Omavalvonta sanoista teoiksi. 

 1. Kotihoidon ja koko ikäpalveluiden omavalvonnan dokumentaation uudistaminen asiakas- ja työntekijäystävälliseksi.
 2.  Omavalvonnan toimeenpanon tueksi työntekijöitä osallistavat menetelmät käyttöön

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omavalvonnan suunnittelu ja toimeenpano
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omavalvonta sanoista teoiksi. 

 1. Kotihoidon ja koko ikäpalveluiden omavalvonnan dokumentaation uudistaminen asiakas- ja työntekijäystävälliseksi.
 2.  Omavalvonnan toimeenpanon tueksi työntekijöitä osallistavat menetelmät käyttöön
Toteutuspaikka
Etelä-Savon hyvinvointialueen kotihoito ja ikäpalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

01.12.2023

Viimeksi muokattu

13.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Omavalvonta sanoista teoiksi. 

 • Omavalvonnan dokumentaation uudistaminen asiakas- ja työntekijäystävälliseksi.
  • Kotihoitoon ja ikäpalveluihin selkeä, visuaalisesti mielenkiintoinen ja helposti luettava omavalvontasuunnitelman pohja
 •  Omavalvonnan toimeenpanon tueksi työntekijöitä osallistavat menetelmät käyttöön 
  • Omavalvonnan vuosikello, johon on integroitu tiedolla johtamisen vuosikello
  • Työkirja esihenkilöille omavalvonnan toimeenpanon tueksi
Toimintaympäristö **

"Hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan niitä keinoja ja toimia, joilla palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja valvovat, seuraavat ja arvioivat toimintaansa. Omavalvonnalla varmistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuus sekä palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu.

Omavalvonta on valvonnan ensisijaisin muoto. Omavalvonnalla varmistetaan, että toimintaa toteutetaan lainmukaisesti ja sopimuksia noudattaen. Omavalvonta on ennakoivaa ja aktiivista toimintaa ja siihen kuuluu riskitilanteiden tunnistaminen ja epäkohtiin puuttuminen.

Palvelunjärjestäjän ja -tuottajan tekemän omavalvonnan lisäksi jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus toimia turvallisesti työssään sekä ilmoittaa havaitsemistaan riskeistä tai epäkohdista työnantajalleen.

Hyvinvointialueet järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueellaan. Niiden laajaan omavalvontavelvoitteeseen kuuluu oman järjestämistehtävänsä ja oman palvelutuotantonsa valvonnan lisäksi yksityisten palveluntuottajien valvonta." (Valvira)

Hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien omavalvonta | Valvira

Uusi yleislaki valvonnasta, eli Valvontalaki tulee voimaan 1.1.2024 ja se kokoaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa koskevat säännökset ja vahvistaa palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa sekä sen ensisijaisuutta. 

Tällä toimintamallilla halutaan vahvistaa omavalvonnan toimeenpanoa ja sitä kautta ylläpitää, arvioida sekä kotihoidon (ja mahdollisesti myös muiden sosiaalihuollon) palveluiden laatua ja riskien hallintaa sekä niiden arviointia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ensisijaisena kohderyhmänä kotihoidon esihenkilöt (n. 25 esihenkilöä) ja johto. Esihenkilöt ovat saaneet projektissa vaikuttaa uudistetun omavalvontasuunnitelmapohjan sisältöihin niin, että suunnitelma vastaa asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeeseen. 

Geneerisen pohjan laatimisessa oli mukana koko ikäpalveluiden johto. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Aika

Omavalvontasuunnitelmapohjan uudistaminen täysin uuteen muotoon tapahtui prosessimaisesti vuoden 2023 aikana. 

Omavalvonnan toimeenpanoon liittyvät esimiesten valmennukset veivät yhteensä noin 5 työpäivää + työpajojen jälkeiset tehtävät tiimeissä. Esihenkilöt kokivat läsnätapaamiset ehdottoman tärkeiksi yhteisen kehittämisen ja keskustelun vuoksi.

Henkilöstö

Hankepäällikkö, ostopalvelun asiantuntijat (ei välttämätön), kotihoidon esihenkilöt ja päällikkö (työpajoihin noin viikon työpanos yhteensä jokaiselta), toimialajohtajan asiantuntemus

Lisäksi työpanosta antoi mm. hyvinvointialueen valvontatiimi sekä turvallisuuspalvelut, kun yhteisiä ohjeistuksia tarkasteltiin projektin yhteydessä koko hyvinvointialueen tasoisesti. 

Raha

Toimintamallin kehittämistä varten ostettiin hankkeen puitteissa asiantuntijapalvelua molemmissa projektin osissa, jotka olivat dokumentaation uudistaminen ja omavalvonnan toimeenpanoa tukevat työpajat. Vaadittava rahallinen panostus riippuu luonnollisesti siitä, kuinka paljon on mahdollista käyttää omaa resurssia. Asiantuntijapalvelun käyttäminen ei ole välttämätöntä, joskin hankkeen aikana aikaresurssien puutteen vuoksi se oli tarpeellista. Omavalvonta on lakisääteistä, joten työhön on joka tapauksessa varattava resurssia. 

Osaaminen

Projektissa hyödynnettiin hyvinvointialueen omaa vahvaa omavalvontaosaamista, hankepäällikön omavalvontaosaamista sekä ostopalvelua käytettäessä huomioitiin, että palveluntarjoalla on kokemusta ja osaamista omavalvontaan liittyen. Omavalvonnalla on vahva lakiperusta ja omavalvonnan sekä omavalvontadokumentaation tulee olla viranomaisohjeiden mukainen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Omavalvontasuunnitelmapohja on uudistettu täysin. Sisällöt ovat edelleen Valviran ohjeen mukaiset, mutta ulkoasu on kokenut täyden muodonmuutoksen. (Liitteenä uudet pohjat)

Esihenkilöt ovat saaneet työkaluja omavalvonnan toimeenpanon tueksi. Uusi omavalvontasuunnitelman pohja, työkirja ja tiedolla johtamisen vuosikelloon integroitu omavalvonnan vuosikello tukevat omavalvonnan teemojen pysymistä työn arjessa läpi vuoden. (Liitteenä työkirja, jossa esitellään myös vuosikellon idea)

Valmennuksissa tapahtunut yhteinen keskustelu ja asioiden työstäminen on saanut aikaan myös käytäntöjen ja ohjeistuksien yhtenäistämistä kotihoidossa, mutta myös osittain koko hyvinvointialueella. Esimerkiksi riskien hallinnan prosessikuvaus päivitettiin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa kaikkiin palveluihin, joissa omavalvontaa tehdään. Omavalvonnan mallipohjaa voi muokata omaan palveluun sopivaksi. Toki täytyy huomioida, että pohjasta löytyy Valviran ohjeistuksien mukaiset asiat, sillä kotihoidon pohjasta on poistettu osioita, jotka eivät kotihoitoa koske. 

Suosituksena toimintamallin soveltajille: Järjestäkää yhteisiä tapaamisia kohderyhmien kanssa - keskustelun kautta on parhaiten avautunut omavalvonnan merkitys työn arjessa käytännön esimerkkien kautta. 

Kansikuva
Kotihoidon omavalvontasuunnitelman kansi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä