Tukea, tietoa ja taitoja - kännykässä, kotona tai konttorilla - kokemukset voimavaraksi YouTubessa

YouTube-videot ovat toimiva väline tavoittaa niitä ihmisiä, joita ei välttämättä kasvotusten kohdata. Videoiden välityksellä lastensuojelun sijaishuollossa asuvat ja asuneet eri-ikäiset ihmiset saavat tietoa ja vertaisuuden kokemuksia.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tukea, tietoa ja taitoja - kännykässä, kotona tai konttorilla - kokemukset voimavaraksi YouTubessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

YouTube-videot ovat toimiva väline tavoittaa niitä ihmisiä, joita ei välttämättä kasvotusten kohdata. Videoiden välityksellä lastensuojelun sijaishuollossa asuvat ja asuneet eri-ikäiset ihmiset saavat tietoa ja vertaisuuden kokemuksia.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Toteutuspaikka
Digitaalinen ympäristö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

22.01.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli tarjoaa vertaistukea ja tietoa sijaishuollossa asuville tai asuneille eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille vahvistaen osallisuutta, toimijuutta ja hyvinvointia. Toimintamalli tarjoaa myös työntekijöille, kehittäjille, kouluttajille ja päättäjille tietoa siitä, minkälaisessa sosiaalisessa todellisuudessa sijaishuollossa asuvat lapset ja nuoret voivat elää.

Toimintamalli myös vastaa nuorten kokemusasiantuntijoiden tuottamaan tietoon siitä, että heille vertaisuuden kokemukset ovat olleet merkityksellisiä sekä pettymykseen siitä, että he kokevat yleensä päässeensä mukaan vasta myöhäisellä iällä. Myös Onni itse jakaa nämä samat kokemukset, sillä vertaisuudella on ollut hänellekin käänteentekevä merkitys.

Toimintaympäristö **

Suomessa ei ole olemassa selkeää ja yhdenvertaista mahdollisuutta eikä palveluihin luotua rakennetta saada vertaistukea muilta sijaishuollossa asuvilta tai asuneilta nuorilta. Videoiden tuottamat vertaisuuden kokemukset voivat vahvistaa myös kiinnittymistä erilaisiin vertaisuuden kokemuksia tuottaviin nuoruuden yhteisöihin myös niillä nuorilla, jotka eivät ole aikaisemmin olleet varmoja kiinnostuksestaan vertaistoimintoja kohtaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamalli tukee lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia tuottaen heille vertaisuuden kokemuksia. Sen avulla voidaan myös lisätä ammattilaisten ja päättäjien ymmärrystä lastensuojelusta ja samalla vaikuttaa toimintatapoihin sekä päätöksiin tuottaen hyvinvointia sijaishuollossa asuville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia voidaan jäsentää kolmen ulottuvuuden kautta seuraavasti:

1. Tuki: Toimintamalli luo vertaisuuteen perustuvan tuen mahdollisuuden niin sijaishuollossa tällä hetkellä asuville kuin jossain elämänsä vaiheessa asuneille ihmisille. Malli tarjoaa myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä päättäjille tukea ja ymmärrystä lastensuojelun sijaishuollossa asuvien nuorten sosiaalisen todellisuuden ja kokemusmaailman tavoittamiseksi.

2. Tieto: Jakamalla videoiden välityksellä tietoa erilaisista kokemuksista voidaan vahvistaa ja tuoda esille sellaisia asioita, jolla voidaan tukea sijaishuollossa asuvia ja asuneita ihmisiä. Tällaista tietoa voivat olla mm. tieto lapsen oikeuksista ja erilaisista tarjolla olevista palveluista. Jollekin lapselle tai nuorelle saattaa olla merkityksellistä kuulla, ettei ole maailmassa ainoa, joka asuu sijaishuollossa. Tieto erilaisista kokemuksista ja lastensuojelun todellisuudesta voi auttaa esim. sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia sekä päättäjiä ymmärtämään lastensuojelun sijaishuollossa asuvien nuorten todellisuutta ja kokemusmaailmaa.

3. Taito: Vertaisuuden kokemukset vahvistavat sijaishuollossa asuvien tai asuneiden ihmisten käsitystä minäpystyvyydestä ja omista taidoista. Videoilla esiintyvät nuoret aikuiset voivat tuottaa ymmärrystä siitä, että sijaishuollossa asuminen ei ole este elämässä eteenpäin menemiselle ja unelmien saavuttamiselle. Jokaisella meistä on arvokkaita tietoja ja taitoja, joita voidaan hyödyntää esim. kokemusasiantuntijatoiminnassa. Videoiden syventämät kokemusmaailmat voivat myös vahvistaa eri alojen ammattilaisten osaamista ja vahvaan teoriatietoon pohjautuvaa tietotaitoa. Kokemusten pohjalta ammattilaisilla on mahdollisuus reflektoida omia työtapojaan ja samalla he saavat kuulla, millaisia toiveita esim. nuorilla aikuisilla voi olla heitä kohtaan.

 

Toteutus

Toimintamallissa lastensuojelun sijaishuollossa suurimman osan elämästään asuneet nuoret aikuiset kertovat avoimesti, rehellisesti ja itselleen sopivalla tavalla kokemuksistaan YouTube-videoilla. Mallissa asiantuntijatyöpari tuottaa videoita omiin kokemuksiinsa perustuen. Videoiden aiheet nousevat heiltä itseltään, sijaishuollossa asuvilta/asuneilta muilta nuorilta, oman järjestön sisältä tai muilta sidosryhmiltä. Videoita voidaan tuottaa sijaishuollossa asuvien/asuneiden lasten ja nuorten tavoittamisen myös muuhun tarpeeseen kuten suoraan opiskelijoiden opetuksessa ja ammattilaisten koulutuksissa käytettäväksi materiaaliksi, vaikuttamistyön tueksi tai esimerkiksi tapahtumakutsuissa selventämään, mistä tapahtumissa on kyse. Videoiden julkisuusasetuksia voidaan muokata eri tilanteisiin sopiviksi. Työmallin toteutus itsessään on yksinkertainen:

1. Päätetään kuvattava aihe
2. Kuvataan video
3. Editoidaan video
4. Ladataan video näkyville

 

Tukirakenteet

Videoilla esiintyvien henkilöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi on myös oltava selkeät toimenpide- ja tukirakenteet, esim. oman tiimin ja esimiehen tuki ja kattava työterveyshuolto. Hyvinvointia vaarantavia tilanteita voivat olla mm. negatiiviset kommentit videoiden kommenttikentissä tai muissa sosiaalisen median kanavissa. Tällaiseen tilanteeseen voi varautua mm. sillä, että videoiden kommentit voidaan laittaa pois käytöstä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin tuloksista ei ole vielä olemassa kerättyä tietoa. Videoita on ajalla 17.9.2018-19.2.2019 julkaistu yhteensä 19 ja videoita on katsottu yli 5 000 kertaa. Tätä lukumäärää voidaan pitää yhtenä indikaattorina sille, että videoita pidetään tärkeinä ja merkityksellisinä. Nuorten antama palaute on ollut rohkaisevaa ja se tukee toiminnan kehittämistä eteenpäin. Nuoret ovat kertoneet katsovansa videoita esimerkiksi yhdessä sijais- tai syntymävanhempiensa kanssa ja niiden synnyttämien ajatusten pohjalta keskustellaan yhdessä. Ammattilaisilta saadun palautteen mukaan videoita hyödynnetään myös yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa osana opiskelijoiden opetusta. Samoin niitä tiedetään käytettävän koulutusvälineenä sekä oman järjestön järjestämissä koulutuksissa että muiden kouluttajien toimesta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Malli on helposti siirrettävissä eri sosiaali- ja terveysalan kentille huomioiden erilaiset tarpeet ja kohderyhmät, muokaten mallia ketterästi sekä samalla luoden uudenlaisen kynnyksettömän palvelun palveluvalikkoon. Mallin käyttöönotosta syntyvät kustannukset ovat erittäin maltillisia, sillä toteutuksen voi hoitaa myös älypuhelimella. Noin 1 000€ panostuksella välineistöön päästään jo ammattimaisempaan toimintaan. Videoiden suunnitteluun, kuvaukseen ja editointiin käytettävä aika on kohtuullinen, ja lähes jokaisen teknologian perustiedot ymmärtävän opeteltavissa. Suhteellisen pienillä kustannuksilla voidaan siis tavoittaa satoja, jopa tuhansia kohderyhmään kuuluvia henkilöitä.

Eettisyys

Teknistä toteutusta keskeisemmäksi teemaksi nousevatkin toiminnan eettisyys ja saatavilla oleva tuki. Videot liittyvät vahvasti omaan elämään ja usein myös haavoittaviin kokemuksiin, joten niiden eettisestä toteutuksesta tulee olla todella tarkka. Videoiden teon tulee vahvistaa ja tukea niillä esiintyvien henkilöiden hyvinvointia, ei heikentää sitä. Videoilla kokemuksistaan kertovien henkilöiden on tärkeää käydä aktiivisesti keskustelua siitä, mitkä asiat he kokevat sellaisiksi, joista voi puhua julkisesti ja mitkä asiat rajataan pois. Myös videoilla esiintyvien henkilöiden läheisten kanssa tulee käydä keskustelua videoista, sillä vaikka videoilla kerrotaan omista kokemuksista ne liittyvät kuitenkin aina myös omiin läheisiin. Videoilla esiintyvien henkilöiden tulee myös olla tietoisia siitä, että vaikka video poistetaan YouTubesta se voi jäädä nettiin senkin jälkeen.