Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta; Kaveri-, Perhekummi-, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toiminnat ja Sukupolvitoiminta

Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien vanhemmuuden ja osallisuuden tukeminen, lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy sekä sukupolvitoiminnan myötä lasten lukemissujuvuuden edistäminen ammatillisesti ohjatun vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan keinoin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta; Kaveri-, Perhekummi-, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toiminnat ja Sukupolvitoiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien vanhemmuuden ja osallisuuden tukeminen, lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy sekä sukupolvitoiminnan myötä lasten lukemissujuvuuden edistäminen ammatillisesti ohjatun vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan keinoin.

Toteutuspaikka
MLL Pohjanmaan piirin alue; Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

24.09.2021

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Toimintaympäristö **

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia siirtämään toimintansa painopistettä ehkäisevään työhön. Tämä on aiheuttanut sen, että järjestöjen tarjoamat ehkäisevät toimintamuodot ovat nousseet kuntien palvelukokonaisuuksissa entistä tärkeämpään rooliin. Kunnan ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä on alettu kehittää entistä kiinteämmän yhteistyön suuntaan, tavoitteena saumattomien palveluketjujen aikaan saaminen.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminta ei ole lähellä julkisen sektorin lakisääteistä toimintaa vaan täydentää ja tukee julkista palveluverkkoa. Yhteistyö julkisten palveluiden kanssa on välttämätön mm. toimintaan ohjautuminen on tehokasta muiden kotoutumisen parissa työskentelevien kautta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kaveritoiminta:
Kohderyhmänä ovat 6–17-vuotiaat lapset ja nuoret, joista on herännyt huoli esim. koulussa, nuorisotoimessa, kotona, kasvatus- ja perheneuvolassa tai muissa tahoissa, jotka kohtaavat lapsen tai nuoren. Kohderyhmällä ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Tukihenkilö on mukana nuoren arjessa mm. vapaa-aikaan, kaveripiiriin, kotiin ja perheeseen, itsenäistymiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Jotta lasta ja nuorta voidaan varhaisessa vaiheessa tukea tehokkaasti, ovat toissijaisena kohderyhmänä myös toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten vanhemmat.

Perhekummitoiminta:
Perhekummitoiminta on suunnattu neuvolaikäisten lasten perheille. Tuettavat perheet tulevat toimintaan kunnan työntekijän kautta tai itse hakeutumalla. Lähtökohtana on lapsiperheen subjektiivinen kokemus tuen tarpeesta. Perhekummi ei kuitenkaan ole lastenhoitaja, kodinhoitaja tai muu ammattilainen. Toiminta tavoittaa sellaisia perheitä, joita kunnan apu ei tavoita.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta:

Kohderyhmänä ovat maahan muuttaneet naiset sekä heidän kauttaan perheen lapset ja muut perheen jäsenet. Toiminta tuo järjestöön myös uusia suomea puhuvia naisvapaaehtoisia, jotka ovat myös kohderyhmää. He saavat toimintaan perehdytyksen, ohjauksen ja jatkokoulutusta.

Sukupolvitoiminta:

Sukupolvitoiminnan kohderyhmä määräytyy toimintaympäristön mukaan. Mummi- ja vaaritoiminnassa toimitaan esim. koulussa, päiväkodissa tai MLL:n perhekahvilassa, jolloin kohderyhmä koostuu vauvasta alakouluikäiseen saakka sekä myös vanhempiin. Lukumummi- ja vaaritoiminnan kohderyhmänä ovat 2.–6. - luokkalaiset lapset.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Vertais- ja vapaaehtoistyö Maahanmuutto Ehkäisevä työ Tukihenkilötoiminta

Ilmiöt

Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen Yksinäisyys

Kohderyhmä

Lapset ja varhaisnuoret Maahanmuuttajat Nuoret Perheet