Ohjattu ryhmämalli päihteiden käyttäjien omaisille

Ryhmämalli, joka tarjoaa tukea, tietoa ja voimaantumista omaishoitajille, jotka auttavat päihteitä käyttävää läheistään.  Ryhmämalli on järjestötoimijoille ja sote- ammattilaisille, jotka kohtaavat läheisen päihteiden käytöstä huolta kantavia henkilöitä.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ohjattu ryhmämalli päihteiden käyttäjien omaisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmämalli, joka tarjoaa tukea, tietoa ja voimaantumista omaishoitajille, jotka auttavat päihteitä käyttävää läheistään.  Ryhmämalli on järjestötoimijoille ja sote- ammattilaisille, jotka kohtaavat läheisen päihteiden käytöstä huolta kantavia henkilöitä.

 

Toteutuspaikka
Omaishoitajaliitto ry Kuppi nurin -hanke
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Christa Ahonen

Luotu

16.06.2020

Viimeksi muokattu

28.07.2020
Ratkaisun perusidea **

Ryhmämalli

Ryhmämalli on tarkoitettu järjestötoimijoille ja sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat henkilöitä, jotka kantavat huolta läheisen päihteiden käytöstä.  Ohjaajan käyttöön on tehty opas ja diasarja ryhmätapaamisissa hyödynnettäviksi.

Ryhmänohjaajan käyttöön on tehty opas ja diasarja ryhmätapaamisissa hyödynnettäväksi. Diasarja sisältää tapaamisten tiedollisen osuuden sekä tehtäviä ja linkkejä eri harjoituksiin.

Ryhmä

Ryhmään osallistujat määrittelevät itse omat tavoitteensa ja ryhmän säännöt. Näin saadaan osallistujat sitoutumaan omiin tavoitteisiinsa ja yhteisiin pelisääntöihin. Tämä on tärkeä osa muuten niin suunnitelmallista ryhmämallia.

Pilottiryhmään osallistujat suosittelivat vastaavaa ryhmää kaikille niille, joiden arkea läheisen päihteiden käyttö varjostaa. Ryhmäläiset kokivat hyvänä, että ohjaaja pitää langat käsissään, jotta päästiin etenemään sujuvasti.

 

Ryhmämalli sisältää kuusi tapaamista, joista jokaisella on oma teemansa:

1. Tutustuminen ja ryhmän esittely 2. Päihteet ja riippuvuus 3. Omaishoitajan roolit 4. Tunnemaalaus 5. Omaishoitajan tunteet ja rajat 6. Tulevaisuus

Lisäksi voi järjestää yhden seurantatapaamisen, jolloin vaihdetaan kuulumisia.

Ryhmätapaamisten kesto on kaksi tuntia kerrallaan. Useimmat tapaamiset sisältävät

• tieto-osion (30-45 min)

• harjoituksia ja tehtäviä (30-45 min)

• vapaamuotoisen, vertaistuellisen tauon (15-30 min) tapaamisten puolivälissä. Silloin voi tarjota esimerkiksi välipalaa tai kahvia.

 

Toimintaympäristö **

Päihteiden käyttäjien omaisia harvoin tunnistetaan itsenäisinä avun ja tuen kohteina. Päihteiden käyttäjien omaiset sairastavat henkisesti ja fyysisesti muuta väestöä enemmän ja ovat alttiita työkyvyttömyydelle ja riskissä jäädä yhteiskunnan sosiaalisen toiminnan ulkopuolelle. He hyötyvät avusta ja tuesta.

Omaiset kokevat läheisen päihteiden käytön vuoksi monenlaisia tunteita ja kuvaavat päihteiden tuomia tunteita vaihtelevana vuoristoratana. Tunteet vaihtelevat rakkaudesta ja toivosta epätoivoon ja syviin vihan tunteisiin. Häpeä ja syyllisyys vaikeuttaa avun hakemista ja voi eristää omaiset kotiin ja siten vahvistaa heidän rooliaan auttajana. Päihdehoidon hajanaisuus lisää omaisten vastuuta päihteiden käyttäjän auttamisesta.

Läheinen suhde päihteiden käyttäjään, auttamisen ja hoidon sitovuus ja omaishoito voivat vahvistaa velvollisuuden tunnetta läheisen hoidosta. Läheisen päihteiden käyttöä harvoin tunnistetaan omaishoidon ensisijaiseksi syyksi. Omaishoitajat salaavat läheisen päihteiden käyttöä palveluissa ja näin asettavat heidät eri asemaan muiden omaishoitajien kanssa. Päihteet omaishoitoperheissä lisää omaishoidon kuormitusta ja omaishoito on riskissä vaarantua. Omaishoitajien voi olla vaikea puhua läheisen päihteiden käytöstä ja salailu lisää kuormitusta ja voi johtaa omaishoitajaa toimimaan omien arvojen vastaisesti, joka riski uupumiselle.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuppi nurin -hankkeen päihteiden käyttäjien omaisista koottu kokemusasiantuntijaryhmä sekä Raahessa kokoontuva päihtedien käyttäjien omaisten ryhmä kommentoivat ryhmän suunnitteluvaiheessa. Heidän ajatuksiaan ja ideoitaan käytettiin pilottiryhmän suunnitteluvaiheessa. He osallistuivat myös kommentointiin kun ryhmämalli oli koottuna. Heitä tullaan kuulemaan ryhmämallin julkaisun jälkeen. Ryhmämalli on muokattavissa edelleen.

Pilottiryhmään osallistuneet osallistuivat ryhmän suunnitteluun kertomalla toiveitaan ja tarpeitaan ja ryhmämallia suunniteltiin sen suuntaisesti. Alku- ja loppuarvio toimi myös suunnittelussa vaikuttavana tekijänä. Pilottiryhmässä kuultiin osallistujia ryhmän edetessä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Juurrutetaan OmaisOivaan, paikallisyhdistyksiin, yhdistysverkko, nettisivut, koulutus, hanketyöntekijöiden tuki käyttöönottoon. Järjestetään koulutus 9.9. koulutus ryhmämallin käyttöönottoon. Tämä tallennetaan ja on kaikkien vapaasti käytettävissä. Markkinoinnin eri keinoin levitetään tietoa ryhmämallista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pilottiryhmään osallistuneet kokivat saaneensa ryhmästä keinoja omien tunteiden käsittelyyn, rentoutumiseen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä etäisyyttä raskaaseen elämäntilanteeseen. Ryhmään osallistuminen vahvisti heidän voimavarojaan ja hyvinvointiaan. Kaikki palautekyselyyn vastanneet suosittelisivat ryhmää muille vastaavanlaisessa elämäntilanteessa oleville. Pilottiryhmään osallistuminen oli muuttanut joidenkin osallistujien kohdalla myös suhdetta päihteiden käyttäjään, joka koettiin hyvänä. Seuranatatapaamisella (2kk) pilottiryhmään osallistuneet kertoivat ryhmän hyötyjen kantaneen ja osa ryhmäläisistä oli jatkanut ryhmästä saadun päiväkirjan työstämistä ja erilaisten harjoitusten tekemistä.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • Välineet käytettävissä monenlaisiin omaisten ryhmiin. Koottuja välineitä voi käyttää irrallisina teemoina ja harjoituksina. Ryhmämallissa käytetyt harjoitukset ja tehtävät toimivat myös hyvin verkossa toteutettavissa tilaisuuksissa ja vaikka viikonloppukurssina.
  • Ryhmämallin ohjaamiseen ei tarvita erityistä koulutusta, halu tukea päihteiden käyttäjien omaishoitajia riittää. Ohjaajalla on hyvä olla aiempaa kokemusta ryhmien ohjaamisesta. Myös päihteiden tuomiin haasteisiin ja omaishoitajien tukemiseen perehtyminen kannattaa.
  • Ryhmässä on hyvä olla kaksi ohjaajaa, jotta voi jakaa vastuualueita eikä ryhmän toteutuminen vaarannu toisen ohjaajan estyessä osallistumasta.
  • Tilan on hyvä olla äänieristetty ja rauhallinen, sillä käsiteltävät aiheet ovat sensitiivisiä.
  • Tällaisenaan ryhmä pitää sisällään tieto-osioita sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä, ja on ohjaajavetoinen. Ryhmämallia voi muokata ohjaajille ja kohderyhmälle sopivaksi.
Kansikuva
Ryhmämalli.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Päihteet ja riippuvuudet Ryhmätoiminta Omaishoito

Ilmiöt

Elinikäinen oppiminen Elämäntapojen muutokset

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö Omaiset Organisaatiot