Kummiopiskelijatoiminnasta arjen apua omaishoivaan

Kummiopiskelijatoiminnalla toteutetaan omaishoitoperheelle pidempikestoinen arjen tukimuoto. Omaishoitoperhe saa nimetyn kummiopiskelijaparin, joka ohjatusti ottaa hoitovastuuta, antaen hengähdystauon omaishoitajalle sekä virkistystä hoidettavalle.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 25.9.2015, viimeksi muokattu 21.4.2016).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kummiopiskelijatoiminnasta arjen apua omaishoivaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kummiopiskelijatoiminnalla toteutetaan omaishoitoperheelle pidempikestoinen arjen tukimuoto. Omaishoitoperhe saa nimetyn kummiopiskelijaparin, joka ohjatusti ottaa hoitovastuuta, antaen hengähdystauon omaishoitajalle sekä virkistystä hoidettavalle.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 25.9.2015, viimeksi muokattu 21.4.2016).

Toteutuspaikka
Oulun seudun omaishoitajat ry ja Koulutuskuntayhtymä OSAO
Paikkakunta tai maakunta
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

11.02.2020

Viimeksi muokattu

08.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Kummiopiskelijatoiminnan prosessikuvaus
 

Kummiopiskelijatoiminta käynnistyy, kun asiakas saa tiedon kummiopiskelijatoiminnasta.Ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen yhteyshenkilö ottaa omaishoitajalta tarvittavat tiedot. Tiedot välitetään oppilaitoksen yhteyshenkilölle, joka kartoittaa omaishoitoperheet. Tämän perusteella hän jakaa perheiden tiedot kouluttajalle, jonka ryhmästä valitaan kummiopiskelijapari. Kun opiskelijapari on löytynyt, kouluttaja sopii tapaamisen omaishoitoperheeseen.Ensimmäisellä tapaamiskerralla on mukana kouluttaja ja kummiopiskelijat sekä omaishoitoperhe. Ensimmäisellä tapaamiskerralla työstetään kirjallinen sopimus jokaisen osapuolen kesken. Kummiopiskelijat käyvät omaishoitoperheissä säännöllisesti, kerran viikossa, opintojensa loppuun saakka. Näin toiminnasta on voitu luoda omaishoitajia palveleva, pitkäkestoinen arjen tukimuoto. Kummiopiskelijatoiminta päättyy joko opiskelijoiden opintojen päättymisen vaiheilla tai siihen, että omaishoitoperheessä tapahtuu muutoksia.

Toimintaympäristö **

Kummiopiskelijatoiminnan kehittäminen on saanut alkunsa omaishoitajien tarpeista ja toiveista. Yhdistyksen työntekijät (Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry) kuulevat usein omaishoitajilta, että he kaipaavat arkeensa ihan konkreettista tukea,  jotta viikottainen harrastaminen tai kaupassakäynti olisi mahdollista ilman huolta hoidettavasta. Joku voisi käyttää oman aikansa univelkoihin eli nukkumiseenkin. Ihimisen Lähelle -hankkeen (2012-2016) alussa tehty kysely ns. virallisille omaishoitajille ( Oulu, Kiiminki, Yli-Ii, Ylikiiminki ja Pudasjärvi -alueella ) toi esille sen, että omaishoitajat ovat aika sidottuja omaishoitotilanteisiin ja kaipaavat välillä arjen hengähdystaukoja.

Oppilaitoksessa taas toivottiin opiskelijoille käytännönläheisiä harjoittelupaikkoja, joissa voi saada kokemusta aidoista tilanteista. Näin ollen sekä oppilaitoksella että yhdistyksellä löytyi yhteinen tahtotila lähteä kehittämään kummiopiskelijatoimintaa, joka palvelee molempia osapuolia sekä omaishoitajia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kummiopiskelijatoiminta sopii kaikille omaishoitoperheille. Toiminnan säännöllisyys ja pitkäkestoisuus luovat mahdollisuuden luottamukselliseen suhteseen kummiopiskelijoiden ja omaishoitoperheen välille. Oppiessaan tuntemaan toisensa, toiminta antaa niin omaishoitajalle, omaishoidettavalle kuin opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia päästä alussa sovittuihin tavoitteisiin. Kokemusten perusteella kummiopiskelijatoiminta soveltuu erityisesti hoiva-avustajaopintoihin.

Kummiopiskelijatoiminta tuo virkeyttä omaishoitajalle, kun hän voi vaihtaa ajatuksia sekä jutella kummiopiskelijoiden kanssa. Kummiopiskelijakäynnit virkistävät omaisen mielestä myös omaishoidettavaa ja näillä käynneillä koetaan olevan suurta merkitystä omaishoidettavalle. Kummankin osapuolen mielestä käynnit ovat odotettuja.

Kummiopiskelijatoiminta opettaa opiskelijoita kantamaan vastuuta, työskentelemään itsenäisesti sekä ymmärtämään kotona asumisen mahdollisuuden tärkeyden ja merkityksen koko palvelujärjestelmän tuntemukselle. Koulutussisällöt ja kummitoiminta nivotaan sisällöiltään yhteen: kun koulussa esimerkiksi opiskellaan ammattietiikkaa tai sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää, pystyvät opiskelijat samalla viikolla haastattelemaan omaishoitajaa ja -hoidettavaa näistä teemoista. Näin opiskelijat ymmärtävät konkreettisesti, mitä opitut asiat tarkoittavat juuri heidän kummiperheissään. Opiskelijoiden mielestä kummiopiskelijatoiminta on parasta käytännön harjoittelua. Kummiopiskelijatoiminnasta tekee poikkeuksellisen ja innovatiivisen, koska toiminta on sidottu opiskelijoiden opintoihin koko heidän opintojensa ajan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kummiopiskelijatoimintamallista löytyy tarvittavat elementit toiminnan käynnistymiselle. Toimintamallissa on avattu mm. kummiopiskelijatoiminnan lähtökohta, tavoite,  resurssit, riskit, kustannukset sekä yhteistyökumppaneiden jaetut vastuualueet. On tärkeää sopia vastuualueet heti toiminnan alussa ja merkitä ne ylös kirjalliseen sopimukseen.

Kummiopiskelijatoiminnasta on tehty karkea kustannuslaskelma. Kustannuksiin on  laskettu oppilaitoksen kouluttajien käyttämä keskiarvoinen työaika kuukaudessa sekä heille syntyviä matkakuluja ja puhelinkuluja. Yhdistyksen työntekijän kustannuksiin on laskettu kuuluvaksi työaikaa sekä puhelinkuluja. Kummiopiskelijatoimintaa ei voida toteuttaa ilman kustannuksia ja  koordinointia, mutta kustannukset jäävät kuitenkin pieniksi ja mikä parasta: se on omaishoitoperheille maksutonta. Kustannuksia on kuvattu kummiopiskelijatoimintamallikuvaus -liitteessä yksityiskohtaisemmin.

Kummiopiskelijatoimintamalli on vaiheistettu ja kuvattu tarkasti, joten se on helppo ottaa käyttöön erilaisissa oppilaitoksissa, missä päin Suomea tahansa.

Kehittämisessä on käytetty hyväksi yhdistyksen kehittämää vapaaehtoistoimintaan liittyvää prosessia ja kummiopiskelijatoiminnan loppuessa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta  siirtyä yhdistykseen tarjoaman vapaaehtoistoiminnan pariin.

Kummiopiskelijatoiminnan kehittämisessä on ollut mukana alusta alkaen OAKK:n koulutuspäällikkö ja kouluttajat. Kummiopiskelijatoiminnan kehittämisen kannalta on ollut erittäin tärkeää se, että OAKK:n organisaatiosta on saatu ylempää johtoa mukaan toiminnan kehittämiseen. Näin toimintaa on voitu kehittää ja suunnitella siten, että kummiopiskelijatoiminta on alusta alkaen sidottu opiskelijoiden koulutusrunkoon.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kummiopiskelijatoimintaan osallistuvilta perheiltä kerätään palautetta vuosittain. Tämän palautteen kerää Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry. Opiskelijat täyttävät kummiopiskelijatoiminnasta oppimispäiväkirjaa ja antavat palautteen toiminnasta webropol-kyselyn kautta. Tuotekehityksen erikoisammattitutkinnossa kerättiin palautetta sekä asiakasymmärrystä haastattelemalla perheitä, jotka olivat osallistuneet kummitoimintaan ja yhdelle kummiopiskelijaryhmälle järjestettiin työpaja, jossa kerättiin palautetta. Kehittäjät tapaavat toisiaan 2 kertaa vuodessa, käyden läpi kummiopiskelijatoiminnan sujuvuutta ja sen kehittämistä palautetteiden pohjalta.

Omaishoitoperheiltä, jotka ovat osallistuneet kummiopiskelijatoimintaan on kysytty palautetta v. 2014 ja v.2015. Molempina vuosina palautteet ovat olleet aika lailla samankaltaiset. Palautteiden perusteella kummiopiskelijatoiminta on parantanut omaishoitajien arjessa jaksamista. Omaishoitajat saavat kummiopiskelijatoiminnan kautta jonkin verran omaa aikaa itselleen ja kummiopiskelijatoiminnalla on ollut merkittävä vaikutus omaishoitajien hyvinvoinnin lisääntymiseen. Kummiopiskelijatoiminnan arvioidaan parantaneen läheisen hyvinvointia, omaishoitajan näkökulmasta katsottuna. Palutteissa on tuotu esille sitä, kuinka kummiopiskelijakäynnit ovat antaneet omaishoitajalle mahdollisuuden virkistäytymiseen sekä tuoneet omaishoidettavalle piristystä arkeen. Palautteessa tuli myös esille, että kuinka vaikeasti vammaisen hoidettavan toimintakykyä on voitu aktivoida siten, että vuodepotilas on kummiopiskelijatoiminnan avulla saatu istumaan ja ulkoilemaan enemmän.  Kummiopiskelijatoiminnalla on siis arvioitu olevan myös positiivinen merkitys molemmille. Toiminta on keventänyt omaishoitajan taakkaa ja tuonut iloa arjen keskelle. Aikataulutukseen liittyen on tullut kriittisempää palautetta. Opiskelijoiden kummiopiskelijakäynnit on merkitty lukujärjestykseen tietyille arkipäiville, ns. virka-aikaan. Osalla omaishoitajista on ollut hankaluutta sovitella käyntejä perheille sopiviksi ajoiksi.

Oppilaitois, jonka kanssa aloimme kehittelemään kummiopiskelijatoimintaa, fuusioitui uudeksi organisaatioksi. Tämän fuusioitumisen jälkeen olemme jatkaneet kummiopiskelijatoimintaa Koulutuskuntayhtymä OSAO:n kanssa. 

Toimintaa toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) lähiavustajaopiskelijat sekä kouluttajat kanta-Oulussa yhdessä Oulun seudun omaishoitajat ry:n kanssa. Kummiopiskelijatoiminnan tavoitteena on, että omaishoidettavat saavat nimetyn kummiopiskelijaparin, jotka käyvät viikoittain perheessä opintojensa ajan, antaen omaishoitajalle hetken hengähdystauon sekä omaishoidettavalle virkistystä.

Kummiopiskelijatoiminta on astetta vaativampaa verrattuna vapaaehtoistoimintaan. Kummiopiskelijat voivat ottaa ohjatusti hoitovastuuta omaishoidettavasta opettelemalla hoidettavan hoitoon liittyviä asioita. Vapaaehtoistoimintaan verrattuna kummiopiskelijatoiminta mahdollistaa omaishoitajalle hengähdystauon, sillä hoitovastuun voi ottaa ohjatusti kummiopiskelija, kun taas vapaaehtoistoiminnassa hoitovastuu on aina omaishoitajalla. Kummiopiskelijatoiminnan loppuessa eli opiskelijoiden opintojen päättyessä opiskelijoita ohjataan yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan pariin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kummiopiskelijatoimintamalli on vaiheistettu ja kuvattu tarkasti, joten se on helppo ottaa käyttöön erilaisissa oppilaitoksissa, missä päin Suomea tahansa. Tukea ja apua tarjoavat toiminnan kehittäjät, niin oppilaitoksen edustajat kuin yhdistyksen työntekijät.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Omaishoito Ammatillinen koulutus Kumppanuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset Kehitysvammaiset, vammaiset Omaiset Opiskelijat