Omaolo-palvelun kokonaisuus Pohjois-Karjalan HVA:lla. Palveluprosessien kuvaamisella edistetään ja helpotetaan Omaolo -palvelun eri toiminallisuuksien käyttöönottoa sekä laajentamista. Kokonaisuus sisältää palveluprosessien kuvaukset ja ohjaukset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaolo-palvelu / Pohjois-Karjalan HVA
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolo-palvelun kokonaisuus Pohjois-Karjalan HVA:lla. Palveluprosessien kuvaamisella edistetään ja helpotetaan Omaolo -palvelun eri toiminallisuuksien käyttöönottoa sekä laajentamista. Kokonaisuus sisältää palveluprosessien kuvaukset ja ohjaukset.

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan HVA
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Ira Toropainen

Luotu

03.04.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **
 • Omaolo-palvelun sisältöjen hyödyntäminen koko hyvinvointialueella. 
 • Omaolo-palvelun monipuolistamisen tavoitteena on tarjota asiakkaille helppo ja yhdenvertainen digitaalinen kanava saada tarvitsemiaan palveluita tai tukea asukkaan itsehoitoa. 
 • Omaolo-palvelun monipuolistamisella edesautetaan digitaalisten asiointikanavien käyttöä sekä asukkaiden että ammattilaisten keskuudessa.
 • Omaolo-palvelulla voidaan mahdollistaa yhdenvertainen ja oikea-aikainen palveluiden saanti.
 • Omaolo-palvelun käytön avulla pystytään hyödyntämään moniammatillista yhteistyötä. 
Toimintaympäristö **

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote on yksi Suomen 21 hyvinvointialueesta. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023. Ennen hyvinvointialueelle siirtymistä Siun sote toimi kuntayhtymänä vuodesta 2017 alkaen. Alueeseen kuuluu 13 kuntaa ja alueen väestöluku vuoden 2022 lopussa oli 162 540.  Henkilöstöä koostuu lähes 8000 työntekijästä. 

Digitaalisia asiointi- ja palvelukanavia Siun sotessa on aktiivisessa käytössä vähän ja käyttö on hyvin vaihtelevaa. Omaolo-palvelu on ollut Siun sotessa käytössä vuodesta 2018 lähtien. Omaolo-palvelun ylläpito, kehittäminen ja käytön laajentaminen on ollut vuosia erilaisten hankkeiden vastuulla ja vuonna 2022 Omaolo-palvelu siirtyi organisaation omaksi toiminnaksi.

Omaolo-palvelun monipuolistamisen tavoitteena on tarjota asiakkaille helppo ja yhdenvertainen digitaalinen kanava saada tarvitsemiaan palveluita. Kehittämistyössä on mukana Siun soten toimialueiden henkilöstöä, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen asiantuntijoita, RRP-hankkeen asiantuntijoita sekä Omaolon pääkäyttäjiä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä ovat lähes kaikki Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen asukkaat ja ammattilaiset, jotka pystyvät käyttämään Omaolo-palvelua. Laadittujen palveluprosessikuvausten avulla tuetaan ja kannustetaan Omaolon eri palveluiden käyttöönottoa. Asiakasymmärrystä kerrytetään kaikissa Omaolo sisältöjen käyttöönottojen ja käytön yhteydessä, muun muassa säännölliset tapaamiset ammattilaisten kanssa, koulutukset, pilotoinnit ja päivittäin Teams-kanavilla.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Esihenkilöiden sitoutuminen, osallistuminen, päivittäin tuki ammattilaisille ja kehittämisen mahdollistaminen
 • Ammattilaisten sitoutuminen ja aktiivinen osallistuminen toiminnan kehittämiseen
 • Viestintä (ammattilaiset ja asukkaat)
 • Kouluttaminen ja päivittäinen tuki henkilöstölle pääkäyttäjien toimesta
 • Pääkäyttäjäresurssi ja -osaaminen
 • Tavoitellun muutoksen esille tuominen
 • Nykytilan selvittäminen, prosessin kuvaaminen ja läpikäynti, muutokset arviointi/seuranta
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Omaolo-palvelun käyttöä seurataan ja tilastoidaan viikko- sekä kuukausitasolla. Näin toimialueet saavat omasta toiminnastaan ajantasaista tietoa palvelun käytöstä ja pystyvät näin itsenäisesti arvioimaan toimialueensa toimintaa. Pääkäyttäjien toimesta Omaolon sisältöjen käyttömääriä tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa ollaan yhteydessä toimialueelle, jos sisältöjen käyttö on hiipumaan päin. Omaolo-palvelun hyödyntämisen myötä asukkaat ovat saaneet 24/7 auki olevan väylän saada ohjausta, neuvontaa tai apua. Kehittämisen myötä asukkaita voidaan hoitaa aiempaa monipuolisemmin etävälineitä hyödyntäen. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Vinkkaa toimialuetta mahdollisesta muutoksesta kehittää ja sujuvoittaa työtä. 
 • Houkuttele ja innosta sopiva määrä henkilöstöä (ml.esihenkilö) toimialueelta. 
 • Käy läpi "kehittäjätiimin" kanssa prosessien nykytila ja kerro, kuinka prosessia voitaisiin kehittää/parantaa sekä asukkaiden, että ammattilaisten näkökulmasta
 • Suunnittele ja aikatauluta kehittäminen, kouluttaminen, viestintä
 • Kuuntele kenttää
 • Pilotoi ja ota käyttöön
 • Seuraa etenemistä, ole tukena, auta, kouluta tarvittaessa uudelleen
 • Kerää mukaan kokemukset prosessista seuraavaa kertaa varten!

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä