Sosiaalisen kuntoutuksen opas Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Sosiaalinen kuntoutus nähdään asiakkaan tarpeista toteutettava tavoitteellisena kuntoutuksena, jossa yhdistyy yksilöllinen psykososiaalinen tuki ryhmämuotoiseen toiminnallisuuteen. Alueen yhdenmukaiset järjestämistavat avataan mallissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisen kuntoutuksen opas Kanta-Hämeen hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalinen kuntoutus nähdään asiakkaan tarpeista toteutettava tavoitteellisena kuntoutuksena, jossa yhdistyy yksilöllinen psykososiaalinen tuki ryhmämuotoiseen toiminnallisuuteen. Alueen yhdenmukaiset järjestämistavat avataan mallissa.

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen Tulsote-hanke, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, sosiaalipalvelut aikuisille
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Kirsi Vilpa

Luotu

25.08.2023

Viimeksi muokattu

19.02.2024
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa sosiaalinen kuntoutus nähdään asiakkaan tarpeista toteutettava tavoitteellista kuntoutuksena, jossa yhdistyy yksilöllinen psykososiaalinen tuki ryhmämuotoiseen toiminnallisuuteen. Toimintamalli sisältää aina tietyt tuen tasot ja elementit sekä kriteerit ja se perustuu THL valtakunnalliseen malliin.

Toimintamalli kuvaa, miten sosiaalista kuntoutusta järjestetään yhdenmukaisin tavoin ja menetelmin sekä yhdenvertaisesti ja lainmukaisesti sitä tarvitseville. Tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen, osallisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.

Sosiaaliselle kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden mukaan se voidaan nähdä ennaltaehkäisevänä tai korjaavana työmuotona ja perustuu asiakkaan vapaaehtoisuuteen ja on asiakkaalle maksutonta.
Sosiaalinen kuntoutus on kiinteä ja läpileikkaava osa monialaista kuntoutusjärjestelmää ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muun kuntoutuksen kanssa. 
 

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuoltolain (SHL 1301/2014) säännöksissä säädetään 1.1.2023 hyvinvointialueiden vastuulla olevasta sosiaalisesta kuntoutuksesta, joka kohdennetaan erityisesti vaikeassa asemassa oleville työikäisille (esim. päihde- ja mielenterveysongelmat, asunnottomuus ja sosiaalinen syrjäytyminen). Myös muualla lainsäädännössä on viime vuosina kiinnitetty huomiota sosiaalisen kuntoutuksen asemaan, kuten laissa Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), Mielenterveys- ja päihdelaissa (1116/1990), Potilaslaissa 785/1992 ja Vankeuslaissa (767/5005). Lisäksi THL on kehittänyt uuden sosiaalisen kuntoutuksen malli valtakunnalliseen levitykseen.

Sosiaalinen tilanne Suomessa on eriarvoistumassa ja syrjäytymisen uhka kasvaa myös ns. hyvin toimeentulevilla väestöryhmillä. Syrjäytyminen ei ole enää marginaaliryhmien ongelma, vaan koskettaa kaikkia ikäryhmiä lapsista ikääntyneisiin kaikkialla Suomessa. 

Sosiaalista kuntoutusta järjestetään erityisesti työ tai opiskelumarkkinoiden ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisväestölle, väkivaltakokemuksia kokeneille ja henkilöille, joilla on laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen tuen ja ohjauksen tarve. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaina ovat usein myös erityisen tuen tarpeessa olevat ja monipalveluasiakkaat.

Mielenterveyden ja päihderiippuvaisten ongelmat ovat monimuotoistuneet ja kasvamassa. Oikein ajoitetulla sosiaalisella kuntoutuksella pystytään vähentämään heidän haasteitaan.

Erityisesti ikääntyneiden odotettu elinikä pitenee ja sosiaalisella kuntoutuksella voidaan tukea arjen sujuvuutta ja osallisuutta ihmissuhteissa, yhteisöissä, yhteiskunnan palveluissa ja itseään koskevissa asioissa. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hyvinvointialueelle on luotu strategiset linjaukset sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiseksi. Asiakkaat ovat olleet vaikuttamassa näihin linjauksiin. Alueelle on luotu sosiaalisen kuntoutuksen opas, jossa yhtenäisistä toimintavoista on sovittu. Asiakkaat eivät ole olleet vaikuttamassa strategisiin linjauksiin prosessissa, koska hyvinvointialueen valmistelussa se ei aikapuutteen vuoksi onnistunut. Asiakkaiden mielipiteet ja heidän vaikutusmahdollisuutensa tuleviin rakenteisiin tullaan tulevaisuudessa huomioimaan hyvinvointialueella. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Juurruttamistilaisuuksia järjestetään alkaen aikuisten sosiaalipalveluista. Tarkoituksena on ottaa sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli käyttöön myös lapsille, nuorille ja ikääntyneille myöhemmässä vaiheessa. 

Sosiaalisen kuntoutuksen opas on digitaalisesti saataville koko henkilökunnalle. 

Yhteistapaamisia ja koulutusmäärärahoista on alustavasti sovittu. Osa määrärahoista budjetoidaan sosiaaliseen kuntoutuksen koulutukseen vuodelle 2024. 

Sosiaalisen kuntoutusten päätösten määrää seurataan.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallia ei vielä ole seurattu. Juurruttaminen on käynnistynyt tämän vuoden 2023 aikana ja tuloksia ei ole saatavilla.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tässä vaiheessa voidaan sanoa, että toimintamallin soveltaminen vaatii työntekijän luovuutta, innostuneisuutta, perehtymistä sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiseen, rahaa sekä henkilö- resurssia ja tiimityön osaamista. Ennakkoluulottomuus ja ryhmäohjauksen taidot ovat eduksi.

Etäkuntoutuksessa toimivat laitteet ja yhteydet ovat tärkeitä. Myös niiden sujuva käyttäminen vaatii osaamista ja rahoitusta. Tietoturvallisuus tulee olla varmistettu ja ammattilaisen tulee osata toimia tietoturvallisesti.

Kansikuva
Sosiaaliset ihmiset

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä