Österbottens Delaktighetsarena | Pohjanmaan Osallisuusareena

Delaktighetsarenan samlar aktörer från olika sektorer kring temat delaktighet. Huvudsamarbetspartner är Österbottens förbund.

Osallisuusareena kerää yhteen eri sektoreiden toimijoita osallisuuden teeman ympärille. Pääyhteistyökumppani on Pohjanmaan liitto.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Österbottens Delaktighetsarena | Pohjanmaan Osallisuusareena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Delaktighetsarenan samlar aktörer från olika sektorer kring temat delaktighet. Huvudsamarbetspartner är Österbottens förbund.

Osallisuusareena kerää yhteen eri sektoreiden toimijoita osallisuuden teeman ympärille. Pääyhteistyökumppani on Pohjanmaan liitto.

Toteutuspaikka
Österbottens Föreningar rf. / Pohjanmaan Yhdistykset ry. ja Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto
Paikkakunta tai maakunta
Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Lotta Pitkänen

Luotu

30.10.2020

Viimeksi muokattu

03.12.2020
Ratkaisun perusidea **

SV

Syftet med delaktighetssarenan är att samla representanter för organisationer och kommuner i Österbotten som är intresserade av temat delaktighet. Även andra intresserade är välkomna att delta.

Deltagararenan kan genomföras som ett enda större evenemang eller i form av en serie mindre webbinarier. P.g.a. coronaepidemin genomfördes evenemanget under 2020 som en serie webbinarier. Programmet spjälktes upp i mindre temainriktade helheter. Temainriktade webbinarier kan ordnas cirka fyra gånger per år.

Bakom delaktighetsarenan står två huvudarrangörer och beroende på tema involveras även andra samarbetspartners.

FI

Osallisuusareenan tarkoituksena on koota yhteen Pohjanmaalla toimivia järjestöjä, kuntia ja muita osallisuuden teemasta kiinnostuneita. 

Osallisuusareena voidaan toteuttaa yhtenä isompana tapahtumana. Koronan vuoksi osallisuusareena kehitettiin Osallisuusareenan webinaarien sarjaksi. Tällöin yksi iso tapahtuma pilkotaan pienempiin teemallisiin webinaareihin, joita järjestetään noin 4 krt. vuodessa. 

Osallisuusareenassa on mukana kaksi pääjärjestäjää, ja teemasta riippuen muita yhteistyökumppaneita. 

Toimintaympäristö **

SV

Delaktighetsarenan är avsedd för föreningar och kommuner samt andra intresserade som arbetar för att befrämja delaktighet i Österbotten. Landskapsförbundet i Österbotten är en viktig samarbetspartner. 

FI

Osallisuusareena on tarkoitettu yhdistyksille ja kunnille sekä muille kiinnostuneille, jotka työskentelevät osallisuuden edistämiseksi Pohjanmaalla. Maakuntaliitto Pohjanmaalla on tärkeä yhteistyökumppani. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

SV

Målgruppen är föreningar, kommuner och andra intresserade av delaktighet i landskapet Österbotten. Det finns olika teman kring delaktighet. På arenan får alla delta i diskussioner och medverka bl.a. i olika slags workshoppar. För att utveckla verksamheten samlar arrangörerna in respons av deltagarna.

FI

Kohderyhmänä ovat yhdistykset, kunnat ja muut osallisuudesta kiinnostuneet Pohjanmaan maakunnassa. Osallisuuden ympärillä on eri teemoja. Areenassa jokaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluihin ja vaikuttaa mm. eri työpajoissa. Toiminnasta kerätään palautetta, ja toimintaa kehitetään saadun palautteen kohdalta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

SV

Delaktighetsarenan kan genomföras antingen fysiskt eller digitalt. Evenemanget bör ha minst två huvudarrangörer. I Österbotten anordnas evenemanget på två språk, svenska och finska. 

 

Tillgänglighet är viktigt att beakta. Specialgruppernas behov bör beaktas.

Delaktighetsarenan:

Ett större evenemang som ordnas fysiskt kan bestå av ett huvudevenemang och temainriktade workshoppar. Föreläsare och workshopledare väljs utgående från temat.

Ett fysiskt evenemang kräver resurser och många praktiska förberedelser. Det är skäl att inleda planeringen av evenemanget i god tid. I utrymmesväg behövs ett auditorium eller motsvarande och mindre grupparbetsutrymmen. I anslutning till utrymmena bör det helst finnas tillgång till en restaurang, där deltagarna kan hämta sin lunch till självkostnadspris. Det kan även löna sig att servera t.ex. morgonkaffe med lite salt tilltugg.

Om evenemanget ordnas fysiskt är det önskvärt att även reservera utställningsbord för deltagarna där dessa kan presentera sin verksamhet.

För att förverkliga evenemanget krävs ekonomiska resurser, kostnader uppstår t.ex. i form av arvoden till föreläsare och hyror för utrymmen. Rekommenderas därför att det finns flera arrangörer som kan dela på kostnaderna.

Det lönar sig att ansöka om understöd för genomförandet av evenemanget. 

Delaktighetsarenan som en serie webbinarier:

Deltagararenan kan också genomföras som en serie webbinarier. I det här fallet kan temawebbinarier som berör delaktighet ordnas istället för att ordna ett enda stort evenemang. I webbinaret bör deltagarna ges möjlighet att delta i diskussionen, t.ex. via chatt. Workshoppar kan rent praktiskt organiseras genom breakout-rum. Varje workshop bör ha en egen handledare/facilitator.

När ett webbinarium ordnas i samarbete med olika parter, såsom organisationer, universitet eller andra utbildningsinstitutioner, kan den expertis som samarbetsparterna besitter användas vid föreläsningar och i faciliteringen.

Det är värt att använda och dra nytta av olika digitala verktyg för att främja inkludering. Arenan utformas efter regionala behov.

FI

Osallisuusareena voidaan toteuttaa fyysisesti tai digitaalisesti. Tapahtumalla tulisi olla vähintään kaksi päävastuutahoa. Pohjanmaalla tapahtuma järjestetään kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. 

Saavutettavuus ja esteettömyys ovat huomioonotettavia asioita. Erityisryhmien tarpeet tulee huomioida.

Osallisuusareena:

Fyysisesti voidaan järjestää yksi isompi tapahtuma, jossa on yksi päätapahtuma ja teemallisia työpajoja. Luennoitsijat ja työpajojen vetäjät valitaan teeman mukaan.

Fyysinen tapahtuma vaatii resursseja ja paljon käytännön järjestelyjä, jotka kannattaa aloittaa ajoissa. Tiloina kannattaa olla yksi auditorio tai vastaava ja pienempiä ryhmätyötiloja. Tilat kannattaa suunnitella niin, että lähellä on joku ravintola, josta osallistujat voivat hakea lounaansa omakustannushintaan. Yleensä kannattaa tarjoilla esim. aamukahvi ja pieni suolainen. 

Fyysisessä tapahtumassa järjestöillä voi olla myös pöytiä, jossa ne voivat esitellä omaa toimintaansa. 

Tapahtuma vaatii rahallisia resursseja, mm. luennoitsijapalkkiot ja tilavuokrat, jonka vuoksi järjestäjätahoja kannattaa olla useampia, jolloin kustannuksia voidaan jakaa. 

Tapahtumaan kannattaa hakea tukea ja/tai avustuksia. 

Osallisuusareena webinaarien sarjana:

Osallisuusareena voidaan järjestää myös webinaarien sarjana. Tällöin yhden ison tapahtuman sijaan voidaan järjestää teemalliset webinaarit osallisuuteen liittyen. Webinaarissa osallistujille tulee antaa mahdollisuus osallistua keskusteluun, esim. chatin kautta. Työpajoja voidaan järjestää virtuaalisesti breakout room:sien kautta. Jokaisella työpajalla tulee olla oma fasilitaattori. 

Kun webinaari järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa, esim. järjestöt, yliopistot tai oppilaitokset, voidaan hyödyntää järjestäjien osaamista luennoissa ja fasilitoinnissa.

Erilaisia digitaalisia työkaluja kannattaa kokeilla ja hyödyntää osallisuuden edistämiseksi.  Areena kannattaa muokata oman alueen tarpeita vastaavaksi. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

SV

Delaktighetsarenan är en konkret mötesplats där människor samlas kring olika teman som berör delaktighet. Tack vare sin tydliga struktur och verksamhet har Delaktighetsarenan bidragit till att samarbetet mellan olika sektorer har ökat samtidigt som verksamheten blivit ett permanent inslag i Österbotten.

Delaktighetsarenan syftar till att öka dialogen bl.a. mellan den tredje sektorn och olika myndigheter och är ett utmärkt sätt att nätverka. Långsiktiga resultat och effekter uppnås först efter att verksamheten fortgått under en längre tid. Evenemanget har resulterat i att medvetenheten om betydelsen av delaktighet ökat. Det stora antalet deltagare i arenan bidrar till intresset för både konceptet och ämnet. Verksamheten utvecklas kontinuerligt på basen av den mottagna responsen.

FI

Osallisuusareena on konkreettinen kohtaamispaikka, jossa osallisuuden eri teemojen äärelle kokoonnutaan. Osallisuusareena on selkeän toimintatavan ja rakenteensa ansiosta lisännyt yhteistyötä eri sektoreiden kesken ja juurtunut pysyväksi toimintatavaksi Pohjanmaalla. 

Osallisuusareena lisää mm. dialogia ja on oiva tapa verkostoitumiseen. Pitkän aikavälin tulokset ja vaikutukset saavutetaan vasta, kun toiminta on ollut kauemmin käynnissä. Tuloksena tietoisuus osallisuudesta on kasvanut.  Tasaisen suuri osallistujien määrä kertoo osaltaan kiinnostuksesta sekä konseptia että aihetta kohtaan. Toimintaa kehitetään jatkuvasti saatujen palautteiden perusteella. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

SV

Att anordna delaktighetsarenan som ett fysiskt evenemang kräver stora resurser och många medarbetare. Att ordna evenemanget i form av webbinarier är däremot kostnadseffektivt.

Det är värt att vidareutveckla verksamhetsmodellen i samarbete med andra parter så att verksamheten passar in på den egna verksamhetsmiljön. Teman för de olika projekten kan användas i workshoppar och integreras i helheten.

Om evenemanget ordnas i fysisk form, har erfarenheten visat att ett halvdagsevenemang är att föredra. Att ordna arenan som ett heldagsevenemang är dyrare och svårare att genomföra.

Delaktighetsarenan som byggs upp kring olika teman är ett utmärkt sätt att nå ut till olika målgrupper.

FI

Osallisuusareena fyysisenä tapahtumana vaatii paljon resursseja ja yhteistyötahoja. Webinaarit ovat kustannustehokkaita. 

Toimintamallia kannattaa kehittää edelleen yhteistyössä muiden tahojen kanssa omaan toimintaympäristöön sopivaksi. Eri hankkeiden teemoja voidaan hyödyntää työpajoissa ja ottaa mukaan osaksi kokonaisuutta.

Mikäli tapahtuma järjestetään fyysisenä tapahtumana, niin kokemuksen mukaan se kannattaa olla esim. puoli päivää. Koko päivän tapaaminen on kustannuksiltaan raskas ja hankalampi toteuttaa. 

Osallisuusareena on loistava keino tavoittaa eri kohderyhmät vaihtuvan teeman mukaan. 

Kansikuva
Osallisuusareenan logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Osallisuus Yhteistyö

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Verkostomainen valta voimistuu

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö Organisaatiot