Alle 3-v lasten kielen kehityksen haasteiden huomaaminen ja kehityksellisten herkkyyskausien  mukaisen tuen vahvistaminen päiväkotiarjessa. Vakan omien toimien lisäksi mahdollisuus konsultoida puheterapeuttia jo ennen kuin lapsi ohjautuu pt arvioon. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Puheterapian ja varhaiskasvatuksen konsultaatio
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle 3-v lasten kielen kehityksen haasteiden huomaaminen ja kehityksellisten herkkyyskausien  mukaisen tuen vahvistaminen päiväkotiarjessa. Vakan omien toimien lisäksi mahdollisuus konsultoida puheterapeuttia jo ennen kuin lapsi ohjautuu pt arvioon. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson varhaiskasvatus, lastenneuvola ja puheterapia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anne Hilden

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kun lapsella tai ryhmässä huomataan kielellisen kehityksen haasteita, otetaan kohdennetusti käyttöön vakaan laaditut tukimuodot. Mikäli tämän jälkeen halutaan kuitenkin lisää tukea puheterapiasta, veo kutsuu koolle tunnin mittaisen  yhteistyöneuvottelun Teams-alustalla.  Veo lähettää kokouskutsun ja lyhyen kuvauksen lapsen haasteista suojatulla sähköpostilla neuvolan th:lle ja Hva puheterapeutille. Kokoukseen tulevat ryhmän kasvattajien lisäksi myös lapsen huoltajat.  Teams-kokouksessa kuullaan heidän kuvauksensa lapsen tilanteesta ja lisäksi neuvolan huomiot. Keskustellen valitaan ne toimenpiteet, joilla lapsen haasteisiin puheterapeuttisen ymmärryksen mukaan parhaiten akuutisti vastataan. Tarvittaessa th antaa seuranta-ajan neuvolan vastaanotolle. Veo tai ryhmän kasvattaja kirjaa tavoitteet ja toimet lyhyesti muistioon, jonka myös jakaa suojatulla sähköpostilla vanhempien lisäksi terveydenhoitajalle. Vakassa keskustellaan lapsen vanhempien kanssa toimien sujumisesta kotona, ja th. ottaa seuraavassa neuvolatapaamisessa kantaa lapsen edistymisestä tai mahdollisesta ohjaamisesta puheterapiaan.

Toimintaympäristö **

Puheterapiaan pääsy valtakunnallisesti vaikeaa, joten varsinaista terapiaa kevyemmät keinot tarpeellisia. Lasten päivittäinen oleminen varhaiskasvatuksen piirissä mahdollistaa varhaisten tukimuotojen toteuttamisen siellä, kunhan puheterapeuttista ohjausta saatavilla. Moniammatillisen yhteistyön (varhaiskasvattajat, neuvolan terveydenhoitaja ja puheterapeutti) tiivistäminen tavoitteena.

Perheiden osallistaminen lastensa tukitoimiin tärkeää ja yhteisten suunnitelmien laatiminen ja sopimusten tekeminen konsultaatiomallissa keskeistä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tarvekartoitus varhaiskasvatuksen piirissä on tehty ja erityisesti puheterapeutin konsultaatiomallia on toivottu.

Konsultaatiomallin kokeilu on tehty oikeilla asiakastapauksilla ja palautetta kerätty niin huoltajilta kuin ammattilaisilta.  Lasten vanhemmat ovat suositelleet mallia muille vastaavassa tilanteessa oleville perheille ja ammattilaiset ovat saaneet suoria vinkkejä omaan työhönsä jatkossa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tieto toimintamallista pitää saattaa koko Kymenhva toiminta-alueiden varhaiskasvatukseen ja neuvoloihin. Vaka-henkilöstön ja terveydenhoitajien koulutus on vielä kesken. Varhaiskasvatuksesta ja puheterapiasta etsitään vastuuhenkilöt, joille juurruttaminen kuuluu.  Kouvolassa vastuuhenkilöt on määritetty. Kaikki alueen pth  puheterapeutit pääsevät harjoittelemaan mallia ja varhaiskasvatukseen sekä neuvoloihin suunnattu kouluttaminen jatkuvat v.2024 uuden konsultoivan puheterapeutin johdolla.

Tarvitaan hyvin tiedotettu ja motivoitunut henkilöstö, yhteistyötä arvostava ja siihen kannustava johto sekä toimivat tiedonvälityskanavat (Teams-alusta, suojattu sähköposti, Vasu-kirjaaminen ja LC-kirjaukset) Teams-kokoukselle pitää kolmen viikon varoitusajalla löytyä ammattilaisille yhdessä sopiva aika. Itse kokoukseen menee yksi tunti, th ja puheterapeutti käyttävät sen lisäksi noin puoli tuntia asiakkaan asiaan perehtymiseen, varhaiskasvattajalta kirjaamiseen menee lisäksi yksi tunti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Malli on lisännyt ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ja toisilta oppimista, yhteistyössä perheiden suuntaan on löydetty voimavaroja.

Kymenlaakson hyvinvointialueella on nähty tarve konsultoivan puheterapeutin toimelle ja se on määräaikaisena alkamassa 1.1.2024.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Teams-alustalla hyvin valmisteltu yhteistyökokous on helppo toteuttaa. Tiedotus, aikojen sopimisen tavat, roolit kokouksessa, kirjaaminen kannattaa suunnitella hyvin kaikilta osin.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä