Ikääntyneiden tilannekuva -hanke, Etelä-Savon hyvinvointialue

Kehitämme yhdessä ikääntyneiden henkilöiden ja heidän omaistensa kanssa uusia mahdollisuuksia teknologian hyödyntämiseen turvallisen arjen tueksi.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke - Etelä-Savon maakunta (etela-savo.fi)

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Ikääntyneiden tilannekuva -hanke, Etelä-Savon hyvinvointialue
Lyhyt kuvaus

Kehitämme yhdessä ikääntyneiden henkilöiden ja heidän omaistensa kanssa uusia mahdollisuuksia teknologian hyödyntämiseen turvallisen arjen tueksi.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke - Etelä-Savon maakunta (etela-savo.fi)

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet
 • Kotona asuvan ikäihmisen itsenäinen ja turvallinen asuminen sekä omaisten osallisuus asiakkaan arjessa on mahdollista teknologiaa hyödyntäen. ​
 • Vanhuspalvelujen henkilöstön osaaminen kehittyy kotona asuvien ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja teknologian käytön arvioinnissa.​
 • Saadaan tietoa teknologian toimivuudesta ja käytettävyydestä ​
 • asiakkaan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja arjen tukemisessa ​
 • omaisen osallisuuden vahvistamisessa asiakkaan voinnin seurantaan ja hoitoon liittyen​
 • On käytettävissä toimintamalli, jossa ikääntyneen asiakkaan toimintakykyyn, hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen liittyvää teknologian tuottamaa tietoa  kerätään keskitetysti ja hyödynnetään asiakkaan hoidon ja palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.​
 • Saadaan tietoa teknologiaa hyödyntävän toimintamallin merkityksestä henkilöstön työn sisältöön, työajan käyttöön ja koettuun työhyvinvointiin.​
 • Yhteistyö ja tieto teknologioiden kehittämisestä, soveltuvuudesta ja hyödynnettävyydestä vahvistuu kansallisesti ja maakunnallisesti sote-toimijoiden, yritysten ja yhteisöjen kesken.​
Toimiaika

2021-2023

Hanke on käynnissä.

Toimijat

Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeessa työskentelevät työtekijät kokoavat organisaation arjen kehittämisverkoston. Hanke huolehtii kehittämisen suunnittelusta, toteutuksesta, etenemisestä ja tutkittavan tiedon keräämisestä arviointia ja toimintamallien eli tilannekuvan muodostamiseen. Hankkeessa työskentelevät osallistuvat teknologian käytännön viemiseen arkeen ja teknologian tuottaman tiedon analysoimiseen.

Kotihoito: kotihoidon hoitajat ovat avainasemassa teknologian käytännön pilotoinnissa. Hoitajien rooli on käyttää teknologiaa, antaa palautetta ja osallistua toimintaprosessien suunnitteluun. Teknologia on kotihoidon työväline. Työntekijät ovat myös yhteyshenkilöitä kotihoidon asiakkaiden ja omaisten suuntaan, he tuntevat asiakkaansa. Kotihoidon lähiesihenkilöt osallistuvat kehittämisessä kotihoidon toimintaprosessien kehittämiseen ja toisaalta mahdollistavat kotihoidon työtekijäresurssin.

Etäpalvelut: etäpalvelujen hoitajat ovat keskeisiä henkilöitä teknologian kautta tulevaa tiedon  käsittelyssä (hälytykset) sekä arvioimaan, vertailemaan tietoa ja välittämään tarvittaessa edelleen hälytyksistä tehtäviä kotihoidon työntekijöille. Etäpalvelut vastaavat pääsääntöisesti myös etäyhteydenotoista asiakkaaseen eli antavat kasvot etäpalvelulle. Tilannekuvan käsittelyssä etäpalvelu on keskeinen toimija myös suhteessa turvapuhelinkeskukseen. 

Tukipalvelut: kotiin vietävät tukipalvelut ovat organisaation poikkileikkaavaan toimintaa, johon kuuluu käytännössä turvapuhelimien asennukset ja huolto, turvapuhelinkeskustoiminta (hälytysten käsittely, auttajatoiminta, tilannekeskusyhteistyö) ja yhteistyö palveluohjaukseen (hakemusprosessi ja palvelupäätökset). Tukipalveluilla on tärkeä rooli prosessien suunnittelussa ja mahdollistamisessa eli asiakkaalle näkymättömämpi taustatoimija.

Toiminnan tasolla pilotit mahdollistavat tukipalveluille uudenlaisten laitteiden kokeilun ja yhdessä alustan tiedolla johtamisen -kehittämiseen. Tukipalvelut toimivat myös kouluttajakumppanina hankkeen eri vaiheissa.

Palveluohjaus: palveluohjaus on usein ensimmäinen yhteydenottotaho, kun asiakas tarvitsee tukea arkeen ja tehdään palvelutarpeen arviointi. Palveluohjaajille tarjotaan tietoa teknologiasta ja käytännön työhön välineitä. Palveluohjaajat ohjaavat asiakkaita ennakoivien palvelujen käyttäjiksi tarjoamalla vaihtoehtoja perinteisen kotihoidon rinnalle.

Vanhuspalvelujen johdon, hyvinvointialueen valmistelijoiden ja ohjausryhmän tuki mahdollistaa ja linjaa hankkeen etenemisen, resurssit ja valtuudet toimia käytännössä muuttuvissa olosuhteissa. Hanke tarjoaa käytännön tason konkreettista tietoa ja palautetta, mihin suuntaan toimintaa on järkevää kehittää sekä mitä resursseja siihen tarvitaan. Toiminnan juurruttaminen mahdollistuu, kun hyvinvointialueen suunnitteluun varataan tarpeen mukaiset taloudelliset resurssit.

Teknologian toimittaja: sopimuksen mukaisen palvelun ja teknologian toimittavan kumppanin kanssa yhteiskehittämien varmistaa laadukkaan ja organisaation tarpeisiin muotoutuvan teknologian käytön. Hanke osallistuu myös palvelua tarjoavan yrityksen valtakunnalliseen kehittämiskerhoon. Palvelun tuottaa 2M-it, Elisa Digihoiva ja Suvanto Care. Yhteiskehittäminen perustuu säännölliseen vuoropuheluun teams-tapaamisina sekä teknologiaa toimittavan Suvanto Caren kanssa yhteiskäynteinä kotihoidossa ja asiakkaiden kodeissa.

Oppilaitosyhteistyö: toimintamallin käytännön arvioinnissa käytetään valmiita mittareita. Oppilaitokselta ostetaan asiantuntijuutta kerätyn tiedon analysointiin, vertaiskehittämiseen sekä uuden arviointimenetelmä ETUQ:n käytettävyyden arviointiin. 

KymSote: KymSotella ja Essotella on käytössä sama teknologia, samat kumppanit teknologian ja palvelujen tuottajina sekä keskitetty toimintamalli ns. digitukikeskus. Vertaiskehittämisessä hyödynnetään kokemuksia teknologian toimivuudesta, palvelujen toimivuudesta ja organisaation muotoilusta tilannekuvan hyödyntämiseksi. Avoin keskustelu edistää nopeampaa ratkaisujen löytämistä molemmissa organisaatioissa.

Ikääntyneet, omaiset, hyvinvointiteknologian alustan tuottajat, Essoten alueen sotekuntayhtymä, kotihoidon henkilöstö, hanketoimijat, korkeakoulut, Pieksämäen kaupunki, Mikkelin seudun muistiyhdistys, Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry sekä Kuurojen liiton aluetoiminta.

Rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tapani Patosalmi
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tapani.patosalmi@etela-savo.fi

Luotu

26.03.2021

Viimeksi muokattu

15.03.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikääntyneiden kotona asumista halutaan tukea teknologian avulla, mutta miten ja millaisen teknologian avulla? Ikääntyneiden tilannekuva -hanke keskittyy vuosina 2021-2023 asian selvittämiseen ja kehittämiseen käytännön tasolla.

Hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen vastuualueittain haastaa kotiin vietävien tukipalvelujen (kotihoito ja etäpalvelut) ja tukipalvelujen (turvapalvelut, turvapuhelinkeskustoiminta ym.) miettimään ja kehittämään toimivia uusia ratkaisuja, tarpeita ja samalla toimintamallien toimivuutta ja ratkaisujen eettisyyttä.

Teknologian hyödyntäminen asiointipalveluissa ja edelleen jo asiakkuudessa olevien ikäihmisten  palveluissa on järkevää keskittää. Tarvitaan digitaalinen palvelukeskus. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä se vaatii toimiakseen? Mitä palveluja se käsittää? Millaista osaamista se vaatii henkilökunnalta?

Ikääntyneillä henkilöillä on oikeus saada kotihoidon palvelua ja etäpalveluja tasa-arvoisesti riippumatta missä asuu (etäisyydet).

Kotihoidon asiakkaille tarvitaan monipuolisempaa kotiin vietävää teknologiaa.

 • Saadaanko teknologialla tuettua kotihoidon henkilöstöä resurssivajeessa menettämättä asiakasturvallisuutta?
 • Millainen teknologia on asiakkaan helppo ja turvallinen käyttää?
 • Millainen on omaisten rooli, miten tuetaan omaisten osallistumista läheistensä hoitoon? 
 • Mitä tietoa, lisäarvoa tai millaista turvallisuutta teknologia antaa?
 • Hyödyntääkö teknologia asiakasta suoraan vai kotihoidon henkilöstä?
 • Kotihoidon työntekijöiden työvälineinä on teknologiaa. Miten taata teknologian käytön muutoksessa kotihoidon jaksaminen ja pitää työn kuormittavuus kohtuullisena?
 • Mitä teknologian kautta saatavan tiedon hyödyntäminen vaatii organisaatiolta toimiakseen? Kuka tietoa käsittelee ja mitä siitä seuraa? Voidaanko tiedon käsittelyssä hyödyntää tekoälyä?
 • Miten laajentaa yhtenäinen ja toimiva malli koko hyvinvointialueen käyttöön?
Päämäärä ja päätavoite

Teknologian ja kotihoidon yhteisellä toimintatavalla voidaan kotona asuvasta ikääntyneestä henkilöstä luoda ajantasainen tilannekuva. Tilannekuvan avulla saadaan ennakoivaa tietoa kotihoidon asiakkaan hoidon tarpeen kehittymisestä. Tiedon avulla kotihoito ja ikääntyneen omainen pystyy reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen aiempaa varhaisemmassa vaiheessa.

Omaisella on mahdollisuus osallistua aiempaa enemmän asiakkaan hoitoon kotihoidon rinnalla yhteisen mobiilisovelluksen avulla.

Kotihoidon henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää laajemmin erilaista teknologian kautta tulevaa tietoa hoidossa, viestinnässä ja oman työn suunnittelussa.

Teknologian kautta saatavaa tietoa käytetään kotihoidossa ja tukipalveluissa tiedolla johtamiseen.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuloksena on toimintamalli, jossa kotiin annettavissa palveluissa on laajemmin käytössä erilaista kotona asumista tukevaa teknologiaa. Teknologian kautta saatavaa tietoa käsitellään ns. etäpalvelukeskuksessa ja tiedon avulla kevennetään kotihoidon tehtävämäärää. Etäpalvelukeskuksessa toimii tehtävässä ns. digivastaava, jonka tehtävänkuvassa yhdistyy hoitotyön osaaminen ja teknisen tiedon käsittely yhdessä kotihoidon etäpalvelujen, tilannekeskuksen, hälytyskeskuksen ja päivystyksen kanssa.

Omaisviestintä ja tiiviimpi yhteistyö asiakkaan hoidossa omaisen kanssa on vakiintunut kotihoidon toimintatavaksi.

Asiakkaalla on käytössä aiempaa enemmän tarpeen mukaista teknologiaa, joka turvaa paremmin kotona asumista. Palveluohjaus tunnistaa ja osaa tarjota asiakkaalle erilaisia teknologisia vaihtoehtona vaihtoehtona kotihoidon aloittamiselle.

Teknologian tuella kotihoidon työtä voidaan keskittää enemmän hoitotyöhön. Teknologian käytön ja kustannusten seurantaan on strukturoitu malli pohjaamaan toimintamallin laajentamista hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueelle mallin laajentaminen edellyttää jatkossa erilaisten teknologioiden rajapintojen avaamista ja tiedon käsittelyä tekoälyä hyödyntäen.

Tuotokset ja tulokset

HUOM! Tiedot päivittyvät myöhemmin.

asiakas: toimintakyky ja elämänlaatu, teknologiakyvykkyys

omainen: elämänlaatu, osallisuus

kotihoito: työhyvinvointi, kirjaaminen, teknologian käytettävyys

organisaatio: vertaisarviointi toimintamallin rakentamiseen ja kustannusvaikuttavuus teknologian hyödyntämisestä, osaamisen kehittyminen

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Kustannusvaikutukset ja hyödyt kuvataan hankkeen loppuraportissa.