Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta (Kaveri-, Perhekummi- ja Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat)

Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien vanhemmuuden ja osallisuuden tukeminen sekä lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy ammatillisesti ohjatun vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan keinoin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta (Kaveri-, Perhekummi- ja Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien vanhemmuuden ja osallisuuden tukeminen sekä lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy ammatillisesti ohjatun vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan keinoin.

Toteutuspaikka
MLL:n Varsinais-Suomen piiri
Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Tekijä

Juhani Rantanen

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

18.09.2020
Toimintaympäristö **

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia siirtämään toimintansa painopistettä ehkäisevään työhön. Tämä on aiheuttanut sen, että järjestöjen tarjoamat ehkäisevät toimintamuodot ovat nousseet kuntien palvelukokonaisuuksissa entistä tärkeämpään rooliin. Kunnan ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä on alettu kehittää entistä kiinteämmän yhteistyön suuntaan, tavoitteena saumattomien palveluketjujen aikaan saaminen. Kunta voi avustaa MLL:n yksittäistä ehkäisevän tuen toimintamuotoa kuten esimerkiksi tukihenkilötoimintaa tai lapsi- ja perhetoiminnan kokonaisuutta. Lapsi- ja perhetoiminnan kokonaisuus on vaihtoehtona joustava. Sen avulla voidaan vuosittaista toiminnan painopistettä muuttaa kunnan lapsiperheiden tarpeita vastaavaksi, kun asiasta sovitaan yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa. Malli mahdollistaa myös MLL:n tarjoaman ehkäisevän tuen kokonaisuuden liittämisen osaksi kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaa. Tällöin voidaan puhua kunnan ja järjestön välisestä strategisesta kumppanuudesta. Strateginen kumppanuus on pitkäjänteistä ja ennustettavaa yhteistyötä, jolloin myös järjestö voi suunnata tietoisemmin omaa kehittämistyötään ja henkilöstöresurssejaan kunnan näkökulmasta tarpeellisiin ehkäisevän tuen muotoihin. Kaveritoiminta on ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea tarjoavaa toimintaa, joka on tärkeä avohuollon tukitoimenpide. Etenkin uuden sosiaalihuoltolain myötä julkinen sektori kaipaa apua näissä täydentävissä toimenpiteissä, joilla vähennetään paineita lasten- ja nuortensuojelussa. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminta ei ole lähellä julkisen sektorin lakisääteistä toimintaa vaan täydentää ja tukee julkista palveluverkkoa. Yhteistyö julkisten palveluiden kanssa on välttämätön mm. toimintaan ohjautuminen on tehokasta neuvolan ja kototoiminnan kautta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kaveritoiminta:
Kohderyhmänä ovat 6–17-vuotiaat lapset ja nuoret, joista on herännyt huoli esim. koulussa, nuorisotoimessa, kotona, kasvatus- ja perheneuvolassa tai muissa tahoissa, jotka kohtaavat lapsen tai nuoren. Kohderyhmällä ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Tukihenkilö on mukana nuoren arjessa mm. vapaaaikaan, kaveripiiriin, kotiin ja perheeseen, itsenäistymiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Jotta lasta ja nuorta voidaan varhaisessa vaiheessa tukea tehokkaasti, ovat toissijaisena kohderyhmänä myös toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten vanhemmat.

Perhekummitoiminta:
Perhekummitoiminta on suunnattu neuvolaikäisten lasten perheille. Tuettavat perheet tulevat toimintaan kunnan työntekijän kautta tai itse hakeutumalla. Lähtökohtana on lapsiperheen subjektiivinen kokemus tuen tarpeesta. Perhekummi ei kuitenkaan ole lastenhoitaja, kodinhoitaja tai muu ammattilainen. Toiminta tavoittaa sellaisia väliinputoajaperheitä, joita kunnan apu ei tavoita.

Ystäväksi maahanmuttajaäidille -toiminta:

Kohderyhmänä ovat maahan muuttaneet perheelliset naiset sekä heidän kauttaan perheen lapset ja muut perheen jäsenet. Toiminta tuo järjestöön myös uusia suomea puhuvia naisvapaaehtoisia, jotka ovat myös kohderyhmää. He saavat toimintaan perehdytyksen, ohjauksen ja jatkokoulutusta.

Kansikuva
MLLVS

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Vertais- ja vapaaehtoistyö Maahanmuutto Sosiaalihuolto Ehkäisevä työ Tukihenkilötoiminta

Ilmiöt

Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen Osallistuva yksilö Sosiaalisen pääoman korostuminen Syrjäytyminen Yksinäisyys

Kohderyhmä

Lapset ja varhaisnuoret Maahanmuuttajat Nuoret Perheet