Pohjois-Karjalan perhekeskuksen maakunnallinen yhteensovittava johtaminen

Päivitetään perhekeskustoiminnan yhteistyörakenne sekä vahvistetaan perhekeskustoimintaa uudistamalla yhteensovittavan johtamisen maakunnallinen toimintamalli. Laaditaan maakunnallinen perhekeskuksen toimintasuunnitelma tukemaan yhtenäistä kehittämistä alueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pohjois-Karjalan perhekeskuksen maakunnallinen yhteensovittava johtaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivitetään perhekeskustoiminnan yhteistyörakenne sekä vahvistetaan perhekeskustoimintaa uudistamalla yhteensovittavan johtamisen maakunnallinen toimintamalli. Laaditaan maakunnallinen perhekeskuksen toimintasuunnitelma tukemaan yhtenäistä kehittämistä alueella.

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote sekä alueen kunnat, järjestöt/yhdistykset ja seurakunnat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

14.09.2022

Viimeksi muokattu

20.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Perhekeskuksen yhteensovittavan johtamisen toimintamallilla tavoitellaan Pohjois-Karjalan perhekeskuksen johtamistapaa, joka kattaa hyvinvointialueen, kunnat, järjestöt ja yhdistykset sekä seurakunnat. Yhteensovittavan johtamisen toimintamallia tuetaan yhteisesti laaditulla toimintasuunnitelmalla, jonka avulla toimintaa saadaan konkretisoitua, luotua yhteisiä tavoitteita sekä seurattua toiminnan vaikuttavuutta. 

Toimintaympäristö **

Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle muuttaa yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) lautakunta tulee jatkossa päättämään hyvinvointialueen osalta toimintasuunnitelmasta, joka koskee lasten, nuorten ja perheiden palvelujen järjestämistä perhekeskusverkostoissa, seuraa sen toteutumista ja vastaa em. toiminnan strategisesta ohjauksesta hyvinvointialueen osalta.

Laki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) velvoittaa hyvinvointialueita ja kuntia toimimaan yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi alueillaan. Lisäksi sekä hyvinvointialueiden että kuntien on tehtävä yhteistyötä alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010), Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) ohjaa yhteensovittamaan sote-palveluja keskenään sekä muiden palvelujen kanssa ja luo tällä velvoitteen yhteensovittaa palvelut ja toiminta kokonaisuuksiksi. Tämä on myös kirjattu Perhekeskuksen palvelulupaukseen johtamisen näkökulmasta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
  • Perhekeskuksen toimintasuunnitelma laaditaan hyvinvointialueen valtuuston toimikauden mukaisesti nelivuotiskaudeksi.
  • Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä tarvittaessa päivitetään vuosittain sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa että myös perhekeskuksen maakunnallisessa ohjausryhmässä sekä alueellisissa johtoryhmissä.
  • Toimintasuunnitelma jalkautetaan hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja yhdistysten sekä seurakuntien toimijoille ohjausryhmässä sovitulla tavalla ja aikataululla.
  • Asiakkaille ja asukkaille toimintasuunnitelman tutuksi tekeminen tapahtuu ensisijaisesti kohtaamispaikkojen kautta sekä toimintasuunnitelman jakaminen sähköisesti eri kanavia pitkin.
  • Jokainen perhekeskustoimija on omalta osaltaan vastuussa toimintasuunnitelman toimeenpanosta.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintasuunnitelman laatiminen on jäsentänyt Pohjois-Karjalan perhekeskustoimintaa ja tuonut myös päättäjille näkyväksi perhekeskustoiminnan luonnetta, ideologiaa, toimintatapoja sekä vaikuttavuutta.

Toimintasuunnitelma on laadittu monitoimijaisessa yhteistyössä ja maakunnallinen ohjausryhmä on aktiivisesti osallistunut sen kommentointiin ja antaneet rakentavia muutosehdotuksia.

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet (Nuorisovaltuusto sekä Lapsi- ja perheasiainneuvosto) ovat antaneet rakentavaa palautetta luonnosvaiheesta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta oli tyytyväinen toimintasuunnitelmaan ja antoi vain kaksi sanamuodollista muutosesitystä. Perhekeskuksen toimintasuunnitelma oli yksi ensimmäisistä suunnitelmista, joita Hyte-lautakunta hyväksyi ja malli koettiin onnistuneena. Lisäksi yhteistyö oli toimivaa kaikkien osallisten kanssa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koska toimintamallissa laadittiin kirjallinen tuotos, oli kirjoitustyön sekä kokonaisuuden koordinoinnin kannalta järkevää, että toimintasuunnitelmaa oli tekemässä ns. "työrukkanen", joka koostui neljästä henkilöstä, jotka edustivat sote-alaa, kuntaa sekä järjestöä.

Laadinnan aikana toimintasuunnitelman luonnosversio kävi kaksi kertaa ohjausryhmässä yhteisellä keskustelu- ja ideointikierroksella, jotka koettiin erittäin merkittävänä osana. Tällä tavalla pystytään aidosti puhumaan yhteisesti laaditusta toimintasuunnitelmasta.

Yhteisesti laadittu yhteensovittavan johtamisen malli ja toimintasuunnitelma sitouttaa toimijoita yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Tätä ei voi liikaa korostaa, kun tehdään vahvasti toimija- ja sektorirajat ylittävää yhteistä kehittämistä.

Kansikuva
 PEKE_logo_vaaka_lyhyt.png

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis