POPsote-palvelustrategia yhteiskehittämisen prosessina

Sote-palvelustrategia luo yhteistä näkemystä hyvinvointialueen sote-palveluista ja lisää alueellista yhteistyötä ja luottamusta eri toimijoiden välillä. Sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheessa palvelustrategiaa on valmisteltu Pohjois-Pohjanmaalla laajalla kumppanuudella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POPsote-palvelustrategia yhteiskehittämisen prosessina
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-palvelustrategia luo yhteistä näkemystä hyvinvointialueen sote-palveluista ja lisää alueellista yhteistyötä ja luottamusta eri toimijoiden välillä. Sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheessa palvelustrategiaa on valmisteltu Pohjois-Pohjanmaalla laajalla kumppanuudella.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan maakunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Heli Luukinen

Luotu

15.06.2021

Viimeksi muokattu

12.11.2021
Ratkaisun perusidea **

Sote-palvelustrategian työstäminen jo esivalmisteluvaiheessa yhdessä eri kumppaneiden kanssa: eri toimijoiden osallisuuden vahvistaminen, yhteistyön syventäminen ja sen kautta sitoutuminen yhteisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Yhteistyötä on rakennettu systemaattisesti eri kumppaneille sopivien osallisuuden muotojen kautta. On toteutettu mm. laaja yhteistyökierros alueilla ja maakuntatasolla, toteutettu erilaisia kyselyitä ja analysoitu tuotokset. Näiden pohjalta on työstetty mm. painopisteitä sote-palvelustrategiaan. 

Toimintaympäristö **

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveysministeriön johtama kansallinen uudistus, jonka tavoitteena on taata sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille. Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Keskeistä on parantaa palvelujen saatavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Myös Pohjois-Pohjanmaalla väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku puolestaan vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-palveluja uudistetaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Pohjois-Pohjanmaalla sote-uudistuksen myötä 19 sote-organisaation (sis. 30 kuntaa) toiminta yhdistyy yhdeksi hyvinvointialueeksi. Sote-palvelustrategiahanke on osa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistusta esivalmistelevaa POPsote-hanketta. Tämä toimintamalli koskee POPsote-hankkeen esivalmisteluvaiheessa tehtyä työtä. Strategiatyö jatkuu hyvinvointialueen valmistelussa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sote-palvelustrategian kohderyhmänä on kehittämistyön "asiakkaiden" osalta kaikki Pohjois-Pohjanmaan asukkaat (sote-palvelujen potentiaaliset käyttäjät) ja sote-palveluja jo käyttävät asiakkaat.

Sote-palvelustrategiatyössä asukkaiden näkemyksiä kartoitettiin esivalmisteluvaiheessa kaikille alueen asukkaille avoimella asukaskyselyllä, johon saatiin 2216 vastausta. Lisäksi asukkaiden näkemyksiä kartoitettiin järjestöjen avulla, järjestökyselyn muodossa. Kyselyyn vastanneet järjestöt arvioivat sote-palvelujen kehittämistä oman kohderyhmänsä näkökulmasta, jolloin kehittämistyöhön saatiin myös niiden kuntalaisten ääntä, jotka eivät syystä tai toisesta itse vastanneet kuntalaiskyselyyn. Lisäksi asukkaiden näkemyksiä on kartoitettu nuorisovaltuustojen sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa tehdyn yhteistyön avulla. Neuvostojen kanssa on kokoonnuttu kevään aikana alueellisiin ja maakuntatason työpajoihin ja sote-palvelustrategiaa on myös esitelty ja työstetty kunnallisten neuvostojen omissa kokouksissa.

Osallisuustyön osalta on tärkeää tunnistaa, että asiakkaat ja asukkaat ovat mukana sote-palvelujen kehittämisessä POPsote-hankekokonaisuuden eri osahankkeissa, erilaisten osallisuusmenetelmien kautta (mm. kokemusasiakastoiminta, kehittäjäasiakkaat, sähköinen alusta, työpajat ja kyselyt). 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehitettyä toimintamallia tullaan hyödyntämään hyvinvointialueen strategisessa työskentelyssä lakien voimaantulon jälkeen. 

Eri toimijoiden hyvät kokemukset auttavat juurruttamaan toimintamallia. Olennaista on mukana olevien toimijoiden kokemukset osallistumisen vaikuttavuudesta. 

Johdon sitoutuminen toimintamallin mukaiseen yhteiskehittämiseen strategiaprosessissa on tärkeää. Mm. yhteistyökierrokset vaativat aikaa ja henkilöstön panostusta, jotta niiden toteutus on toimiva ja tarkoituksenmukainen. Mahdolliset yhteistyötä ja yhteiskehittämistä helpottavat järjestelmähankinnat saattavat vaatia resursseja.   

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhteistyö ja vuorovaikutus eri kumppaneiden kesken on lisääntynyt ja luottamus vahvistunut. 

Eri toimijoiden osallisuus sote-palveluiden kehittämisessä on yhteistyön myötä vahvistunut. Työskentelyn myötä on vahvistettu eri toimijoiden sitoutumista ja yhteistä näkemystä tulevaisuuden sote-palveluista sekä luotu uudenlaista yhdessä tekemisen toimintakulttuuria kehittämistyöhön.

Sote-palvelustrategiatyöllä on luotu pohjaa tulevan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiatyölle.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteiskehittämisen prosessi vaatii aitoa halua tehdä yhteistyötä asiakkaiden ja eri tahojen kanssa sekä kykyä hyödyntää erilaisia asiantuntijuuksia tavoitteen saavuttamiseksi. 

Yhteiskehittämisen prosessi on tärkeää suunnitella systemaattisesti ja eri kumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä on arvioitava säännöllisesti. Strategiaprosessia yhteiskehittämisenä voi soveltaa erilaisiin julkisen sektorin uudistamisprosesseihin. 

Etäyhteyksien käyttäminen Korona-pandemian aikana toimi hyvin erilaisten ryhmien kanssa. 

Aineiston kerääminen mahdollisimman yhteismitallisena helpottaa analyysiä. 

Kansikuva
POPsote-palvelustrategian talo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä