Taiteen edistämiskeskus, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden tavoitteena on tehdä taiteesta ja taiteilijan työstä arvostettu ja luonteva osa hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Lisäämme ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista sekä edistämme kulttuurihyvinvointitietoisuutta. Keskeisin tavoitteemme on kulttuurihyvinvoinnin sekä taide- ja kulttuurityön vakiinnuttaminen yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien ja alueiden kanssa tavalla, joka mahdollistaa yksilön kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Teemme työtä jotta taide kohtaa tarvitsijan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Taiteen edistämiskeskus, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut
Lyhyt kuvaus

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden tavoitteena on tehdä taiteesta ja taiteilijan työstä arvostettu ja luonteva osa hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Lisäämme ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista sekä edistämme kulttuurihyvinvointitietoisuutta. Keskeisin tavoitteemme on kulttuurihyvinvoinnin sekä taide- ja kulttuurityön vakiinnuttaminen yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien ja alueiden kanssa tavalla, joka mahdollistaa yksilön kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Teemme työtä jotta taide kohtaa tarvitsijan.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kokonaisuuden tavoitteena on saattaa yhteen kehittäjäverkosto ja toimijat, jotka ovat yhteistyössä Taiken kanssa tehneet töitä kulttuurihyvinvoinnin juurruttamisessa.

Pyrimme lisäämään ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista sekä edistämään kulttuurihyvinvointitietoisuutta. Etsimme ratkaisua siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevä tilaaja voisi helposti löytää taiteilijat, ja samalla pyrimme myös rohkaisemaan taidekenttää tuotteistamaan osaamisensa kulttuurihyvinvoinnin alalle.

Keskeisin tavoitteemme on kulttuurihyvinvoinnin sekä taide- ja kulttuurityön vakiinnuttaminen yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien ja alueiden kanssa tavalla, joka mahdollistaa yksilön kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Toimiaika

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut jatkaa Taikessa taiteen hyvinvointivaikutuksien eteen tehtyä työtä.

Palvelun vuositavoitteet ovat:

2022 tietopohjan vahvistaminen

2023 tietopohjan levitys sekä julkaisut pelien hyvinvointivaikutuksista ja johtajan rohkeudesta. Kulttuurihyvinvoinnin laatusuositus

2024 kulttuurin muutos ja kansalaisopistomallin väliraportointi

2015 palvelun vakiintuminen ja ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin Suomen mallin julkistaminen. 

2026 työstetään kulttuurisuositukset.

Tervetuloa mukaan kehittämään työtä kulttuurihyvinvoinnin parissa.

Toimijat

Kulttuurihyvinvointia kehitetään Suomessa monialaisesti ruohonjuuritason taidetoiminnasta aina hallitusohjelmatasolle asti. Keskeinen toimija on ministeriöiden välinen Terveyttä ja hyvinvointia edistävä kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä Taiku3. Tärkein tiedon koostaja ja välittäjä ja verkostokehittäjä on Taikusydän kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste. Poliittista vaikuttamistyötä tekee Kulttuurihyvinvointipooli. Konkreettisia työvälineitä ja ohjausta antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (kulttuurin TEAviisari, terveyden edistämisen määrärahat, HYTE-kerroin, toimintamallien arviointi HYTE-arviointi). Taike on mukana toteuttamassa STM:n Kansallista ikäohjelmaa kokonaisuudellaan Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille.

Lisäksi kanssamme työskentelee suuri verkosto taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, kolmannen sektorin toimijoita, viranomaisia ja hanketoimijoita.

Rahoittaja
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Yhteyshenkilön nimi
Heli Kauhanen
Yhteyshenkilön organisaatio
Taiteen edistämiskeskus
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
heli.kauhanen@taike.fi

Tekijä

Heli Kauhanen

Luotu

06.09.2022

Viimeksi muokattu

16.12.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Taiteen hyvinvointivaikutuksia on tutkittu yli 30 vuotta. Taiteella on merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin, terveyteen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Lisäksi oikeus taiteisiin on perustuslakiin kirjattu. Aihe on ollut osana hallituksen toimenpiteitä vuodesta 2008. Rahoitusta kulttuurin hyvinvointivaikutustyölle on jaettu vuodesta 2009 (OKM) myöhemmin, Taike, STEA, STM, THL, SKR. Taiteen edistämiskeskuksessa käynnistettiin kulttuurihyvinvoinnin kehittämisohjelma 2015-2019 ja sen jälkeen perustettiin kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut.

Taiken asiantuntija palvelussa työskentelee kuusi asiantuntijaa, jotka osallistuvat toimialan kehittämiseen erilaisissa monialaisissa asiantuntija- ja ohjausryhmissä. Lisäksi asiantuntijoilla on vedettävänä omia alaan liittyviä kehittämishankkeita.

Kulttuurihyvinvointi kuuluu liikunnan, unen ja ravitsemuksen rinnalle hyvinvointia ja terveyttä edistäviin kokonaisuuksiin, kuten

- elintapa- ja palveluohjaukseen (Elintapaohjauksen tarkistuslista)

- Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toimeenpano-ohjelma 2030 (HYTETU, Valtioneuvoston periaatepäätös / Kansanterveyden neuvottelukunta)

Kulttuurihyvinvoinnin toteutumista kunnissa mitataan TEAviisarilla ja tulevaisuudessa myös HYTE-kertoimen avulla.

-TEAviisari, THL kerää terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta tietoa joka toinen vuosi.  Analysoidut tiedot julkaistaan kuntakohtaisesti TEAviisari-verkkopalvelussa.

-HYTE-kerroin kunnille: Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Vuoden 2026 alusta kulttuurihyvinvoinnille tulee oma kerroin, osallisuuskynnyksen madaltaminen.

 

Päämäärä ja päätavoite

Kokonaisuuden tavoitteena on koota yhteen kehittäjäverkostoa ja toimijoita, jotka ovat olleet edistämässä kulttuurihyvinvoinnin juurtumista yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Palvelun kolme pidemmän aikavälin tavoitetta ovat

1. Taiteilijan työllistyminen kulttuurihyvinvoinnin toimialalle

2. Toiminta-, rahoitus- ja arviointimallien kehittäminen​

3. Kulttuurihyvinvoinnin välitystoiminnan ratkaiseminen

Innokylän kokonaisuus mahdollistaa taiteen hyvinvointivaikutuksien sekä kulttuurihyvinvointitietoisuuden levittämisen. Lisäksi tavoite on että, sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevä tilaaja voi löytää taiteilijoita helpommin.

Keskeisin tavoitteemme on kulttuurihyvinvoinnin sekä taide- ja kulttuurityön vakiinnuttaminen yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien ja alueiden kanssa tavalla, joka mahdollistaa yksilön kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Tuotokset ja tulokset

Olemme koostaneet vuosien 2015-2019 työstä Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirjan Siihen on koottu kehittämistyö, toimintamallit ja perustietoja arviointiin liittyen. Vuodesta 2020 alkaen olemme fasilitoineet kulttuurihyvinvoinnin toimintamallien koostamista Innokylään ja toimintamallien HYTE-arviointiin. Tavoitteena on saada liitettyä toimintamallien verkosto yhteen ja tulla yhtenä rintamana näkyväksi. Myös HYTE-arviointeja tavoitellaan paljon lisää, jotta kulttuurihyvinvoinnin toimintamallit ja vaikuttavuus saadaan valtakunnallisesti esiin.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Toimimme yhdessä taidetoimijoiden kanssa kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikutuksien näkyväksi tekemiseksi. Pyydämme yhteistyökumppaneitamme koostamaan omat toimintamallit Innokylään ja kannustamme osallistumaan toimintamallien HYTE-arviointiin. Tuotamme ja koostamme tietoa päätöksen tekijöille ja sote-toimijoille taiteen vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen.

Olemme kannustaneet taiteilijoita myös oman toiminnan arviointiin ja hyödyntämään esim. THL:n osallisuusindikaattoria, Kukunorin Pokkaa tai muita olemassa olevia arviointivälineitä oman laadullisen arvioinnin ja kirjaamisen ohella.

Tähän mennessä olemme edistäneet kulttuurihyvinvoinnin rahoitusta ja yhteiskehittämistä mm. Kansallisen ikäohjelman osalta, olleet viemässä kulttuurihyvinvointia elintapaohjaukseen ja Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toimenpideohjelmaan. Näiden vaikutukset nähdään kun toimintaa on ollut useamman vuoden ajan ja sitä arvioidaan.

 

Liitetiedostot ja linkit
Taide vaikuttaa. Kestävä kulttuurihyvinvointi. Webinaari
Taide vaikuttaa. Kulttuurihyvinvointi ja taiteilijan asiantuntijuus. Webinaari.
Taide vaikuttaa. Taiteilijan terveys ja kulttuurihyvinvointi.
Taide vaikuttaa. Aivot ja taide.
Pekka Kainulainen. Taide lastensuojelussa.