Opinnollistaminen ja käytännönläheinen oppiminen erilaisissa ympäristöissä

Opinnollistamisessa osaamisen kehittäminen tapahtuu muualla kuin perinteisessä oppilaitoksessa. Osaamista voidaan kehittää eri ammatillisiin tutkintoihin pohjautuvina oppimisjaksoina tai kokonaisia tutkinnon osia suorittamalla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Opinnollistaminen ja käytännönläheinen oppiminen erilaisissa ympäristöissä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Opinnollistamisessa osaamisen kehittäminen tapahtuu muualla kuin perinteisessä oppilaitoksessa. Osaamista voidaan kehittää eri ammatillisiin tutkintoihin pohjautuvina oppimisjaksoina tai kokonaisia tutkinnon osia suorittamalla.

Toteutuspaikka
Kuhmon kaupungin Hyvä arki -hanke, (ESR 1.9.2016–31.12.2018). Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuhmo
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit

Luotu

26.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Opinnollistaminen lisää työ- ja opiskeluvalmiuksia sekä tekee olemassa olevaa osaamista näkyväksi. Käytännönläheinen oppiminen erilaisissa ympäristöissä on joustava ja yksilöllinen tapa oppia ja kehittää osaamista.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Opinnollistamista voidaan toteuttaa palkkatuetussa työssä, työkokeiluissa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Sitä voidaan tehdä myös yhdistyksissä, kunnan yrityksissä tai yksityisissä yrityksissä. Opinnollistamisen oppimisympäristöjä voivat olla esimerkiksi kirpputorit, puhtaanapitopalvelut, kahvilat, päiväkodit ja käsityömyymälät.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Opinnollistaminen on suunnattu työmarkkinoiden ulkopuolella oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan matalalla kynnyksellä ja muualla kuin oppilaitosympäristössä. Teoriapainotteisuus, oppimisvaikeudet, vähäiset taloudelliset resurssit ja kielteinen käsitys itsestään oppijana ovat myös tekijöitä, joiden vuoksi tarvitaan uudenlaisia koulutusmuotoja. Alueilla, joilla etäisyydet ovat pitkiä, voi myös olla hankalaa päästä koulutuspaikkakunnalle.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN OPPILAITOKSEN ULKOPUOLELLA

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Osaamista voidaan kehittää eri ammatillisiin tutkintoihin pohjautuvina oppimisjaksoina tai kokonaisia tutkinnon osia suorittamalla. Opinnollistamisen avulla osallistuja saa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista ja oppimisjakson suoritettuaan hän saa osaamistodistuksen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista. Opinnollistaminen tekee erilaisissa ympäristöissä hankitun osaamisen yhteismitalliseksi ja vertailukelpoiseksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN JA MATALAN KYNNYKSEN OPPIMINEN VAHVISTAA OSALLISUUTTA

  1. osallisuus omassa elämässä
  2. osallisuus vaikuttamisen prosesseissa
  3. osallisuus yhteisestä hyvästä

Osiin pilkottujen, käytännönläheisten oppimispolkujen avulla osallistujien työ- ja opiskeluvalmiudet vahvistuvat ja siirtyminen työhön tai päätoimiseen opiskeluun helpottuu.  (1) Oppimisjakson jälkeen saatava todistus on tunnustus oman osaamisen lisääntymisestä ja osaamisen saaminen näkyviin omassa oppimisympäristössä vahvistaa osallisuutta paikallisissa yhteisöissä. (3)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja: 

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Opinnollistaminen ja käytännönläheinen oppiminen erilaisissa ympäristöissä (pdf 470 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Opinnollistamisen avulla osallistuja voi kasvattaa osaamistaan vähän kerrallaan ja käytännönläheisesti. Opinnollistaminen sopii tilanteisiin, joissa oppilaitoksessa opiskelu olisi vaikeaa esimerkiksi oppimisvaikeuksien vuoksi tai jos osallistuminen kokopäiväisiin opintoihin ei ole mahdollista. Samalla hän saa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista ja oppimisjakson suoritettuaan hän saa osaamistodistuksen.

TYÖTEHTÄVIEN AVAAMINEN, OSAAMISEN KARTOITUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖT

Opinnollistamisessa toimintaan osallistuminen edellyttää valmiutta osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, sekä halua ja kykyä oppia uutta. Opinnollistamiseen ohjauduttiin TE-toimiston asiantuntijoiden, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan, työhönvalmentajan, Kuhmon Työvire ry:n ohjaajien, kaupungin ympäristö- ja työllisyysprojektin ohjaajan, SOS Kainuu -hankkeen tai opinnollistamisasiantuntijan välityksellä. Osallistujan aiempi osaaminen kartoitetaan, ja hän saa valita toivomansa oppimisympäristön ja työtehtävät.  Oppimisympäristöjä voivat olla esimerkiksi kirpputorit, puhtaanapitopalvelut, kahvilat, päiväkodit, käsityömyymälät. Tehtävä voi sijoittua myös ympäristökohteiden kunnostamiseen.

Työtehtävien sisältö avataan ja samalla pohditaan, mihin ammatilliseen tutkintoon tai sen osaan työtehtävät soveltuvat. Pohdintaan osallistuu alan ammatillinen opettaja tai asiantuntija sekä oppimisympäristön ohjaushenkilöstö. Tarvittaessa luodaan myös uusia työtehtäviä. Opinnollistamista kehitettiin myös tutkintosuorituksiin asti ja näyttöjen suorittamisesta sovittiin Kainuun ammattiopiston kanssa.

KEHITTYNYT OSAAMINEN

Osaamisen kehittäminen toimii väylänä työelämään ja opintoihin lisääntyneen osaamisen ja vahvistuneen opiskelukyvyn avulla. Suoritetut tutkinnon osat lyhentävät myös kokonaisen tutkinnon opiskeluaikaa. Ammattiosaamisen kannalta olennaiset taidot kirjattiin osaamistodistuksiin, jotta osaaminen olisi mahdollista tunnustaa myöhemmin oppilaitoksessa tutkinnon osaksi. Tutkinnon osia suoritettiin osoittamalla osaaminen näytöillä. Liiketalouden ja -toiminnan perustutkinnosta suoritettiin asiakaspalvelua ja työyhteisössä toimintaa koskeva osa ja Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta kahvilapalveluja koskeva osa. Osaamistodistuksia saatiin edellisten lisäksi Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, Kotityö- ja puhdistuspalvelujen, Luonto- ja ympäristöalan, Kasvatus- ja ohjausalan sekä Lapsi- ja perhetyön perustutkintoihin pohjautuen.

 

 

Kansikuva
Opinnollistaminen ja käytännönläheinen oppiminen erilaisissa ympäristöissä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis