Teknologian käyttöönoton tuki kotihoidon ammattilaisille

Teknologian käyttöönoton tuen malli tukee kotihoidon ammattilaisten teknologiaosaamista ja sen hyödyntämistä omassa työssä. Tämä tukee uuden teknologian käyttöönottoa ja käyttöä organisaatiossa. Portaittaisessa mallissa tuen laajuus määräytyy ammattilaisten työtehtävien mukaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Teknologian käyttöönoton tuki kotihoidon ammattilaisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teknologian käyttöönoton tuen malli tukee kotihoidon ammattilaisten teknologiaosaamista ja sen hyödyntämistä omassa työssä. Tämä tukee uuden teknologian käyttöönottoa ja käyttöä organisaatiossa. Portaittaisessa mallissa tuen laajuus määräytyy ammattilaisten työtehtävien mukaan.

Toteutuspaikka
Satakunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

09.08.2022

Viimeksi muokattu

26.06.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Teknologian käyttöönoton tuen malli rakentuu askelista, joissa teknologian osaamista ja sen hyödyntämistä kotihoidossa tuetaan. Malli koostuu 1) yleistä tietoa teknologiasta ja sen mahdollisuuksista, 2) järjestelmä- ja teknologiatiedosta 3) teknologia tiedon hyödyntäminen käytännön työssä 4) teknologian syvällinen osaaminen - teknologialähettiläät

Toimintaympäristö **

Satakunnan väestö ikääntyy ja erityisesti yli 85 – vuotiaiden osuus kasvaa lähitulevaisuudessa. THL:n asiantuntija-arvio 2019 nostaa yhdeksi Satakunnan alueen keskeisistä kehityskohteista tarpeen vahvistaa kotona asumista tukevia palveluja.

Lisäksi työvoiman saatavuus on heikentynyt, jolloin on tarve kohdentaa henkilöstöresursseja palvelutarpeeltaan vaativampiin asiakkaisiin, joka muutos voidaan saavuttaa vahvistamalla vähäisemmän palvelutarpeen asiakkaiden omatoimisuutta ja itsehoitovalmiuksia hyvinvointiteknologiaratkaisujen avulla.

Tarpeena on siis saada helppokäyttöistä teknologiaa kotona asumisen tukemiseksi.  

Satakati-hankkeessa otetaan monipuolisesti käyttöön hyvinvointiteknologiaa ikäihmisten kotona asumisen tueksi koko Satakunnan alueella. Tämän käyttöönoton tueksi tarvitaan kotihoidon ammattilaisella uutta osaamista teknologiasta ja sen hyödyntämisestä. Tätä tukemaan on tarpeen luoda käyttöönoton tuen malli.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on monipuolisesti kotihoidon eri ammattilaiset.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
  • Kattava ja kohderyhmän tavoittava viestintä 
  • Organisaatioiden ja esihenkilöiden rooli kotihoidon ammattilaisten osaamisen lisäämisessä
  • Kotihoidon ammattilaisten kiinnostus teknologiaan
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yleistietoa teknologiasta ja siihen liittyvistä tekijöistä

Webinaarin sarja keräsi paljon osallistujia ympäri Suomen. Kaikkien tilaisuuksien yhteisarvosana oli 9. Palautteiden yhteenvedon mukaan vastaajat kokivat tilaisuuksien sisällön hyväksi (ka 4,8), työn kannalta tärkeäksi (ka 4,3) ja että tieto käsitellystä asiasta lisääntyi. Koulutuspalautteista saatiin ideoita, joita käytettiin seuraavien webinaarien suunnitteluun.

Järjestelmä- ja teknologiatieto   

Järjestelmäkoulutuksen  (N 19) kokonaisarvio oli  4.6                                                                                                                      

Teknologia tiedon hyödyntäminen käytännön työssä

Teknologiaan tutustuminen (live) osallistuneiden palautteiden (n=9) mukaan, koulutus koettiin mielenkiintoisena (ka 5), työn kannalta tärkeänä (ka 4,8) sekä lisänneen tietoa käsitellystä asiasta (ka 4,7). Vastaajat olivat täysin samaa mieltä sen kanssa, että he saivat tietoa teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamiseksi (ka 4,6).

Koulutuksen koettiin lisänneen tietoa Digihoivasta, hyvinvointiteknologiasta sekä teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamisessa.

Verkkosimulaation palautetta antaneiden ammattilaisten (n=28) mukaan ne olivat mielenkiintoisia (ka 4,3), työn kannalta tärkeitä (ka 4,5), lisänneen tietoa käsitellystä asiasta (3,9).  Palautteisiin vastanneet kokivat myös, että tilaisuus tuki teknologian käyttöönottoa ja käyttöä (ka 4,1). He kokivat myös saaneensa tietoa teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamiseksi (ka 4,0).

Palautteiden mukaan simulaation koettiin olevan mielenkiintoinen opetusmenetelmä ja se koettiin tukevan oppimista. Tekniset ääniongelmat koettiin osin haitanneen simulaatiota ja oppimista.

Teknologian syvällinen osaaminen – teknologialähettiläät

Teknologialähettiläs -koulutukseen osallistuneiden palautteiden (n=44) mukaan, koulutus koettiin mielenkiintoiseksi (ka 4,7), työn kannalta tärkeäksi (ka 4,7). Vastaajien mukaan heidän tietonsa käsitellystä asiasta lisääntyi (ka 4,7) ja sen tuki teknologian käyttöönoton suunnittelussa (ka 4,6).

Koulutuksen koettiin antaneen valmiudet työskennellä etähoidossa ylipäätään. Koulutus lisäsi osaamista teknologiasta ja tämän osaamisen kautta laitteita osataan markkinoida asiakkaille. Koulutuksen myötä koettiin voitavan olevan avoimin mielen ja miettiä, mitä teknologioita kullekin asiakkaalle voisi ehdottaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri teknologioiden käyttöönoton tukemiseen. Toimintamalli edellyttää hyvää toimintasuunnitelmaa,  resursseja sekä motivoituneita esihenkilöitä ja työntekijöitä.

Kansikuva
Satakati

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä