POSOTE20: Tutkimuksellisuus osaksi käytännöntyötä

Toimintamallissa Itä-Suomen yliopiston kanssa  yhteistyössä tehty laadullinen tutkimus (raportti tutkimuksesta liitteenä) integroitiin osaksi monialaisten tiimien kehitysprosessia. Näin saatiin arvokasta tietoa käytännön vaikutuksista. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Tutkimuksellisuus osaksi käytännöntyötä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa Itä-Suomen yliopiston kanssa  yhteistyössä tehty laadullinen tutkimus (raportti tutkimuksesta liitteenä) integroitiin osaksi monialaisten tiimien kehitysprosessia. Näin saatiin arvokasta tietoa käytännön vaikutuksista. 

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään Pohjois-Savon hyvinvointialueella.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Iira Tiitta

Luotu

19.07.2022

Viimeksi muokattu

09.08.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Tutkimuksellisuus osana käytännöntyötä on osa Pohjois-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuuden sote-keskus hanketta.

Toimintamallissa vahvistettiin tutkimuksen keskeistä roolia monialaisten tiimien kehityksessä ja käytännön työssä. Tavoitteena oli luoda avoin kanava, joka mahdollistaisi käytännön työntekijöiden ideoiden ja ajatusten saamisen tutkijoiden tietoon, luoden näin hedelmällistä vuorovaikutusta ja tiedon vaihtoa. Samalla pyrittiin tekemään tutkimustyön tekemisestä entistä saavutettavampaa ja näkyvämpää osana sote-kentän päivittäistä toimintaa.

Tutkimus integroitiin osaksi monialaisten tiimien kehittämistä Pohjois-Savon hyvinvointialueella, mikä mahdollisti syvällisen ymmärryksen tiimien dynamiikasta ja vaikutuksista. Tällainen tieteen ja käytännön yhdistäminen tarjoaa käytännön vaikutustiedon, joka tukee päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. 

Toimintamallissa toteutettiin laadullinen tutkimus yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston , Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen kanssa. Tutkimuksessa haastateltiin Pohjois-Savon hyvinvointialueen kahdeksan kunnan ja kaupungin alueilla toimivia monialaisten tiimien lähijohtajia, kehittäjiä ja jäseniä, yhteensä 39 henkilöä.

Yksilöhaastatteluihin osallistui 12 henkilöä ja ryhmähaastatteluihin yhteensä 27 henkilöä, jolloin kokonaisuudessaan toteutettiin 22 haastattelua. Haastatteluiden osallistui muun muassa seuraavilla ammattinimikkeillä toimivia henkilöitä: lääkäri, palveluohjaaja, perheneuvoja, psykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja, sekä esihenkilöitä ja kehittäjiä. 

 Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla kahden tutkijan (raportin kaksi ensimmäistä kirjoittajaa, raportti liitteenä) toimesta ja analyysin logiikkaa ja tehtyjä tulkintoja vahvistettiin tutkimusryhmässä. Aineistoa analysoitiin kohdistamalla huomio monialaiseen yhteistyöhön ja tiimityöhön liittyviin jännitteisiin, joiden kautta oli mahdollista tunnistaa ja tehdä näkyväksi niitä tekijöitä, jotka haastavat monialaisen tiimityön kehittämistä, johtamista ja käytännöntoimintaa.

Tutkimuksen tuloksista pidettiin avoin verkkotilaisuus 13.6.2023. Tilaisuudessa osallistujat pääsivät pienryhmissä keskustelemaan ja pohtimaan tuloksia ja näiden keskusteluide pohjalta tehdyt nostot otettiin osaksi käytännönsuositus raporttia (Liite). Tuloksista koottiin yhtenäinen raportti(liite) jossa kerrotaan tutkimuksen tausta, aineistonkeruu sekä analysointi, tulokset ja johtopäätökset sekä suositukset. Lisäksi tutkimuksen tuloksia esiteltiin Hoitotieteen tutkimusseuran popup päivässä Kuopion yliopistollisen sairaalan aulassa posterina (liite) ja tuotettiin  yhden sivun mittainen "johtopäätökset ja suositukset"(liite) helposti jaettava "esite". Tutkija myös esitteli Varkauden monilaisen tiimimallin (ns.moti tiimin) pilottia Hallinnon ja kuntatutkimuksen päivillä työpajan alustuspuheenvuorona.

Tutkimuksen tulokset voivat auttaa kehittämään monialaisten tiimien toimintaa, auttaen niitä sopeutumaan paremmin muuttuviin tilanteisiin ja toisaalta myös hyödyntämään resursseja entistä tehokkaammin. Tällä tavoin toimintamalli tukee monialaisten tiimien kehitystä ja edistää laajemmin sote-kentän innovaatioita ja parhaita käytäntöjä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia soveltaessa ja jatkokehittäessä tulisi huomioida, että tässä kokeilussa opittuna avoimet verkkotilaisuudet osoittautuivat toimivaksi tavaksi tuoda tutkimusta (ja monialaista toimintatapaa) lähemmäs käytännötyötä. Webinaareja suunnitellessa olisi hyvä varata aikaa keskustelulle ja esiin nouseville kysymyksille. Lisäksi kannattaa pohtia toimisiko tallenteet. Olisiko mahdollista tallentaa webinaareja/tietoiskuja, joita halukkaat voisivat jälkikäteen katsoa ja saada näin ollen tietoa ajankohtaisista ja meneillään olevista tutkimuksista. 

Vaikka verkkokeskustelualusta ei tässä yhteydessä ollut toimiva ratkaisu, toisessa ajankohdassa ja tilanteen ollessa sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä stabiilimpi tätä voisi kokeilla uudestaan. Markkinointia kannattaisi tehdä laajemmalti. Verkkoalusta voisi toimia hyvänä alustana tallenteille, sekä infovideoille. Verkkoalustaa suunnitellessa huomio kannattaa kiinnittää säännöllisiin "herätteisiin" osallistujille ja näin nostaa aktiivisuutta keskusteluissa ja tehtävissä. 

Tutkimuksen pohjalta harkitsemisen arvoisia jatkotutkimusaiheita liittyy seuraaviin näkökulmiin:

Ensinnäkin, tulevissa tutkimuksissa olisi hyödyllistä keskittyä monialaisen tiimityön vaikutukseen asiakaskokemuksiin ja siihen, onko asiakas todella asetettu keskiöön heidän omasta näkökulmastaan. Tällöin on kuitenkin erittäin tärkeää huomioida eettiset seikat, erityisesti kun kohderyhmänä on haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä. Tutkimus saattaa edellyttää eettisen toimikunnan arviota ja hyväksyntää. Tällaisessa tutkimuksessa voidaan harkita joko haastattelu- tai kyselymenetelmän käyttöä.

Toiseksi, harkittavaksi kannattaisi ottaa laajempi kyselytutkimus monialaisen tiimimallin käytöstä käytännöntyössä. Tutkimuksessa voitaisiin tarkastella, näkyykö tiimimalli helpottavana vai työtä vaikeuttavana tekijänä. Lisäksi voitaisiin selvittää, vaikuttaako tiimimalli vain aktiivisesti tiimeissä toimiviin työntekijöihin vai ulottuuko sen vaikutus laajemmallekin.

Kolmanneksi, olisi kiinnostavaa vertailla erilaisia tiimimalleja keskenään. Vertailu voisi keskittyä niiden toimivuuteen käytännössä sekä siihen, mikä tiimimalli olisi sovellettavissa ja laajennettavissa hyvinvointialueelle. Nykyisellään eri tiimimallit vaihtelevat esimerkiksi työikäisten osalta verkostomaisesta tiimimallista työparimalliin. Toisaalta perhekeskuksen kohdalla yhdessä ajan malli voi olla yhtenäisempi eri kaupunkien ja kuntien alueilla. Tutkimuksessa voisi myös tutkia, miten yhdessä ajan juurruttaminen voisi toimia työikäisten puolella (esimerkiksi valitsemalla jokin piloteista tähän).

Lopuksi, henkilökohtaisesti tutkijana jäin pohtimaan, onko työikäisten tiimimalleissa riittävästi painotettu ennaltaehkäisevyyttä ja matalan kynnyksen palveluita vai onko painopiste paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden interventioissa. Tämä voisi olla tärkeä näkökulma tuleville tutkimuksille.

Nämä ehdotukset tarjoavat pohjaa jatkotutkimukselle monialaisesta tiimityöstä ja sen vaikutuksesta erilaisissa konteksteissa. On tärkeää huomioida tutkimusten eettinen ulottuvuus ja pyrkiä saamaan kokonaisvaltainen kuva tiimimallien toimivuudesta ja vaikutuksista.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet