Miesten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden lisääminen vapaaehtoisuuteen perustuvan vertaistoiminnan avulla. Toiminnan Miehet -hanke 2018-2020 (Miessakit ry)

Toiminnan Miehet -toiminta on työikäisille miehille sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia vertaistoimintoja sekä mahdollisuus toimia vapaaehtoisena. Toimintamalli vahvistaa niin tukea saavan kuin tukea antavan miehen hyvinvointia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Miesten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden lisääminen vapaaehtoisuuteen perustuvan vertaistoiminnan avulla. Toiminnan Miehet -hanke 2018-2020 (Miessakit ry)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnan Miehet -toiminta on työikäisille miehille sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia vertaistoimintoja sekä mahdollisuus toimia vapaaehtoisena. Toimintamalli vahvistaa niin tukea saavan kuin tukea antavan miehen hyvinvointia.

Toteutuspaikka
Miessakit ry
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Tekijä

Jyri Blomqvist

Luotu

25.11.2020

Viimeksi muokattu

30.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Toiminnan tarkoitus on luoda hyvinvointia ja osallisuutta miehille vapaaehtoisten vertaismiesten toteuttaman yksilö- ja ryhmätuen avulla.

Toimintaan osallistuvat miehet päättävät itse toiminnan sisällön. Toiminta on kohdistettu tuottamaan juuri niitä toimintoja, joita miehet ovat olleet kiinnostuneita toisilleen järjestämään. Lähtökohtana on, että vertaismiehillä on parhaat edellytykset ymmärtää toisten miesten elämän olosuhteita, haasteita ja mahdollisuuksia. Toiminta toteutetaan siihen osallistuvien ehdoilla ja kaikenlaiset miehet ovat tervetulleita toimintaan. Vertaistoiminnassa korostuvia piirteitä ovat keskinäinen kokemusten vaihtaminen, huumori, sosiaalinen vuorovaikutus, monipuolinen yhdessä tekeminen ja yhdenvertaisuus.

Yksilötuki koostuu neuvonnasta ja ohjauksesta sekä puhelinpalvelu MIESluurista. Vertaisryhmät toimivat monenlaisilla teemoilla keskustelusta kulttuuriin ja liikuntaan. Vapaaehtoiset vertaismiehet toimivat tuen antajina ja ryhmänohjaajina.

Vertaisohjaajakoulutuksia järjestetään vuosittain. Koulutuksen sisällöt lisäävät osallistujan valmiuksia Sakkien ohjaamiseen ja ryhmädynamiikan ymmärtämiseen. MIESluurin vapaaehtoisille luurimiehille järjestetään vuosittain perus- ja täydennyskoulutusta. Koulutuksia täydennetään erillisillä valmennuksilla ja työntekijöiden antamalla työnohjauksella. Tavoitteena on samanaikaisesti tarjota verkossa etäosallistumismahdollisuus kaukana asuville, toiminnasta kiinnostuneille miehille. Koulutukset ja sisällöt ovat ensisijaisesti suomenkielisiä. Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä verkossa.

Yksilötuki, neuvonta ja ohjaus ovat saavutettavissa kaikkialta Suomessa. Sakkitoimintaa järjestetään Miessakkien toimintapaikkakunnilla, mutta myös muualta Suomesta voi tulla mukaan toimintaan. Toimintaa pyritään järjestämään siellä mistä aktiivisia vertaismiehiä löytyy. Vapaaehtoiset saavat Toiminnan Miesten työntekijöiltä tarvittaessa tukea, ajatustenvaihtoa ja ohjausta.

Yksilötukitoiminta

 • Perustana valtakunnallinen MIESluuri-palvelu, jota toteuttavat koulutetut vertaismiehet, Luurimiehet.
 • Miehille tarjotaan mahdollisuus puhua mieltään askarruttavista asioista anonyymisti.
 • Autetaan miehiä ottamaan ensimmäinen askel hyvinvointinsa vahvistamiseksi tai saavuttamaan jo asetettuja tavoitteita.
 • Annetaan vinkkejä harrastusten, yhteisöjen ja kriisituen löytämiseen.
 • Palvelu on avoinna iltaisin kaksi kertaa viikossa.
 • Soittaja maksaa operaattorinsa hinnan mukaisen puhelumaksun.

MIESluuri -puhelinpalvelu tukee ja neuvoo miehiä elämässä eteenpäin. Soittajat voivat keskustella ajankohtaisista mieltä kuormittavista asioista sekä saada neuvoa ja ohjausta kysymyksiinsä. Vastaajina toimivat vapaaehtoiset koulutetut vertaiset eli luurimiehet.

Vertaisryhmätoiminta

 • Koulutettujen vertaismiesten ohjaamia keskustelu-, harraste- ja liikuntaryhmiä.
 • Ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja saadaan miehet mukaan heidän hyvinvointiaan parantavaan toimintaan.
 • Toiminnan kehittyessä syvennetään luotuja käytäntöjä ja hyväksi havaittuja malleja.
 • Madalletaan kynnystä osallistua toimintaan ja kouluttautua vertaisohjaajaksi.
 • Kuunnellaan edelleen herkällä korvalla miehiltä nousevia ryhmäideoita. Hankeaikana parhaiksi tunnistettuja sakkeja ovat Juttusakki, Kirjallisuussakki, Luontosakki, Saunasakki, Joogasakki ja Säbäsakki. Juttusakki, Kirjallisuussakki ja Joogasakki voidaan toteuttaa myös sähköisinä verkon yli tapahtuvina. Näin tavoitetaan miehiä toiminnan piiriin valtakunnallisesti.

Toiminnan Miesten vertaisryhmät, Sakit, ovat koulutettujen vertaismiesten ohjaamia ryhmiä, joiden toiminnan sisällöstä päättävät osallistujat itse. Vertaismiehen intressit ja harrastuneisuus on otettu sakin rakentamisen lähtökohdaksi. Tunne siitä, että toiminta on rakennettu juuri itselle, on tärkeä osallistumiskynnystä madaltava tekijä. Samalla vaikutetaan myös siihen, että miesten kokemus omasta arvokkuudesta vahvistuu sekä miesten keskinäinen sosiaalinen toiminta ja tarvittaessa itselle avun hakeminen arkipäiväistyvät.
Kaikkia erilaisia Sakkimalleja yhdistävät sosiaalisuus, keskustelu, luottamuksen ja sitoutuneisuuden vahvistuminen, ja sitä kautta kasvava hyvinvointi. Sakit kokoontuvat sisällön mukaan ennalta määritellyn tapaamiskertamäärän 1–4 viikon välein. Osallistujamäärä per ryhmä vaihtelee suurestikin riippuen ryhmän sisällöstä; keskimäärin osallistujia on 6–8 miestä per ryhmä.

Toimintaympäristö **

Miesten vertaistoiminnan taustalla oleva idea on kummunnut tarpeesta vahvistaa miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miesten vapaaehtoisuuteen perustuva vertaistoiminta  ennaltaehkäisee kriisien syntyä, vahvistaa voimavaroja elämän haastekohdista selviytymiseksi, antaa kiinnittymiskohtia, lisää sosiaalista kanssakäymistä ja verkostoja, madaltaa kynnystä hakeutua kriisituen piiriin ja toimii vaikuttavana jatkotukimuotona varsinaisen kriisituen jälkeen. Yhdistyksen muu ammatillinen toiminta vastaa kohdennettuihin, monesti jo hyvin kriisiytyneisiin tukitarpeisiin.

Miehet tarvitsevat osallisuuden ja merkityksellisyyden tunteita, joita luovat yhteisöihin kuuluminen, toiminnallinen osallisuus, hyvinvointi, vanhemmuus ja riittävä toimeentulo. Monet sosiaaliset ja terveydelliset haasteet, kuten keskimääräistä huonommat elintavat ja syrjäytyminen, kasautuvat herkästi miehille. Usein miesten omanarvontunto on sidottu heidän työhönsä ja taloudelliseen asemaansa, ja miehet saattavat kokea ongelmien sanoittamisen ja niiden avoimen käsittelemisen haastavaksi.

Miesten sosiaaliset suhteet ovat usein naisten suhteita muodollisempia, ja miesten verkostoissa on vähemmän henkilökohtaista jakamista. Siksi henkisesti hankalien aiheiden käsittely ja heikkouden tai epävarmuuden näyttäminen voi olla vaikeampaa miesten kesken. Tästä syystä miesten tukiverkostot saattavat toimia heikommin haastavissa elämäntilanteissa.

Vertaistoiminta ja osallisuuden kokeminen toimivat suojaavina tekijöinä hyvinvointivajeita ja syrjäytymistä vastaan. Uusien kavereiden, ja mielekkään, toiminnallisen elämänsisällön hankkiminen lisäävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia, osallisuuden tunnetta ja miehen sosiaalista pääomaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vertaistoimintoihin osallistuviksi tavoitellaan miehiä, joiden elämästä puuttuvat hyvinvointia ylläpitävät miesten väliset sosiaaliset verkostot tai ne ovat vähentyneet merkittävästi. Tällaiset miehet ovat yleensä yli 30-vuotiaita yksinäisiä, eronneita, työttömiä, uudelle paikkakunnalle muuttaneita, ja sellaisia, joille on sosiaalisesta jännittämisestä tai heikentyneestä itsetunnosta johtuvista seikoista haastavaa luoda yhteyksiä toisiin miehiin. Lisäksi toimintoihin osallistuviksi tavoitellaan perheellisiä miehiä, joiden sosiaaliset verkostot ovat kaventuneet perheen perustamisen myötä. 

Miehet ovat tilastojen valossa varsin aktiivisia vapaaehtoistoimijoita. Usein kuitenkin kuulee, että psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin tähtäävässä vapaaehtois- ja vertaistoiminnassa on pulaa miesvapaaehtoisista. Toiminnan Miesten vertaistoiminnassa miehet päättävät sisällön. Vertaismies on lenkki kaveruuden ja ammattilaisuuden välimaastossa, toimien tarkoituksenmukaisella tavalla omasta elämänkokemuksestaan käsin. Toiminta on kohdistettu tuottamaan juuri niitä vertaisryhmiä, joita miehet ovat olleet kiinnostuneita toisilleen järjestämään.

Miessakit ry:n miestyön yksi keskeisimmistä laatutekijöistä on luottamuksen ja arvostuksen ilmapiirin rakentaminen asiakkaaksi hakeutuvan miehen kanssa. Toiminnassa pidetään selkeästi yllä tietoisuutta siitä, että työmuoto on juuri miehiä ja miestä itseään varten. Sillä, että asiakassuhdetta ei millään tavalla ulkoisteta (eli esimerkiksi miehen asioista ei keskustella kolmannen osapuolen kanssa ilman hänen läsnäoloaan), on monille miehille valtava merkitys suhteessa luottamuksen rakentumiseen, ja siihen, että todella rohkenee avautumaan itsestään.

Toiminnan Miehet -hankkeessa miesten toiveita kartoitettiin Toimintaa miehille -kyselyllä, jota miehet ovat täyttäneet yksittäistapahtumiin osallistuessaan sekä myöhemmin verkkosivuston kautta. Näissä palautteissa annettuja toiveita käytettiin hankkeen toimintojen ja toimintatapojen muokkaamiseen miesten tarpeita vastaaviksi. Kyselylomakkeeseen kirjattiin noin 400 vastausta, jotka usein sisälsivät konkreettisia toimintoehdotuksia.
 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vapaaehtoisten miesten rekrytointi, motivointi ja sitouttaminen vaativat toimintaa toteuttavalta organisaatiolta monenlaista osaamista. Toiminnan Miehet -toiminta perustuu hankekaudella 2018–2020 opittuihin hyviin menetelmiin rekrytoida, kouluttaa ja ylläpitää aktiivisten vertaismiesten valtakunnallista verkostoa, joka tuottaa miesten hyvinvointia vahvistavaa yksilötukea ja ryhmätoimintaa. Toiminnan Miehet -toimintayksikössä työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää.  Toiminnan perustuessa kahteen keskeiseen osa-alueeseen; vertaistoimintaan (yksilötuki ja ryhmätoiminta) ja vertaismiesverkoston ylläpitoon, on tärkeää että toiminnassa on nimetyt työntekijät.

Toiminnalle on voitava osoittaa myös sen tarvitsemat resurssit ja/tai keinot ja rakenteet niiden hankkimiseksi kussakin tapauksessa. Koronapandemia tai vastaavat haasteet voivat vaikuttaa mahdollisuuteen toteuttaa vertaistoimintaa. Toimintoja kehitetään niin, että suurinta osaa niistä voidaan toteuttaa myös verkossa. Tämä edellyttää myös huolehtimista siitä, että vertaismiehillä on valmiudet ja välineet toteuttaa toimintaa verkon välityksellä.

 • Vertaismiesten tuki ja koulutus Toiminnan Miehet toiminnassa:
  • Työntekijöiden antama aktiivinen tuki, ohjaus sekä toiminnan rakenteiden ylläpito.
   • Työntekijöiden saavutettavuus eri tavoilla ja yhteydenoton matala kynnys.
    • Yksilötuki. (Erityisesti tapaamiset kasvotusten, -videovälitteisesti, pikaviestipalvelulla sekä sähköpostilla.)
    • Ryhmätuki. (Aina työntekijä aktiivisesti mukana. Erityisesti vertaismiesten yhteisötapaamiset sekä vertaismiesten ryhmät pikaviestipalveluissa ja muissa viestintäsovelluksissa.)
    • Palautteen antaminen verkkolomakkeen avulla.
   • Erityisesti Työntekijät<->Vertaismiehet<->osallistujat -mallia käyttäen.
    • Työntekijä voi olla mukana vertaistoiminnoissa esimerkiksi avustamassa toimintaa käyntiin tai ratkaisemassa ryhmän kohtaamia haasteita.
  • Kaksi alueellista yhteisötapaamista per vuosi yhdistyksen toimintapaikkakunnilla.
   • Tapaamisten sisällöt vertaistoimintaa tukevia ja yhteisöllisyyttä vahvistavia.
  • Yksi valtakunnallinen vertaismiestapaaminen per vuosi.
   • Osallistumismahdollisuus myös verkon välityksellä.
  • Vertaisohjaajakoulutukset vuosittain. 
   • Hankeaikana laadittu Vertaismiehen käsikirja toimii koulutussisältöjen runkona.
   • Täydentävät verkkokurssit.
   • Mahdollisuus videovälitteiseen koulutukseen (tai videovälitteinen etäosallistumismahdollisuus osana koulutusta, kaukana asuville.)
  • Luurimiehillä omat erityiskoulutukset / työnohjaukset.
   • Koulutukset kerran vuodessa ja vapaamuotoiset vertaistapaamiset kerran vuodessa.

 

 • Vertaismiehen oikeudet ja velvollisuudet:
  • Oikeus toimia itselleen sopivalla tavalla ja määrällä. Oman jaksamisen ja mielekkyyden kokemus ovat tärkeitä arvoja. Tehtäviä ollaan valmiita muuttamaan tarpeen vaatiessa.
  • Oikeus kieltäytyä tarjotusta tehtävästä.
  • Oikeus riittävään perehdytykseen, ohjaukseen ja tukeen.
  • Oikeus lopettaa ja siirtyä tauolle tehtävistään.
  • Velvollisuus ohjata apua tarvitseva mies eteenpäin asianmukaiselle taholle, sekä pyytää apua Toiminnan Miesten työntekijöiltä tarpeen vaatiessa.
  • Velvollisuus toimia sovitulla tavalla aiheuttamatta tarpeetonta haittaa toisille tai vahinkoa hallinnassa olevalle omaisuudelle.
  • Velvollisuus ilmoittaa muutoksista ja esteistä mahdollisimman pian korvaavan ratkaisun etsimiseksi.

Vertaismiehen käsikirja antaa hyvät toimintaohjeet miesten välisen vertaistoiminnan toteuttamiselle.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Niin ammattilaisten, vapaaehtoisten, yhteistyökumppaneiden kuin kohdattujen miesten itsensäkin mielestä Toiminnan Miehet -toiminta on vaikuttanut positiivisesti miesten elämään. Vertaistoiminta on mahdollistanut keskustelun, johon miehet eivät ole löytäneet mahdollisuutta muualta. Miehet itse ilmoittivat kaikissa hankeaikana toteutetuissa vertaisryhmissä yksinäisyytensä vähentyneen, sekä saaneensa mahdollisuuden vertaistoimintaan, mihin heillä ei arjessaan muuten ole ollut tilaisuutta osallistua. Niin kohderyhmän miehet, vapaaehtoiset kuin työntekijätkin kertovat havaituiksi toiminnan seurauksiksi ilon, hyvinvoinnin lisääntymisen, kipujen poistumisen, sekä parantuneen jaksamisen työelämässä ja perheen kanssa. Miehet itse kertovat niin fyysisen kuin henkisenkin toimintakykynsä säilymisestä toiminnan avulla. Mukana olevat isät kertovat olevansa parempia vanhempia osallistuttuaan toimintaan.

Kaikki palautetta antaneet vertaismiehet suosittelevat toimintaa muille miehille. Toiminnan vaikutuksista heidän elämäänsä miehet kertoivat muun muassa näin:

”Turvallinen ympäristö laittaa ittensä vähän alttiiksi ja hyvä tapa tutustua, muuten olis vaikeeta ystävystyä tässä vanhemmalla iällä”.

”On mahtavaa vastapainoa arjen ympyröille.”

”Mukaan tuleminen jännittää alkuun, että mikähän homma tämä on, mutta tosi selkeäähän se ja mukautuu elämäntilanteeseen.”

”Ei tarvi olla sosiaalityön ammattilainen tai alkaa hoitajaksi. Riittää että on oma ittensä.”

”Ajatusten vaihtoa, kavereita, toiminta rentoa. Paljon hyviä juttuja. Samanlaiset elämäntilanteet yhdistävät porukkaa. Niin ja puhetta miesten asioista, miehenä olemisesta, aidosti. Vertaistukee ittelle!”

”Ei tarvi olla asiantuntija osatakseen ottaa vastaan ja kuunnella. En mä oo koulutukseltani mikään terapeutti, mutta hyvin mä tajusin et mikä sitä kundia ahisti siinä tilanteessa ihan niinku normi elämänkokemuksen perusteella.”

Vinkit toimintamallin soveltajille **

On hyvä tarkastella oman työnsä kohderyhmää ja arvioida Toiminnan Miehet -toimintamallissa esitettyjen näkökulmien merkitys oman toiminnan kautta. Toimintamallin tukimuodot ovat varmasti sovellettavissa eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöihin, jos kehittäminen tapahtuu kohderyhmän erityistarpeet huomioiden.

Toiminnan Miehet -toimintaa toteuttaessa on ensiarvoisen tärkeää, että varmistetaan riittävät puitteet, jotta vapaaehtoisuuteen perustuvaa vertaistoimintaa voidaan toteuttaa organisaatiossa. Ensinnäkin vapaaehtoistoiminta tarvitsee juurtuakseen keskushenkilön (toiminnan koordinaattori), joka sitoutuneisuudellaan luo tarttumapinnan koko ryhmälle.

Erityisesti toiminnan alkuvaiheessa voi olla haastavaa tavoittaa projektin toiminnoista hyötyviä miehiä ja saada heitä vertaistoiminnan piiriin. Tähän vaikuttavat muun muassa tarjotun vertaistoiminnan tunnettavuus, miesten haasteet hakea itselleen apua/tunnistaa avun tarvetta, sekä mahdollisesti hieman vieraalta tuntuva vertaistoiminta. Palvelun tunnettavuuteen voidaan vaikuttaa verkostoitumisen avulla sekä riittävällä ja kohderyhmää puhuttelevalla viestinnällä. Viestintä on tärkeässä roolissa myös siinä, kun miehiä tuetaan tunnistamaan toiminnan tarvetta, rohkaistaan tuen hakemiseen ja vertaistoimintaan liittymiseen. Vapaaehtoisten rekrytointi onnistuu parhaiten, kun vapaaehtoistoimijan perustehtävästä luodaan selkeä ja innostava kuva, kuitenkin niin, että toiminnan sisältöön voi vaikuttaa mies itse.

Kansikuva
Toiminnan Miehet -hanke

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Vertais- ja vapaaehtoistyö Osallisuus Ennaltaehkäisy Yhdenvertaisuus

Ilmiöt

Sosiaalisen pääoman korostuminen

Kohderyhmä

Työikäiset