Verkkopohjaisen ohjelman käyttö työttömien ryhmäelintapaohjauksessa

Elintapaohjauksen tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa elintapasairauksien sekä vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja jaksamista omassa arjessa. Ohjauksessa käydään yksilöllisen tarpeen mukaan läpi mielen hyvinvointia, arjen asioita, liikkumista, ravitsemustottumuksia ja unta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Verkkopohjaisen ohjelman käyttö työttömien ryhmäelintapaohjauksessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjauksen tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa elintapasairauksien sekä vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja jaksamista omassa arjessa. Ohjauksessa käydään yksilöllisen tarpeen mukaan läpi mielen hyvinvointia, arjen asioita, liikkumista, ravitsemustottumuksia ja unta.

Toteutuspaikka
Työkykyä ja kumppanuutta SOTE-keskuksesta hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Juva
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

25.10.2022

Viimeksi muokattu

31.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Elintapaohjauksessa tavoitellaan terveyttä edistävien toimintamallien oppimista asiakaslähtöisesti. Ohjattava pääsee itselleen sopivana aikataululla tutustumaan Verkkopuntarin elintapamuutoksia tukevaan sisältöön. Toiminnallisilla kahden viikon välein livenä toteutuvilla ryhmänohjauskerroilla ohjauksessa perehdytään käytännössä terveyttä edistävään toimintaan, kuten erilaisiin liikuntalajeihin sekä monipuolisen ja ravitsevan ruoan valmistamiseen. 12 viikon ohjausjakson jälkeen Verkkopuntari jää asiakkaille vuodeksi omatoimiseen käyttöön, jolloin valmennukseen tulee edelleen uutta sisältöä säännöllisesti.

Toimintaympäristö **

Suomessa syntyvyys laskee ja samalla eliniänodotteet kasvavat. Ikärakenteen muutos on tunnistettu merkittäviksi tulevaisuuden haasteiksi julkisrahoitteisten palvelujen näkökulmasta. Muutokset maan ikärakenteessa tulevat väistämättä vaikuttamaan Suomen huoltosuhteeseen, jonka ennustetaan heikkenevän tulevina vuosikymmeninä. Etelä-Savossa tämä ilmiö konkretisoituu muita maakuntia nopeammin, sillä Etelä-Savon väkiluku on laskenut tasaisesti vuodesta 1990 lähtien, ja viimeiset vuodet ovat olleet merkittävimpiä muuttotappiovuosia. Väestön ikärakenne on Etelä-Savon maakunnassa vinoutunut vanhempien ikäluokkien suuntaan ja ikääntyneen väestön suhteellinen osuus lisääntyy maakunnassa muuta Suomea nopeammin. Etelä-Savossa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on maan korkein, jonka vuoksi maakunnan huoltosuhde jo nykyisellään verrattain heikolla tasolla. Etelä-Savon hyvinvointialueen asukasmäärän on ennustettu laskevan 17 prosenttia vuoteen 2040 mennessä, ja työikäisten määrässä odotetaan tapahtuvan suurin absoluuttinen lasku. Ainoastaan yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan Etelä-Savossa. Ikääntyvän väestön palvelutarpeen lisääntymistä pyritään rajoittamaan panostamalla ennalta ehkäiseviin palveluihin. Suomessa ja eritoten nopealla tahdilla ikääntyvässä Etelä-Savossa tullaan tarvitsemaan toimia, jotka mahdollistavat julkisrahoitteisten palvelujen järjestämisen tulevaisuudessakin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy uusille hyvinvointialueille 1.1.2023.  Hyvinvointialueiden on taattava yhdenvertaiset ja tasalaatuiset palvelut jokaiselle asukkaalle asuinkunnasta riippumatta. Laki hyvinvointialueesta antaa hyvinvointialueelle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten palvelut toteutetaan. Tulevaisuudessa julkisrahoitteiset sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä kustannustehokkaasti, ja samalla niiden saatavuus on turvatta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa on otettava huomioon sekä lainsäädännön asettamat vaatimukset että valtakunnalliset strategiat, jotka tähtäävät sairauksien ennaltaehkäisyyn. Suomen terveyspolitiikan ensisijaisia tavoitteet liittyvät kansalaisten terveyden edistämiseen ja sairauksien ennalta ehkäisemiseen.

Suomessa on tunnistettu heikkenevän huoltosuhteen mukanaan tuomat haasteet. Marinin hallituksen asettamalla työkykyohjelmalla pyritään vastaamaan työvoiman saatavuuden haasteisiin luomalla haastavassa työmarkkina-asemassa oleville nykyistä parempia mahdollisuuksia osallistua työelämään mahdollisista rajoitteista huolimatta. Työkykyohjelman hankkeet kehittävät uusia toimintamalleja, jotka edistävät pitkäaikaistyöttömin ja osatyökykyisten työttömien työllistymismahdollisuuksia. Työkykyohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi on perusteltua pyrkiä edistämään osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia ja työkykyä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasymmärrystä on kerrytetty alueellisten työllisyyden edistämisen parissa työskentelevien toimijoiden kautta. Yhteistyötä asiakasymmärryksen lisäämiseksi tehtiin muun muassa työllisyyden kuntakokeilun, TE-toimiston, Mikkelin työttömät ry:n ja nuorten työpajan kanssa. Asiakasymmärryksen lisäännyttyä päätettiin elintapaohjauksen perinteisten teemojen, eli unen, ravitsemuksen ja liikunnan rinnalle lisätä ohjauksen teemoihin mielen hyvinvointi ja arjen sujuvuus. Asiakastyötä edeltävänä aikana hyödynnettiin myös Essoten vahvaa kokemuspohjaa elintapaohjauksesta, ja tällöin kerättiin tietoa ja kokemuksia jo toimintoihin vakiintuneen elintapaohjauksen asiakaskunnan tarpeista. Hankkeen elintapaohjauksen asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta hyödynnetään palvelun kehittämisessä. Ryhmämuotoiseen elintapaohjaukseen osallistuvilla asiakkailla oli mahdollisuus vaikuttaa elintapaohjauksen toiminnallisten ohjauskertojen sisältöön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeen elintapaohjauksesta saaduista kokemuksista ja tuloksista keskustellaan Essoten elintapaohjauksen verkostossa, jotta alueen elintapaohjauksen toimijat voivat hyödyntää hankkeesta saatua tietoa. Tuloksia on tuotu myös ilmi Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelutyötä tekeville henkilöille muun muassa hankkeen päätösseminaarin sekä muiden tilaisuuksien kautta.

Ryhmämuotoisen elintapaohjauksesta saatujen kokemusten pohjalta voidaan todeta, että verkkopohjaisia ratkaisuja hyödyntävä ryhmäelintapaohjaus on syytä kohdentaa digimyönteisille asiakkaille. Palvelun vieminen suoraan esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan yksikköön voi johtaa ryhmäläisten heikentyneeseen sitoutumiseen, mikäli toimintaan osallistuvat eivät ole motivoituneet käyttämään verkkopohjaisia ohjelmia. Ryhmämuotoisen toiminnan hyötyjä ei välttämättä saavuteta, jos ryhmäläiset eivät hyödynnä verkkopohjaisen ohjelman ryhmäkeskustelutoimintoja. Tästä johtuen digitaalisia menetelmiä laajasti hyödyntäviä ryhmiä voi olla perusteltua tarjota avoimen ilmoittautumisen kautta sen sijaan, että palvelu viedään johonkin yksikköön. Avoin ilmoittautuminen antaa digipositiivisille elintapaohjauksesta kiinnostuneille mahdollisuuden valita heille kenties paremmin soveltuvan toteutuksen, eikä palvelua kohdisteta väärin sellaisille henkilöille, jotka saattavat täysin vierastaa digitaalisten palvelujen käyttöä.

Digitaalisten menetelmien hyödyntäminen ohjauksessa voi olla varteenotettava keino vähentää "suoran" ohjauksen tarvetta, sillä esimerkiksi elintapamuutoksia tukevan mobiilisovelluksen käyttö voi rohkaista ja motivoida ohjattavaa tekemään sekä ylläpitämään muutoksia elintavoissaan, kun  asiakkaan omatoimisen reflektion merkitys prosessissa vahvistuu. Yksi terveydenhuollon digitalisaation tavoitteista onkin vahvistamaa asiakkaan henkilökohtaista vastuuta hoitoprosessissa sekä lisätä yksilön edellytyksiä huolehtia omasta terveydestään. Parhaimmassa tapauksessa digitaalisten menetelmien integroiminen elintapaohjaukseen voi parantaa ohjauksen vaikuttavuutta ja samalla vähentää ohjaajalta prosessissa vaadittavaa työpanosta. Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeen kautta on saatu arvokasta tietoa digitaalisten menetelmien hyödyntämisestä ryhmämuotoisessa elintapaohjauksessa. Vaikka hankkeen elintapaohjauksen toiminnot eivät sellaisenaan vakiintuisi osaksi Essoten ja myöhemmin Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintaa, voidaan hankkeen elintapaohjauksesta saatua tietoa hyödyntää työttömille ja osatyökykyisille suunnatun elintapaohjauksen kehittämisessä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakastyö on osoittanut elintapamuutosten olevan ikään kuin palapelin kasaamista. Yksilöllä voi olla elämässään enemmän tai vähemmän toivottua osa-alueita, niin kutsuttuja "palasia", joihin voidaan ainakin jossain määrin vaikuttamaan. Henkilön on mahdollista tuoda arkeensa erilaisia tapoja ja toimintamalleja elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Kaikkia asioita ei kuitenkaan voida elintapamuutosten tai minkään muunkaan toimenpiteen kautta poistaa. Tällaisista esimerkkinä ovat esimerkiksi krooniset sairaudet. Suotuisilla elintavoilla voidaan kuitenkin edistää yksilön hyvinvointia sairaudesta tai vammasta huolimatta ja on syytä muistaa, että elintapahoito on tehokas hoitomuoto lukuisiin eri sairauksiin. Elintapaohjauksen kautta ohjattava saa tukea uusien toimintamallien löytämiseen ja arkeen vakiinnuttamiseen. Ohjauksessa myös olemassa olevaa hyvää on syytä vaalia, ja muistuttaa ohjattavaa siitä, että vaikeuksista huolimatta jokaiselta löytyy terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintamalleja jo entuudestaan.

Valtaosalla hankkeen elintapaohjauksen asiakkaista tuen tarve on suuri ja voimavarojen löytäminen pieniinkin muutoksiin on haastavaa. Asiakaskunnassa elintapamuutoksia hankaloittavia tekijöitä ovat esimerkiksi pienet tulot, passiivinen elämäntyyli, vähäinen sosiaalinen tuki ja toivottomuuden tunne. Ohjauksessa on syytä keskittyä pieniin “voittoihin” ja pidettävä positiivinen vire yllä. Elintapaohjauksen teemoja läpikäydessä tulee huomioida yksilön omat halut ja tarpeet. Henkilö ei pitkällä tähtäimellä todennäköisesti sitoudu tavoitteisiin tai muutoksiin elintavoissa, joita hän ei koe merkityksellisiksi.

Elintapaohjauksessa erilaiset verkkopohjaiset ratkaisut voivat olla erityisesti digimyönteisille asiakkaille hyvin soveltuvia. Etämenetelmät tuovat asiakkaalle valinnanvapautta ja helpottavat ohjauskertojen aikatauluttamista molemmin puolin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Verkkopohjainen ohjaus ei poista elintapaohjauksesta henkilökohtaisen tuen ja palautteen tarvetta. Vuorovaikutus ohjaajan ja asiakkaan välillä on ensiarvoisen tärkeää, jotta asiakas kokee saavansa tarvittavaa tukea ammattilaiselta. Ohjaajalla on myös merkittävä rooli vuorovaikutuksen virittäjänä erityisesti ryhmämuotoisen toiminnan alkuvaiheessa, ja ohjaajan on luonnollisesti moderoitava ryhmässä käytävää keskustelua ainakin jossain määrin.

Laajasti digitaalisia menetelmiä hyödyntävää ohjausta on syytä markkinoida ja tarjota erityisesti digimyönteisille ihmisille, jotta palvelun kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Samalla on huomioitava, että ihmiset voivat riittävällä tuella ja ohjauksella hyväksyä digitaalisten menetelmien hyödyntämisen, vaikka alustava mielipide tällaisesta toteutusmuodosta olisi negatiivinen. On perusteltua tarjota asiakkaille mahdollisuus testata palvelun tai verkkopohjaisen ohjelman toimivuutta toiminnan käynnistämisvaiheessa. Asiakkaille on syytä tarjota digitukea läpi palvelun keston ja lisäksi tulee nimetä joku vastuuhenkilö, jolta pulmatilanteissa voidaan pyytää neuvoja.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä