Kaikki Messis Rap - työpaja yläkoululaisille/etsivä työ perusopetuksessa

Yläkouluikäisille maahanmuuttajaoppilaille suunnattu kasvatuksellinen rap-työpaja käyttäytymisellään reagoiville oppilaille, joilla on syrjäytymisriskiä, tarkoituksena  mahdollistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kaikki Messis Rap - työpaja yläkoululaisille/etsivä työ perusopetuksessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yläkouluikäisille maahanmuuttajaoppilaille suunnattu kasvatuksellinen rap-työpaja käyttäytymisellään reagoiville oppilaille, joilla on syrjäytymisriskiä, tarkoituksena  mahdollistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Toteutuspaikka
Tampereen kaupungin yläkoulu, Ahvenisjärven koulu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Tekijä

Niko Torvinen

Luotu

11.11.2022

Viimeksi muokattu

02.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kaikki Messis: Nuorille suunnattu rap- musiikkiin keskittyvä työpaja.

Moniammatillisella yhteistyöllä kehitetty rap-työpajatoiminta on perusopetuksen sisällä toteutettavaa ennaltaehkäisevää yhteisöllistä kasvatustyötä. Toimintamuodon tarkoituksena on sosiaalialan erityisosaamisen näkökulmasta vastata perusopetuksessa ilmeneviin oppilaiden koulunkäyntiin liittyviin monimuotoisiin haasteisiin. Rap- työpajatoiminta suunnattu yläkouluikäisille oppilaille, joilla on koulunkäynnin haasteita tai muista syistä kohonnut syrjäytymisriski. Rap-työpajan pilotointi aloitettiin Ahvenisjärven koululla vuonna 2020. Toimintaan osallistuneiden oppilaiden ryhmä rakennettiin etsivän nuorisotyön periaateilla. Pilotointivaiheessa osallistujat olivat S2-oppilaita, mutta toimintamalli soveltuu hyvin myös muiden oppilaiden kanssa käytettäväksi.

Toimintamalli rakentuu hip hop -kulttuurin ympärille ja erityisesti sen yhteiskunnallisten elementtien ja
pedagogisten hyötyjen käyttöön. Rap-musiikki ja siihen liittyvä kulttuuri on nuorille huomattavan
motivoivaa, minkä vuoksi he ovat olleet erittäin sitoutuneita työpajatyöskentelyyn. Kulttuuri-ilmiönä hip
hop on maailmanlaajuinen ja siten se on helposti lähestyttävissä myös muista kuin suomalaisesta
kulttuuritaustasta tuleville nuorille.

Freestyle-räppiin pohjautuvat Rap-työpajat sisältävät mm. biisien kirjoittamista, studiotyöskentelyä ja tuotantoon perehtymistä. Yhden ryhmän tekemään kappaleeseen kuvattiin myös musiikkivideo, jonka ensi-ilta Tampereen elokuvajuhlilla keväällä 2022. 

Linkki videoon: https://vimeo.com/692288814

Salasana: kengät

Työpajatoiminnan taustalla on turvallisen toimintaympäristön ja hyväksyvän ilmapiirin filosofia. Työskentely perustuu kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen siten, että nuoret tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Näiden elementtien ansiosta toiminta on sopinut hyvin oppilaille, jotka ovat suhtautuneet kielteisesti koulutyöhön ja aikuisen ohjauksessa toimimiseen. Luottamus ja hyväksytyksi tulemisen kokemus mahdollistavat sen, että oppilaat sitoutuvat toimintaan ja sen sääntöihin ja voivat käsitellä ryhmässä itselleen tärkeitä asioita, esimerkiksi huolenaiheita. Tämä kaikki on edellytys sille, että oppilaiden vuorovaikutus- ja tunnetaidot sekä sosiaaliset taidot pääsevät kehittymään.

Toimintaympäristö **

Toimintamallin kehittämiseen ja saavuttettavuuteen on olennaisesti vaikuttanut rap-musiikin arvostuksen ja suosion kasvaminen viimeisen vuosikymmenen aikana. Rap-musiikin pedagogiset hyödyt sekä sovellusmahdollisuudet nuorisotyössä tunnistetaan aikaisempaan paremmin, mikä avaa uusia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia toimintamallin kehittämiseksi.  Rap-musiikin tuominen osaksi jopa ammattiin johtavaa koulutusta, kuten Jyväskylän koulutuskuntayhtämä Gradian musiikon ammattitutkinnossa on tehty, lisää tämän uskottavuutta niin päättäjien kuin rahoittajienkin silmissä.  Myös lisääntynyt tutkimustieto rap-musiikin erilaisista sovellusmahdollisuuksista edistää uudenlaisten toimintamuotojen kehitystyötä. 

Huoli suomalaisten nuorten, etenkin poikien heikentyneestä lukutaidosta ja kielellisistä valmiuksista on
saanut koulut ja kolmannen sektorin toimijat etsimään uusia välineitä ja menetelmiä, joiden avulla nuoret
saataisiin kiinnostumaan kielen oppimisesta. Lukutaidon heikentymisen ohella myös maahanmuuttajien
kasvanut määrä on asettanut paineita löytää lisää keinoja kotoutumisen ja kielen oppimisen tueksi. Rap-musiikin hyödyntäminen menetelmänä voi omalta osaltaan vastata näihin haasteisiin. Rap-musiikki on tällä hetkellä suosituin musiikkityyli nuorten parissa, minkä vuoksi se herättää paljon kiinnostusta nuorista. Lisäksi rap on kulttuuri-ilmiönä maailman laajuinen ja siten myös helposti lähestyttävissä muista kuin suomalaisesta kulttuuritaustasta tuleville nuorille.

Mediassa on viime vuosina nostettu runsaasti esiin nuorten etenkin jengimuotoinen rikollisuus.  Vaikka rap-musiikkia hyödynnetäänkin tällä hetkellä esimerkiksi rikollisten kuntouttamisessa, on tarve  Kaikki messis -toimintamallin kaltaiseen ennaltaehkäisevään toimintaan todennäköisesti lisääntymässä tulevaisuudessa. Nuorilla on kehitykselliseen ikäkauteen kuuluva voimakas tarve kuulua yhteisöön ja tulla hyväksytyksi, ja rap-yhteisö vastaa juuri tähän tarpeeseen ja samalla ehkäisee jengiytymistä ja siihen liittyviä haasteita.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintaan osallistuvat ovat syrjäytymisvaarassa olevia maahanmuuttajanuoria, jotka on poimittu kouluyhteisön sisältä etsivän työn menetelmillä. Ahvenisjärven koululla on pitkä perinne maahanmuuttajatyössä ja kulttuurien välisessä työssä. Rap ja musiikintuotanto on juuri se motivoiva seikka, joka on saanut nuoret osallistumaan ja sitoutumaan. Toiminnan painopiste on tavoitteellisessa yhteisöllisessä kasvatustyössä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Rap -työpaja aloitettiin Ahvenisjärven koululla vuonna 2020. Positiivisten vaikutusten seurauksena toimintaa on tavoitteena laajentaa muihinkin kouluihin, oppilaitoksiin ja yhteisöihin, joissa nuoret kokoontuvat. Myös oppivelvollisuusiän pidentäminen on toiminut kimmokkeena kehitystyölle, jolla lisätään keinovalikoimaa nuorten peruskoulun loppuun saamiseksi.

Toiminnan takana on moniammatillinen yhteisö, jolla on halu kehittää yhteiskunnallisesti vaikuttavaa nuorten hyvinvointia lisäävää toimintaa.

Jatkorahoituksesta neuvotellaan parhaillaan (mm. valtionosuudet, ESR-hankerahoitus, lukukausimaksut).

Toimintaa ollaan laajentamassa tuvaan, toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Oppilaat ovat sitoutuneet toimintaan todella hyvin. Toiminta on laajentunut työpajojen ulkopuolelle, kun nuoret ovat alkaneet tehdä musiikkia omalla ajallaan. Toiminta on tuonut aiheesta kiinnostuneet nuoret yhteen. He ovat itse ottaneet yhteisöönsä mukaan myös nuoria, jotka eivät ole olleet mukana työpajassa. Työpajaan osallistuminen on muovannut koko kouluyhteisöä. Toiminnan seurauksena nuoret ottavat ohjausta vastaan myös muissa tilanteissa kouluympäristön aikuisilta. Kielitaito on kehittynyt kirjoitustyön myötä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toiminnan laatu ratkaisee paljon osallistujien motivaatiossa. Yhteistyötä verkostomme kanssa suositellaan kerryttämämme kokemuksen ansiosta ja meihin voi olla asian tiimoilta yhteydessä. Toiminta on helposti sovellettavaa ja siirrettävää haluttuun toimintaympäristöön. Toiminnan alkuun saattaminen on hyvin helppoa ja onnistuu tarvittaessa pienillä resursseilla.

Kansikuva
Studiolla

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis