Virtuaali- ja 360⸰-ympäristöt kotihoidon työntekijöiden osaamisen ja perehdytyksen tukena

Kotihoitoyksiköistä kuvataan ja rakennetaan 360-kameralla perehdytysympäristöt, joita käytetään uuden työntekijän ja sijaisten perehdyttämiseen. Lisäksi virtuaalimaailmaan luodaan 10 erilaista hoitotyön harjoitetta osaamisen lisäämiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Virtuaali- ja 360⸰-ympäristöt kotihoidon työntekijöiden osaamisen ja perehdytyksen tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoitoyksiköistä kuvataan ja rakennetaan 360-kameralla perehdytysympäristöt, joita käytetään uuden työntekijän ja sijaisten perehdyttämiseen. Lisäksi virtuaalimaailmaan luodaan 10 erilaista hoitotyön harjoitetta osaamisen lisäämiseksi.

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotiin vietävät palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Virtuaaliympäristöistä kertova video

Luotu

18.01.2023

Viimeksi muokattu

22.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Ratkaisu sisältää kaksi kokonaisuutta: 360-kuvatut perehdytysympäristöt ja VR-maailmaan luodut koulutuskokonaisuudet

Kotihoiton yksiköistä kuvataan 360-kameralla interaktiiviset ympäristöt, joita käytetään uuden työntekijän ja sijaisten perehdyttämiseen. Kameralla kuvataan kotihoitoyksikön kaikki fyysiset tilat ja kulkureitit.

Virtuaalimaailmaan luodaan 10 erilaista hoitotyön harjoitetta, joita voidaan pelata VR-laseilla ja selaimen kautta. Ympäristöt ovat immersiivisiä oppimisympäristöjä, joissa työntekijä pääsee harjoittelemaan hoitotyössä vastaantulevia tilanteita. Kokonaisuuksiin rakennetut sisältökokonaisuudet perustuvat henkilöstölle tehtyyn kyselyyn.

Toimintaympäristö **

Kotiin vietävien palveluiden tarve Päijät-Hämeessä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina väestön ikääntymisen vuoksi. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tapoihin onkin etsittävä innovatiivisia ratkaisuja välittömästi. Asiakasmäärä kasvaa myös siksi, että palvelurakennetta on tarve kääntää suuntaan, jossa yhä suurempi osa ikäihmisistä asuu kotona. Samalla Päijät-Hämeen ja koko maan yhdeksi merkittävimmäksi sote-toiminnan vaarantavaksi haasteeksi on noussut koulutetun, soveltuvan ja alalla pysyvän hoitohenkilöstön saatavuus. Alueella on ammatissa toimivia ja valmistuvia lähihoitajia liian vähän suhteessa tarpeeseen, aiheuttaen kroonistuneen lähihoitajapulan. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ympäristöt toteutettiin kotihoidon hoitotyöntekijöiden käyttöön. Työntekijät saivat valita virtuaaliympäristöihin tulevat lisäkoulutuskokonaisuudet ja osa osallistui VR-ympäristöjen kokeiluun ja kehittämiseen. Kotihoidon esihenkilöt osallistuivat perehdytysympäristöjen rakentamiseen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

360-ympäritöjen toimittaja kuvaa kaikki 26 kotihoidon yksikköä, jonka jälkeen yhteistyössä yksiköiden esihenkilöiden tai nimettyjen työntekijöiden kanssa lisätään tiedot ympäristöihin. Ympäristöt sisältävät esimerkiksi tietoja yksikön fyysisistä tiloista, auojen käytöstö, tavaroiden sijainneista ja yleisistä käytänteistä. Kun ympäristöt ovat valmiita, ne viedään organisaation Pätevä-perehdytysympäristöön. Esihenkilöt voivat myös lähettää yksikkönsä 360-linkin uudelle työntekijälle etukäteen, jolloin hän voi tutustua yksikköön ennen töiden aloitusta. Myös eri alueilla sijaisuuksia tekevillä hoitajilla on mahdollisuus käydä tutustumassa toisen alueen ympäristöön ennen työvuoroja. Ympäristöjen avulla saadaan sujuvoitettua perehdytystä, kun sisältö on aina samanlainen ja uudella työntekijällä on mahdollisuus tutustua ympäristöön rauhassa.

Virtuaaliympäristöjen sisällöt valitaan hoitotyöntekijöille tehtävällä kyselyllä ja näistä vastauksista valitaan 10 suosituinta hoitotyön teemaa, jotka rakennetaan virtuaalimaailmoiksi. Virtuaalimaailmoissa on hoitotyön teemaan liittyviä koulutuksia, jotka sisältävät uutta asiaa ja kertaavat jo opittua. Virtuaaliympäristöt ovat immersiivisiä ympäristöjä, joissa oppiminen tapahtuu kokemuksen kautta. Hoitajilla on aikaan ja paikkaan sitomaton mahdollisuus kouluttautua lisää työpäiviensä aikana. Jokaisessa kotihoitoyksikössä pidetään virtuaalilasien käyttökoulutus ja jokaiseen yksikköön jää käyttöön virtuaalilasit. Ympäristöt viedään myös selainversioksi, joka mahdollistaa ympäristöjen käytön tietokoneella, eikä laseja välttämättä tarvitse käyttää. Jokaiseen yksikköön on nimetty vastuukäyttäjät, jotka saavat laajemman perehdytyksen lasien käyttöön, millä varmistetaan, että työyksikössä on tieto myös ongelmatilanteissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

360-ympäristöistä ei voitu toteuttaa suunniteltua arviointia. Ympäristöjä ei voida käyttää alkuperäiseen tarkoitukseen, koska organisaation tietoturvapäällikkö ei hyväksynyt ympäristöjä sellaisenaan kaikkien organisaation työntekijöiden käytettäväksi. Kotihoitoyksiköistä on näkyvillä esim. kulkureitit toimistossa, avainkaapit ja lääkekaapit, mikä muodostaa fyysisen tietoturvallisuus riskin. Ympäristöjen käyttöä varten tehtiin AD-integraatio, jolloin voidaan varmistua ympäristöä käyttävän henkilöllisyydestä. Tämän muutoksen vuoksi ympäristöjä ei voi käyttää työntekijät, jotka eivät ole vielä organisaation palveluksessa. Arviointia varten toteutettiin ensimmäinen perehdytystä koskeva kysely, mutta vertailukyselyä ei voitu toteuttaa, koska ympäristöjä ei saatu käyttöön ajoissa.

Virtuaaliympäristöihin rakennettiin kokonaisuudessaan 10 hoitotyön koulutusympäristöä:

  • Haavanhoidon teoriaharjoite
  • Haavanhoidon käytännön harjoite
  • Asiakkaan tilan tunnistamisen teoriaharjoite
  • Asiakkaan tilan tunnistamisen käytännön harjoite
  • Kivunhoidon teoriaharjoite
  • Kivunhoiton käytännön harjoite
  • Paloturvallisuusharjoite
  • Asiakkaan kohtaaminen kotihoidossa -harjoite
  • Kotikuoleman kohtaaminen ja haastavat asiakastilanteet kotihoidossa
  • Tutoriaaliharjoite ympäristöjen käyttöön

Henkilöstö

Virtuaaliympäristöjen käyttökoulutus tarjottiin kaikille 26 kotihoitoalueelle. Virtuaaliympäristöjen käyttöä seurattiin syksyn 2022 aikana, jolloin ympäristöjen käyttö aloitettiin 501 kertaa ja harjoitus pelattiin loppuun 385 kertaa. Virtuaalilasit olivat käytössä kaikissa kotihoidon yksiköissä, mutta ainoastaan 12/23 yksikköä oli käyttänyt niitä. Kuitenkin aktiivisimmat neljä yksikköä oli käyttäneet niitä merkittävästi suhteessa työntekijämäärään.

Virtuaaliympäristöjen käytöstä tehtiin kysely kotihoidon hoitotyöntekijöille, jossa kartoitettiin käyttäjämääriä ja kokemuksia ympäristöistä. Kyselyn vastausprosentti oli 9 %. Vastaajista 48 % oli yli 50-vuotiaita ja 62 %:lla vastaajista oli yli 5 vuoden työkokemus kotihoidosta.  Vastanneista 38 % oli käyttänyt virtuaaliympäristöjä VR-laseilla, kolmasosa vastanneista oli oppinut jotain uutta ja 61 % vastaajista suosittelee virtuaaliympäristöjen käyttöä.

Avoimissa vastauksissa suurimmaksi käyttöä estäväksi tekijäksi kerrotaan ajan puute, joka on tullut esille myös aiemmissa teknologioiden käyttöön liittyvissä kyselyissä. Lisäksi halutaan lisää perehdytystä lasien käyttöön. Vastaajista myös pari kokee lasien käytön ”pelleilyksi” ja ”höpötyksiksi”, sekä kokee näihin menevän ajan olevan pois asiakastyöstä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hankintalain mukaisen kilpailutuksen tekeminen tällaiseen kokonaisuuteen vaatii aikaa ja osaamista kyseisestä teknologiasta sekä virtuaaliympäristöjen rakentamisesta. Hankkeessa tehty kilpailutus olisi vaatinut enemmän osaamista kilpailutusprosessin sisällöistä, koska siitä jäi puuttumaan virtuaaliympäristöjen käsikirjoittaminen. Tämä aiheutti hankkeen henkilöstölle merkittävän työmäärän lisääntymisen ja lisäkustannuksia käsikirjoituspalveluiden ostamiseksi.

360-ympäristöjen kohdalla tulisi arvioida niiden käyttömahdollisuuksia ja käyttöoikeuksia organisaatiossa, ennen varsinaista toteutusta. Tietoturvallisuus ja käyttömahdollisuudet huomioiden, ympäristöjen hyödyn arviointi olisi kannattanut tehdä ennen ympäristöjen kuvauksia ja rakentamista. Tässä tilanteessa 360-kuvattujen ympäristöjen käyttötarkoitus ei toteudu siinä kontekstissa, kun alun perin oli tavoitteena. Ympäristöjen hyötypotentiaali jää nähtäväksi tulevaisuudessa. Mikäli ympäristöjen kehittämiseen panostetaan tulevaisuudessa lisää, voidaan niistä rakentaa erittäin monipuoliset perehdytyskokonaisuudet.

Virtuaaliympäristöt todettiin hyväksi ja toimivaksi tavaksi toteuttaa lisäkoulutusta tilanteissa, jossa työntekijöille on mahdollista antaa tarpeeksi kattava perehdytys niiden käyttämiseksi. Käyttökoulutuksia tulisi olla useampia per kotihoitoalue, jolloin mahdollisimman moni pääsee perehtymään VR-lasien käyttöön. Pelkästään yksiköiden vastuuhenkilöiden varaan tätä ei voi jättää, koska perehtymiseen tarvitaan yhteinen aika. Samoin kuin muiden teknologioidenkin käyttöönotossa, tarvitaan aikaa työntekijöiden ohjaamiseen ja teknologian hyväksymiseen. Osa työntekijöistä kokee päähän puettavat virtuaalilasit vieraana käyttää, mutta heidän käyttöönsä tulee tietokoneella selaimessa käytettävät ympäristöt, mikä toivottavasti myös lisää käyttömääriä. Ympäristöjä on myös muutettu saadun käyttäjäpalautteen perusteella ja lopulliset ympäristöt jäävät kotihoitoalueiden käyttöön hankkeen päätyttyä. Kotihoitoalueille tarjotaan myös lisää koulutusta hankeajan päättymisen jälkeen.

Kansikuva
Hoitaja pukee VR-lasit päähän

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis