Nautitaan luonnosta! -toiminnan tavoitteena on ikääntyvien omaishoitoperheiden koetun hyvinvoinnin koheneminen luontoperustaisella toiminnalla. Toimintamalli koostuu luontoretkeilyyn painottuvasta ryhmätoiminnasta ja digitaalisesta Luontosivusto-palvelusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nautitaan luonnosta!
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nautitaan luonnosta! -toiminnan tavoitteena on ikääntyvien omaishoitoperheiden koetun hyvinvoinnin koheneminen luontoperustaisella toiminnalla. Toimintamalli koostuu luontoretkeilyyn painottuvasta ryhmätoiminnasta ja digitaalisesta Luontosivusto-palvelusta.

Toteutuspaikka
Ikääntyvien omaishoitoperheiden toimintaympäristöt
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

28.05.2020

Viimeksi muokattu

25.01.2021
Ratkaisun perusidea **

Oleminen ja liikkuminen luonnossa vaikuttavat myönteisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Luontoympäristö rauhoittaa, virkistää ja elvyttää, minkä lisäksi luontoelämykset houkuttelevat oppimaan uutta. Elämässä on kuitenkin tilanteita, jolloin luontoon lähteminen on hankalaa tai jopa mahdotonta. Näistä lähtökohdista käsin on Kuu kiurusta kesään -hankkeessa suunniteltu ja toteutettu ikääntyvien omaishoitoperheiden luontotoimintaa.

Omaishoitoperheiden ja omaishoidon parissa toimivien kanssa kehitetyn Nautitaan luonnosta! -toimintamallin tavoitteena on, että ikääntyvien omaishoitoperheiden hyvinvointi kohenee elvyttävän luontotoiminnan avulla. Omaishoidon parissa toimivat voivat soveltaa Nautitaan luonnosta! -toimintamallia toimintaympäristössään siten, että se edistää omaishoitoperheiden hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Nautitaan luonnosta! -toimintamalli jäsentyy luontoretkeilyyn painottuvana ryhmätoimintana ja virtuaalisena Luontosivusto-palveluna (www.luontosivusto.fi). Molemmat lisäävät toimintaan osallistuvien hyvinvointia ja vahvistavat heidän luontosuhdettaan. Tarkoitus on, että osallistujat tiedostavat ja harjaantuvat tunnistamaan, mitkä asiat luonnossa elvyttävät ja auttavat palautumaan arjen haasteista. Osallistujat harjoittelevat myös konkreettisesti luontoperustaisten keinojen käyttöä ja soveltamista päivittäisessä elämässään.

Nautitaan luonnosta! -ryhmätoiminta perustuu luonnon hyvinvointivaikutuksia käsittelevän tiedon ohella eri puolilla Suomea järjestettyjen Nautitaan luonnosta! -ryhmien kokemuksiin. Kuudessa ryhmätapaamisessa tutustutaan luonnon hyvinvointivaikutuksiin Luontosivusto-palvelun ja Nautitaan luonnosta -korttipakan avulla. Paikalliseen lähiluontoon ja esteettömiin luontokohteisiin tutustutaan retkeilleen. Suorittamisen sijaan painotetaan luontoympäristön aistimista. Kiireetön luonnossa oleilu antaa tilaa virkistymiselle ja elpymiselle. Ryhmissä tarkastellaan myös omaa luontosuhdetta ja etsitään itselle sopivia hyvinvointia edistäviä luontotoiminnan muotoja.

Luontosivusto-palvelu sisältää suomalaiseen luontoon ja vuodenaikoihin liittyviä elämyksiä, tekemistä ja tietoa muun muassa videoiden, kuvien, tarinoiden ja tietovisojen muodossa. Sitä voi käyttää yksin, parin kanssa tai ryhmässä, erityisesti se sopii Nautitaan luonnosta! -ryhmiin. Luontosivusto tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattomia luontokokemuksia silloin, kun luontoon ei fyysisesti pääse. Sivuston kuva- ja äänimaailma, kuten talvinen jokimaisema äänineen, tarjoaa luontoaistimuksia digitaalisesti. Luontosivuston lukuisat tarinat herättelevät luontomuistoja ja -kokemuksia.

Luontoperustaisen toiminnan avuksi on tuotettu myös Nautitaan luonnosta -korttipakka, joka sisältää tietoa luonnosta ja sen hyvinvointivaikutuksista sekä rahoittavia, virkistäviä ja voimaannuttavia harjoituksia. Korttipakkaa soveltuu käytettäväksi sellaisenaan yksin, parin kanssa tai Nautitaan luonnossa! -ryhmissä.

Toimintaympäristö **

Luonto on tärkeä vapaa-ajan toimintaympäristö, joka tyydyttää ihmisen useita tarpeita rentoutumisesta itsensä kehittämiseen. Luonnossa oleminen ja siellä liikkuminen kuuluvat luontaisesti suomalaiseen elämänmenoon. Erityisesti ikääntyville luonto on vuosien varrella tarjonnut elämää rikastuttavia elämyksiä ja kokemuksia, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti myös heidän hyvinvointiinsa. Tutkimusten mukaan luonnossa oleminen vaikuttaa myönteisesti muun muassa stressistä palautumiseen, mielialan kohenemiseen ja arjen haasteista irtautumiseen.

Ikääntymisen ja omaishoitajuuden myötä mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen vähenevät, ja luonnossa virkistäytyminen voi olla vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Omaishoitajat tekevät tätä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä usein väsymyksen ja jaksamisen äärirajoilla. Näin ollen hoivan antajat tarvitsevat heidän yksilöllisiin tilanteisiinsa soveltuvia hyvinvointia ja jaksamista tukevia palveluita.

Nautitaan luonnosta! -toimintamallissa keskeinen elvyttävä elementti on luonto. Arkea rikastuttavat luontokokemukset lisäävät elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Luonnon seuraaminen tuo vaihtelua päivittäisiin rutiineihin, jäsentää ajan ja päivien kulkua sekä herättelee luontomuistoja ja tarinoita. Digitaalinen Luontosivusto-palvelu tuo luonnon myös ikääntyvien omaishoitoperheiden kotiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

I NAUTITAAN LUONNOSTA! -RYHMÄT

Nautitaan luonnosta! -ryhmät ovat määräaikaisia ja kokoontuvat yhteensä kuusi kertaa puolen vuoden aikana. Ryhmätapaamiset ovat 2–5 tunnin pituisia. Ryhmätilassa ja lähiluonnossa pidettävät tapaamiset ovat lyhyempiä. Pidemmällä oleviin luontokohteisiin varataan retkiaikaa viisi tuntia, joka sisältää matkat kokoontumispaikalta retkikohteeseen ja takaisin.

Nautitaan luonnosta! -ryhmien toteutus edellyttää kokoontumistilan 8–12 osallistujalle, 1–2 ohjaajalle ja mahdollisille vapaaehtoisille. Kokoontumistilan on hyvä sijaita siten, että lähiluontoretket onnistuvat ilman erillistä kuljetusta. Yksi retkistä tehdään pidemmällä olevaan esteettömään luontokohteeseen, mikä edellyttää kuljetusta. Jokaiseen tapaamiseen on hyvä varata välipala/retkieväät ja riittävästi juomista. Ennen retkiä tulee varmistaa myös mahdollisuus käyttää wc-tiloja ja pestä kädet. Ryhmät liikkuvat luonnossa, joten on suositeltavaa, että retkille osallistuu turvallisuussyistä vähintään kaksi ohjaajaa.

Ryhmänohjaajana voi toimia luontotoiminnasta kiinnostuneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, vapaaehtoiset ja opiskelijat. Pidemmillä retkikerroilla voi hyödyntää paikallisten luontoyhdistysten, kuten Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisjärjestön vapaaehtoisten asiantuntemusta. Vapaaehtoisia ohjataan luontoperustaisen toiminnan käyttöön ennen ryhmätapaamisia, minkä lisäksi he voivat osallistua luontoperustaisen toiminnan ohjattuun ideointiin.

Ryhmässä luonnon hyvinvointivaikutuksiin perehdytään Luontosivusto-palvelun ja Nautitaan luonnosta -korttipakan avulla. Ryhmäläiset tarkastelevat omaa luontosuhdettaan ja tapoja, joilla he voivat edistää hyvinvointiaan luonnon elementtien avulla. Paikallisen luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustutaan retkeillen ja nauttien luonnossa oleilusta.

Ryhmätapaamiset rakentuvat seuraavasti:

1.      Ryhmätapaaminen

Tapaaminen alkaa osallistujien ja ohjaajien esittäytymisellä ja ryhmään tutustumisella. Käydään keskustellen läpi ryhmän tavoitteet sekä ideoidaan tulevien tapaamiskertojen sisältöjä ja luontoretkiä. Lisäksi perehdytään luonnon hyvinvointivaikutuksiin, Luontosivusto.fi-palveluun ja Nautitaan luonnosta -korttipakkaan.

2.      Ryhmätapaaminen

Tehdään retki lähiluontoon, jossa ryhmäläiset tarkastelevat omaa luontosuhdettaan. He perehtyvät lähiluontoon havainnoiden sieltä löytyviä omaa hyvinvointia edistäviä mahdollisuuksia. Ryhmäläiset tunnistavat myös laajemmin erilaisia omaan elämäntilanteeseen soveltuvia tapoja liikkua, olla ja nauttia luonnossa.

3.      Ryhmätapaaminen

Lähdetään pidemmälle retkelle esteettömään luontokohteeseen, jossa käydään läpi ryhmäläisten luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyviä kokemuksia, oivalluksia ja ideoita. Tarkastellaan elpymistä ja kokeillaan sitä luontosivusto.fi-palvelun tai Nautitaan luonnosta - korttipakan harjoitusten avulla.

4.      Ryhmätapaaminen

Neljäs tapaamiskerta suuntautuu lähiluontoon. Aiheena on virkistyminen, jonka käsittelyssä voi käyttää apuna Luontosivusto.fi-palvelun tai Nautitaan luonnosta -korttipakan virkistymisen harjoituksia. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä selvittää ryhmäläisten kiinnostusta ja mahdollisuutta jatkaa ryhmässä.

5.      Ryhmätapaaminen

Tapaamiskerralla tehdään retki lähiluontoon, jossa keskitytään luontotietoon ja itseä kiinnostavien luontoaiheiden tunnistamiseen. Lisäksi tarkastellaan osallistujien henkilökohtaista luontosuhdetta. Luontosivusto.fi-palvelusta ja Nautitaan luonnosta -korttipakasta löytyy luontotietoa käsitteleviä harjoituksia.

6.      Ryhmätapaaminen

Viimeisessä ryhmätapaamisessa käydään läpi aiempien tapaamiskertojen antia ja hyötyä oman hyvinvoinnin kannalta; mitä uutta on opittu, millaisia oivalluksia tehty sekä mikä ryhmästä jää elämään omaan arkeen. Ryhmäläiset tekevät henkilökohtaisen suunnitelman itselleen mielekkään luontotoiminnan jatkamisesta.

 

II LUONTOSIVUSTO.FI-PALVELU

Luontoperustainen toiminta voi olla muutakin kuin retkeilyä luonnossa, kuten muistelua ja aistimista sisätiloissa valokuvien, videoiden, äänien ja luonnonmateriaalien välityksellä. Tätä tarkoitusta varten luotu Luontosivusto (www.luontosivusto.fi) on vapaasti kaikkien käytössä oleva maksuton palvelu, joka ei vaadi käyttäjiltään kirjautumista. Luontosivusto on toiminnoiltaan helppokäyttöinen, turvallinen ja pääosin saavutettava, eikä siinä ole käyttöä hankaloittavia ulkoisia linkkejä. Sivustoa käytetään mieluiten tietokoneella ja tabletilla, ja se toimii parhaiten Google Chrome-selaimella.

Luontosivustoa voi käyttää yksin tai läheisen kanssa, minkä lisäksi se soveltuu erinomaisesti ryhmätoimintaan. Ikääntyvien omaishoitoperheiden lisäksi luontosivustoa on sovellettu varhaiskasvatuksessa, ikääntyneiden kuntoutus- ja päivätoiminnassa, opetustoiminnassa sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa.

Luontosivusto sisältää suomalaiseen luontoon ja vuodenaikoihin liittyviä elämyksiä, tekemistä ja tietoa muun muassa videoiden, kuvien, tarinoiden ja tietovisojen muodossa. Se mahdollistaa luontoelämykset silloinkin, kun ei mahdollista lähteä ulos luontoon. Sivustolla liikutaan siirtymällä etusivulta haluttuun vuodenaikaan ja sen sisällä oleviin tehtäviin. Kokemusten mukaan ikääntyvät nauttivat erityisesti valokuvien katselusta ja tarinoiden lukemisesta. Ryhmissä sen sijaan pidetään yhdessä tehtävistä tietovisoista, joista syntyy mukavasti ryhmälaisten keskinäistä keskustelua ja muistelua.

Luontosivusto sisältää myös PDF-muodossa olevan Nautitaan luonnosta -korttipakan, joka sisältää tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista. Korttipakan lyhyet harjoitukset auttavat rauhoittumaan, virkistymään, voimaantumaan ja oppimaan uutta luonnosta joko yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Korttipakan painettu versio on tilattavissa julkaisut@miinasillanpaa.fi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

1) Nautitaan luonnosta! -ryhmät

Nautitaan luonnosta! -ryhmiin osallistui Kuu kiurusta kesään -hankkeen aikana yhteensä 58 omaishoitajaa. Arviointitiedon perusteella lähes kaikki osallistujat oppivat uutta luonnon hyvinvointivaikutuksista. He saivat ryhmästä lisää voimavaroja ja innostuivat pitämään aiempaa paremmin huolta omasta hyvinvoinnistaan. Toimintaan osallistuminen auttoi myös irtautumaan arjesta, tarjosi vertaisuutta ja loi uusia ystävyyssuhteita.

Ohjattu ryhmätoiminta tarjosi turvallisen ja helpon tilaisuuden liikkua luonnossa, sillä moni epäröi retkeillä yksin kaatumisen tai eksymisen pelossa. Ryhmiin osallistuneiden omaishoitajien mukaan valmiit käytännön järjestelyt, kuten kuljetukset, eväät ja oppaat tekivät osallistumisesta sujuvaa ja vaivatonta. Ne helpottivat myös luonnosta nauttimista vähentämällä luontoon liittyviä kielteisiä tunteita tai kokemuksia.

Mikäs on retkelle tullessa, kun istuu valmiiseen pöytään.”

”Eihän tässä tarvii muuta hoitaa kun itsensä paikalle.”

”Tässä näkee tututkin maisemat ihan eri tavalla kun ei tarvii jännittää löytääkö parkkipaikkaa ja eksyykö sinne matkan varrelle.”

Ryhmiin osallistuneet kokivat, että he virkistyivät ryhmän jälkeen luonnossa aiempaa enemmän. Heidän kokonaisvaltainen luontokokemuksensa oli KOLU-mittarilla arvioituna myönteinen jo ennen Nautitaan luonnosta! -ryhmää, ja se vahvistui entisestään ryhmän aikana. Osallistujat pitivät luontoa itselleen tärkeänä ja luonnon uskottiin vaikuttavan suotuisasti omaan hyvinvointiin. Voidaankin ajatella, että luontoryhmätoimintaan osallistuvat olivat liikkuneet luonnossa paljon elämänsä aikana. Ryhmässä he löysivät kuitenkin lisää jaksamistaan edistäviä luontoperustaisia keinoja, ja suurin osa jatkoi luontotoimintaa päivittäiseen elämäänsä soveltuvalla tavalla.

Ennen menin ulos lenkille, nykyään menen ulos nauttimaan luonnosta. Annan aikaa luonnolle ja itselle.”

 

 2) Luontosivusto

Google Analyticsin ja esittelytapahtumissa saadun palautteen perusteella helmikuussa 2019 julkaistu Luontosivusto.fi-palvelu on kiinnostanut sekä omaishoitoperheitä ja omaishoidon parissa työskenteleviä vapaaehtoisia ja ammattilaisia. Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana palvelussa on ollut yli 12 000 kävijää. Yhden noin neljä minuuttia kestävän istunnon aikana kävijä vierailee keskimäärin kuudella sivulla.

Sivustoa käytetään aloittaen etusivulta, minkä jälkeen käyttäjä siirtyy haluttuun vuodenaikaan ja sen sisällä oleville tehtäväsivulle. Suuri osa käyttäjistä aloittaa Kevät-osiosta ja lopettaa sivuston käytön Tarinoita Suomesta -osiossa, joka on suunniteltu poistumissivuksi. Hotjar-palvelusta saatujen palautteiden perusteella sivuston kaikki osiot kiinnostavat käyttäjiä, vaikkakin sisältöjen kiinnostavuus vaihteli käyttötarkoituksen mukaan. Ikääntyneiden ryhmänohjaajien mukaan tietovisat ovat olleet viihdyttäviä ja niitä tehdään usein yhdessä koko ryhmän kanssa. Tietovisoista syntyy mukavasti keskustelua ja muistelua ryhmän kesken samoin kuin kuvien ja tarinoiden parissa.

 ”Aivan ihanat sivut. Tuskin maltan odottaa, että pääsen näyttämään vertaistukiryhmälle näitä kuvia ja tarinoita.”

Ihanat sivut. Otan käyttöön töissäni vanhusten parissa. Elämyksiä luonnosta <3 ”.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

1. Pop-up-luontoretket:

Nautitaan luonnosta! -toimintamalli soveltuu kertaluonteisiin Pop-up-luontotapaamisiin, joihin kuormittavassa arjessa ja kiireisessä työssä olevien omaishoitoperheiden on ollut pitkäkestoista ryhmää helpompi sitoutua. Pop-up-luontotapaamisia voi järjestää myös lähiympäristön asukkaille palveluasumista unohtamatta, jolloin luontotoiminta leviää myös laajemmin ikääntyvien parissa,

2. Vapaaehtoisten osallistuminen:

Vapaaehtoisten osallistuminen Nautitaan luonnosta! -ryhmään monipuolistaa sen sisältöä, joskin edellyttää vapaaehtoisten perehdyttämistä. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi paikallisten luonnonsuojelujärjestöjen ja omaishoidon vapaaehtoisten osallistumisesta. Monialaisessa yhteistyössä vapaaehtoisten ohjaamistaidot ja luontotoiminnan käyttö vahvistuvat. Lisäksi ryhmätoiminnan järjestäjille rakentuu uusia yhteistyöverkostoja, jotka mahdollistavat yhteistyön myös ryhmän päätyttyä.

3. Valmis ryhmätoiminta:

Valmiiksi suunniteltu ryhmätoiminta helpottaa niiden henkilöiden osallistumista, joille luontoon lähteminen on käytännön syistä hankalaa. Omaishoitoperheissä luontoretkeilyä hankaloittavia tekijöitä ovat muun muassa hoidettavan hoidon järjestäminen, kuljetukset, eväiden valmistus ja luontokohteen valitsemisen vuoksi. Kun retkiin liittyvät käytännön järjestelyt ovat ryhmänohjaajan vastuulla, voivat osallistujat nauttia luontoelämyksistä rauhallisin mielin ja ilman järjestelystressiä.

”Mikäs on retkelle tullessa, kun istuu valmiiseen pöytään.”

”Tässä näkee tututkin maisemat ihan eri tavalla kun ei tarvii jännittää löytääkö parkkipaikkaa ja eksyykö sinne matkan varrelle.”

 4. Luonto sisällä:

Luonnosta voi nauttia ja saada voimaa myös sisätiloissa. Luonto on sisällä läsnä muun muassa ikkunasta välittyvän maiseman, äänien, kasvien, tuoksujen, kuvien ja luontosivusto-palvelun välityksellä. Ulkoa voi myös kerätä kiviä, käpyjä tai muita itselle mieleisiä luonnonmateriaaleja ja nauttia niistä sisällä.

”Nojatuolissa voi myös uppoutua ihailemaan luonnon ihmeitä hienojen nettisivujenne (www.luontosivusto.fi) kautta.”

Kansikuva
Viisi ahomansikkaa pujotettuna heinän korteen

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä