Itsemurhavaarassa olevan henkilön tai itsemurhaa yrittäneen hoito- ja palvelupolku kainuulaisten asukkaiden käyttöön

Hoito- ja palvelupolun kuvaus asukkaille Kainuun soten julkisille verkkosivuille. Tavoitteena lisätä asukkaiden tietoisuutta itsemurhien ehkäisystä, varhaisesta tuesta, riskien tunnistamisesta, itsetuhoisuuden huolen puheeksi ottamisesta ja saatavilla olevista palveluista. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Itsemurhavaarassa olevan henkilön tai itsemurhaa yrittäneen hoito- ja palvelupolku kainuulaisten asukkaiden käyttöön
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoito- ja palvelupolun kuvaus asukkaille Kainuun soten julkisille verkkosivuille. Tavoitteena lisätä asukkaiden tietoisuutta itsemurhien ehkäisystä, varhaisesta tuesta, riskien tunnistamisesta, itsetuhoisuuden huolen puheeksi ottamisesta ja saatavilla olevista palveluista. 

Toteutuspaikka
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen julkisilla internet-sivuilla
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Maarit Rajatalo

Luotu

23.03.2022

Viimeksi muokattu

29.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa kuvataan asukkaille yleisellä tasolla, kuinka voi vaikuttaa itsemurhien ehkäisyyn. Miten saada apua, hoitoa ja palvelua itselle tai läheiselle itsetuhoisuudessa. 

Toimintamalli rakentuu seuraavanlaisesta rungosta:

 • Varhainen tukeminen
 • Sähköiset palvelut
 • Omahoito
 • Huolen herääminen ja huolen puheeksi ottaminen
 • Itsetuhoisuuteen liittyvät riskitekijät
 • Varhainen tunnistaminen ja itsemurhien ehkäiseminen
 • Masennuksen ja päihdeongelman hoito
 • Itsetuhoisen hoidolliset ja sosiaalisen tuen palvelut
 • Turvasuunnitelma
 • Itsemurhavaarassa olevan hoito
 • Jatkosuunnitelma
 • Omaisten ja läheisten huomioiminen ja tukeminen

 

Toimintaympäristö **

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) järjestää ja tuottaa alueen kuntien sote palvelut (osajäsenenä Puolanka). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty ja tuotettu jo vuodesta 2005 maakunnallisesti. Kainuun sote on kuntayhtymämuotoinen organisaatio, jossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto ovat integroituna samaan organisaatioon. Osa palveluista tuotetaan lähipalveluina, osa keskitetysti ja osa seudullisesti tai maakunnallisesti. Kainuun soten tuottamien palveluiden kuvaukset löytyvät erillisinä Kainuun soten internet-sivuilta. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehitystyön kohderyhmänä ovat kainuulaiset asukkaat, heidän läheisensä sekä ammattilaiset. Hoito- ja palvelukuvaukset on eritelty kolmeen polkuun, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Nuorilla tarkoitetaan 13-17-vuotiaita nuoria. Työikäisillä tarkoitetaan 18-64-vuotiaita ja ikäihmisillä tarkoitetaan yli 65-vuotiaita, jotka usein ovat jo työelämän ulkopuolella. Asiakasymmärrystä on kerrytetty asukastestiryhmällä, jotka iän puolesta ovat kohderyhmään kuuluvia.  Asukastestiryhmä on tarkastellut hoito- ja palvelupolkujen sisältöä ennen kuvausten julkaisua internet-sivuilla.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoito- ja palvelupolku julkaistaan Kainuun soten verkkosivuilla, jolloin toimintamalli on tavoitettavissa laajasti sekä asukkaille että ammattilaisille. Hoito- ja palvelupolun julkaisusta tiedotetaan Kainuun soten sosiaalisessa mediassa ja Kainuun soten verkkosivujen ajankohtaista osiossa, jolloin asukkaat saavat tietoa julkaistusta Itsemurhavaarassa olevan henkilön tai itsemurhaa yrittäneen henkilön hoito -ja palvelupolusta. Lisäksi Mukana elämässä -hankkeen Kainuun soten ulkopuoliset projektiryhmäläiset voivat jakaa julkaisun omissa sosiaalisen median kanavissa, laajentaen tietoa asukkaille. Julkaisusta tiedotetaan asukkaille myös yhteistyössä Kainuun kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden kautta.  Lisäksi toimintamallia esitellään Kainuun kuntien nuorisotoimelle, Mukana elämässä - hankkeen ohjausryhmälle, Kainuun soten eri johtoryhmille ja henkilöstölle yhteistyötapaamisissa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Valmisteluvaiheessa on ollut laajasti kiinnostusta itsemurhavaarassa olevan ja itsemurhaa yrittäneen hoito hoito- ja palvelupolkuun asukkaille. Julkaisemisen jälkeen hoito- ja palvelupolkujen viestintään toimintamallista on  lisätty asukkaiden ja  eri yhteistyö tahojen kesken. Alustava palaute on ollut positiivinen.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa itsemurhavaarassa olevan henkilön ja itsemurhaa yrittäneen hoito hoito- ja palvelupolkukuvaukseen myös muille sote organisaatioille. Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito Käypä hoito-suositus ohjaa toimintamallin rakennetta. Toimintamallissa tarvitaan laajaa organisaation ja organisaation toimijoiden tuntemusta. Tarvitaan hyvää ja kehittävää yhteistyötä useiden organisaatioiden toimijoiden kanssa. Toimintamalliin tarvitaan tietoa ja ymmärrystä, kuinka hoito- ja palveluprosessi alueella toimii eri vastuualueilla. Asukasarviointi sisällön arvioinnissa on tärkeää, jotta kuvaus asukkaalle ymmärrettäväksi välttäen sudenkuoppaa kuvata hoito- ja palvelupolku ammattitermein.   

Kansikuva
Hoito-ja palvelupolku

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Itsemurhien ehkäisy Asukas Asiakaslähtöisyys Asiakas- ja palveluohjaus Hoidontarve

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Koko väestö