Chat-palvelu – uudenlaiset digitaaliset palvelukanavat sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tarkoituksena on kerätä tietoa sekä testata chat-palvelun käytettävyyttä, toiminnallisuuksia ja skaalautumista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi arvioidaan, millä laajuudella chat-palvelua voitaisiin hyödyntää hyvinvointialueen neuvonnan ja ohjauksen palveluissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Chat-palvelu – uudenlaiset digitaaliset palvelukanavat sosiaali- ja terveyspalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on kerätä tietoa sekä testata chat-palvelun käytettävyyttä, toiminnallisuuksia ja skaalautumista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi arvioidaan, millä laajuudella chat-palvelua voitaisiin hyödyntää hyvinvointialueen neuvonnan ja ohjauksen palveluissa.

Toteutuspaikka
Vuonna 2022 chat-palvelua testattiin Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluissa (Psykososiaaliset palvelut / Nuortenkeskus Nuppi; Terveysasemapalvelut / kuulovammaisten palvelut; Ennaltaehkäisevät palvelut / koulu- ja opiskeluterveydenhuolto)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sari Ojamo

Luotu

05.10.2022

Viimeksi muokattu

17.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Tarkoituksena on kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia digitaalisia palvelukanavia. Chat-palvelun pilotoinnin tavoitteena on parantaa neuvontaa ja ohjausta sekä tarjota uudenlaisia väyliä  ammattihenkilöiden tavoittamiseksi. Chat-palvelulla tavoitellaan muun muassa saavutettavuutta, tavoitettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on, että palveluun pääsy nopeutuu ja yhdenvertainen palveluun pääsy paranee. Lisäksi tavoitteena on parantaa asiakaslähtöisyyttä.

Toimintaympäristö **

Kehittämistoimenpiteet on toteutettu Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa erityisesti sellaisissa palveluissa, joissa on haluttu testata ja ottaa käyttöön etäasiointikanavia. Sähköisen asioinnin lisääminen on osa valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteita, joihin on kirjattu tavoitteeksi parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ottamalla käyttöön digi- ja mobiilipalveluja.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Chat-palvelu on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat saada neuvontaa ja ohjausta sote-palveluista sähköisiä asiointikanavia hyödyntäen.

Asiakkailta pyydetään palautetta chatin käyttämisen jälkeen. Lisäksi asiakkailta on kerätty toiveita asiointiakanavista ennen kokeilua muun muassa nuorten psykososiaalisissa palveluissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokemukset ja kehittämistarpeet on hyödynnettävä osana päätöksentekoa ja vietävä johtoryhmän tasolle sekä sisällytettävä osaksi digistrategiaa. Palvelualueet on otettava vahvasti mukaan kehittämiseen. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tuloksien mukaan chat-palvelun koettiin pääsääntöisesti palvelevan neuvonnan ja ohjauksen väylänä, mutta sen löydettävyys oli huono. Suurin osa haastatelluista koki palvelun parantavan asiakastyytyväisyyttä. Vahvan tunnistautumisen koettiin parantavan tietoturvaa. Työprosessien nähtiin osittain selkiytyvän ja työn hallinnan tunteen kasvavan, mikäli chatin käyttöön oli allokoitu resursseja. Toisaalta chattiin vastaamisen koettiin myös kuormittavan työntekijöitä, jos työntekijöillä on samanaikaisesti liikaa väyliä hoidettavina. Palvelun toimintavarmuuden nähtiin mahdollisesti paranevan, jos työntekijä voi aidosti keskittyä chatin hoitamiseen. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jatkoa ajatellen palvelualueiden tueksi olisi hyvä laatia chat-palvelun käyttöönottosuunnitelma, ja erityisesti viestintään ja markkinointiin on kiinnitettävä huomiota uutta palvelua suunniteltaessa. Kokemuksien mukaan chat-palvelun näkyvyys nettisivuilla tulee olla huomioitu, jotta asiakkaat löytävät palveluun. Aukioloaikoja voisi kehittää niin, että ne vastaisivat paremmin asiakkaiden toiveisiin. Jatkossa on tärkeää, että resurssisuunnittelu ja toimintatapa mietitään aina palvelualuekohtaisesti. Kaikkien haastateltujen mukaan chat-palvelu olisi laajennettavissa myös muille palvelualueille. Tulevaisuudessa chat-palvelua tulee kehittää niin, että palvelu on tasalaatuista ja aidosti saavutettavaa. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed