään, arvioiden näin psykososiaalisia vaikeuksiaan.  PARADISE24fin-mittaria voidaan hyödyntää tilanteen arvioinnissa, muutostarpeiden asettamisessa ja seurannassa ja siten toiminnan vaikutusten arvioimisessa. Se soveltuu asiakastyöhön sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä järjestöissä, mutta myös omatoimiseen tilanteen arviointiin.

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Alix Helfer

Luotu

24.05.2021

Viimeksi muokattu

25.05.2021
Ratkaisun perusidea **

Tutkimukseen pohjautuva helppokäyttöinen PARADISE24fin-kysely toimintakyvyn kartoittamista ja muutosten seuraamista varten. Kyselyn suomalainen hieman hoitotyötä varten laajennettu versio on PARADISE24fin.  Mittarissa on 24 kysymystä, joiden voidaan arvioida olevan keskeisiä psykososiaalisia vaikeuksia arvioitaessa. Kysymykset liittyvät arjen toimintoihin, arjen hallintaan, tiedon käsittelyyn, mielialaan, sosiaaliseen elämään sekä kipuun ja uneen. PARADISE24fin-mittaria voidaan varauksella käyttää tilannekartoituksessa, muutostavoitteiden asettamisessa ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa. Mittaria ei voi käyttää diagnostisena välineenä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

PARADISE24 on erityisesti erilaisia neurologisia sairauksia (Parkinson, aivohalvaus, dementia, masennus, skitsofrenia, migreeni, epilepsia, multippeli skelerosis, riippuvuusongelmat) sairastavien henkilöiden psykososiaalisten ongelmien kartoittamiseen tarkoitettu mittari. PARADISE24- ja PARADISE24fin-mittareista on julkaistu eniten tutkimuksia mielenterveys ja päihdepotilailla (5 tutkimusta).

Mittari on kehitetty kansainvälisessä Euroopan Unionin rahoittamassa hankkeessa (The PARADISE Coordination Action 2010-2013). Mittarin kehittämisen pohjalla on yhdeksän systemaattista kirjallisuuskatsausta, sisällön analyysi jo olemassa olevista valideista mittareista, palaute tutkijoilta sekä potilaiden haastattelut. Tässä kansainvälisesti kehitetyssä mittarissa oli ensin 64 kysymystä, jotka tutkimustyön edetessä rajattiin 24 validiin kysymykseen. Luokitusasteikon laatimisessa hyödynnettiin Rasch-analyysiä. Hankkeessa oli mukana 10 eurooppalaista yhteistyökumppania (Saksa, Espanja, Belgia, Iso-Britannia, Puola, Suomi ja Sveitsi). Suomessa hankkeessa oli mukana A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä ja Järvenpään sosiaalisairaala, jotka toivat hankkeeseen päihderiippuvuuden näkökulman.

PARADISE24fin-mittarin soveltuvuutta on myöhemmin tutkittu työikäisen päihde- ja mielenterveysasiakkaan psykososiaalisten vaikeuksien mittaamiseen. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) hyvinvointikyselyn osana toteutettiin järjestöjen tavoittamille kansalaisille Paradise24fin-kysely talvella 2015-2016. Toimintakyvyn ongelmat olivat kartoituksen perusteella erittäin voimakkaasti yhteydessä mm. yksinäisyyteen, huono-osaisuuteen ja yhdenvertaisuuden puutteen kokemukseen. 

A-klinikkasäätiön vuosina 2017-2021 toteuttamassa Arjen toimintakyky -hankkeessa vietiin PARADISE24fin-menetelmää järjestökentälle. Erityisesti sote-järjestöissä PARADISE24fin  koettiin konkreettisena ja helppokäyttöisenä välineenä työikäisten järjestötoimintaan osallistuvien ihmisten toimintakyvyn kartoittamiseen ja seurantaan. Arjen toimintakyky -hankkeen kohderyhmänä olivat  erityisesti työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä sairauden, vamman, osattomuuden, huono-osaisuuden, vaikeiden elämänkokemusten, sosiaalisten ongelmien tai epäterveellisten elämäntapojen takia. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

PARADISE24fin on helppokäyttöinen ja helposti saatavilla oleva työikäisen henkilön itsearviointiväline hänen arvioidessaan psykososiaalisia vaikeuksiaan. PARADISE24fin-mittarin rakenteen validiteettia on tutkittu yhdessä tutkimuksessa mielenterveys- ja päihdepotilailla ja se on todettu hyväksi. Muut tutkimukset validiteetista on tehty kansainvälisellä PARADISE24-mittarilla, joka antaa viitteitä siitä, että sen yhtäpitävyysvaliditeetti on kohtuullinen tai hyvä eräiden vastaavia aihealueita mittaavien toimintakykymittareiden kanssa ja se pystyy erottelemaan avo- ja laitoshoidon päihdepotilaita. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

PARADISE24fin-kysely on mahdollista tehdä paperisena, mutta sähköisesti (Päihdelinkissä) täytettynä se antaa vastaajalleen myös palautteen ja arvion eri elämän alueiden vaikeuksista liittyen arjen toimintoihin, mielialaan, arjen hallintaan, sosiaaliseen elämään, tiedon käsittelyyn, kipuun ja uneen. Lisäksi ohjelma laskee edellä mainittujen osa-alueiden keskiarvon. Sähköinen ohjelma antaa palautteen lisäksi ohjeita ja neuvoja toimintakyvyn turvaamiseksi ja ohjaa hakemaan tarvittaessa apua. PARADISE24fin-mittaria voidaan hyödyntää tilanteen arvioinnissa, muutostarpeiden asettamisessa ja seurannassa ja siten toiminnan vaikutusten arvioimisessa. Se soveltuu asiakastyöhön sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta myös omatoimiseen tilanteen arviointiin. TOIMIA-tietokannasta ja Päihdelinkki-sivustolta löytyy mittarin käyttöohjeet ammattilaiselle.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä