Väkivaltaa kokeneille miehille suunnattu yksilötyön auttamismalli

Miessakkien Väkivaltaa kokeneet miehet -toiminnassa on kehitetty yksilötyön auttamismallia väkivaltaa kokeneille miehille. Malliin kuuluu viiden käyntikerran yksilötyöskentely.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Väkivaltaa kokeneille miehille suunnattu yksilötyön auttamismalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Miessakkien Väkivaltaa kokeneet miehet -toiminnassa on kehitetty yksilötyön auttamismallia väkivaltaa kokeneille miehille. Malliin kuuluu viiden käyntikerran yksilötyöskentely.

Toteutuspaikka
Miessakit ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tommi Sarlin

Luotu

29.05.2020

Viimeksi muokattu

26.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Yksilötyömallia auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kohtaamaan itsenäisesti väkivaltaa kokeneita miehiä. Se tarjoaa mallin, johon tukeutuen ammattilainen voi lyhyessä työskentelyssä auttaa väkivaltaa kokenutta miestä käsittelemään omaa väkivaltakokemustaan.

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke (2016-2018) tarjosi apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille. Hanke jatkaa toimintaansa vuoden 2019 alusta STEA:n kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.
Miehiin kohdistuva väkivalta on yleistä ja siitä saattaa seurata fyysisten vammojen lisäksi myös psyykkisiä oireita. Miessakkien Vaiettu väkivalta -kyselytutkimuksessa suurin osa miehistä, 64 %, ilmoitti, että väkivallasta oli seurannut ahdistusta. Vastanneista 47 % kertoi, että väkivallan kokeminen oli aiheuttanut masennusta (Vaiettu väkivalta - Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen Miessakit ry:n raportteja 2017:1).

Viiden kerran auttamismalli
Hankkeessa on kehitetty viiden kerran auttamismallia, jonka lisäksi on seurantakäynti kolme kuukautta työskentelyn päättymisen jälkeen. Yksilökeskusteluissa mies voi käsitellä väkivaltakokemustaan ja saada apua psyykkisiin oireisiinsa. Samalla etsitään keinoja välttää uusia väkivaltatilanteita.
Työskentely jakaantuu käsitteellistämiseen, työskentelyjaksoon ja työskentelyn päättämiseen sekä tarvittaessa eteenpäin ohjaamiseen joko ohjattuun vertaistukiryhmään tai muun avun piiriin. 
Työntekijä rakentaa asiakkaan kanssa tutkivaa yhteistyösuhdetta, jossa molemmat tarkastelevat aktiivisesti asiakkaan kokemuksia.
Työskentelylle määritellään yhdessä asiakkaan kanssa niin kohtuulliset ja konkreettiset tavoitteet, että asiakas voi itse tarkkailla muutosta omassa ajattelussaan ja toiminnassaan. Tavoitteita asetettaessa otetaan huomioon rajallisten käyntikertojen asettamat reunaehdot.
Yksilökäynneillä pyritään vaikuttamaan erityisesti asiakkaan kykyyn säädellä ahdistuneisuuttaan ja siihen, miten hän näkee itsensä, toiset ihmiset ja maailman väkivallan jälkeen.
Auttamismalli on kuvattu oheisessa graafissa vaiheitain.

 

Toimintaympäristö **

Miesten kokema väkivalta on edelleen varsin vähän tunnettu ilmiö. Tarvitaan edelleen lisää keskustelua väkivallasta, jotta väkivallan kaikki osapuolet voivat saada apua ongelmaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Auttamismallin kohderyhmää ovat kaikki kotona tai kadulla väkivaltaa kokeneet miehet. Auttamismalli tukee ammattilaisia heidän kohdatessaan kohderyhmää.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Varmistetaan riittävät puitteet, että auttamismalli voidaan toteuttaa organisaatiossa. Tämä voi tarkoittaa työntekijöiden valintaa, ohjausryhmän kokoamista ja toiminnasta tiedottamista keskeisille yhteistyötahoille.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yksilötyöskentelyyn osallistuneet miehet arvioivat saaneensa apua omaan tilanteen arvosanalla 4,3 asteikolla 1 - 5. Kaikki palautetta antaneet asiakkaat suosittelevat palvelua muille miehille. Tapaamisten vaikutuksista heidän elämäänsä miehet kertoivat muun muassa näin:
”Näen asioita eri näkökulmasta. Suhtaudun asioihin myönteisemmin. En koe enää olevani yksin. Voin paremmin.”
”Asian läpi käyminen hyvin ymmärtävän ihmisen kanssa vaikutti positiivisesti omien tunteiden hyväksymiseen.”
”Olen hieman lähempänä sitä mitä haluan olla.”

Kansikuva
Auttamismalli väkivaltaa kokeneille miehille.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis