Digimentoritoiminta ja digiosaamisen tuki Etelä-Karjalan hyvinvointialueella (RRP, P4, I4)

Digimentoritoiminnan kehittäminen on aloitettu v. 2021-2022 Tulevaisuuden Sotekeskus-hankkeessa ja toiminnan vakiinnuttamista ja linkittämistä ammattilaisten digiosaamista tukeviin rakenteisiin jatketaan RRP Happee2-hankkeessa 2023-2025.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digimentoritoiminta ja digiosaamisen tuki Etelä-Karjalan hyvinvointialueella (RRP, P4, I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digimentoritoiminnan kehittäminen on aloitettu v. 2021-2022 Tulevaisuuden Sotekeskus-hankkeessa ja toiminnan vakiinnuttamista ja linkittämistä ammattilaisten digiosaamista tukeviin rakenteisiin jatketaan RRP Happee2-hankkeessa 2023-2025.

 

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan hyvinvointialue, joka sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnan alueella (n. 127 000 asukasta.)Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluu Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Mirka Kosonen

Luotu

06.06.2024

Viimeksi muokattu

06.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on vakiinnuttaa digimentoritoiminta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen perustoiminnaksi ja sote-ammattilaisten digiosaamisen tueksi  digimentoriverkostomallin ja sen koordinoinnin avulla. Digimentoritoiminnan lisäksi hyvinvointialueella kehitetään muita digiosaamisen tuen rakenteita. Digiosaaminen on tarkoitus ottaa osaksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueen osaamisenhallintakokonaisuutta ja suunnitella tähän digiosaamista tukevat koulutukselliset tukirakenteet. 

Digimentoritoimintaa koordinoidaan organisaation digitalisaation asiantuntijapalveluissa.  Digimentoreilla on oma Teams-kanava verkostoitumista varten sekä oma perehdytys Moodle. Digimentoreita koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti ja he toimivat oman työnsä ohella ammattilaisten digiosaamisen tukena sekä edistävät digitaalisia toimintatapoja yksiköissään. Digimentorilla on viikossa käytettävissä kaksi tuntia työaikaa digimentoritoimintaan. 

Digimentorin tehtävänkuva:

 • tuntee organisaation kansalaisille tarjottavat digitaaliset palvelut (mm. eAsiointi, Omaolo ja etävastaanotot) ja osaa hyödyntää niitä työssään  
 • ohjaa asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttöön ja opastaa palveluiden käytössä > innostaa ja motivoi työyhteisöä toimimaan samoin  
 • tukee ja perehdyttää työyhteisön ammattilaisia digipalveluiden käytössä  
 • perehdyttää uudet työntekijät ja opiskelijat digipalveluiden käyttöön  
 • tunnistaa palvelujen digitalisoimisen mahdollisuuksia omassa työssään  
 • yhdessä esihenkilön kanssa suunnittelee uusien palvelujen käyttöönottoja ja kehittää olemassa olevia
 • huolehtii yksikön käytössä olevien digipalvelujen tietojen ajantasaisuudesta
 • yhdessä yksikön viestintävastaavan kanssa huolehtii, että digitaaliset palvelut ovat oman yksikön viestinnässä selkeästi esillä yhtenäisten ohjeistusten mukaisesti 
 • on yhteyshenkilö oman yksikön, Digitalisaation asiantuntijatiimin ja tietohallinnon välillä
Toimintaympäristö **

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella työskentelee noin 5000 ammattilaista, noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Hyvinvointialueeseen kuuluu yhdeksän eri kuntaa; Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Valtakunnallisesti sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategiassa tunnistetut haasteet, kuten väestön ikääntyminen, kustannusten kasvu ja henkilöstön riittävyys tuovat tarpeita kehittää sote-alalle entistä enemmän digitaalisia ratkaisuja. Tämä edellyttää niin asiakkailta kuin ammattilaisilta taitoja digitaalisten ratkaisujen käyttöön.  Sote-alan ammattilaiset käyttävät päivittäin työssään erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja tarvitsevat tukea sekä koulutusta niiden käyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatio- ja tiedonhallintastrategiassa 2023-2025 sekä asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa 2022-2206 korostetaan asiakkaiden ja ammattilaisten digiosaamisen kehittämistä sekä ammattilaisten koulutuksen tärkeyttä tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien käyttöosaamisen varmistamiseksi.

Digimentorit toimivat digitalisaation edistäjinä ja ammattilaisten digitukena omissa yksiköissään. Digimentorit auttavat ammattilaisia käyttämään ja hyödyntämään paremmin digitaalisia ratkaisuja työssään sekä kehittämään digiosaamistaan. Digiosaamisen vahvistumisen myötä ammattilaiset pystyvät entistä enemmän ohjaamaan asiakkaita digitaalisten ratkaisujen pariin.  Laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 306/2019 on määritelty julkisten toimijoiden velvollisuudet tarjota digitaalisia palveluita asiakkaille. Palveluiden tarjoamisessa on huomioitava palveluiden saavutettavuusvaatimukset. Palvelun tarjoajan velvollisuus on ohjata asiakkaita palvelujen käytössä. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen henkilöstö.  

Digimentoreille on tehty kysely digimentoritoiminnasta 11/23, jonka vastausten perusteella on kehitetty digimentoritoimintaa. 

Koko henkilöstölle on tehty digiosaamiskysely 4/2024, jonka vastausten perusteella suunnitellaan ja kehitetään hyvinvointialueen henkilöstön digiosaamisen tuen rakenteita. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digimentoritoimintamalli vaatii 

 • Organisaation johdon ja esihenkilöiden vahvaa sitoutumista
 • Resursoidun ja keskitetyn koordinaation toimintamallin ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. 
 • Yksikkökohtaisen digimentoritoiminnan suunnitelman, jossa määritetään selkeät tavoitteet digimentoritoiminnalle yhdessä digimentorin ja esihenkilön (+työyksikön) kanssa, toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja arviointitavat
 • Vapaaehtoisesti mukaan lähteviä ammattilaisia, joilla on vahva kiinnostus  ja sitoutuminen digitalisaation edistämiseen
 • Digimentoreiden työaikaresurssin kohdentamisen digimentoritoimintaan. 
 • Digimentoreiden jatkuvaa kouluttamista. 
 • Palautteen keräämistä ja toiminnan arviointia.
 • Säännöllistä viestintää. 

Digiosaamisen tukirakenteiden luominen organisaatioon vaatii

 • Organisaation johdon sitoutumista
 • Resurssia selvitystyöhön ja suunnitteluun
 • Nykytilan kartoitusta
 • Yhteistyötä organisaation sisällä digiosaamisen tukirakenteiden mallentamiseksi ja toimivimman mallin luomiseksi
 • Selkeät ohjeet ja viestintää organisaation sisällä 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arviointi on kesken

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kesken

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä