Monitoimijainen yhteistyömalli, jonka keinoin ikäihmisten unelmia tehdään todeksi.

Unelman jakamisen kautta ikääntynyt saa unohtumattoman kokemuksen, mutta erityisesti tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Samalla ympäröivän yhteisön tuntemus häntä kohtaan syvenee.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Unelmasta totta - toteutumattomat haaveet todeksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monitoimijainen yhteistyömalli, jonka keinoin ikäihmisten unelmia tehdään todeksi.

Unelman jakamisen kautta ikääntynyt saa unohtumattoman kokemuksen, mutta erityisesti tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Samalla ympäröivän yhteisön tuntemus häntä kohtaan syvenee.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, Kortteleihin kulttuuria -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Katja Kujala

Luotu

20.04.2022

Viimeksi muokattu

20.04.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ikäihmiset ovat eläneet ajassa, missä omista unelmista on voinut joutua luopumaan vain selvitäkseen arjesta ja itselle merkittäviä asioita on voinut jäädä toteutumatta. Ikääntyessä toimintakyvyn heikkeneminen tai muu resurssien puute voivat olla esteenä oman haaveen toteutumiselle. Unelmasta totta -toiminta kannustaa ikääntyneitä rohkeasti haaveilemaan ja toteuttamaan unelmiaan. Toiminnassa ikäihminen jakaa oman toteutumattoman unelmansa ja se toteutetaan järjestäjätahon avustamana.

Unelmasta totta -toiminnan toteuttamiseen tarvitaan järjestäjätaho, joka koordinoi toimintaa. Järjestäjätaho voi olla esimerkiksi järjestötoimija tai yhdistys tai ikääntyneiden parissa työskentelevä kuntasektoritoimija. Järjestäjätaho tekee tiiviisti yhteistyötä tiedotustyössä ja löytävässä työssä mm. ikääntyneiden asiakaspalveluiden ja kotihoidon työntekijöiden sekä ikääntyneiden parissa toimivien yhdistystoimijoiden kanssa.

Unelma määrittelee, minkälaisia resursseja sen toteuttamiseen tarvitaan. Toteutuksessa tarvittaviin resursseihin järjestäjätaho hakee yhteistyökumppaneita ennakkoluulottomasti niin yrityksiltä, yhdistyksiltä kuin kuntasektorilta.

Unelman jakamisen kautta ikääntynyt tulee kohdatuksi ja kuulluksi ja samalla myös ympäröivän  yhteisön tuntemus häntä kohtaan syvenee. Unelman toteutumiseen voi joskus riittää myös se, että unelma tulee ääneen sanotuksi ja kuulluksi.

Toimintaympäristö **

Voimaantumista ei voi antaa toiselle, mutta voimaantumista voi vahvistaa. (Heimonen S., Juote M., Rasanen L, Björkqvist T., 2017)  Voimaantumisen ytimessä on mm. usko ihmisen muutoksen, kasvun ja oppimisen mahdollisuuksiin riippumatta siitä, minkä ikäinen ihminen on. Kun ikääntyneeltä kysytään hänen unelmiaan ja toiveitaan,  kannustetaan häntä kurottamaan ajatuksiaan tulevaisuutta kohti. Häntä kannustetaan kokemaan myönteisiä elämyksiä ja samalla löytämään ja käyttämään omaa olemassa olevaa vahvuuttaan ja osaamistaan.

Elämykset ovat tärkeitä tarkoituksen lähteitä elämässä. (Laine M., 2013) Uusien elämysten ja kokemusten merkitys korostuu ikääntyneen elämässä, jolloin omien voimavarojen ja toimintakyvyn heikkeneminen voivat vähentää mahdollisuuksia tehdä ja toimia.  

Unelmat ovat myös tarkoituksellisuuden lähde eivätkä ne ole sidoksissa ihmisen ikään tai käytettävissä oleviin resursseihin. Halu ja uskallus unelmoida jo sellaisenaan vahvistavat ihmisen hyvinvointia. Toivo on hyvinvointia rakentava tekijä ja ajatusten suuntaaminen tulevaisuudessa tapahtuviin positiivisiin tapahtumiin vahvistaa toiveikkuutta.

Ihmiselle on tärkeä kokea merkityksellisyyden tunnetta. Unelmia kartoittamalla ja toteuttamalla ikäihminen kohdataan arvostavasti. Vuorovaikutuksen laatu, aito ja läsnäoleva kohtaaminen, on voimaantumista vahvistavan toiminnan ydin. Merkityksellisuuden tunne vahvistuu, kun ikääntynyttä kannustetaan pitämään kiinni haaveistaan ja avataan mahdollisuuksia myös niiden toteutumiselle. Samalla vahvistetaan ikääntyneen oman arvon tunnetta, hänellä on oikeus unelmien toteutumiselle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Unelmasta totta -kampanjan pilottikokeilun toteuttaneen Kortteleihin kulttuuria -hankkeen  taustaorganisaatiolla Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:llä on 35 vuoden kokemus muistityöstä sekä työskentelystä ikääntyneiden parissa. Vuosien varrella ryhmätoiminnassa ja yksilötapaamisissa on kuultu lukemattomia tarinoita, joissa osallistujat kertovat toteutumattomista haaveistaan.

Myös verkostojen kautta yhdistyksen toimijoille ja kehittämishankkeisiin tulee paljon toiveita, jotka on kuultu kentältä iäkkäiden asiakkaiden kertomina.

Osa toiveista on voitu sisällyttää sellaisenaan yhdistyksen toimintoihin, mutta Unelmasta totta -pilotissa haluttiin antaa tila ja arvo yhden ihmisen unelmalle. Unelmaa ei määritelty eikä sille annettu raameja tai rajoituksia, vaan iäkäs osallistuja sai lähettää unelmansa juuri sellaisena kuin se on.

Pilottikampanjan säännöissä annettiin lupa lähettää myös toisen puolesta unelma tämän luvalla. Näin haluttiin mahdollistaa myös hauraammassa elämäntilanteessa olevan ikäihmisen osallistumismahdollisuus.

Lopullisen tavan unelman toteuttamiselle määrittelee ikäihminen itse. Unelman toteuttajataho kuuntelee ajatukset ja toiveet ja yhdessä löydetään sopiva tapa unelman toteuttamiselle.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Unelmasta totta on monitoimijainen yhteistyömalli, jossa ikäihmisten toteutumattomia unelmia tehdään todeksi. Taustaorganisaatio tiedottaa toiminnasta, kartoittaa toteutumattomia unelmia ja toteuttaa niitä yhteistyökumppaneiden tuella.

Toiminnan keskiössä on ikäihminen itse, unelman toteuttamissuunnitelma tehdään yhdessä ikäihmisen kanssa ja häntä kuunnellen. Tärkeää on, että ikäihminen tulee aidosti kohdatuksi ja hän saa kokemuksen siitä, että juuri hänen unelmansa on merkityksellinen.

Unelmasta totta -toiminta voi juurtua esimerkiksi osaksi ikääntyneiden päivätoiminnan ja muistikuntoutuksen toimintaa, jolloin sitä voi toteuttaa kalenterivuosittain. Unelmat kartoitetaan ryhmäläisiltä alkuvuoden tapaamisissa ja niitä toteutetaan koko vuoden aikana osana ryhmän muuta toimintaa.

Toimintaa voidaan toteuttaa myös lyhytkestoisena kampanjana, jolloin tietyn ajanjakson sisällä kerätään ikääntyneiden toteutumattomia unelmia ja toteutetaan niitä. Kampanjamuotoinen toiminta sopii hyvin esimerkiksi osaksi ikääntyneiden parissa toimivien yhdistysten toimintaa.

Unelmien toteuttamiseen etsitään ennakkoluulottomasti yhteistyökumppaneita ja mahdollisia sponsoreita, jolloin mahdollisiin taloudellisiin kuluihin saadaan tukea.

Unelmasta totta -pilotissa järjestäjätahona toimi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria -hanke. Tiedottamisessa yhteistyötä tehtiin koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan ikääntyvien asiakasohjaajien, päivätoiminnan ja muistikuntoutuksen ohjaajien ja kotihoidon työntekijöiden kanssa. Tietoa omille verkostoilleen Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n lisäksi levittivät myös muut ikääntyneiden parissa toimivat yhdistystoimijat. Mukana unelmia toteuttamassa olivat mm. teatteri, ravintola, kahvila, kampaamo, ratsutalli, taksiyrittäjiä sekä eläkeliiton yhdistys, kunnan ikätori sekä kaupungin ikääntyneiden päivätoiminta.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Seurantakysely tehtiin Unelmasta totta -pilottiin osallistuneille päivätoiminnan / muistikuntoutuksen ohjaajille, jotka avustivat asiakkaitaan osallistumaan kampanjaan.

Ohjaajista kaikki (3 paikkakuntaa, 5 työntekijää) kokivat unelman toteutumisella olleen merkitystä asiakkaalleen.

Avoimeen kysymykseen asiakkaassa nähdystä merkityksestä ja vaikutuksista kommentteja muun muassa:

 • "Asiakas puhkesi kukkaan, kun oltiin hänelle tärkeän asian äärellä."
 • "Omanarvontunnon koheneminen, suurenmoisen ilon kokeminen sekä (oman) arvokkuuden ymmärtäminen."
 • "Unelmien päivästä jäi hieno muisto pöydälle (valokuva) ja se on asiakkaalle voimaesine tänään."
 • "Unelman toteutuminen voi jatkua pitkäänkin, kuten eräällä asiakkaalla, joka sai juttuseuraa ja hyvä ystävän."
 • "Se valaistunut ilme, kun asiasta kerrottiin ryhmässä. On vaikea kuvata onnellista ihmistä, kun sellainen valo syttyy silmiin, joka saa kaikki ympärillä iloiseksi. Joskus se ilon pisara tulee niin pienestä ja säilyy muistoissa aina."
 • "Kun unelmia kerättiin (ryhmässä) ja lähetettiin, monikin oli sitä mieltä, etteivät unelmat toteudu, ettei se kuitenkaan minulle osu. Toiset ajattelivat, ettei heidän unelmiaan voi toteuttaa. Kun sitten niin tapahtuikin, oli se signaali, että unelmia voi myös itse lähteä toteuttamaan."

Ohjaajat kertoivat, että asiakkaan osallistumisella Unelmasta totta -kampanjaan on ollut vaikutuksia osallistujan lähiympäristöön (esim. osallistujan läheisiin, päivätoiminnan muihin asiakkaisiin), kommentteja muun muassa:

 • "Omaiset puhuivat jälkeenpäin, että kokemus ja mukava tunne välittynyt, vaikka kaikkea ei enää muistanut eikä osannut kertoa tapahtumista."
 • "Jo unelmien julkaisuvaihe ja niiden toteuttamiseen liittyvät juhlahetket jäivät kaikkien (ryhmäläisten) mieliin."
 • "Unelmapäivästä on juteltu päivätoiminnan ryhmässä monta kertaa. On ilahduttanut myös muita, kun joku on niin onnellinen."
 • "Hyvää palautetta tuli paljon."

Ohjaajista kaikki kokivat Unelmasta totta -kampanjassa mukana olemisella olleen merkitystä myös omalle työlleen. Avoimeen kysymykseen kommentteja merkityksestä ja vaikutuksista omaan työhön muun muassa:

 • "Asiakkaista näkee uusia puolia."
 • "Konkreettisesti huomasin, että yhteistyö ja verkostoituminen avaa uusia mahdollisuuksia."
 • "Koen tärkeäksi yhteistyön kolmannen sektorin ja kuntapalveluiden välillä. Itselleni on tärkeää mahdollistaa tilanteita, joissa asiakkaani pääsevät kokemaan kaikkea mahdollista mikä tuo laatua heidän tämän hetken elämänvaiheeseensa . On tärkeää nostaa esille sitä mitä heillä on, eikä sitä mitä heillä ei enää ole."
 • "Unelman toteuttaminen vaatii  usein vain vähän enemmän mietintää ja suunnittelua. On oppinut, ettei saa nostaa käsiä pystyyn ja sanoa, ettei tuota voi toteuttaa. Erilaiset esteet ovat voitettavissa, kun yhdessä mietitään."

Ohjaajat kokivat, että voisivat hyödyntää pilottia ja kehittää siitä työhönsä soveltuvan version. Kommentteja muun muassa:

 • "Projekti oli mahtava juttu ainakin meidän asiakkaille, joista monet ovat ikäluokkaa, joka ei ole eläissään saanut välttämättä unelmiaan toteuttaa. Mietimme päivätoiminnassa, että voisimme toteuttaa jonkun pikku-unelman samalla tavalla arpomalla vaikkapa puolivuosittain."
 • "Sain potkua toteuttaa projektin kaltaisia teemapäiviä ryhmätoiminnoissa. Sain energiaa. Sain iloa."
 • "Asian tiimoilta tuli uusia ideoita esiin."
 • "Kyllä ja näin olen tehnyt."
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Unelmasta totta –toiminnan toteuttamiseen tarvitaan taustaorganisaatio, joka koordinoi toimintaa. Taustaorganisaatio voi olla esimerkiksi järjestötoimija. Taustaorganisaation työskentelyä helpottaa, jos sillä on tietämystä ja kontakteja kuntasektorilla ja järjestökentällä toimiviin ikääntyneiden kanssa työskenteleviin toimijoihin.
Erityisesti tiedottamistyössä yhteistyöstä ikääntyneiden parissa toimivien yhdistysten sekä kuntasektorin toimijoiden kanssa on suuri apu.

Unelma määrittelee, minkälaisia resursseja sen toteuttamiseen tarvitaan. Toteutuksessa tarvittaviin resursseihin haetaan yhteistyökumppaneita ennakkoluulottomasti ja rohkeasti yrityksiltä ja esimerkiksi kuntasektorin kulttuuritoimijoilta. Yhdessä halutaan tehdä hyvää!

Unelman toteuttamiseen ennakkoluulottoman yhteistyön lisäksi voidaan hyödyntää luovuutta ja mielikuvitusta. Kiinan muurin vierailuun ei välttämättä tarvita viisumia ja lentolippua, vaan toimivat VR-lasit ja sopiva ohjelma.

Kansikuva
Yksi unelma toteutuu suomenhevosta silittämällä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä