Keuruun terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisäännöt

Terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisääntöjen luomisprosessi on työkalu yhteisistä asioista sopimiseen. Yhteisen tutustumisen, keskustelun ja yhteistyön paikkojen määrittelyn myötä yhteistyölle luodaan paikalliset yhteistyön pelisäännöt. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Keuruun terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisäännöt
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisääntöjen luomisprosessi on työkalu yhteisistä asioista sopimiseen. Yhteisen tutustumisen, keskustelun ja yhteistyön paikkojen määrittelyn myötä yhteistyölle luodaan paikalliset yhteistyön pelisäännöt. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen seututerveyskeskuksen Keuruun terveysasemalla ja Keuruulla toimivissa yhdistyksissä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keuruu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Anu Hätinen

Luotu

13.09.2021

Viimeksi muokattu

25.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisääntöjen luomisprosessi on työkalu yhteisistä asioista sopimiseen. Yhteisen tutustumisen, keskustelun ja yhteistyön paikkojen määrittelyn myötä yhteistyölle luodaan paikalliset yhteistyön pelisäännöt. Työskentelyyn osallistuvat terveysaseman henkilöstöä ja kyseisessä kunnassa toimivia yhdistyksiä. Yhdistyksiä kutsutaan mukaan avoimesti kaikilta toimialoilta, eli lähtötilanteessa yhteistyötä ei ole rajattu vain esim. soteyhdistyksiin.

Tässä ratkaisussa on kuvattu Keski-Suomen seututerveyskeskuksen Keuruun terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisääntöjen laatimisen prosessi, joka oli kolmivaiheinen.

Yhteistyön kehittämisessä lähdetään ensin liikkeelle tutustumisesta ja avoimesta keskustelusta. Tähän on hyvä käyttää yksi tapaamiskerta. Tämän jälkeen, seuraavassa tapaamisessa voidaan jatkaa tutustumista sekä käydään yhdessä läpi konkreettiset yhteistyön paikat ja solmukohdat. Nämä nostetaan yhteisiin pelisääntöihin, joita työstetään yhdessä kolmannessa yhteistyötapaamisessa.

Keuruulla pelisääntöjen teemoiksi nousivat:

  • Yhteyshenkilöt (terveysasemalla ja yhdistyksissä)
  • Tiedotuskanavat (ilmoitustaulut, esitteet, yhteistyön pelisäännöistä tiedottaminen)
  • Tapahtumayhteistyö (terveys- ja rokotuspäivät)
  • Yhteistyötapaamiset (kerran vuodessa)

Näihin teemoihin sovitaan yhdessä sisältö ja toimintamallit. Pelisäännöt voidaan myös tarpeen mukaan laittaa avoimeen kommentointiin verkkoon. Lopuksi ne on hyvä viedä selkeään visuaaliseen muotoon ja laittaa näkyville, helposti löydettäväksi esimerkiksi sekä terveysasemalle ja verkkoon.

Toimintaympäristö **

Terveysaseman ammattilaiset kohtaavat työssään päivittäin ihmisiä, joiden elämäntilanteeseen löytyy toimintaa ja tukea yhdistyksiltä. Ammattilaiset eivät kuitenkaan välttämättä tiedä ja tunnista, millaisia yhdistyksiä alueella toimii ja millaista tukea ne tarjoavat. Ammattilaisen roolina on auttaa asiakasta tiedon äärelle ja ohjata eteenpäin, jolloin helposti löydettävä, ajantasainen tieto yhdistysten toiminnasta ja yhteystiedoista nousevat merkittäviksi tekijöiksi.

Terveysasema on yksi tärkeä paikka erityisesti sote-yhdistyksille tavoittaa kohderyhmiään. Yhdistyksillä on halua ja kiinnostusta yhteistyön tekemiseen, mutta eivät välttämättä tiedä kehen olla yhteydessä terveysasemalta. Terveysasemalla ei välttämättä ole minkäänlaisia ohjeistuksia esitteiden ja ilmoitusten esillepanoon. Lisäksi tieto esim. terveysaseman erilaisista tapahtumista, joihin yhdistykset voisivat jalkautua mukaan, voi olla hankalasti löydettävissä.

Keski-Suomen soteuudistuksessa luodaan laajalla yhteistyöllä maakunnallisia osallisuuden ja järjestöyhteistyön malleja. Tässä prosessissa kunnista on noussut toiveita käytännöllisistä ohjeista, tukimateriaaleista sekä yhteisen kielen ja ymmärryksen luomiseen ammattilaisten, yhdistysten ja vapaaehtoisten välille. Soteuudistus on myös nostanut tarpeen yhdistysten paremmalle löydettävyydelle sote-palveluissa.

Keuruulla tarve terveysaseman ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittämiseen nousi jo vuonna 2019, ennen nykyistä sote-uudistusta. Silloin Keuruun yhdistysten ja vapaaehtoisten järjestökahveilla*) nousi esiin, että Keuruun terveysaseman siirtyminen Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen alle oli saanut aikaan yhteistyön katkeamisen järjestöjen kanssa. Yhteistyö terveyskeskuksessa ja sen kehittäminen koettiin tärkeäksi. Järjestökahvien koordinaattori kutsui Seututerveyskeskuksen Keuruu-Multia-Petäjävesi-alueen järjestöyhdyshenkilöitä, Keuruun kaupungin järjestöyhteistyötä tekeviä viranhaltijoita sekä vammaisneuvoston puheenjohtajan yhteiseen tapaamiseen. Tapaamisessa päädyttiin järjestämään Keuruun terveysaseman ja KYTin kanssa yhteistyöilta yhdistyksille ja terveysaseman henkilöstölle.

*) Järjestökahvit-ilta kokoaa keuruulaisia yhdistyksiä verkostoitumaan ja yhteisten asioiden äärelle 3–4 kertaa vuodessa. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n KYT-järjestöpalveluiden koollekutsumissa illoissa on eri teemoja, ja niitä isännöivät vuorotellen eri yhdistykset ja toimijat. Tietoa Järjestökahveista löytyy Yhdistystori.fi -palvelusta: www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keuruun-jarjestokahvit/.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhteistyötä ja yhteisiä pelisääntöjä on kehitetty Keuruun terveysaseman henkilöstön ja kunnassa toimivien yhdistysten kesken. Yhdistyksiä on kutsuttu mukaan kunnassa toimivan yhteistyöverkoston, Keuruun järjestökahvien kautta ja yleisen tiedottamisen kautta. Mukana on ollut niin paikallistason kuin maakunnallisen ja valtakunnallisen tason yhdistystoimijoita, pääasiassa sote- ja eläkeläisyhdistyksiä. Terveysaseman puolelta mukana ovat olleet yhteistyön kannalta keskeiset työntekijät. Työskentely on perustunut avoimeen vuorovaikutukseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Keuruun terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisääntöjen ja kehittämisen prosessiin kuului kolme yhteistyöiltaa. Kaksi ensimmäistä iltaa järjestettiin kasvokkaisena lähitapaamisena ja kolmas verkkotapaamisena koronatilanteesta johtuen.

Yhteistyöiltoja järjestivät yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n erityisasiantuntija ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen, Keuruun terveysaseman palveluohjaaja. Illat olivat osa KYT-järjestöpalveluiden koordinoimaa Keuruun järjestökahvit -toimintaa. KYTin erityisasiantuntija ja terveysaseman palveluohjaaja suunnittelivat yhdessä iltojen toteutuksen ja markkinoinnin sisällön. Erityisasiantuntija vastasi mainosten laatimisesta, iltojen fasilitoinnista ja jälkiviestinnästä. Yhdessä tehtiin markkinointia hyödyntäen laajasti eri kanavia.

Ensimmäisessä yhteistyöillassa terveysaseman henkilöstö ja yhdistykset tutustuivat puolin ja toisin sekä keskustelivat siitä, miten yhteistyötä voidaan kehittää. Iltaan sisältyi Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen ja paikallisen mielenterveysyhdistyksen puheenvuorot yhteistyöstä. Tapaamisen alussa kerättiin toiveita illalle. Yhteistä työskentelyä tehtiin pienryhmissä. Työskentelyteemoina olivat:

  • Viestintä/yhteystiedot (Missä järjestöni tällä hetkellä tiedottaa toiminnasta ja missä ovat yhteystietomme? Mistä tällä hetkellä saan tai haen itse tietoa järjestöjen toiminnasta/palveluista? Mistä tällä hetkellä löytyvät terveysaseman yhteystiedot tai muut tarpeelliset tiedot järjestöille? Millaista viestintää toivoisin?)
  • Toimintamme (Mitä toimintaa, tukea tai tietoa taustatahollani on tällä hetkellä tarjota? Keitä toiminnassamme on mukana ja/tai kenelle toimintamme on suunnattu? Toimintaan, tukeen, tietoon liittyviä toiveita? Millaiseen toimintaan ammattilaisena ohjaan / voin ohjata ihmisiä? Toiminnan tilat/resurssit?)
  • Yhteistyön tavoitteet ja askeleet (Mitä haluamme yhteistyöllä saavuttaa? Kuvailkaa unelmatilanne. Mitä toivomme toisiltamme? Kuinka yhteistyön kehittämistä olisi tarpeen jatkaa? Mistä asioista tarvitaan pelisääntöjä?)

Toisessa yhteistyötapaamisessa oli mukana uusia yhdistystoimijoita, joten tutustuminen oli tässäkin tapaamisessa tarpeellinen. Terveysaseman edustajat kertoivat työstään ja sen yhtymäkohdista järjestöihin. Illan aikana käytiin tekemässä kierros terveysaseman tiloissa sekä keskustelun kautta sovittiin keskeiset kehittämiskohdat ja jatkoaskeleet yhteistyölle. Yksi näistä kehittämiskohteista oli yhteistyön pelisäännöt.

Kolmannessa tapaamisessa keskityttiin yhteistyön pelisääntöjen laatimiseen. KYTin erityisasiantuntija ja terveysaseman palveluohjaaja olivat tehneet pelisäännöille pohjan edellisillä kerroilla nousseiden tarpeiden ja kehittämiskohteiden pohjalta. Pelisäännöille oli luotu neljä teemaa ja näitä käytiin läpi yhdessä keskustellen ja sopien.

Tapaamisen jälkeen pelisäännöt laitettiin pariksi viikoksi Järjestökahvien verkostolle avoimeen kommentointiin verkon kautta. Tämän jälkeen KYTin erityisasiantuntija laati pelisäännöt visuaaliseen muotoon ilmaisen kuvankäsittelyohjelman avulla.

Pelisäännöt ovat nähtävillä terveysaseman ala-aulan ilmoitustaululla sekä KYTin nettisivuilla.

Terveysaseman henkilöstön ja yhdistystoimijoiden yhteiset kohtaamiset koettiin erittäin tärkeiksi. Yhteistyöiltoja järjestetään jatkossa kerran vuodessa osana Keuruun järjestökahvien toimintaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhdessä luodut yhteistyön pelisäännöt helpottavat arkipäivän yhteistyötä. Terveysasemalta on selkeästi määritelty järjestöyhteistyön yhdyshenkilöt sekä paikat, missä yhdistykset voivat tiedottaa toiminnastaan. Yhdistykset tietävät, että missä niiden tiedot olisi hyvä olla näkyvillä ja ammattilaiset osaavat etsiä niitä ko. paikasta. Yhdistykset tietävät, millaisia tapahtumia terveysasemalla on ja kuka niissä on yhteyshenkilönä. Lisäksi keskeistä on, että eri osapuolet tietävät, että yhteistyötä kehitetään ja pelisääntöihin voidaan tarpeen mukaan palata kerran vuodessa järjestettävässä yhteistyötapaamisessa.

Terveysasemien ja yhdistysten yhteistyön kehittämiselle on noussut tarvetta myös muissa Keski-Suomen kunnissa, ja Keuruun prosessi on herättänyt positiivista kiinnostusta. Vastaavanlaista yhteistyötä on käynnistetty myös Laukaassa. Keski-Suomen soteuudistuksen järjestöyhteistyön mallien luomisen prosessissa on noussut esiin toiveita käytännöllisistä ohjeista ja tukimateriaaleista. Keuruun pelisäännöt on koettu yhdeksi tärkeäksi malliksi. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry onkin luonut järjestöjen ja sotekeskusten yhteistyön tueksi vinkkilistan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Keskeistä yhteistyön kehittämisessä on hyvin fasilitoitu prosessi, jota suunnittelemassa ja yhteistyössä vetämässä on terveysaseman henkilöstöä esim. maakunnallisen verkostojärjestön kanssa. Myös kunta voi olla mukana kumppanina.

Varaa tutustumiseen ja yhteiseen keskusteluun riittävästi aikaa ts. järjestä riittävän monta yhteistyötapaamista.

Yhteistyön kehittäminen mahdollistuu parhaiten, kun tapaamiset järjestetään kasvokkain läsnäolotapaamisina. Verkkotapaamiset eivät toimi hyvin tutustumiseen ja yhteiseen keskusteluun, ja saattavat jättää osan kohderyhmästä tapaamisten ulkopuolelle.

Pelisääntöjä kannattaa työstää mahdollisimman avoimesti. Esim. netin kautta voidaan mahdollistaa kommentointi niille, jotka eivät ole päässeet kaikkiin tapaamisiin.

Prosessin päättyessä sovi, miten yhteistyötä kehitetään jatkossa ja mistä pelisäännöt löytyvät.

Uutisoi kehitetystä yhteistyöstä sekä pelisäännöistä ja mahdollista näin tiedon leviäminen mahdollisimman laajasti.

Pelisääntöjen mallipohjaa ja yhteistyön kehittämisen prosessia voi hyödyntää muissakin sote-organisaatioissa sekä kunnan eri toimialoilla.

Kansikuva
Keuruun terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisäännöt

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis