• Lisätä kustannusvaikuttavuustiedon määrää terveydenhuollon suosituksissa ja luoda pysyvä ja yhtenäinen malli sen integroimiseksi suosituksiin
  • Selvittää sosiaalihuollon edellytykset näyttöön perustuviin suosituksiin ja selkeyttää siinä käytettävää termistöä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Lisätä kustannusvaikuttavuustiedon määrää terveydenhuollon suosituksissa ja luoda pysyvä ja yhtenäinen malli sen integroimiseksi suosituksiin
  • Selvittää sosiaalihuollon edellytykset näyttöön perustuviin suosituksiin ja selkeyttää siinä käytettävää termistöä
Toteutuspaikka
FinCCHTA, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Hotus, Kasvun tuki, Palko, Suomalainen lääkäriseura Duodecim, THL
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

Luotu

18.10.2022

Viimeksi muokattu

21.03.2023
Toimintaympäristö **

Terveydenhuollossa näyttöön perustuvat  hoidolliset suositukset ovat yleisesti hyväksyttyjä ja ne ohjaavat toimintaa käytännössä. Sen sijaan hoitojen kustannuksia ja/tai kustannusvaikuttavuutta ei näissä suosituksissa ole järjestelmällisesti huomioitu. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää kansallisia terveydenhuollon laaturekistereitä, joista on ajan kuluessa saatavissa tietoa siitä, kuinka hoitosuosituksia on hyödynnetty potilaiden hoidossa. Laaturekistereistä saadaan ns. arkivaikuttavuustietoa (RWD/RWE), joka voi olla hyödynnettävissä erityisesti kustannusvaikuttavuuden osalta hoitosuosituksia laadittaessa ja niitä päivittäessä

Asiakkaille parhaan mahdollisen palvelun ja sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta on pulmallista, että sosiaalihuollosta näyttöön perustuvat suositukset puuttuvat, ja tieto palvelujen kustannusvaikuttavuudesta on vähäistä. Sosiaalihuollon näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseen panostettiin kansallisesti 2000-luvulla, mutta kehitystyö ei ole edennyt ratkaisevasti tämän jälkeen. Sosiaalihuollossa aihepiirin käsitteitä käytetään myös kirjavasti. Sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön kustannusvaikuttavuuden tarkastelu ja näyttöön perustuvien suositusten kehitystyö eivät ole myöskään kansainvälisesti tarkastellen ole edenneet riittävästi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen kohderyhmänä toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suosituksia laativat tahot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja heidän toimintaansa ohjaavat organisaatiot, kuten sosiaalihuollossa sosiaalialan osaamiskeskukset.

Kansikuva
FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä