Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyssosiaalityöntekijät ja RAI-tiimi loivat yhdessä väylän hyödyntää RAI-toimintakykytietoa osana asiakkaan palvelutarpeen hahmottamista ja etuuksien ja palveluiden koordinointia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
RAI-toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyssosiaalityöntekijät ja RAI-tiimi loivat yhdessä väylän hyödyntää RAI-toimintakykytietoa osana asiakkaan palvelutarpeen hahmottamista ja etuuksien ja palveluiden koordinointia.

Toteutuspaikka
Sairaala Nova, Erikoissairaanhoito, Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Tiia Kokkola

Luotu

23.10.2023

Viimeksi muokattu

18.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

RAI-tietojen hyödyntäminen mahdollistaa asiakkaiden tilanteiden kokonaisvaltaisen ja moniammatillisen hahmottamisen sekä resurssitehokkaan työskentelyn. Asiakkaat eivät joudu kertomaan tilannettaan eri ammattilaisille niin perusteellisesti useaan kertaan. Tietojen hyödyntäminen mahdollistaa myös moniammatillisen työotteen niin, että eri toimijoiden aikatauluja ei tarvitse yhteensovittaa tiedon saamiseksi. Palveluissa kerätyt RAI-tiedot tulevat hyödynnetyiksi laajemmin ja niitä voidaan käyttää myös asiakkaiden oikeuksien edistämisessä eri etuuksien ja palveluiden hakemisessa. 

Toimintaympäristö **

Keski-Suomen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon somatiikan sosiaalityöntekijöille annettiin tunnukset RAIsoft-ohjelmistoon lukuoikeuksilla, jonka kautta sosiaalityöntekijät pääsevät lukemaan hyvinvointialueen omien asiakkaiden RAIsoft-henkilöraporteista toimintakykytietoa. 

Sosiaalityöntekijät suunnittelivat yhdessä RAI-tiimin kanssa  sisällön ”sosiaalisen tilanteen arvio” -henkilöraporttiin, johon järjestelmä kokoaa nimenomaan terveyssosiaalityöntekijöitä hyödyttävät RAI-tiedot asiakkaiden tilanteesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa laissa (616/2021) korostetaan, että hyvinvointialueet ovat vastuussa asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisesta. Hyvinvointialueen tulee huolehtia sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä asiakaslähtöisyyden toteutumiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä työympäristömme on monimuotoisempi ja edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa korostuu moniammatillisen tiedon yhteen kokoaminen. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen arvoja ovat 

1) Kohtaamme ihmislähtöisesti ja yhdenvertaisesti, 
2) Toimimme avoimesti yhteistyössä ja
3) Olemme luotettavia ja vastuullisia, myös tuleville sukupolville.

RAI-tietojen katseluoikeudet terveyssosiaalityössä tukevat kokonaisvaltaisen käsityksen saavuttamista asiakkaan tilanteesta. ​ Kokeilussa on hyvinvointialueen arvojen mukaisesti nojauduttu sosiaalityöntekijöiden ja RAI-asiantuntijoiden ammattitaitoon ja tavoiteltu asiakkaiden kannalta avointa ja ihmislähtöistä yhteistyötä.  Erikoissairaanhoidon somatiikan sosiaalityöntekijät ovat hyödyntäneet RAI-tietoja työnsä tukena muutaman kuukauden ajan. Toimintamalli on laajentumassa myös perusterveydenhuollon sosiaalityöntekijöille. 

”Sosiaalisen tilanteen arvio” -henkilöraportista on tullut suosittu myös muiden Keski-Suomen hyvinvointialueen ammattilaisten kuin terveyssosiaalityöntekijöiden keskuudessa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Keski-Suomessa RAI-tietoa hyödynnetään esimerkiksi palveluiden suunnittelussa, laadun seurannassa ja kehittämistyössä. RAI-välineistö auttaa ammattilaisia huomioimaan asiakkaan toimintakykyä ja sen muutoksia kokonaisvaltaisesti. RAI-välineistöä käytetään palveluiden yksilöllisen tarpeenmukaisuuden varmistamiseksi ikääntyneiden ja kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluissa. Keski-Suomessa RAI-arviointeja on tehty yli 9000 asiakkaalle. Keski-Suomen hyvinvointialueella on vuoden 2024 syksyllä tulossa ikäihmisille  RAI-itsearviointi, jonka avulla asiakkaat voivat itse tehdä arvioin tilanteestaan. Tällä tavoin asiakkaista saadaan jo alustavaa toimintakykytietoa RAI-järjestelmään.  RAI-järjestelmän käyttö kaikilla hyvinvointialueilla ikääntyneiden palveluissa on ollut lakisääteistä 1.4.2023 alkaen. 

Terveyssosiaalityöntekijät auttavat sekä terveydenhuollon asiakkaita että muuta henkilökuntaa tarkoituksenmukaisten etuuksien ja palveluiden koordinoinnissa ja hakemisessa. RAI-tietojen saavutettavuus mahdollistaa terveyssosiaalityön perustehtävän toteuttamista laadukkaasti ja kokonaisvaltaisesti, mikä on hyödyllistä sekä asiakkaille että muulle terveydenhuollon henkilökunnalle että yhteistyökumppaneille terveydenhuollon ulkopuolelta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

RAI-toimintakykytietojen hyödyntämistä on kehitetty käytännön työn rinnalla yhteistyössä RAI-asiantuntijoiden kanssa. ”Sosiaalisen tilanteen arvio” -raportin kehittämisessä on hyödynnetty Terveyssosiaalityön rakenteisen kirjaamisen ohjeistuksia ja käytännön työn kokemusta ja eri etuuksien ja palveluiden kriteeristön terveyssosiaalityöhön lähtökohtaisesti kuuluvaa laajaa tuntemusta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

RAI-tietojen hyödyntäminen terveyssosiaalityössä on jo lyhyen kokeilumme aikana tuonut käyttöömme muiden ammattilaisten asiakkaiden kanssa yhdessä tuottamaa tietoa asiakkaiden tilanteista. Työkalu mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja moniammatillisen työskentelyn.  Sosiaalisen tilanteen arviointi henkilöraportti on jo RAI-järjestelmässä kaikkien järjestelmää käyttävien Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiden hyödynnettävissä. Raporttipohja on saanut kiitosta eri ammattilaisilta ja se on herättänyt kiinnostusta myös Keski-Suomen hyvinvointialueen ulkopuolella. Sosiaalisen tilanteen arvio henkilöraporttia olemme esitelleet Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden terveyssosiaalityöntekijöille. Lisäksi Keski-Suomen Hyvinvointialueella raportin käyttökokemuksista kerroimme vammaispalveluiden työntekijöille. Terveyssosiaalityöntekijät hyödyntävät toimintamallia Keski-Suomen hyvinvointialueella myös perusterveydenhuollossa.

RAI-toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön toimintamalli valittiin maaliskuussa Sosiaalian asiantuntijapäivillä Hyvä käytäntö -palkinnon 2024 voittajaksi. Toimintamalli oli myös suuren yleisön suosikki, sillä se voitti Talentian verkkosivuilla järjestetyn yleisöäänestyksen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen edellyttää yhteistyötä RAI-asiantuntijoiden kanssa ja RAIsoft-ohjelmistoon tutustumista. RAI-tietoihin tutustumiseen tulee kysyä asiakkaalta lupa. 

Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita? 

Hyvinvointialueilla mietitään parhaillaan, miten palvelujen vaikuttavuutta voitaisiin parantaa ja miten palveluilla saataisiin aikaan jopa sote-säästöjä. Tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa työikäisen väestön määrän väheneminen ja ikääntyvän väestön määrän kasvaminen.  RAI-Toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön -toimintamalli on erinomainen esimerkki vaikuttavasta ja kustannustehokkaasta toimintamallista. Toimintamallilla pystytään hyvin vastaamaan edellä mainittuun tulevaisuuden suureen haasteeseen. Vanhuspalvelulain mukaan hyvinvointialueilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä 1.4.2023 alkaen. Toimintamalli hyödyntää siis käytössä olevaa ohjelmistoa, jota on jo lakisääteinenkin velvollisuus käyttää.  Toimintamalli on helposti levitettävissä myös muille hyvinvointialueille.

Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ja palkintokriteerit? 

Sosiaalisen tilanteen arvion -henkilöraportti on kehitetty yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen RAI-asiantuntijoiden kanssa. Raportti kokoaa terveyssosiaalityöntekijöitä hyödyttävät  RAI-toimintakykytiedot. Näitä tietoja ovat järjestelmään tuottaneet esimerkiksi kotihoidon työntekijät asiakkaan RAI-arvioinnin yhteydessä. Raportin avulla pystyy muodostamaan myös kokonaiskäsityksen asiakkaan arjen elämäntilanteesta. RAI-tietojen hyödyntäminen mahdollistaa asiakkaiden tilanteiden kokonaisvaltaisen ja moniammatillisen hahmottamisen sekä resurssitehokkaan työskentelyn.   Toimintamalli säästää asiakkaiden ja työntekijöiden aikaa. Toimintamallin hyödyntäminen vahvistaa toimintakyvyn arvioimisen kokonaisvaltaisuutta, moniammatillisuutta ja arkilähtöisyyttä, ja on tuonut hyvinvointialueen asiakkailla jo esimerkiksi myönteisiä Kelan etuuspäätöksiä.

Terveyssosiaalityö on tutkitusti ennaltaehkäisevää. RAI-tietojen saavutettavuus mahdollistaa terveyssosiaalityön perustehtävän toteuttamista laadukkaasti ja kokonaisvaltaisesti.  

Toimintamallin haasteena on, että joskus asiakkaan oma kokemus toimintakyvystä voi olla erilainen, kuin RAI-arvioinnin perusteella vaikuttaisi. Sosiaalisen tilanteen arviointi -henkilöraportti on kuitenkin hyvä pohja asiakkaan tilanteen arvioimiseksi käytäville keskusteluille. Keskustelut voivat tuoda esille myös RAI-arvioinnin päivitystarpeita. 

Toimintamallissamme kehitetty Sosiaalisen tilanteen arviointi -henkilöraportti on jo RAI-järjestelmässä kaikkien järjestelmää käyttävien Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiden hyödynnettävissä. Toimintamalli on pohjimmiltaan juuri monialaista asiakas- ja palveluohjausta ehkäisevässä ja edistävässä  työssä.

 

Kansikuva
Sosiaalityöntekijä tapaa asiakkaan ja omaisen

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis