Itsemurhavaarassa olevan henkilön tai itsemurhaa yrittäneen hoito- ja palvelupolku kainuulaisten asukkaiden käyttöön

Hoito- ja palvelupolun kuvaus asukkaille Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuille. Tavoitteena lisätä asukkaiden tietoisuutta itsemurhien ehkäisystä, varhaisesta tuesta, riskien tunnistamisesta, itsetuhoisuuden huolen puheeksi ottamisesta ja saatavilla olevista palveluista. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Itsemurhavaarassa olevan henkilön tai itsemurhaa yrittäneen hoito- ja palvelupolku kainuulaisten asukkaiden käyttöön
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoito- ja palvelupolun kuvaus asukkaille Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuille. Tavoitteena lisätä asukkaiden tietoisuutta itsemurhien ehkäisystä, varhaisesta tuesta, riskien tunnistamisesta, itsetuhoisuuden huolen puheeksi ottamisesta ja saatavilla olevista palveluista. 

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialueella ja sen julkisilla internet-sivuilla
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Maarit Rajatalo

Luotu

23.03.2022

Viimeksi muokattu

23.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa kuvataan asukkaille yleisellä tasolla, kuinka vaikuttaa itsemurhien ehkäisyyn. Miten saada varhaista tukea, apua, hoitoa ja palvelua itselle tai läheiselle itsetuhoisuudessa. 

Toimintamalli rakentuu seuraavanlaisesta rungosta:

 • Varhainen tukeminen
 • Sähköiset palvelut
 • Omahoito
 • Huolen herääminen ja huolen puheeksi ottaminen
 • Itsetuhoisuuteen liittyvät riskitekijät
 • Varhainen tunnistaminen ja itsemurhien ehkäiseminen
 • Masennuksen ja päihdeongelman hoito
 • Itsetuhoisen hoidolliset ja sosiaalisen tuen palvelut
 • Turvasuunnitelma
 • Itsemurhavaarassa olevan hoito
 • Jatkosuunnitelma
 • Omaisten ja läheisten huomioiminen ja tukeminen

 

Toimintaympäristö **

 Hyvinvointialueet järjestävät ja tuottavat alueensa sote- ja pelastuspalvelut. Hyvinvointialue muodostaa organisaation, jossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto sekä pelastustoimi ovat integroituna samaan organisaatioon. Osa palveluista tuotetaan lähipalveluina, osa keskitetysti ja osa seudullisesti tai maakunnallisesti.  Kainuun hyvinvointialueen tuottamien palveluiden kuvaukset löytyvät erillisinä Kainuun hyvinvointialueen internet-sivuilta.

Hyvinvointialueilla on merkityksellistä antaa tietoa asukkaille  ennalta ehkäisevistä menetelmistä, itsehoito keinoista ja alueen saatavista avun, tuen ja hoidon palveluista. Verkkosivuille tuotetusta  hoito- ja palvelupolusta asukas saa tietoa, kuinka toimia oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sairauden/ongelmien hoidon ja palveluntarpeessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehitystyön kohderyhmänä ovat kainuulaiset asukkaat, heidän läheisensä sekä ammattilaiset. Hoito- ja palvelukuvaukset on eritelty kolmeen polkuun, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Nuorilla tarkoitetaan 13-17-vuotiaita nuoria. Työikäisillä tarkoitetaan 18-64-vuotiaita ja ikäihmisillä tarkoitetaan yli 65-vuotiaita, jotka usein ovat jo työelämän ulkopuolella. Asiakasymmärrystä on kerrytetty asukastestiryhmällä, jotka iän puolesta ovat kohderyhmään kuuluvia.  Asukastestiryhmä on tarkastellut hoito- ja palvelupolkujen sisältöä ennen kuvausten julkaisua internet-sivuilla.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoito- ja palvelupolku julkaistaan Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla, jolloin toimintamalli on tavoitettavissa laajasti sekä asukkaille että ammattilaisille. Hoito- ja palvelupolun julkaisusta tiedotetaan Kainuun hyvinvointialueen sosiaalisessa mediassa ja Kainuun hyvinvointialueen verkkosivujen ajankohtaista osiossa, jolloin asukkaat saavat tietoa julkaistusta Itsemurhavaarassa olevan henkilön tai itsemurhaa yrittäneen henkilön hoito -ja palvelupolusta. Lisäksi Mukana elämässä -hankkeen Kainuun hyvinvointialueen ulkopuoliset projektiryhmäläiset voivat jakaa julkaisun omissa sosiaalisen median kanavissa, laajentaen tietoa asukkaille. Julkaisusta tiedotetaan asukkaille myös yhteistyössä Kainuun kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden kautta.  Lisäksi toimintamallia esitellään Kainuun kuntien nuorisotoimelle, seurakunnille, Mukana elämässä - hankkeen ohjausryhmälle, Kainuun hyvinvointialueen eri johtoryhmille ja henkilöstölle yhteistyötapaamisissa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Valmisteluvaiheessa on ollut laajasti kiinnostusta itsemurhavaarassa olevan ja itsemurhaa yrittäneen hoito hoito- ja palvelupolkuun asukkaille. Julkaisemisen jälkeen hoito- ja palvelupolkujen viestintään toimintamallista on  lisätty asukkaiden ja  eri yhteistyö tahojen kesken. Julkaisemisen jälkeen hoito- ja palvelupoluista on saatu ammattilaisilta positiivista palautetta ja kiitosta laajasta tietosisällöstä sekä yhteistiedoista.

Puoli vuotta hoito- ja palvelupolkujen julkaisusta avattiin verkkosivuille käyttäjäpalaute sähköisenä kyselynä. Käyttäjäkyselyn tuloksissa nousi esille, että itsemurhavaarassa olevan tai itsemurhaa yrittäneen henkilön hoito- ja palvelupoluista oli saatu merkittävästi tietoa varhaisesta tuesta, itsemurhan riskitekijöistä ja huolen puheeksi ottamisesta sekä Turvasuunnitelmasta ja sen tärkeydestä, masennuksen ja päihdeongelman tunnistamisesta sekä läheisen osallistumisesta hoitoon. Hoito- ja palvelupoluista haettiin tietoa muun muassa tietoa tuesta itsemurhan jälkeen sekä itsemurhien ehkäisystä ja itsetuhoisuuden hoidosta/palveluista. Käyttäjäpalautteessa kehittämisideana nousi tiedon saaminen myös kuunneltavana ääniversiona.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa itsemurhavaarassa olevan henkilön ja itsemurhaa yrittäneen hoito hoito- ja palvelupolkukuvaukseen myös muille organisaatioille. Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito Käypä hoito-suositus ohjaa toimintamallin rakennetta. Toimintamallissa tarvitaan laajaa organisaation ja organisaation toimijoiden tuntemusta. Tarvitaan hyvää ja kehittävää yhteistyötä useiden organisaatioiden toimijoiden kanssa. Toimintamalliin tarvitaan tietoa ja ymmärrystä, kuinka hoito- ja palveluprosessi alueella toimii eri vastuualueilla. Asukasarviointi sisällön arvioinnissa on tärkeää, jotta kuvaus asukkaalle ymmärrettäväksi välttäen sudenkuoppaa kuvata hoito- ja palvelupolku ammattitermein.   

Kansikuva
Hoito-ja palvelupolku

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä