Ravitsemusterapian etävastaanotot: kehittämistyö osaksi sähköisen sosiaali- ja terveyskeskuksen (Omaks.fi) palveluita

Ravitsemusterapian etävastaanottoja toteutetaan osana digitaalista sosiaali- ja terveyskeskusta sekä kivijalkapalveluita. Tämä kuvaus koskee Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen (Omaks.fi) etäpalveluiden kehittämistä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ravitsemusterapian etävastaanotot: kehittämistyö osaksi sähköisen sosiaali- ja terveyskeskuksen (Omaks.fi) palveluita
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ravitsemusterapian etävastaanottoja toteutetaan osana digitaalista sosiaali- ja terveyskeskusta sekä kivijalkapalveluita. Tämä kuvaus koskee Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen (Omaks.fi) etäpalveluiden kehittämistä. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Mari Rantamäki

Luotu

23.11.2022

Viimeksi muokattu

23.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ravitsemusterapiaa toteutetaan etävastaanottojen (puhelin, videovastaanotto) avulla seuraavilla kriteereillä: 

 Osapilotti 1, Seututerveyskeskuksen ja Wiitaunionin kunnat (3/2021-3/2022), lähetekriteerit:

 • Lihavuuden hoito, kun BMi>30 ja ruokailussa on pulmia tai kun BMI on yli 35
 • Tyypin  2 diabeteksen hoidossa, kun 
  • huono hoitotasapaino
  • keliakia ta muu ruokavaliohoitoinen sairaus tai rajoituksia ruokavaliossa
  • mikroalbuminuria tai nefropatia
  • dyslipidemia, hypertonia tai BMI yli 30
 • Raskaudiabeteksen hoidossa, kun
  • ruokavalion toteuttaminen ja verensokeritason saavuttaminen on haasteellista
  • raskausdiabeteksen riskihenkilö (BMI yli 35)
 • Palvelukelpoisuuteen vaikuttavan lihavuuden tai alipainon hoito
  • Kun paino estää armeijapalveluksen
  • Lähettäminen mahdollisimman varhain

Osapilotti 2, Omaks,  (3/2022-11/2023) lähetekriteerit:

 • OmaKS:n ravitsemusterapeutin kanssa voi keskustella esimerkiksi sopivan ruokavalion koostamisessa, toiminnallisissa vatsavaivoissa, keliakiassa, diabeteksessa tai painonhallinnassa.
 • Ravitsemukseen liittyvistä kysymyksistä voi tulla keskustelemaan ravitsemusterapeutin kanssa matalalla kynnyksellä, lähetettä ei tarvita. Asiointiin tarvitset tietokoneen tai älylaitteen ja vakaan internetyhteyden.
 • Ravitsemusterapian ohjauskertojen määrä on 1-3 
 • Ravitsemusterapeutti tekee myös tiivistä yhteistyötä OmaKS:n elämäntapaohjaajan ja muiden ammattilaisten kanssa, jotta asiakkaalle löydetään parhaiten auttava keino muuttaa elämäntapoja hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi.
 • Videovastaanotolla asiakkaalla on käytössään tietokone tai älylaite ja vakaa internetyhteys
 • Lisäksi digitaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa asiakkaat voivat asioida matalalla kynnyksellä ravitsemusterapeutin kanssa keskusteltuaan ensin sairaanhoitajan kanssa esimerkiksi chatissa. Tämän jälkeen sairaanhoitaja varaa ajan ravitsemusterapeutin etävastaanotolle. 
Toimintaympäristö **

Luotettavan ravitsemustiedon tunnistaminen voi olla haastavaa jopa ammattilaisille. Terveyden ylläpitoon ja sairauden hoitoon liittyvä luotettava ravitsemustieto ja yksilöllinen ohjaus vahvistavat ravitsemusosaamista ja omahoitoa. Mielen hyvinvoinnin haasteet näkyvät myös ruokailussa. Käytännönläheinen ohjaus tukee itsestä huolehtimista, syömisen hallintaa sekä riittävää, monipuolista ruokailua. Matalan kynnyksen ravitsemusterapia vahvistaa omahoitoa ja vähentää ohjaustarvetta muiden ammattilaisten vastaanotoilla.    

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Osapilotti 1. Seurantatiedon kerääminen 31.3.2021-28.2.2022 
  • Asiakasmäärä (160)
  • Käyntimäärä (317)
  • Ikäryhmät (suurin osa 18-64 -vuotiaita)
  • Käyntien syyt (suurimmalla osalla BMI yli 35)
  • Koettu terveys (vaihteli: melko huono - hyvä)
  • Ohjauksen vaikutus (suurin osa vastanneista koki ohjauksen vaikuttaneen paljon)
  • Painon muutos (-0,1 kg - 7 kg)
  • Asiakkaiden sanalliset palautteet etävastaanottojen yhteydessä
 • Osapilotti 2: (OmaKS) 
  • Sähköisen jatkuvan asiakaskyselyn tuloksia
   • NPS. Tyytyväisyys palveluun (9,4). Kokemus avun saamisesta palvelusta (9,4)
   • Asiakkaiden sanalliset palautteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ravitsemusterapian etävastaanottojen käynnistäminen edellyttää 

 • vastuuhenkilön edistämään etävastaanottojen käyttöönottoa
 • päätöksen järjestelmästä, jota käytetään videovastaanotoilla
 • ravitsemusterapeuttien motivointia, uuden toimintatavan läpikäymistä ja tarvittaessa kouluttamista (videovastaanotot)
 • muille ammattiryhmille (erityisesti hoitajat, lääkärit) ja asiakkaille tiedottamista 
 • etävastaanottojen määrän ja niistä saadun palautteen seurantaa
 • varmistetaan matalan kynnyksen toiminta ja lyhyt odotusaika vastaanotolle: mietitään esimerkkejä asiakkuuksista ja sovitaan työnjako kivijalka sote-keskuksen kanssa
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakkaiden sanallisen palautteen perusteella etävastaanotot toimivat hyvin ja he ovat saaneet ravitsemusterapian etävastaanotolta apua ruokailuun ja ravitsemukseen liittyviin ongelmiin. 

Ammattilaisten palautteen mukaan ravitsemusterapiapalvelun saaminen uusille alueille on ollut erittäin tarpeellista ja sen odotetaan laajenevan koko hyvinvointialueelle. 

Ravitsemusterapeutin arvion perusteella etävastaanotot toimivat pilotissa mukana olleille kohderyhmille pääasiassa erittäin hyvin:

 • Keskusteluissa (erityisesti puhelimitse käydyissä) päästiin nopeasti luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja niissä pystyttiin pureutumaan ruokailutottumusten muuttamisen kannalta keskeisiin tekijöihin.  
 • Lapsiperheiden osalta palvelu on mahdollistanut nopean pääsyn ravitsemusterapeutin vastaanotolle mm. tilanteissa, joissa vanhemmilla ja/tai päiväkodilla/koululla on herännyt huoli lapsen syömisestä; lapsen syöminen on esimerkiksi hyvin niukkaa tai valikoivaa. Tällaisissa tapauksissa voi tilanne lähteä edistymään pienilläkin vinkeillä ja vanhemmat saavat apua lapsen hyvän ruokasuhteen tukemiseen jo haasteiden varhaisessa vaiheessa. 
 • Etävastaanottoja ei kovin helposti peruttu, kynnys tulla vastaanotolle on todennäköisesti matalampi kuin kivijalkapalveluissa. Mahdollisia syitä tähän: 
  • Ei matkustamista, jolloin aikaa säästyy ja myös liikuntarajoitteiset voivat helposti tulla vastaanotolle 
  • Sairastuminen tai lastenhoitajan puuttuminen ei ole este vastaanotolle tulemiseen
  • Maantieteellinen tasa-arvo ravitsemusterapiaan pääsemiseksi toteutuu
  • Lihavuuden stigmasta kärsiville etävastaanotto saattaa madaltaa osallistumisen kynnystä  
 • Joissakin tilanteissa on haasteena, että asiakas on meluisassa ympäristössä tai esim. työpaikalla, jolloin mahdollisia keskeytyksiä/taustamelua saattaa ilmaantua
 • Ravitsemusterapian käyntimääriä on OmaKS palvelussa rajoitettu kolmeen kertaan, joten pitkäaikaisiin hoitosuhteisiin ei ole ollut tässä hankkeessa mahdollisuuksia. Tämä on rajannut palvelun piiristä pois tiettyjä asiakasryhmiä. esim. syömishäiriöitä sairastavat, joiden hoito edellyttää yleensä pidempää hoitosuhdetta. Toisaalta, mikäli matalan kynnyksen palvelun avulla ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsy helpottuu, voidaan pulmalliseen ruokasuhteeseen puuttua ajoissa.
 • OmaKS:n vahvuutena on matalan kynnyksen yhteistyö ja konsultaatiomahdollisuudet eri ammattiryhmien kesken. Yhteistyö ja konsultaatiokanavat ovat kehittyneet OmaKS pilotin aikana. Ravitsemusterapeutin on ollut mahdollista konsultoida esim. lääkäriä, sairaanhoitajaa, fysioterapeuttia ja mielenterveys- ja päihdetyön tiimiä johon kuuluu hoitajia ja psykologi. Yhteistyö on mahdollistanut asiakkaiden sujuvan, kokonaisvaltaisen ravitsemushoidon.

Ravitsemusterapeutin etävastaanotot on saatu pysyväksi toimintamalliksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja ravitsemusterapiayksikön tavoitteena on laajentaa edelleen etävastaanottojen käyttöä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Videovastaanottoja varten tarvitaan sovellus, jonka käytöstä potilastyöhön on yksikössä yhteisesti sovittu tietoturvanäkökulmat huomioiden. Ammattilainen tarvitsee videovastaanottoja varten tietokoneen, jossa on kamera, mikrofoni ja kaiutin/kuulokkeet. Etävastaanottoa varten tarvitaan rauhallinen tila, jossa keskeytyksiä ei tule. Tämä takaa myös asiakkaan/potilaan näkökulmasta katsottuna luottamuksellisen vuorovaikutuksen. Mikäli videovastaanotto ei ole asiakkaan/potilaan näkökulmasta mahdollista, voidaan ravitsemusterapeutin vastaanotto toteuttaa myös puhelimitse.

Toiminnan aloittava ammattilainen tarvitsee perehdytyksen  turvallisen ja laadukkaan etävastaanoton toteuttamiseen. Perehdytyksessä voidaan hyödyntää soveltuvin osin esim. Duodecim Oppiportin Etävastaanotto-verkkokurssia (60 min). 

Kun asiakasta ollaan ohjaamassa ravitsemusterapeutin etävastaanotolle, on tärkeää varmistua asiakkaan soveltuvuudesta etävastaanotolle. Mikäli asiakkaalla on esim. haasteita kognitiivisissa toiminnoissa (esim. muistisairaudet, psyykkinen tilanne), ei etävastaanotto ole paras mahdollinen vaihtoehto.  Etävastaanotolle ohjaaminen edellyttää myös, että asiakas on itse siihen halukas ja motivoitunut ohjaukseen.

Kansikuva
Vihanneksia

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet