HSS on viranomaisten yhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneille alle 29-vuotiaille nuorille. Toimintamallissa huumeiden käyttäjille ja kokeilijoille annetaan rangaistuksen sijaan mahdollisuus päihdehoitoon.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hoito syytteen sijaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

HSS on viranomaisten yhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneille alle 29-vuotiaille nuorille. Toimintamallissa huumeiden käyttäjille ja kokeilijoille annetaan rangaistuksen sijaan mahdollisuus päihdehoitoon.

Toteutuspaikka
Oulun kaupungin päihde- ja sosiaalipalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Netta Mursu

Luotu

23.08.2022

Viimeksi muokattu

12.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Poliisi toteuttaa nuorten hoitoon ohjauksen, kun he ovat todenneet nuoren huumausaineen käyttörikoksen. Poliisi näkee omista järjestelmistään sen, onko nuori aiemmin saanut rikosmerkintöjä huumausaineiden käytöstä. Tilanteessa poliisi antaa informaatiota nuorelle Hoitoa syytteen sijaan toimintamallista ja hoitojaksosta. Mikäli nuori haluaa hoitojaksolle, poliisi täyttää nuoren kanssa suostumuslomakkeen.

Poliisi merkkaa omiin järjestelmiin nuoren osallistumisen Hoitoa syytteen sijaan hoitojaksolle ja ilmoittaa projektityöntekijöille nuoresta. Nuori itse on yhteydessä palveluun ja varaa ensimmäisen käyntiajan. Yhdessä on sovittu, että ensimmäinen vastaanottoaika pyritään järjestämään nuorelle mahdollisimman pian, 1-2 viikon kuluessa yhteydenotosta. Näin ollen poliisi pystyy kertomaan nuorille, että hoitojaksolle pääsee nopeasti eikä hänen tarvitse jonottaa.

Nuorelle varataan aika hoitojaksolle. Hoitojakso koostuu 3-5 päihdetyöntekijän ja sosiaaliohjaajan yhteistapaamisesta. Tapaamiskertojen määrä arvioidaan ammattihenkilöiden toimesta nuoren elämäntilanteen sekä päihdetilanteen vaikeusasteen mukaan. Hoitojaksoa suunniteltaessa huomioidaan asiakasryhmän erityispiirteet kuten nuoruus ja sen ominaispiirteet, rikosoikeudelliset seuraukset ja periaatteet, päihdemyönteisyys, kokeilunhalu, sosiaalinen tilanne ja syrjäytymisuhka sekä nuoren ajankohtainen asema yhteiskunnassa (opiskelija, opinnot keskeytyneet, työtön/työelämässä).

Tapaamiskertoja ohjaa strukturoitu hoitointerventiokaavio, jossa jokaiselle tapaamiselle on hahmoteltu tapaamisenrunko ja aiheet. Näin ollen saadaan yhtenäinen suunniteltu hoitointerventio, jossa huomioidaan nuoruuden erityispiirteitä. Hoitotapaamiset mukailevat avopäihdepalvelujen päihdearvion mallia sekä sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arviointia.

Tapaamisilla hyödynnetään erilaisia kyselyitä ja mittareita (esimerkiksi: 3X10D-elämäntilannemittari, NUORTEN PÄIHDEMITTARI (ADSUME), Huumeiden käytön riskit - DUDIT, Huumeidenkäyttötesti - DAST20, Cast, AUDIT ja KASVI-kannabisinterventio-opas kannabiksen käyttäjille). Lisäksi nuorelle jaetaan huumetietoutta myös kirjallisessa muodossa. Tapaamiskerroilla nuorelta otetaan valvotut huumeseulat 1-3 kertaa hoitojakson aikana sekä tarvittaessa alkoholinkäyttöä arvioivat laboratoriokokeet ja veriteitse tarttuvat tartuntataudit (HIV & hepatiitti).

Nuoren elämässä korostuu rikosmerkintöjen merkitys tulevaisuuden suunnitelmiin ja näin ollen rikosoikeudellisen vastuutiedon ja Sora-lain läpikäyminen ovat tärkeitä.

Tarvittaessa tuetaan nuoren yhteiskuntaan integroitumista ja autetaan löytämään tarvittavaa sisältöä elämään verkostoitumalla muiden toimijoiden, kuten etsivän nuorisotyön, kouluyhteistyön ja 3.sektorin palveluiden kanssa.

 

 

 

Suoritettuaan hoitojakson ja sitouduttuaan siihen, nuori täyttää viimeisellä tapaamiskerralla palautelomakkeen ja hänen kanssa käydään palautekeskustelu. Sen lisäksi allekirjoitetaan todistus, joka toimitetaan poliisille tositteena suoritetusta hoitojaksosta. Poliisi mitätöi nuoren sakkorangaistuksen järjestelmästään hyväksytysti suoritetun hoitojakson jälkeen. Rikosmerkintä jää nuoren tietoihin. Mikäli ajo-oikeuden haltija syyllistyy huumausaineen käyttörikokseen ja asia käsitellään huomautuksella, ei Oulun poliisilaitos tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan pyydä päihdelääkärin lausuntoa. Eli henkilö välttää päihdelääkärin lausunnon osallistumalla hyväksytysti HSS-toimintamalliin. Poliisilla on harkintaoikeus sakkorangaistuksen poistamisen osalta esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa nuoren kaikki huumeseulat ovat epäpuhtaita.

 

Toimintaympäristö **

Vuoden 2023 alussa käynnistyy Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista, Sote-uudistus. Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaaminen sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

Suomalaisten huumeiden käyttö ja kokeilu ovat jo pitkään yleistyneet. Suomi on Euroopan kärkimaa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa. Suomessa kuoli huumeisiin vuonna 2020 yhteensä 258 ihmistä, joista 76 oli alle 25-vuotiasta. Yleisimmin kokeiltu tai käytetty huume on kannabis. Yleisimmin ongelmia aiheuttanut huume ovat opioidit. Huumeiden käyttö ja kokeilu voi alkaa hyvin nuorena ja huumeiden saatavuus on monissa kaupungeissa parantunut.

Hoito syytteen sijaan on Lapin poliisin-, terveys- ja nuorisopalvelujen yhteistyömalli, jonka tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten huumausaineiden käyttöä. Toimintamalli on ollut Lapissa käytössä jo vuodesta 2014 ja siellä kokemukset ovat olleet positiivisia.

Hoitoa syytteen sijaan toimintamallissa on tavoitteena nuorten huumeidenkäyttäjien mahdollisimman varhainen ja oikea-aikainen tavoittaminen. Toimintamallia luodaan yhteisövaikuttavuuden mallin pohjalta, eli yhteistyön parantuminen eri toimijoiden välillä on tärkeää. Toimintamalli tarjoaa poliisille tärkeän työkalun asiakkaiden hoitoon ohjaamiseen. Toimintamalli tuo käyttöön uudenlaisen syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tavoittamisen mahdollisuuden.

Pitkän ajan tavoitteena toiminnalla on päihteidenkäytön ja päihdehaittojen vähentyminen, nuorten päihdeasenteisiin vaikuttaminen ja syrjäytymisuhan alla olevien nuorten yhteiskuntaan integroiminen. Riskitekijöitä nuoren syrjäytymiseen ovat muun muassa päihde- ja mielenterveysongelmat, matala koulutustaso, pitkäaikainen työttömyys ja toimeentulo-ongelmat.

Tavoitteena on kehittää Hoitoa syytteen sijaan toimintamallista moniammatillinen hoitoonohjausmalli, jota voidaan jatkossa toteuttaa koko Pohde-hyvinvointialueella.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä on kaikki alle 29-vuotiaat, jotka ovat saaneet ensimmäisen huumausaineen käyttörikos merkinnän poliisilta. Alle 18-vuotiaita voidaan ohjata hoitojaksolle kaksi kertaa.

Nuoret tarvitsevat tukea, tietoa, luottamuksellisuutta, turvallisuutta sekä itseluottamuksen ja itsenäisyyden tukemista. Nuoren kohtaamisessa korostuu merkityksellisyys ja luottamuksellisuus ja nuoren oman osallisuuden vahvistaminen.

Palvelujen saatavuuden ja palveluketjujen yhtenäisyyden tulisi olla eri paikkakunnilla samankaltaista ja niiden pirstaleisuutta sekä työntekijän vaihtuvuutta tulisi välttää.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoitoa syytteen sijaan toimintamallin keskiössä on sujuva yhteistyö poliisin kanssa. Hoitojaksolle ei ohjaudu nuoria, mikäli asiasta ja toimintamallista ei ole poliisin kanssa sovittu. Alueen kenttäpoliisien ja tutkinnan johtajien koulutus ja tiedotus ovat hyvin tärkeitä toimenpiteitä asiakkaiden ohjautumiseksi hoitojaksolle. Poliisin kanssa on hyvä sopia yhteisistä toimintatavoista.

Hoitojakso toteutetaan yhteistyössä päihdetyöntekijän ja sosiaaliohjaajan kanssa. Toimintamallissa on suositeltavaa, että asiakasvastaanotot toteutetaan työparityöskentelynä. Näin asiakkaalle saadaan vaikuttava kohtaaminen eri ammattiedustajien kanssa ja hänen tuen tarvetta pystytään samalla käynnillä arvioimaan moniammatillisesti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hoitoa syytteen sijaan toimintamallin pilotointi ja arvioinnin tulokset ovat vielä kesken.

Projektin aikana on kehitetty ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikoksesta kiinni jääneiden hoitoonohjauksen hoitopolku, jossa huomioidaan monialaisen yhteistoimijuuden periaatteet eri viranomaisten kanssa. Projektin aikana on pyritty madaltamaan hoitoonohjausta, tavoittamaan asiakaskuntaa ja parantamaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Moniammatillinen hoitoonohjausmalli on tarkoitus integroida jo olemassa oleviin hyvinvointi- ja sosiaalipalveluihin.

Projektin toimintaa laajennetaan koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 aikana.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia käynnistäessä on muodostunut ajatus, että voisiko hoitoa syytteen sijaan toimintamalli olla jatkossa kaiken ikäisille suunnattua palvelua. Voisiko hoitojaksoa suositella kaikille, jotka ensimmäistä kertaa ovat poliisin kanssa tekemisissä huumausaineen käyttörikoksesta.  

Suostumuslomakkeeseen on hyvä mainita kohta, jonka perusteella poliisi saa toimittaa nuoren tiedot Hoitoa syytteen sijaan työntekijöille, mikäli nuori itse ei ole ottanut yhteyttä työntekijöihin. Näin voidaan vielä varmistaa nuorelta, että haluaako hän varata ajan vai perutaanko hänen osallistumisensa hoitojaksolle. Tällä keinoin pyritään tavoittamaan myös niitä nuoria, joilla oma toimintakyky tulee esteeksi ajanvaraamisessa, vaikka nuori muutoin kokisi hoitojakson hänelle hyödyllisenä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä