Päiväperho - Päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien raskaana olevien ja pikkulapsiperheiden maakunnallinen tuki ja palvelukokonaisuus

Tampereen kaupungin Perhetukikeskus Päiväperho tarjoaa erityisosaamistaan riippuvuuksista kärsivien lapsiperheiden hoidon tueksi Pirkanmaan maakunnan alueella. Maakunnallinen palvelu on mm. konsultaatiota, koulutusta ja työparityöskentelyä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päiväperho - Päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien raskaana olevien ja pikkulapsiperheiden maakunnallinen tuki ja palvelukokonaisuus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tampereen kaupungin Perhetukikeskus Päiväperho tarjoaa erityisosaamistaan riippuvuuksista kärsivien lapsiperheiden hoidon tueksi Pirkanmaan maakunnan alueella. Maakunnallinen palvelu on mm. konsultaatiota, koulutusta ja työparityöskentelyä.

Toteutuspaikka
Tampereen kaupungin lastensuojelun Perhetukikeskus Päiväperho
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Anna Trygg

Luotu

21.09.2021

Viimeksi muokattu

17.12.2021
Ratkaisun perusidea **

Päiväperhossa yhdistyvät saman katon alla äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, päihdetyö, opiaattikorvaushoito, perheosasto sekä perhekuntoutus. Nämä palvelut muodostavat päihde-, sosiaali,- ja terveydenhuollon kokonaisuuden, jossa yhdistyvät raskaana olevan, syntyneen lapsen ja molempien vanhempien tarvitsema seuranta, hoito ja kuntoutusasiakaslähtöisesti ja riittävällä erikoisosaamisella toteutettuna. Tampereen kaupungin lastensuojeluyksikkö Perhetukikeskus Päiväperho vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla päihde-, sosiaali- ja terveydenhuollon laitos- ja avopalveluja yhtenäisenä kokonaisuutena Pirkanmaan maakunnan alueella. Yhteydenotto tapahtuu soittamalla maakunnalliseen konsultaatio numeroon, lähetettä ei tarvita. Tarjottavia palveluita ovat seuraavat:

 

Konsultaatio, koulutus ja työparityöskentely.

Moniammatilliseen, liikkuvaan tiimiin kuuluvat terveydenhoitaja, päihdetyöntekijä, palveluohjaaja, psykologi ja perhetyöntekijä. Tarjottava työ: konsultaatioita, kollegiaalista tukea ja koulutusta, työpari- / tiimityöskentelyä asiakastyöhön, hoidon kehittämistyötä kunnan työryhmän kanssa ja tukea yhteistyöpintojen vahvistamiseen eri toimijoiden kesken. Palvelu on kunnille maksutonta.

 

Päihderiippuvuuden ja hoidontarpeen arviointi

Päiväperho tarjoaa lapsiperheille päihderiippuvuuden ja -hoidon tarpeen arviointipalvelua. Arviointi toteutetaan yksikön päihdeohjaajan toimesta ja se sisältää 4-5 tapaamiskertaa sekä kirjallisen yhteenvedon. Arvioinnin avulla kartoitetaan asiakkaan mahdollinen päihderiippuvuuden ilmeneminen, riippuvuuden vakavuus sekä ensisijainen hoidon tarve. Arvioinnin avulla pystytään kohdentamaan asiakkaan avuntarve riittäviin ja asianmukaisiin päihdehuollon palveluihin. Arviointi antaa apua myös asiakkaan päihdekuntoutusjakson jälkeiseen jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

 

Kriisiosasto

Päiväperhossa on viisi paikkainen päivystävä kriisiosasto. Kriisiosasto on tarkoitettu lyhytaikaista ja päivystyksellistä hoitoa vaativiin lastensuojelullisiin tilanteisiin. Kriisiosastolla tehdään arvioivaa ja vanhemmuutta tukevaa työtä.

 

Perhekuntoutus

Päiväperhossa on viisi paikkainen perhekuntoutus. Perhekuntoutus on yhteisöllistä ja tiivistä hoitoa, jossa päihdehoito on oleellinen osa kuntoutusta. 

 

 

Toimintaympäristö **

Päihteitä käyttävät raskaana olevat naiset ja vauvaperheet on palvelujärjestelmälle haastava asiakasryhmä, joka tarvitsee monenlaisia palveluja. Palvelujen on toimittava viivyttelemättä ja tehokkaasti koko raskaus- ja vauvaperheajan. Erilaisten palvelujen välillä tarvitaan yhteistyötä, selkeitä vastuita ja tiedonkulkua. Usein haasteena on päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten riittävän varhainen tunnistaminen ja asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinointi. Kun kaikki hoitavat omaa vastuualuettaan, niin kokonaiskuvaa asiakkaan tilanteesta ei muodostu kellekään, ei aina edes asiakkaalle itselleen. Palveluketjun eri toimijoiden välinen vastuunjako on usein epäselvä, esimerkiksi mikä hoitava taho on vastuussa lääkehoidon toteutuksen ja seurannan kokonaisuudesta. Päihteitä käyttävä äiti tai raskaana oleva nainen tai lapsen toinen vanhempi ei välttämättä halua tulla tunnistetuksi, löydetyksi tai hoidetuksi. Raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten ja vauvaperheiden tarvitsemien palvelujen saatavuudessa, saavutettavuudessa ja sisällöissä on suuria alueellisia eroja. Lisäksi osa päihteitä käyttävistä naisista ja vauvaperheistä jää täysin tunnistamatta ja ohjautumatta palvelujen piiriin.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Raskaudenaikainen tai vauvaperheissä tapahtuva päihteiden käyttö on tunnistettava mahdollisimman varhain. Varhaisella ja oikeanlaisella avulla ja tuella voidaan katkaista sukupolvelta toiselle siirtyvää ongelmaketjua, vähentää sikiövaurioiden riskiä ja lapsuusajan haitallisia kokemuksia sekä vaikuttaa äidin ja lapsen mahdollisesti myöhemmin tarvitsemien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrään ja niistä muodostuviin kustannuksiin. Päihdeongelman varhainen tunnistaminen voi olla haastavaa, sillä ongelman alkuvaiheessa päihteitä käyttävä ei välttämättä koe käytöstään haittoja. Henkilö voi myös itse kokea hyötyä siitä, ettei hakeudu hoitoon. Hoidossa päihteiden käyttöä seurataan ja kontrolloidaan, ja henkilö voi kokea, että ilman hoitoa hän on vapaampi päättämään elämästään sillä hetkellä. Hoitoon sitoutuminen voi vaikuttaa arkeen merkittävästi, kun ympärillä olevien ja päihteiden käyttöä valvovien tahojen joukko laajenee. Raskaana olevan puolison tai vauvaperheen toisen vanhemman asenteella ja toiminnalla on myös merkitystä hoitoon hakeutumisessa ja päihteiden käytön varhaisessa tunnistamisessa. 

Perhetukikeskus Päiväperho on nykyisessä laajuudessaan toiminut vuodesta 2007 alkaen. Päiväperhon palvelukokonaisuuden tavoitteena on alun alkaen ollut asiakastarpeisiin vastaaminen mahdollisimman asiakaslähtöisellä ja laajemman palvelukokonaisuuden muutokset huomioivalla työskentelyotteella. Toimintaa on jatkuvasti kehitetty vallitsevan tilanteen ja saadun asiakaspalautteen myötä, pyrkimyksenä mahdollisimman yksilöllisesti räätälöity tuki ja palvelut asiakaskunnan erityistarpeet huomioiden. Toiminnan kehittämisessä on hyödynnetty kerättyä asiakaspalautetta sekä kokemusasiantuntijoita. 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimiessaan pikkulapsiperheissä kohdattavan päihde- ja riippuvuusongelman asiantuntijana Päiväperho pyrkii palvelemaan sekä asiakas- että yhteisötaholla. Asiantuntijavaikuttamista toteutetaan lisäämällä tietoa päihde- ja riippuvuusongelmista lapsiperheissä, markkinoimalla Päiväperhon palveluja sekä pyrkimällä aktiivisesti vähentämään päihde- ja riippuvuusongelmiin edelleen liittyvää häpeäleimaa eli stigmaa. Tiedon lisäämistä edistetään toteuttamalla koulutuksia toisille ammattilaisille ja yhteistyötahoille. Asiakastilanteissa tiedon lisääntymistä tuetaan konsultaatiotoiminnan sekä työpari- ja verkostotyön avulla. Päiväperho toimii matalan kynnyksen tahona myös ammattilaisille, sillä yhteistyön aloittamiseen ei tarvita erillistä lähetettä ja konsultaatioita voi tehdä myös anonyymisti. Opiskelijaohjauksen kautta tietoa voidaan lisätä myös ammattiin valmistuville ja ryhmätoiminnassa asiakkaille. Tietoa pyritään lisäämään sekä Päiväperhon henkilöstölle että muille asiantuntijoille ja asiakkaille myös hyödyntämällä kokemusasiantuntijoita. Päiväperho toimii myös aktiivisessa yhteistyössä alueen tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien tahojen, kuten yliopiston, ammattikorkeakoulujen, kaupunkiorganisaation ja järjestötoimijoiden kanssa.

Päiväperhon palveluista pyritään jakamaan kattavasti tietoa, jotta asiakkaat ohjautuisivat mahdollisimman hyvin heille sopiviin palveluihin. Tietoa jaetaan pitämällä aktiivisesti yhteyttä yhteistyötahoihin, luomalla uusia yhteistyöverkostoja sekä kutsumalla tahoja vierailukäynneille. Tiedottamista tehdään aktiivisesti myös asiakaskohtaisissa neuvotteluissa. Sosiaalisen median palveluja ja videoesittelyjä hyödynnetään, jotta palveluista ja ajankohtaisista asioista voidaan tiedottaa suurempia joukkoja kerrallaan. Oppilaitosyhteistyö on tärkeä kanava palveluista tiedottamiseen tulevaisuuden ammattilaisia ajatellen. Päiväperhon toimintaa esitellään myös erilaisissa ammattilaisille ja asiakkaille suunnatuissa konferensseissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Maakunnallisen työskentelyn myötä on saatu näkyväksi asiakasryhmän maakunnalliset palvelutarpeet ja niihin on vastattu apua ja tukea antamalla. Tuentarpeen on nähty olevan suurta ja jatkuvaa mm. henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen. Pirkanmaalla asiakkaiden eriarvoisuus on vähentynyt, asiakkaiden tunnistaminen ja palvelun piiriin ohjautuminen on lisääntynyt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten päihdeosaaminen on vahvistunut.

Tulevan Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluiden tulevan suunnittelun, kehittämisen ja organisoinnin kannalta Päiväperhon näkemys ko. asiakaskunnan palvelutarpeisiin on merkittävä. Päiväperho on ainoa lastensuojelullisista lähtökohdista toimiva ja varsin kokonaisvaltaista tukea tarjoava yksikkö koko maakunnassa.

Yksikön tavoitteena on toimia tulevaisuudessa Pirkanmaan hyvinvointialueen erityisyksikkönä.

Palvelutarpeita ja toiminnan tuloksellisuutta mitataan ja arvioidaan seuraavin menetelmin:

  • syystemaattinen tiedonkeruu yhteydenottojen (palvelukontaktien) määristä, yhteydenottajista ja yhteydenottajien palvelutarpeesta
  • asiakastietojärjestelmistä koottava tieto eri palveluiden piirissä olevien asiakkaiden määristä ja tarjotun palvelun kestosta
  • systemaattisesti kerättävä asiakaspalaute
  • yhteistyötahoilta kerättävä palaute (mm. koulutuspalautteet)
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Raskaana olevien ja pienten lasten perheiden hoitaminen vaatii aitoa asiakaslähtöistä toimintaa, mikä tarkoittaa valmiutta päivystävään työotteeseen (välitön reagointi, liikkuva työote) sekä kykyä kohdata asiakas tasavertaisesti. Erityisosaaminen kehittyy toimijoiden kesken pitkäjänteisen yhdessä tekemisen, kouluttautumisen ja arvioinnin kautta. 

Kansikuva
Päiväperho tarjoaa tukea jo raskausajasta ja voi jatkua saumattomasti kouluikään asti.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready