Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten jaettu asiantuntijuus -iltapäivät

Mielenterveys- ja päihdehäiriöihin ja niistä puhumiseen liittyy yhä stigmaa. Yhteiskehittämisen ja osallistamisen -iltapäivien avulla ymmärrys ammattilaisten ja kat:ien kesken lisääntyy, kokemus- ja ammatillinen tieto yhdistyvät ja stigma vähenee.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten jaettu asiantuntijuus -iltapäivät
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveys- ja päihdehäiriöihin ja niistä puhumiseen liittyy yhä stigmaa. Yhteiskehittämisen ja osallistamisen -iltapäivien avulla ymmärrys ammattilaisten ja kat:ien kesken lisääntyy, kokemus- ja ammatillinen tieto yhdistyvät ja stigma vähenee.

Toteutuspaikka
Satakunnan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Elina Santala

Luotu

17.04.2023

Viimeksi muokattu

05.07.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten jaettu asiantuntijuus -iltapäivien tavoitteena on, että yhteiskehittämisen ja osallistamisen avulla ymmärrys ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kesken lisääntyy sekä kokemustieto ja ammatillinen tieto yhdistyvät, jolloin kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset oppivat toinen toiseltaan ja saavat uusia työkaluja yhteistyöhön.

Lisäksi tavoitteena on mielenterveys- ja päihdehäiriöihin liittyvän stigman vähentäminen sekä vaikeiden aiheiden puheeksi ottamisen parantaminen. Tavoitteena on myös tuoda kokemusasiantuntijatoimintaa paremmin esille, jotta heitä osattaisiin hyödyntää entistä enemmän ja kaikenlainen yhteistyö kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kesken lisääntyisi.

Iltapäivätilaisuuksissa ei ole kyse kouluttamisesta/luennoimisesta, vaan osallistujien osallistamisesta ja jaetusta asiantuntijuudesta, joka toteutuu pienryhmissä keskustellen ja kokemuksia/ajatuksia vaihtaen.

Jaettu asiantuntijuus-iltapäiviä voi hyödyntää eri asiakas-/potilasryhmien, heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden kohdalla.

 

Toimintaympäristö **

Yksi Kansallisen mielenterveysstrategian 2020-2030 painopisteistä on "Mielenterveysoikeudet", mikä pitää sisällään mm. hyväksytyksi tulemisen ja syrjimättömyyden sekä oikeuden vaikuttaa kansalaisena, päätöksenteon osapuolena, vertaistoimijana ja kokemusasiantuntijana. Jotta mielenterveysoikeuksien toteutuminen saavutetaan, on tehtävä työtä ennakkoluulojen, virheellisten käsitysten ja vastakkainasettelun voittamiseksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Iltapäivätilaisuuksien suunnittelutyöryhmässä hyödynnettiin asiakasosallisuutta ja alusta alkaen mukana oli mielenterveys- ja päihdetaustaisia kokemusasiantuntijoita sekä heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia. Suunnittelutyöryhmäläiset myös osallistuivat tilaisuuksiin, toimien niiden alustajina sekä fasilitaattoreina pienryhmätyöskentelyssä.

Yhteiskehittämällä saadaan oikein kohdennettuja ja aidosti tarpeisiin vastaavia toimintoja. Samalla lisätään asiakkaiden ja ammattilaisten välistä kohtaamista, ymmärrystä, tietotaitoa ja yhteistyötä sekä ammattilaisten ymmärrystä siitä, mitä asiakkaat todella tarvitsevat. Lisäksi asiakkaiden osallisuuden kokemus ja sitoutuminen toimintoihin lisääntyvät.

Tilaisuuksia markkinoitiin mielenterveys- ja päihdetaustaisille kokemusasiantuntijoille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille, koska häpeän käsitteleminen, stigman vähentäminen sekä rohkeus puhua/ottaa puheeksi vaikealta tuntuvia asioita on erityisesti heille arkipäivää.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tilaisuuksien suunnittelu- ja toteutustyöryhmään valitaan yhteiskehittämisestä ja yhteistyöstä kiinnostuneita, aktiivisia kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia. Sillä varmistetaan, että tilaisuuksia on jatkossakin järjestämässä innokas ja asiaan sitoutunut joukko. Työryhmäläisiä kannattaa kysyä yli kuntarajojen/oman yhteistyöverkoston ulkopuolelta, jotta syntyy uutta ja laajempaa verkostoitumista sekä yhteistyötä.

Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten jaettu asiantuntijuus -iltapäivätilaisuuksien myötä toisensa löytäneiden, satakuntalaisten mielenterveys- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten yhteistyö yli kuntarajojen tulee jatkumaan ja seuraavaa yhteistä tapaamista ollaan järjestämässä lähitulevaisuuteen.

Tilaisuuksien tarkoitus ja tavoitteet, kesto ja sisältö sekä työryhmäläisten roolit kannattaa keskustella ja sopia yhdessä, jotta toteutus on mahdollisimman sujuvaa ja selkeää kaikille. Vastuun jakaminen tasapuolisesti työryhmäläisten kesken varmistaa sen, että jokaisella on oma roolinsa ja paikkansa, eikä kukaan koe jäävänsä ulkopuoliseksi tai olevansa ylityöllistetty. Rooleja on hyvä myös aika ajoin vaihtaa, tasapuolisuuden ja vaihtelun vuoksi.

Kannattaa pohtia, järjestääkö tilaisuuden livenä vai etänä. Usein ammattilaisten työ on niin hektistä, etteivät he pysty irrottautumaan muutaman tunnin tilaisuuteen, jolloin vaihtoehtona voi olla esimerkiksi 45-60 minuutin webinaari. Toisaalta kasvokkain tapahtuva kohtaaminen ja keskustelu voi olla hedelmällisempää, ja järjestettyjen iltapäivätilaisuuksien kolmen tunnin kesto ei tuntunut ollenkaan liian pitkältä antoisan keskustelun johdosta.

Tilaisuuksien markkinointiin ja viestintään kannattaa panostaa ja tehdä sitä mahdollisimman aktiivisesti ja laajasti, jotta osallistujia saadaan monesta eri ammattiryhmästä ja useasta eri toimintayksiköstä. Näiden tilaisuuksien kutsua jaettiin laajasti niin julkisiin kuin yksityisiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin, erikoissairaanhoitoon, järjestöihin ja seurakuntiin. Oppilaitoksiin kutsua ei jaettu, koska pienryhmätyöskentelyssä haluttiin saada kokemuksellista keskustelua aikaiseksi. Toisaalta alan opiskelijat voivat tuoda keskusteluun uusia ja raikkaitakin näkökulmia.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten jaettu asiantuntijuus -iltapäivien tavoitteena oli että yhteiskehittämisen ja osallistamisen avulla ymmärrys ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kesken lisääntyisi sekä kokemustieto ja ammatillinen tieto yhdistyisivät, jolloin kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset oppisivat toinen toiseltaan ja saisivat uusia työkaluja yhteistyöhön.

Tilaisuuksien teemojen pohjalta osallistujille laadittiin palautekysely. Saadussa palautteessa enemmistö osallistujista koki, että heidän tietonsa ja ymmärryksensä häpeän kokemuksesta lisääntyi, sekä rohkeus puhua/ottaa puheeksi hankalaksi koetut asiat vahvistui. Valtaosa koki saaneensa uutta ajateltavaa sekä uusia työkaluja oman työnsä tueksi. Enemmistö osallistuisi uudelleen tilaisuuteen, jossa kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset vaihtavat ajatuksia ja kokemuksia.

Osallistujat kertoivat millaisista aiheista he jatkossa toivoisivat vuorovaikutteisia tilaisuuksia järjestettävän, ja huomionarvoista on, että ylipäänsä yhteisiä tilaisuuksia kokemusasiantuntijoille ja ammattilaisille toivottiin lisää. Mahdollisuus keskustella kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kesken koettiin tärkeänä ja voimaannuttavana, ja erityisesti kokemusasiantuntijoiden ajatuksia ja kokemuksia halutaan kuulla enemmän. Myös verkostoituminen koettiin hyvänä asiana.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vinkkejä toimintamallin soveltajille löytyy Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot-kohdasta.

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille ja toimintaympäristöihin, kunhan aktiivisia ja kiinnostuneita kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia on saatavilla.

Mikäli tilaisuuksiin on etukäteisilmoittautuminen, kannattaa ilmoittautumisesta tehdä sitova. Kiireinen työarki voi tehdä monen ilmoittautuneen kohdalla sen, että tilaisuuden koittaessa työasiat/muut asiat priorisoidaan ja jätetään osallistumatta tilaisuuteen. Kun riittävän moni toimii näin, jää osallistujamäärä odotettua pienemmäksi.

Kansikuva
Piirroskuva kolmesta toisiinsa tarttuneesta kädestä. Alla teksti "Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten jaettu asiantuntijuus -iltapäivät".

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä