Väkivallaton Vantaa ja Kerava - Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä

Toimintamalli sisältää mm. kaikille avoimen lähisuhdeväkivallan puheeksiottokoulutuksen, avainhenkilöverkoston, Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen-oppaan, Väkivallan vastaisen teemaviikon, materiaalipankin sekä nuorten ryhmämuotoisen psykoedukaation mallintamisen.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Väkivallaton Vantaa ja Kerava - Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli sisältää mm. kaikille avoimen lähisuhdeväkivallan puheeksiottokoulutuksen, avainhenkilöverkoston, Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen-oppaan, Väkivallan vastaisen teemaviikon, materiaalipankin sekä nuorten ryhmämuotoisen psykoedukaation mallintamisen.

 

Toteutuspaikka
Vantaan kaupunki (2020-2022) Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Perhekeskuskehittäminen (2022-)
Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

30.04.2020

Viimeksi muokattu

23.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin kantavana ajatuksena "myytinmurtajana oleminen": väkivallasta puhutaan avoimesti, rehellisesti ja systemaattisesti eri kohderyhmien kanssa, jotta kynnys tuen ja avun hakemiseen madaltuu. Toimintamalli edellyttää erilaisten koulutusten ja toimintojen sekä viestinnän suuntaamista paitsi työntekijöille, myös suoraan eri ikäisille kuntalaisille.

Toisaalta samalla kun väkivallasta kysyminen ja kertominen helpottuu, varmistetaan, että  väkivallan ehkäisytyön palvelupolku on saumaton sekä kehitetään kohdennetusti palveluja ryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Koulutusten sekä muiden palvelujen kehittäminen tapahtuu tarvelähtöisesti sekä kokemusasiantuntijoita ja kuntalaisia osallistaen.

Toimintaympäristö **

Väkivallan ehkäisy on osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Väkivallan tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja palveluohjaus  kuuluu kaikille kasvatus-, opetus-, sosiaali-, ja terveysalan ammattilaisille. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tavoitteena on luoda käytännön työhön pysyvästi integroituneet väkivallan ehkäisyn toimintamallit ja rakenteet tasalaatuisten palvelujen varmistamiseksi kaikille kuntalaisille. 

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) arvioi vuonna 2019 julkaistussa raportissaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) täytäntöönpanoa Suomessa. GREVIO nosti useita asioita, jotka edellyttävät parannusta. Tällaisia olivat esimerkiksi ammattilaisten kouluttamiseen liittyvät seikat, joihin Väkivallaton Vantaa ja Kerava - toimintamallissa on erityisesti panostettu.

Toisaalta mm. kouluterveyskyselyiden kautta on tiedossa erilaisen psyykkisen oireilun lisääntyminen nuorten keskuudessa etenkin viimeisen parin vuoden aikana sekä kiusaamisen- ja väkivallan yleisyys. Nuorten vertaisryhmässä tapahtuvan kiusaamisen ja väkivallan jälkihoitoon ei ole olemassa mitään systemaattisesti käytössä olevaa mallia, vaikka sellaisen tarve on laajasti tunnistettu ja tunnustettu. Vantaalla pilotoitava kiusaamista ja väkivaltaa kokeneiden nuorten ryhmämuotoinen, voimavara- ja ratkaisukeskeinen etätoteutettu psykoedukaatio on räätälöity moniammatillisessa yhteistyössä vastaukseksi jälkihoitomallin tarpeeseen.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi (2022) ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy on myös yksi Perhekeskustoimintamallin kehittämiskärjistä. Tavoitteena on, että lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tiedotusta, materiaalia, tapahtumia ja koulutusta tarjotaan  tarvelähtöisesti myös suoraan kuntalaisille. Kehittämistyössä hyödynnetään säännöllisesti erilaisia kuntalaiskyselyjä sekä kokemusasiantuntijoita.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kokemusasiantuntijoita on hyödynnetty sekä puheeksiottokoulutuksessa, avainhenkilöverkoston koulutuksessa että väkivallan vastaisen teemaviikon suunnittelussa ja toteutuksessa, joissa kokemusasiantuntijoiden ääni on haluttu kuuluviin mm. materiaalin upotettujen sitaatein ja videoklipein sekä työryhmätyöskentelyyn osallistumisen ja heille varattujen puheenvuorojen avulla.

Kokemusasiantuntijoita on ollut myös mukana videoiden tuotantoprosessissa:  työntekijöiden koulutuksessa käytössä olevat ns. kokemusasiantuntijavideot perustuvat kokemusasiantuntijoiden omiin tarinoihin ja palvelupolku-animaatiossa kokemusasiantuntijat ovat päässeet mukaan käsikirjoitusprosessiin ja heidän kommenttejaan on kuultu animaation toteutuksen eri vaiheissa. 

Väkivallan vastaisen teemaviikon ohjelmaa on suunnattu suoraan kuntalaisille paitsi materiaalituotannon myös järjestettävän ohjelma osalta. Tämä konsepti on Vantaan ja Keravan alueella uusi, eikä tietääksemme tämänkaltaista ole toteutettu myöskään muualla Suomessa.

Teemaviikolla tarjottava ns. kuntalaiswebinaari on suunniteltu kuntalaiskyselyihin perustuen, joita on toteutettu Osallistuva Vantaa - sivuston kautta. Jo kuntalaiswebinaarien aihevalinnoissa (väkivallan ylisukupolvisen kierteen katkaiseminen vuonna 2021 ja lapsen väkivaltainen käyttäytyminen vuonna 2022) on kuunneltu kuntalaisten toiveita. Itse webinaareissa on pyritty vastaamaan kuntalaisten etukäteen esittämiin kysymyksiin, mutta heille on mahdollistettu myös suora osallistuminen keskusteluun chatin kautta.

Koska väkivalta-aihe on monille haastava, toteutuksessa on päädytty livestriimaukseen YouTube-kanavalla, jotta osallistuminen kynnys olisi mahdollisimman matala. Livestriimeihin on mahdollista osallistua anonyymistä ja tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen.

Väkivallan vastaisen teemaviikon ohjelmaa on suunniteltu myös yhteistyössä koulujen ja oppilaiden kanssa osallistavia työpaja-menetelmiä käyttäen. Väkivallan vastaisen teemaviikon taustalla on ajatus "talkoista", joissa turvallisuuden edistäminen ja väkivallan vähentäminen kuuluu kaikille.

Lasten ja nuorten osallistamiseen tullaan panostamaan jatkossa niin, että teemaviikon käytännöt integroidaan koulujen opetusohjelmiin ja joka vuosi tietyille ikäluokille tarjotaan aiheeseen liittyvä ikätasolle sopiva koulutus sekä toteutetaan erilaisia nuorten ideoimia haastekampanjoita.

Kiusaamista ja väkivaltaa kokeneiden nuorten ja nuorten aikuisten ryhmämuotoista psykoedukaatiota kehitetään pilotista saadun palautteen perusteella.  Ensi vaiheessa pilotti toteutetaan etätoteutuksella ja vahvasti voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä painottaen. Pilottia suunnitellaan yhteistyössä nuorten kanssa työskentelevien ja väkivaltaerityistä työtä tekevien ammattilaisten kanssa nuorten ajatuksia ja toiveita kuunnellen.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on otettavissa käyttöön sekä juurrutettavissa osaksi organisaation rakenteita varsin pienillä resursseilla, koska tuotetut puheeksiottokoulutukset on saatavissa videotallenteina ja materiaalipankkiin (nettisivuille) on koottu käyttövalmista materiaalia eri ikäisten kanssa toimiville. Myös avainhenkilöverkoston käytännöt ovat jo integroituneet osaksi arkityötä.

Sivustolla oleva materiaali voi hyödyttää myös muita kuin kasvatus-, opetus-, sekä sosiaali-, ja terveysalan ammattilaisia, joten se on avoimesti myös kuntalaisten käytössä.  Avoimuus helpottaa tiedottamista ja viestintää ja lisää työn yleistä tunnettavuutta.

Vaikka toimintamallin lähtökohta ovat mahdollisimman "aikaakestävät" videotallenteet ja muut materiaalit, joiden toivotaan muodostuvan pysyväksi osaksi uusien työntekijöiden perehdytystä ja väkivallan vastaisen teemaviikon ohjelmaa, toimintamallin ylläpitäminen vaatii jatkossa väkivaltatyötä koordinoivan henkilön, eli ihmisen, joka pystyy tekemään sisällöllistä kehittämistä ja verkostoyhteistyötä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työntekijöiltä saatu palaute puheeksiottokoulutuksesta on ollut erinomainen. Koulutus on koettu erittäin tarpeelliseksi, selkeäksi, väkivallan puheeksi ottoon motivoivaksi ja rohkaisevaksi sekä uutta tietoa antavaksi. Palaute on ollut eriomaista huolimatta siitä, miltä toimialalta vastaaja on tullut tai kuinka kauan hän on alalla työskennellyt.

Myös sote-palveluja käyttäviltä asiakkailta on tullut spontaaneja palautteita siitä, että heiltä on alettu kysymään turvallisuudesta ja väkivallasta. Nämä palautteet ovat olleet myönteisiä ja ne ovat tulleet henkilöiltä, jotka ovat kokeneet elämässään väkivaltaa.

Verkostoituminen ja järjestöyhteistyö on tiivistynyt, minkä voi olettaa parantavan asiakkaiden tilannetta, koska työntekijöiden keskinäinen tiedonvaihto on lisääntynyt ja  konsultaatiokynnys on madaltunut.

Kiusaamista ja väkivaltaa kokeneiden nuorten ja nuorten aikuisten ryhmämuotoisesta psykoedukaatiopilotista ei ole vielä saatavilla arviontitietoa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kaikille avoin puheeksiottokoulutus:

Väkivallan puheeksiottokoulutus on Vantaan kaupungin ja Vantaan Turvakoti ry:n tuottama koulutuskokonaisuus väkivallan tunnistamiseen, puheeksiottamiseen sekä turvallisuudesta huolehtimiseen ja palveluohjaukseen.  Koulutus sopii kaikille työntekijöille esimerkiksi osaksi perehdytystä.

Koulutuksen keskeisimmistä materiaaleista on koottu "Välineitä väkivallan puheeksiottamiseen" - opas, joka on saatavilla sekä painotuotteena että sähköisessä muodossa suomeksi ja ruotsiksi.

Suositus koulutuksen läpikäymiseen on että johdanto-osion jälkeen osat 1-3 katsotaan numerojärjestyksessä. Osan 4 voi katsoa myös itsenäisenä.

Puheeksiottokoulututksesta on erillisestä pyynnöstä saatavissa myös eri kohderyhmille räätälöityjä tiivistettyjä versioita, joiden kokonaiskesto on 2 tuntia.

Johdanto:  
OSA 1 - Mitä lähisuhdeväkivalta on? Faktaa ja fiktiota ilmiöstä
OSA 2 - Väkivallan kohtaaminen ja puheeksi ottaminen 
OSA 3 - Välineitä väkivallan käsittelyyn & palvelupolku Vantaalla 
OSA 4 - Lapset ja lähisuhdeväkivalta 

Avainhenkilöverkosto 

- Väkivallaton Vantaa ja Kerava - toimintamalliin kuuluu myös eri alojen ammattilaisista koostuvan avainhenkilöverkoston kokoaminen, kouluttaminen, ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen

- Palveluprosessin ja palvelupolkun kuvaaminen ja niistä tiedottaminen (video) sekä käytäntöjen ja toimintamallien juurruttaminen pysyviin rakenteisiin

Väkivallan vastainen teemaviikko  ja materiaalipankki:

- Jokavuotuisen "Väkivallan vastaisen viikon" viettämisen juurruttaminen osaksi Vantaan ja Keravan kuntiin jäävien palvelujen sekä hyvinvointialueen perustoimintoja

-Materiaalipankin kokoaminen Vantaan / Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väkivalta-aiheiselle teema/nettisivuille. Sivuilta löytyy paitsi tietoa ilmiöstä ja palveluista, myös väkivallan ehkäisytyön tuotettua materiaalia ja koulutuksia eri kohderyhmille pdf-muodossa tai videoina (linkit Väkivallaton Vantaa YouTube-kanavalle sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalle).

Väkivaltaa kokeneiden nuorten ryhmämuotoinen psykoedukaatio - toimintamalli: 

-Ryhmämuotoinen psykoedukaatio väkivaltaa kokeneille nuorille ja nuorille aikuisille

Kansikuva
Palvelupolku

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis