Kansallisen kokonaisuuden linkki https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa luodaan Lapin alueelle kotona asumisen tuen toimintamalli mahdollisimman sujuvista ja kattavista kotona asumista tukevista palveluista. Hankkeen kohderyhmä on Lapin kotona asuvat ikäihmiset ja heidän lähipiirinsä, erityisesti omaishoitajat. Kehittämisessä ovat mukana kuntien lisäksi hoiva-alan yritykset, järjestötoimijat, hyvinvointiteknologian tuottajat sekä alan oppilaitokset. Hankkeeseen sisältyy saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen kehittäminen. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Lappi: Ikäystävällinen Lappi
Lyhyt kuvaus

Kansallisen kokonaisuuden linkki https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa luodaan Lapin alueelle kotona asumisen tuen toimintamalli mahdollisimman sujuvista ja kattavista kotona asumista tukevista palveluista. Hankkeen kohderyhmä on Lapin kotona asuvat ikäihmiset ja heidän lähipiirinsä, erityisesti omaishoitajat. Kehittämisessä ovat mukana kuntien lisäksi hoiva-alan yritykset, järjestötoimijat, hyvinvointiteknologian tuottajat sekä alan oppilaitokset. Hankkeeseen sisältyy saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen kehittäminen. 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa kehitetään mahdollisimman sujuvia ja kattavia, kotona asumista tukevia palveluita Lapin hyvinvointialueen ikäihmisille ja heidän lähipiirilleen. Hankesuunnitelman mukaisesti iäkkäiden kotona asumista tukevia palveluja kehitetään eri osa-alueilla:

1. Luodaan Lappiin ympärivuorokautinen kotihoidon toimintamalli, jolla turvataan kotona asumisen mahdollisuus ja hoidon saatavuus ympärivuorokautisesti eri palveluja yhteensovittaen ja huomioiden hyvinvointialueen erilaiset toiminta- ja kieliympäristöt.

2. Suunnitellaan hyvinvointialueelle digitaalisia palveluita sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaa hyödyntävää kotihoitoa (mm. etähoiva, etälääkäripalvelut, etäkuntoutus, apuvälineiden käytönohjaus) huomioiden niiden toimivuus saamen kielellä.

3. Suunnitellaan hyvinvointialueelle yhtenäinen hankintojen ja valvonnan toimintamalli.

4. Luodaan hyvinvointialueelle yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli huomioiden saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut.

5. Kehitetään toimenpiteitä varmistamaan riittävä ja osaava henkilöstö kotona asumisen tueksi.

6. Luodaan ikäihmisten palveluihin tiedolla johtamisen toimintamallia sekä omavalvonnan menetelmiä kotihoidon laadun varmistamiseksi huomioiden saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut. 

7. Luodaan toimiva hyvinvointialueen kotihoitoa tukeva, arjen turvaa vahvistava toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Toimiaika

Hankkeen kesto 1.1.2022-31.12.2023

Toimijat

Kehittämisessä ovat mukana eri rooleissa

- soster-toimijat, erityisesti kotihoidon henkilöstö ja johto

- asiakkaat / kehittäjäasiakkaat

- asiakkaiden läheiset, erityisesti omaishoitajat

- hoiva-alan yritykset, hyvinvointiteknologian tuottajat

- järjestöt

- oppilaitokset

- viranomaiset

- hyvinvointialue

- saamelaiskäräjät

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Vesa Karjalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
vesa.karjalainen@poske.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

28.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lappi on harmaantuva ja harventuva maakunta. Väestön vanheneminen ja työikäisten suhteellisen osuuden pieneneminen vaikuttavat huoltosuhteeseen, ja yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjonta koko maakunnan alueella on valtava haaste. Samanaikaisesti palvelutarve kasvaa, kuntien sote-henkilöstö eläköityy ja rahoituksen riittävyys haastaa toimintaa. Tulevaisuuden sote-palveluiden tarjoaminen laajasti, oikea-aikaisesti, tarpeenmukaisesti, tehokkaasti ja yhdenvertaisesti Lapin hyvinvointialueella, huomioiden alueeseen sisältyvä saamelaisten kotiseutualue, edellyttää tarkkaa pohdintaa ja yhteistyötä.

 

Lapin tavoitteet vanhuspolitiikan osalta noudattelevat valtakunnallisia tavoitteita, korostaen kotona-asumisen ensisijaisuutta muihin palveluihin nähden.  Palveluiden suunnittelu harvan asutuksen alueelle sopiviksi ja tarpeeksi kattaviksi edellyttää laaja-alaista yhteistyötä kuntien eri toimialojen sekä kolmannen sektorin kanssa, samalla kun ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa tulee lisätä.  

Päämäärä ja päätavoite

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen ydintavoite on kotona asumisen tuen toimintamallin luominen Lapin alueelle. Tavoite sisältää toimintamallien ja -ohjeiden sekä erilaisten palveluiden kokonaisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä yhdenmukaistamista. Arjen turvaa vahvistava yhteistyö hyvinvointialueen, ikäihmisten lähipiirin, järjestösektorin, paikallisten viranomaisten sekä hoiva-alan yritysten kanssa on hankkeen keskiössä.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena Lapin hyvinvointialueelle on kotona asumisen tuen palvelukokonaisuuden kuvaus sekä palveluohjauksen yhtenäinen toimintamalli käyttöönotettavaksi. Osaamisen ja paikallisen yhteistyön lisääntyminen, uudet tavat henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi sekä erilaisten teknologioiden systemaattinen käyttö ja hyödyntäminen osaltaan tukevat hyvinvointialuetta palveluiden suunnittelussa ja johtamisessa.

Hankkeen konkreettisena tuotoksena tavoitellaan seuraavia kokonaisuuksia, huomioiden alueen erilaiset toimintaympäristöt, mahdolliset välttämättömät vaihtoehtoiset palvelut sekä saamenkieli ja kulttuuri: 

 • Lapin ympärivuorokautinen kotihoitomalli eri palvelut yhteensovittaen
 • Teknologisten sovellusten käsikirja
 • Saamelaiset digipalvelut
 • Teknologisten palveluiden ja välineiden käyttöönotto
 • Kotona asumista tulevien palveluiden hankinta- ja valvontaohjeet
 • Omavalvonnan menetelmät
 • Palveluseteli- ja ostopalvelun toimintaohjeet
 • Palvelusetelin sääntökirja
 • Lapin asiakas- ja palveluohjauksen  matalan kynnyksen toimintamalli (ohjaus- ja arviointiyksiöiden perustaminen)
 • Palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli
 • Palveluohjauksen toimintamalli
 • Saamelainen palveluohjausmalli
 • Palvelujen myöntämiskriteerien yhtenäistäminen
 • Henkilöstön veto- ja pitovoiman parantaminen
 • Kotihoidon tiedolla johtamisen toimintamalli
 • Kotihoidon laatu- ja vaikuttavuusmittarit ja niiden pilotointi
 • Kotona asumista tukeva "Arjen turva" -verkostoyhteistyö, toimintamallin rakentaminen

Toteutuessaan hankkeen vaikutuksena saadaan ikäihmisten kotiin vietäviin palveluihin enemmän laatua ja arkielämään turvallisuuden tunnetta. Kotona asumista tukevat palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, huomioiden ikäihmiset yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.